Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học

A. Ôn tập 1. Chuyển động cơ học là gì? Cho hai ví dụ 2. Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng lại đứng yên so với vật khác 3. Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức tính vận tốc? Đơn vị vận tốc 4. Chuyển động không đều là gì? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều.