Bài 9. Áp suất khí quyển

Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương Áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân trong ống To-ri-xeli, do đó người ta thường dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển