Bài 6. Lực ma sát

Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác Lực ma sát có thể có hại hoặc có ích
Bài 13: Lực ma sát

Bài 13: Lực ma sát

1239 lượt xem