Giáo án môn Âm nhạc 6 - Đỗ Thị Hương Thủy

Tiết 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS

 Tập hát: QUỐC CA

I/ MỤC TIÊU :

 - Học sinh có những hiểu biết sơ lược về nghệ thuật âm nhạc

 - Biết được nội dung của môn âm nhạc ở trường THCS gồm 3 phân môn: Học hát, nhạc lý, tập đọc nhạc, âm nhạc thường thức

 - Học sinh biết tên tác giả của bài hát Quốc, lồng ghép giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh.

 - Xác định nhiệm vụ học tập môn âm nhạc ở trường THCS

II/ CHUẨN BỊ :

 1.Chuẩn bị của giáo viên :

 - Nhạc cụ ( đàn organ )

 - Đàn và hát chính xác bài “ Quốc ca”

 2. Chuẩn bị của hs: - Sách, vở ghi

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

1. Ổn định lớp 2p

 

doc 30 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 05/03/2020 Lượt xem 62Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Âm nhạc 6 - Đỗ Thị Hương Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
òng và khe tính từ dưới lên ngoaøi ra coøn coù caùc doøng keû phuï.
c. Khoùa nhaïc : 
- Vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng
 Ñoà reâ mi pha son la si ñoâ
- Luyện thanh
- Hát bài hát 
- Kiểm tra bài
- Nghe giảng bài
- Ghi bài
- Trả lời
- Trả lời
- Chép bài
4.Cuûng coá: 4p Höôùng daãn hoïc sinh caùch xaùc ñònh vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng.
5. Daën doø 2p: + Taäp keû khuoâng nhaïc, vieát khoùa son
 + Ghi thöù töï caùc noát nhaïc töø thaáp leân cao
 + Xem trước tiết 4 : các kí hiệu ghi trường độ âm thanh
RÚT KINH NGHIỆM: Đây là bài nhạc lí đầu tiên của chương trình âm nhạc THCS nên gv cho hs luyện đọc nhiều lần tên nốt nhạc trên khuông, đồng thời cho hs đọc thang âm đô trưởng.
Ngày soạn: 18/9/2016
Ngày dạy: 20/9/2016
Tiết 4: Nhạc lí: CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ.
 	Tập đọc nhạc: TĐN Số 1.
I. Mục tiêu:
- Cho HS nhận biết và làm quen với các hình nốt thường gặp trong bản nhạc.
 - Hiểu được các mối quan hệ giữa các hình nốt. HS biết cách viết các hình nốt trên khuông.
- HS nhận biết về dấu lặng đen và dấu lặng đơn.
- Tập đọc nhạc để làm quen với nốt nhạc trên khuông nhạc.
II. Chuẩn bị:
 1.Chuẩn bị của giáo viên :
 + Baûng veõ töông quan giöõa caùc hình noát
 + Cheùp baøi taäp ñoïc nhaïc vaøo baûng phuï
2.Chuẩn bị của hs : Cheùp baøi TÑN soá 1 vaøo vôû vaø ghi teân noát
III. Tiến trình dạy học:
1.OÅn ñònh lôùp:– kieåm tra só soá
 2.Kieåm tra baøi cuõ 4p
Aâm thanh trong aâm nhaïc coù maáy thuoäc tính? Keå teân ? Neâu yù nghóa.
Ñeå ghi kyù hieäu cao ñoä coù maáy teân noát ? Ñoïc teân caùc noát nhaïc töø thaáp leân cao
 3.Baøi môùi:
Noäi dung 
HÑ cuûa GV 
HÑ cuûa HS
I. Nhạc lí 15p
1. Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Hình nốt
Ñeå ghi kyù hieäu veà tröôøng ñoä goàm coù caùc hình noát sau
+ Hình noát troøn 
+ Hình noát traéng
+ Hình noát ñen
+ Hình noát moùc ñôn
+ Hình noát moùc keùp
2. Cách viết các hình nốt trên khuông.
- Noát nhaïc coù hình baàu duïc naèm nghieâng veà phía tay phaûi
- Caùc noát nhaïc naèm ôû doøng thöù 3 ñuoâi noát coù theå quay leân hoaëc quay xuoáng.
- Caùc noát nhaïc töø khe thöù 3 trôû leân ñuoâi thöôøng quay xuoáng
- Caùc noát nhaïc töø khe thöù 2 trôû xuoáng ñuoâi thöôøng quay leân
- Caùc noát moùc ñöùng caïnh nhau coù theå noái vôùi nhau baèng moät vaïch hoaëc hai vaïch ngang.
3. Daáu laëng: Laø kí hieäu chæ thôøi gian taïm ngöøng nghæ cuûa aâm thanh. Moãi hình noát coù moät daáu laëng töông öùng.
II.Tập đọc nhạc: TĐN số 1 20p
Hoạt động 1: Nhaïc lí: 
 Caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh:
* Hình noát laø kí hieäu ghi ñoä ngaân daøi ngaén cuûa aâm thanh: troøn, traéng, ñen, ñôn, keùp
* Quan heä giöõa caùc hình noát ñöôïc bieåu dieãn baèng sô ñoà sau: (Trang 12/SGK)
* Caùch vieát caùc hình noát treân khuoâng:
 &_=X='W=S!=Y=[!
- Noát nhaïc coù hình baàu duïc naèm nghieâng veà phía tay phaûi
- Caùc noát nhaïc naèm ôû doøng thöù 3 ñuoâi noát coù theå quay leân hoaëc quay xuoáng.
- Caùc noát nhaïc töø khe thöù 3 trôû leân ñuoâi thöôøng quay xuoáng
- Caùc noát nhaïc töø khe thöù 2 trôû xuoáng ñuoâi thöôøng quay leân
- Caùc noát moùc ñöùng caïnh nhau coù theå noái vôùi nhau baèng moät vaïch hoaëc hai vaïch ngang.
* Daáu laëng: Laø kí hieäu chæ thôøi gian taïm ngöøng nghæ cuûa aâm thanh. Moãi hình noát coù moät daáu laëng töông öùng.
- GV giới thiệu về dấu lặng đen và dấu lặng đơn.
- Hướng dẫn HS cách viết dấu lặng.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 1:
ĐÔ, RÊ, MI, PHA, SON, LA.
- Nhận xét bài: 
+ Bài viết ở số chỉ nhịp nào?
+ Bài có sử dụng những hình nốt nào?
+ Bài có sử dụng kí hiệu âm nhạc gì?
- GV cho học sinh đọc tên nốt
- Đọc Gam C
- GV đàn giai điệu cho học sinh nhẩm theo.
- Mời học sinh đọc bài TĐN
- Đọc và vỗ phách
- Hoàn thành bài và hát lời.
- Đọc bài và vỗ tiết tấu.
- Nghe GV giảng bài.
- Tham khảo sơ đồ.
- Nghe hướng dẫn.
- Nghe GV đọc bài TĐN số 1
- Trả lời.
- Đọc Gam C 
4. Củng cố: 4p + Nhắc lại những kí hiệu ghi trường độ, Cách viết nốt nhạc trên khuông?
 + Đọc lại bài TĐN số 1 và hát lời ca.
5. Dặn dò: 1pXem trước bài “Vui bước trên đường xa”, sưu tầm một số bài hát dân ca mà em biết, nghe . . .
RÚT KINH NGHIỆM: Đây là tiết có khối lượng kiến thức rất quan trọng, gv cần cho bài tập để các em luyện tập thêm ở nhà.
 Vì dụ: Viết nốt nhạc trên khuông nhạc:
Đồ đen, la đen, mi móc đơn, di móc kép, rê tròn, son trắng
Ngày soạn:25/9/2016
Ngày dạy: 28/9/2016 
 Tiết 5 : Hoïc haùt baøi : VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA.
 Nhaïc lí : NHỊP VÀ PHÁCH – NHỊP @
I. Mục tiêu:
- HS bieát baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa do nhaïc só Hoaøng Laân ñaët lôøi môùi theo ñieäu Lí con saùo Goø Coâng (daân ca Nam Boä).
 - HS thöïc hieän ñöôc : HS taäp luyeän kó naêng haùt taäp theå vaø haùt ñôn ca, loái haùt hoaø gioïng vaø haùt lónh xöôùng
- Nắm được khái niệm nhịp @
II. Chuẩn bị.
Chuẩn bị của giáo viên:
 - Maùy haùt ñóa.
 - Baûng phuï baøi haùt.
Chuẩn bị của học sinh: Duïng cuï hoïc taäp boä moân.
III. Tiến trình dạy học.
1. Bài cũ: 4p
 - Caâu 1: Ñoïc nhaïc goõ phaùch TÑN soá 1.
 - Caâu 2: Neâu caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh?
2. Bài mới: 
Noäi dung 
HÑ cuûa GV 
HÑ cuûa HS
I. Học hát bài VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA 22p
Theo điệu Lí con sáo Gò Công.
* Ñoâi neùt veà baøi haùt : Ñoàng baèng Nam boä, veà Goø Coâng – Tieàn Giang, moät soá baøi daân ca Nam boä nhö: Lí caây boâng, Lí ngöïa oâ, Lí chieàu chieàu.
* Nội dung bài hát :
Bài hát thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời của người dân Nam bộ
II. Nhạc lí: 15p
1. Nhịp và phách
* Nhòp : Laø phaàn tröôøng ñoä ñöôïc chia ñeàu trong moãi baûn nhaïc
* Phaùch : Laø phaàn tröôøng ñoä ñöôïc chia ñeàu trong moãi oâ nhòp
Nhịp @:
Nhòp @ laø nhòp coù 2 phaùch trong 1 oâ nhòp, giaù trò moãi phaùch baèng 1 noát ñen, phaùch 1 laø phaùch maïnh, phaùch 2 laø phaùch nheï
* Hoïat ñoäng 1: 
 “Hoïc haùt baøi: Vui böôùc treân ñöôøng xa”
- Tìm hiểu sơ lược về dân ca VN.
 + Dân ca do ai sáng tác?
 + Em hãy kể tên một số bài dân ca?
- GV ghi ñaàu baøi.
- Treo baûng phuï.
- GV giôùi thieäu ñoâi neùt veàø baøi haùt.
- HS laéng nghe.
- GV ñaët caâu hoûi höôùng HS vaøo baøi:
 + Taùc giaû cuûa baøi haùt naøy laø ai? 
 + Em haõy phaùt bieåu noäi dung cuûa baøi haùt?
- GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà baøi haùt.
- Nhòp cuûa baøi haùt? 
- Caùc daáu hieäu khaùc? 
- Baøi haùt coù 5 caâu:
- Goïi 1 - 2 hs ñoïc lôøi baøi haùt.
- Cho hoïc sinh nghe baøi qua maùy ñóa (2laàn).
- Luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng 2-3 phuùt 
 - GV đàn 3-4 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo, thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi 
- Cho caû lôùp haùt baøi keát hôïp voã tay theo phaùch.
- Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 2-3 laàn.
- GV nghe söûa sai cho HS.
- Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa vaän ñoäng theo nhòp.
- Hát theo hình thức hát đuổi. 
Hoạt động 2: Nhạc lí
* Nhịp và phách
+ Ví duï trong saùch giaùo khoa
- Thế nào là nhịp?
- Thế nào là phách?
* Nhịp @
a. Số chỉ nhịp.
- Soá treân (soá 2): cho bieát trong moãi oâ nhòp coù 2 phaùch
- Soá döôùi (soá 4): giaù trò moãi phaùch baèng moät noát ñen. Vì 1 noát troøn = 4 noát ñen
b. Nhịp @
- Vaäy: Nhòp @ laø nhòp coù 2 phaùch trong 1 oâ nhòp, giaù trò moãi phaùch baèng 1 noát ñen, phaùch 1 laø phaùch maïnh, phaùch 2 laø phaùch nheï
- Nghe giảng. 
- Trả lời câu hỏi.
- Đọc Gam C
- Tập hát
- Nghe giảng.
- Phát biểu
- Ghi bài
 4.Cuûng coá : 2p - Goïi hoïc sinh xung phong trình baøy baøi haùt (neáu thöïc hieän toát, giaùo vieân tuyeân döông, khích leä vaø cho ñieåm )
 - Nhắc lại khái niệm nhịp @
 5. Daën doø:1p
- HS veà nhaø hoïc thuoäc lôøi baøi haùt, nắm được các kí hiệu thường gặp.
- Chuaån bò baøi taäp ñoïc nhaïc soá 2, cheùp baøi TÑN vaøo vôû
RÚT KINH NGHIỆM: GV cho hs phân tích kĩ số chỉ nhịp @, nắm được tính chất của nhịp @. Với một số học sinh khá, có thể luyện được 2-4 ô nhịp ở số chỉ nhịp @
Ngày soạn: 2/10/2016
Ngày dạy: 5/10/2016
 Tiết 6: OÂn taäp baøi haùt: VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA. 
 Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 2.
I. Mục tiêu
- Hoïc sinh haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu của baøi haùt Vui bước treân ñường xa. 
- Ñoïc ñuùng nhaïc, gheùp lôøi ca baøi taäp ñoïc nhaïc soá 2
II. Chuẩn bị
1.Chuẩn bị của GV : Cheùp baøi taäp ñoïc nhaïc soá 2 vaøo baûng phuï
 - Ñaøn vaø ñoïc nhaïc baøi “ Muøa xuaân trong röøng”
 2.Chuẩn bị của HS : Cheùp baøi taäp ñoïc nhaïc soá 2 vaøo vôû vaø nhaän xeùt baøi TÑN
III. Tiến trình dạy học:
1. Bài cũ: 4p
- Hãy nêu các kí hiệu thường gặp trong bản nhạc?
 BT: GV đọc cho hs ghi
&2=V=S!=H=A=Q=!=E==H=W=9!=i"
2. Bài mới: 
Noäi dung 
HÑ cuûa GV 
HÑ cuûa HS
I. Ôn tập bài hát: 
VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA 16p
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 2: MÙA XUÂN TRONG RỪNG. 20p
* Hoaït ñoäng 1: 
OÂn taäp baøi haùt: Vui böôùc treân ñöôøng xa
- Nhận xét bài: 
+ Số chỉ nhịp? Khái niệm?
+ Kí hiệu trong bài.
- Cho hs nghe laïi baøi haùt 1 -2 laàn qua maùy ñóa.
- Luyện thanh bằng gam C
- Baét gioïng cho caû lôùp haùt vaø voã tay theo phaùch.
- GV chuù yù laéng nghe vaø söûa sai cho HS.
- Höôùng daãn moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi.
- Goïi moãi nhoùm thöc hieän moät laàn GV nghe vaø söûa sai cuï theå cho töøng nhoùm (3-4 nhom).
- Goïi caù nhaân 3-4 hoïc sinh thöïc hieän vaø cho ñieåm.
- Nhaéc hocï sinh theå hieän ñuùng caùc choã luyeán.
Hoạt động 2: TĐN Muøa xuaân trong röøng
* Giôùi thieäu baøi TÑN 
* Tìm hieåu baøi TÑN:
- Baøi ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? -Nhòp @
- Nêu khái niệm nhịp @?
- Baøi có thể chia laøm maáy caâu ? (Baøi TÑN số 2 có thể chia thành 4 caâu)
- Moãi caâu coù maáy oâ nhòp ? – Moãi caâu coù 4 oâ nhòp
- Bài sử dụng những tên nốt nhạc nào?
* Ñoïc teân noát töøng caâu
- Gv gọi hs đọc tên nốt, sau đó cả lớp đọc hoặc có thể đọc theo nhóm.
* Luyeän thanh - Luyeän ñoïc gam ñoâ tröôûng 
- Thực hiện đọc lên và đọc xuống
* Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu (dòch gioïng – 2)
- Trong moãi caâu, giaùo vieân ñaøn töøng noát cho hoïc sinh nghe vaø nhaåm theo.
- Ñaøn giai ñieäu caû caâu 2 laàn, sau ñoù baét nhòp cho hoïc sinh ñoïc cuøng vôùi tieáng ñaøn.
- Töông töï taäp caùc caâu coøn laïi theo loái moùc xích cho ñeán heát baøi.
- Ñoïc caû baøi keát hôïp goõ phaùch
* Gheùp lôøi ca (nöûa lôùp ñoïc nhaïc, nöûa lôùp haùt lôøi, sau ñoåi laïi)
+ Taäp ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi
- Caû lôùp cuøng ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi, keát hôïp goõ phaùch.
* Âm hình tiết tấu:
 @ qq|qq|qq|h|
- GV hướng dẫn học sinh đọc và vỗ tiết tấu.
- Kết hợp vỗ tiết tấu vào bài TĐN số 2.
- Luyện thanh 
- Hát và vỗ phách.
- Xem ví dụ.
- Trả lời câu hỏi
- Ghi bài
- Nghe bài TĐN
- Trả lời câu hỏi
- Đọc Gam
3. Cuûng coá: 4p - Giaùo vieân yeâu caàu caùc toå xung phong ñoïc nhaïc (2 toå thöïc hieän)
4. Dặn dò: 1p - Luyeän taäp baøi taäp ñoïc nhaïc keát hôïp voã phaùch 
 - Chuaån bò baøi taäp ñoïc nhaïc soá 3
RÚT KINH NGHIỆM: Bài TĐN rất khó nên cho học sinh đọc bài và chép bài trước ở nhà. Đồng thời luyện đọc gam C.
Ngày soạn: 10/10/2016
Ngày dạy: 12/10/2016
 Tiết 7 - TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN Số 3
 - CÁCH ĐÁNH NHỊP @ 
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ VĂN CAO 
 VÀ BÀI HÁT”Làng tôi’’
I. MỤC TIÊU
- Cung cấp cho các em một bài TĐN có âm hinh tiết tấu móc đơn.
- Giúp các em biết cách đánh nhịp @, áp dụng vào bài TĐN số 3.
- Qua phần âm nhạc thường thức giúp các em hình dung được vài nét về hình ảnh đất nước trong thời kì bị thực dân Pháp chiếm đánh. Giáo dục học sinh về lòng tự hào dân tộc và nhớ đến công lao của Bác Hồ các anh hùng liệt sĩ.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: 
- Nắm nội dung kiến thức bài học.Đàn, bảng phụ bài TĐN số 3
- Chuẩn bị nội dung bài học. các câu hỏi,dự kiến cách tổ chức.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Thế nào là nhịp @? Cho ví dụ.
 Viết 2 – 4 ô nhịp ở scn @
 3. Dạy bài mới:
Noäi dung 
HÑ cuûa GV 
HÑ cuûa HS
Tập đọc nhạc: 
TĐN số 3 THẬT LÀ HAY 16’
II. Cách đánh nhịp @. 6’
III. Âm nhạc thường thức. 14’
Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi.
1. Nhạc sĩ Văn Cao: (1923-1995)
Sinh tại Hải Phòng,mất tại Hà Nội. Là lớp nhạc sĩ đầu tiên của nền âm nhạc mới VN.
Ông có nhiều cho nền âm nhạc VN: Suối mơ, Ca ngợi Hồ Chủ Tịch, Làng tôi
Ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
2. Bài hát làng tôi.
a Xuất xứ
Bài hát ra đời năm 1947, trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.
b. Giai điệu.
Nhịp nhàng, sâu lắng, tình cảm.
c. Nội dung.
Mô tả cảnh làng quê VN dâng sống yên vui thanh bình thì bị giặc Pháp tràn đến đánh phá
 Hoạt động 1: TĐN số 3 THẬT LÀ HAY
- Giới thiệu: Ở tiểu học các em đã được học bài hát “Thật là hay” của nhạc sĩ Hoàng Lân. Hôm nay các em sẽ tập đọc nhạc bài hát này có thể hát hay hơn nữa.
* Quan sát và nhận xét về bài TĐN số 3
- Cao độ gồm các nốt nào ? (Đô, Rê, Mi, Son, La)
- Trường độ gồm các nốt nào ? (Gồm nốt đen, nốt móc đơn, nốt trắng)
- Baøi ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? -Nhòp @
- Nêu khái niệm nhịp @?
- Baøi có thể chia laøm maáy caâu ?
* Luyện đọc thang âm Đô trưởng : 
* Tập đọc 
- GV cho hs tập đọc tên nốt.
- GV đàn giai điệu bài TĐN.
- Tập từng câu theo lối móc xích.
- Nối các câu thành bài TĐN và kết hợp với vỗ phách.
- Tập hát lời ca.
* Tập cho học sinh gõ tiết tấu :
- Kết hợp vỗ tiết tấu và đọc bài TĐN.
Hoạt động 2: Cách đánh nhịp @
- Vẽ sơ đồ đánh nhịp @
- Hướng dẫn cách đánh nhịp @
- Nhịp @ đánh chú ý phân biệt rõ nhịp lên, xuống.
Hoạt động 3: Âm nhạc thường thức
* Giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Văn Cao.
- Yêu cầu HS đọc phần giới thiệu trong SGK.
- GV tóm tắt ý chính:
+Nhạc sĩ Văn Cao: 1923-1995.
+Những bài hát trước năm 1945: Suối mơ, Thiên Thai, Đàn chim Việt...
+ Những bài hát sau 1945: Trường ca Sông Lô, Ngày mùa, Ca ngợi Hồ Chủ Tịch... và đặc biệt là bài Tiến Quân Ca đã trở thành Quốc ca của VN.
+ Ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
- GV giới thiệu hoàn cảnh ra đời của bài hát Làng tôi như SGK.
- Cho HS nghe bài hát.
- Hs nêu cảm nghĩ khi nghe bài hát
- Ai là người “Khai sinh” ra nước Việt Nam? Em hãy hát bài hát về Bác Hồ.
- Nghe gv giảng bài.
- Quan sát và trả lời câu hỏi.
- Vỗ tiết tấu
- Xem hướng dẫn và tập đánh nhịp
- Tìm hiểu về ns Văn Cao
4. Củng cố: 3p HS đọc bài TĐN số 3 và kết hợp đánh nhịp @
5. Dặn dò: 1p - Ôn lại các bài đã học ở các tiết trước để tiết sau ôn tập.
RÚT KINH NGHIỆM: Bài TĐN có tiết tấu nhanh nên hs rất dễ vỗ phách sai. GV phân tích phách mạnh và nhẹ kĩ hơn. 
- Trước khi chuyển sang phần cách đánh nhịp @ , cho học sinh làm bài tập viết 3-4 ô nhạc ở số chỉ nhịp @
Ngày soạn: 16/10/2016
Ngày dạy: 19/10/2016
Tiết 8: ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
- Ôn tập lại các bài hát đã học ở chương trình âm nhạc 6.
- Ôn phần nhạc lí, vận dụng vào bài TĐN.
- Biểu diễn cá nhân các bài hát hoặc đọc nhuần nhuyễn các bài TĐN.
II. CHUẨN BỊ
Chuẩn bị của giáo viên:
 - Maùy haùt ñóa.
 - Giáo án điện tử. 
Chuẩn bị của học sinh: Duïng cuï hoïc taäp boä moân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
Bài cũ: Kết hợp với phần ôn tập.
Bài mới
Noäi dung 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động cuûa HS
I. Ôn tập bài hát 14p
1. Tiếng chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên)
2. Vui bước trên đường xa (Theo điệu Lí con sáo Gò Công – lời mới Hoàng Lân)
II. Ôn tập nhạc lí 17p
1. Nêu giá trị trường độ của hình nốt? 
2. Cách viết các hình nốt trên khuông?
3. Khái niệm nhịp @? Cho ví dụ?
* Bài tập: 
- Bài tập 1: Kẻ vạch nhịp cho đúng
&2S=WD==I=C=A=U=H=9T=:=g=.
- Bài tập 2: Viết nốt nhạc.
&2RE=H!T=F=9!=WE=ID!Y=:!e.
III. Ôn tập đọc nhạc 12p
1. TĐN số 1: ĐÔ RÊ MI
2. TĐN số 2: MÙA XUÂN TRONG RỪNG
3. TĐN số 3: THẬT LÀ HAY
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát
- Luyện thanh, đọc gam C
a. Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.
- GV đàn giai điệu bài hát.
- Nhận xét bài sơ lược về
 + Số chỉ nhịp? Khái niệm?
 + Một số kí hiện trong bài hát.
- HS hát bài hát, gv chỉ huy.
- Biểu diễn theo lối hát lĩnh xướng.
- Hát theo nhóm rồi hát cá nhân.
b. Bài Vui bước trên đường xa
- GV đàn giai điệu bài hát.
- Nhận xét sơ lược bài hát
 + Số chỉ nhịp? Khái niệm?
 + Ô nhịp đầu tiên của bài?
 + Kí hiệu sử dụng trong bài hát?
- HS hát, gv đàn.
- GV hướng dẫn học sinh hát bài theo hình thức hát đuổi (đuổi nguyên câu)
- Hát theo nhóm và hát cá nhân.
- Đặt lời mới cho bài hát. 
Hoạt động 2: Ôn tập nhạc lí
- Nêu giá trị trường độ của các hình nốt?
- Nêu cách viết các hình nốt trên khuông?
- Khái niệm nhịp @?
- Bài tập 1: Kẻ vạch nhịp cho đúng
&2=S=W=D==I=C==A==U==H=9=T=:==g=.
- Bài tập 2: GV đọc cho hs viết
&2=R=E=H!=T=F=9!=W=E==I=D=!=Y=:!=e=.
- Trò chơi : Ai nhanh hơn
 + Chia lớp thành 2 nhóm, các đội lần lượt chạy lên bảng viết các hình nốt còn thiếu trong mỗi ô nhịp
- Viết các hình nốt còn thiếu trong các ô nhịp sau :
 @ qe |ee | e qs | qE ]
 @ qsE |eee |eq |sssse |qss ]
Hoạt động 3 : Ôn tập đọc nhạc
a. Tập đọc nhạc số 1 : 
- GV hướng dẫn hs đọc bài TĐN.
- Đọc giai điệu và hát lời ca.
- Thực hiện cá nhân.
Hình tiết tấu :
 q q q q q q Q
b. Tập đọc nhạc số 2 : MÙA XUÂN TRONG RỪNG 
- GV đàn giai điệu bài TĐN số 2.
- HS đọc và vỗ phách theo nhóm.
Hình tiết tấu :
 @ qq|qq|qq|h|
c. Tập đọc nhạc số 3: THẬT LÀ HAY (Hoàng Lân)
- GV hướng dẫn hs ôn tập và vỗ phách.
- Đọc tập đọc nhạc và đánh nhịp @
- Hình tiết tấu của bài TĐN số 3
@ eeq|eeq|eeee |h|
* Sau mỗi bài TĐN, gọi học sinh để kiểm tra cách học sinh học bài, vở ghi.
- Đọc gam theo hướng dẫn. 
- Nhận xét bài.
- Thực hiên bài hát dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- Nhận xét bài
- HS hát.
- Trà lời câu hỏi
- Làm bài tập
- Thi giữa các đội trong lớp.
- Đọc bài TĐN
- Kiểm tra cá nhân.
Dặn dò 1p : Ôn tập các bài hát, các bài TĐN và nhạc lí để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
RÚT KINH NGHIỆM : Các hoạt động rất nhiều nên giáo viên và học sinh phải nhanh nhẹn. 
Ngày soạn : 20/10/2016
Ngày dạy : 26/10/2016
Tiết 9: KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu: 
- Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh một cách công bằng và khách quan.
- Rèn luyện kĩ năng hát đơn ca, đọc nhạc và đánh nhịp.
II. Chuẩn bị :
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Phổ biến trước cho hs biết về nội dung và hình thức kiểm tra
- Sách giáo khoa.
- Đàn ogan.
2.Chuẩn bị của hs: 
- Sách giáo khoa, ôn tập bài cũ.
III. Tiến trình kiểm tra:
1. Ổn định lớp:1p
2. Kiểm tra:43p
- Giáo viên gọi từng em lên bảng chọn nội dung kiểm tra hát hoặc TĐN để trình bày.
Bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên)
Bài hát: Vui bước trên đường xa (theo điệu Lí con sáo Gò Công – Lời mới Hoàng Lân)
TĐN số 2: Mùa Xuân trong rừng
TĐN số 3: Thật là hay (Hoàng Lân)
 - GV chuẩn bị một số câu hỏi phụ để hỏi thêm về nhạc lí, tác giả, nội dung giai điệu bài hát, có thể yêu cầu các em phụ họa thêm một vài động tác.
Yêu cầu:
Hát: Thuộc lời, thể hiện tốt nội dung tình cảm của bài hát
TĐN: Đọc nhạc chính xác và kết hợp đánh nhịp (được nhìn sgk), thuộc lời ca của bài TĐN (không nhìn sgk).
Sau mỗi phần trình bày của hs, gv ghi lại những nhận xét cần chú ý để nhận xét, đánh giá cho các em rút kinh nghiệm
IV. Kết thúc kiểm tra:1p
- GV nhận xét, đánh giá về phần chuẩn bị bài của hs và phần kết quả kiểm tra (ưu điểm- khuyết điểm) để các em rút kinh nghiệm cho những lần sau.
 V. Dặn dò: 1p
 - Sưu tầm một số bài hát ở thể loại Hành khúc.
 - Xem trước bài hát Hành khúc tới trường và tìm hiểu một số công trình kiến trúc của Pháp. 
Ngày soạn:
Ngày dạy:
 Tiết 10: Học hát bài HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG
 Nhạc lí: NHỮNG KÍ HIỆU THƯỜNG GẶP TRONG BẢN NHẠC
MỤC TIÊU:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Hành khúc tới trường.
- HS luyện được cách tập hát bè đuổi. Thêm yêu mái trường, thầy cô và bạn bè, yêu thiên nhiên và tự tin trong cuộc sống.
- Tìm hiểu một số kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên
- Nhạc cụ quen dùng (Đàn phím điện tử)
- Đàn và hát thuần thục bài hát Hành khúc tới trường
- Sử dụng phương tiện giảng dạy giáo án điện tử.
2.Học sinh
- Sách âm nhạc 6,vở ghi.
- Xem trước bài hát Hành khúc tới trường, tìm hiểu một số công trình kiến trúc của Pháp. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (2’) Cả lớp bắt một bài hát đã học để gây hứng thú giờ học hát
3. Bài mới:
Noäi dung 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của hs
I. Học hát bài
HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 18p
Nhạc Pháp
Lời Việt: Phan Trần Bảng
Lê Minh Châu
1. Tìm hiểu thể loại Hành khúc.
2. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm.
3. Học hát
Nội dung: 
 a.Giai điệu
Khoẻ khoắn ,sôi nổi phù hợp với nhịp đi.
 b.Nội dung
Bài hát nói lên niềm vui của tuổi thơ khi được cắo sách tới trường.
II. Nhạc lí 18p
MỘT SỐ KÍ HIỆU THƯỜNG GẶP TRONG BẢN NHẠC
1. Dấu nối: Là kí hiệu dùng để liên kết 2 hay nhiều nốt nhạc cá cao độ bằng nhau
2. Dấu luyến: Là kí hiệu dùng để liên kết 2 hay nhiều nốt nhạc có cao độ khác nhau.
3. Dấu nhắc lại: Là kí hiệu dùng để nhắc lại 1 câu nhạc, 1 đoạn nhạc, 1 bài hát ngắn.
 { }
4. Dấu quay lại: Là kí hiệu để lặp lại 1 bài hát, 1 đoạn nhạc dài
5. Khung thay đổi: Được sử dụng khi có dấu nhắc lại hoặc dấu quay lại. 
Hoạt động 1: Tìm hiểu thể loại Hành khúc.
- GV cho học sinh nghe đoạn ngắn bài hát Đi ta đi lên, Cùng nhau ta đi lên (Phong Nhã). GV thể hiện 2 câu trong bài hát Lên Đàng (Lưu Hữu Phước) và thể hiện đi đều.
- Giai điệu các bài hát trên thế nào?
- Cô vừa hát vừa làm các động tác gì? (Đi đều)
- Thế nào là thể loại Hành khúc?
- Kể tên một số bài hát ở thể loại Hành khúc?
 Hoạt động 2: Giới thiệu về tác giả bài hát.
- Nước Pháp ở đâu?
- Nước Pháp có những công trình kiến trúc nổi tiếng nào? (Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức bà Paris, Bảo tàng nghệ thuật Louvre, Lâu đài nguy nga Versailles, Khải Hoàn Môn Champs-Élysées).
- Trình chiếu các công trình nổi tiếng của Pháp kết hợp với phương pháp thuyết trình.
- Nhạc sĩ Phan Trần Bảng: Sinh năm 1933, công tác tại viện sư phạm âm nhạc.
- Nhạc sĩ Lê Minh Châu: Sinh năm 1944 tại Hà Tây,thành viên hội nhạc sĩ Việt Nam.
- Giới thiệu bài hát: Đây là bài dân ca Pháp, tên nguyên bản là Người kéo chuông. Riêng lời Việt đã có hai lời khác nhau, một bài là Đàn gà con, một bài là Hành khúc tới trường.
+ Cho học sinh nghe bài hát Đàn gà con.
Hoạt động 3: Học hát
- Hướng dẫn học sinh đọc lời ca bài hát.
 - Nhận xét bài về: 
 + Số chỉ nhịp? Khái niệm nhịp @? Ô nhịp đầu tiên
 + Kí hiệu được sử dụng trong bài hát? 
 + 

Tài liệu đính kèm:

  • docChuan khong can chinh_12196574.doc