Violympic lớp 5 – vòng 7

Câu 1:

1,472 × 81 + 1,472 × 19 = 1,472 x (81+19) = 1,472 x 100 =147,2

Câu 2:

20,08 × 2 + 20,08 × 8 = 20,08 × (2+8) = 20,08 x 10 = 200,8

Câu 3:

0,028 × 186 – 0,028 × 86 = 0,028 × (186 – 86) = 0,028 × 100 = 2,8

Câu 4:

37,91 × 39 – 37,91 × 29 = 37,91 × (39 –29) = 37,91 x 10 = 379,1

Câu 5:

0,486 × 91,7 + 0,486 × 8,3 = 0,486 × (91,7 + 8,3) = 0,486 × 100 = 48,6

Câu 6:

1,369 × 23,9 + 1,369 × 76,1 = 1,369 × (23,9 + 76,1) = 1,369 × 100 = 136,9

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 489Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Violympic lớp 5 – vòng 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIOLYMPIC LỚP 5 – VÒNG 7 (26-11-2011)
--- tham khảo ---
Câu 1:
1,472 × 81 + 1,472 × 19 = 1,472 x (81+19) = 1,472 x 100 =147,2
Câu 2:
20,08 × 2 + 20,08 × 8 = 20,08 × (2+8) = 20,08 x 10 = 200,8
Câu 3:
0,028 × 186 – 0,028 × 86 = 0,028 × (186 – 86) = 0,028 × 100 = 2,8
Câu 4:
37,91 × 39 – 37,91 × 29 = 37,91 × (39 –29) = 37,91 x 10 = 379,1
Câu 5:
0,486 × 91,7 + 0,486 × 8,3 = 0,486 × (91,7 + 8,3) = 0,486 × 100 = 48,6
Câu 6:
1,369 × 23,9 + 1,369 × 76,1 = 1,369 × (23,9 + 76,1) = 1,369 × 100 = 136,9
Câu 7:
56,08 × 93,26 – 56,08 × 83,26 = 56,08 × (93,26 – 83,26) = 56,08 x 10 = 560,8
Câu 8:
815,5 × 0,08 + 815,5 × 0,02 = 815,5 × (0,08 + 0,02) = 815,5 × 0,1 = 81,55
Câu 9:
11 × 91,46 – 91,46 = 11 × 91,46 – 91,46 × 1 = 91,46 × (11 – 1) = 91,46 × 10 = 914,6
Vận dụng: a x 1 = a
Câu 10:
8,3 × 95,47 – 8,3 × 95,46 = 8,3 × (95,47 – 95,46) = 8,3 x 0,01 = 0,083
Câu 11:
2,305 × 108 – 2,305 × 8 = 2,305 × (108 – 8) = 2,305 x 100 = 230,5
Câu 12:
1,386 × 194 – 1,386 × 94 = 1,386 × (194 – 94) = 1,386 x 100 = 138,6
Câu 13:
0,384 × 12,3 + 0,384 × 87,7 = 0,384 × (12,3 + 87,7) = 0,384 × 100 = 38,4
Câu 14:
0,486 × 91,7 + 0,486 × 8,3 = 0,486 × (91,7 + 8,3) = 0,486 x 100 = 48,6
Câu 15:
0,924 × 142,9 – 0,924 × 42,9 = 0,924 × (142,9 – 42,9) = 0,924 × 100 = 92,4
Câu 16:
101 × 0,128 – 0,128 = 101 × 0,128 – 0,128 × 1 = 0,128 x (101 – 1) = 0,128 x 100 = 12,8
Câu 17:
1,01 × 68 – 68 = 1,01 × 68 – 68 × 1 = 68 x (1,01 – 1) = 68 x 0,01 = 0,68
Câu 18:
1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = 1,7 x (28,3 – 28,2) = 1,7 x 0,1 = 0,17
Câu 19:
14,58 × 7 + 14,58 × 3 = 14,58 × (7 + 3) = 14,58 x 10 = 145,8
Câu 20:
9,75 × 3,81 + 9,75 × 6,19 = 9,75 × (3,81 + 6,19) = 9,75 x 10 = 97,5
Câu 21:
0,028 × 93,27 – 0,028 × 83,27 = 0,028 × (93,27 – 83,27) = 0,028 x 10 = 0,28
Câu 22:
265,3 × 0,06 + 265,3 × 0,04 = 265,3 × (0,06 + 0,04) = 265,3 x 0,1 = 26,53
Ghép cặp bằng nhau:
Xếp từ bé đến lớn:

Tài liệu đính kèm:

  • docVIOLYMPIC LOP 5 VONG 7.doc