Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông

1. MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

 - Hoạt động 1: Biết điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.

 - Hoạt động 2: Biết chèn thêm hoặc xóa cột và hàng.

- HS hiểu:

 - Hoạt động 1: Hiểu được cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.

 - Hoạt động 2: Hiểu cách chèn thêm hoặc xóa cột và hàng.

1.2 Kỹ năng

 - Thực hiện được cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng trong chương trình bảng tính Excel.

 - Thực hiện thành thạo cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hang trong chương trình bảng tính Excel.

1.3 Thái độ:

 - Thói quen: Hăng say phát biểu xây dựng bài.

 - Tính cách: Chăm ngoan.

2. NỘI DUNG

- Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.

- Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng.

3. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.

- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

 

doc 6 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 588Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 12 - Tiết: 23
Ngày dạy: /10/2014
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 
1. MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
	- Hoạt động 1: Biết điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
	- Hoạt động 2: Biết chèn thêm hoặc xóa cột và hàng.
- HS hiểu:
	- Hoạt động 1: Hiểu được cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
	- Hoạt động 2: Hiểu cách chèn thêm hoặc xóa cột và hàng.
1.2 Kỹ năng
	- Thực hiện được cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng trong chương trình bảng tính Excel.
	- Thực hiện thành thạo cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hang trong chương trình bảng tính Excel.
1.3 Thái độ: 
	- Thói quen: Hăng say phát biểu xây dựng bài.
	- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG
- Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
- Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng.
3. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.
- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
4.	TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện 
Lớp 7A1:	
Lớp 7A2: 	
Lớp 7A3:	
Lớp 7A4: 	
Lớp 7A5:	
Lớp 7A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng 
Đề KT 
Câu 1: Hãy nêu các thành phần chính của trang tính? 3đ
Câu 2: Nêu cú pháp của hàm tính tổng, tính trung bình cộng , tìm giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất?4đ
Câu 3: Để tính trung bình cộng của các ô từ A1 đến ô A7 ta nhập hàm như thế nào?3đ
ĐÁP ÁN
Câu 1: Các thành phần chính của trang tính:
Hàng, cột, ô tính, hộp tên, khối, thanh công thức.
Câu 2: Cú pháp của hàm:
+ Tính tổng: SUM (a,b,c)
+ Tính trung bình cộng: AVERAGE ( a, b, c )
+ Tìm giá trị lớn nhất: MAX ( a, b, c )
+ Tìm giá trị nhỏ nhất: MIN (a, b, c )
Câu 3: Để tính trung bình cộng của các ô từ A1 đến ô A7 : AVERAGE (A1:A7 )
4.3 Tiến trình bài học
	Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1:Điều chỉnh cột và hàng
GV: Đưa tình huống: khi nhập vào trang tính xuất hiện các trường hợp như hình minh hoạ. 
 + Cột Họ Tên và cột điểm trung bình quá hẹp.
+ Dòng quá hẹp
- GV thao tác các tình huống vừa đưa ra và cách giải quyết.
- Yêu cầu HS tự tạo ra tình huống và thao tác nhiều lần.
HS: Quan sát, ghi chép
1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
- Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách 2 cột hoặc hai dòng.
- Kéo thả sang phải, trái/lên, xuống để mở rộng hoặc thu hẹp độ rộng hoặc chiều cao theo ý muốn.
* Chú ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
Hoạt động 2: Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng
- GV đưa ra tình huống cần phải chèn thêm cột hoặc hàng trên màn chiếu. (Chèn thêm cột Giới tính bên cạnh cột Họ tên)
- Chèn thêm một hành để tạo khoảng cách như hình minh hoạ.
- GV giới thiệu cách làm bằng menu lệnh hoặc dùng chuột, hoặc dùng bàn phím.
- Chú ý: Khi xoá cột hoặc xoá hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.
HS: Quan sát, ghi chép
2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
a) Chèn thêm cột hoặc hàng
+ Để chèn thêm cột:
- Chọn một cột
- InsertàColumns
+ Để chèn thêm hàng:
- Chọn một hàng
- Insertà Rows
b) Xoá cột hoặc hàng
- Chọn cột hoặc hàng cần xoá
- Chuột phải à Delete
4.4 Tổng kết 
- Để điều chỉnh độ rộng của cột ta thức hiện như sau:
+ Đưa con trỏ chuột vào biên phải của tên cột cần mở rộng.
+ Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng của cột.
- Để điều chỉnh độ cao của hàng ta thực hiện như sau:
+ Đưa con trỏ chuột vào biên dưới của tên hàng cần tăng độ cao.
+ Kéo thả xuống phía dưới hay lên trên để tăng độ cao hàng.
- Tương tự: Để chèn thêm cột hay hàng hoặc xóa cột hay hàng ta làm thế nào?
4.5. Hướng dẫn học tập 
+ Đối với bài học tiết này:
+ Học thuộc lý thuyết phần 1 và phần 2.
+ Làm bài tập 1 sgk.
+ Đối với bài học tiết tiếp theo:
- Đọc trước phần 3,4 Thao tác với bảng tính sgk trang 36.
5. PHỤ LỤC
- Sách tin học quyển 2.
- Giáo trình Excel
-------------------------------------------------------------
Tuần: 12 - Tiết: 24
Ngày dạy: /10/2014
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (tt )
1. MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
	HS biết: 
	- Hoạt động 1: Biết sao chép và di chuyển dữ liệu.
	- Hoạt động 2: Biết sao chép công thức.	
	HS hiểu:
	- Hoạt động 1: Hiểu được cách sao chép và di chuyển dữ liệu.
	- Hoạt động 2: Hiểu được cách sao chép công thức.
1.2 Kỹ năng
	- Thực hiện được và thực hiện thành thạo cách sao chép và di chuyển dữ liệu.
	- Thực hiện được và thực hiện thành thạo cách sao chép công thức.
1.3 Thái độ
	- Thói quen: Hăng say phát biểu xây dựng bài.
	- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG
	- Sao chép và di chuyển dữ liệu.
	- Sao chép công thức.
3. CHUẨN BỊ
	- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.
	- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
4.	TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện ( 1 phút )
Lớp 7A1:	
Lớp 7A2: 	
Lớp 7A3:	
Lớp 7A4: 	
Lớp 7A5:	
Lớp 7A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng
Caâu hoûi: 
1. Trình baøy cheøn haøng vaøo trang tính?(5đ)
2. Trình baøy caùch xoaù haøng treân trang tính?(5đ)
 Ñaùp aùn: 
 1. - Nhaùy choïn moät coät/haøng
- Môû baûng choïn Insert -> columns (neáu cheøn coät)/ row (neáu cheøn haøng).
 Xoaù coät hoaëc haøng:
- Choïn coät hoaëc haøng caàn xoaù -> Edit -> Delete.
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1: Sao chép và di chuyển dữ liệu
GV: Đưa tình huống cần sao chép dữ liệu trong một ô hoặc một khối ô. 
- Chèn thêm một hành để tạo khoảng cách như hình minh hoạ.
HS: Quan sát.
 GV thao tác cụ thể cách sao chép nhiều lần cho HS quan sát.
HS: quan sát.
GV giới thiệu cách làm bằng menu lệnh hoặc dùng chuột, hoặc dùng bàn phím.
- Di chuyển nội dung của ô tính khác với sao chép nội dung của ô tính ( GV lấy VD cho HS quan sát sự khác nhau) à Khi di chuyển nội dung thì đến ô tính khác thì nội dung ở ô ban đầu sẽ bị xoá
GV yêu cầu HS thao tác nhiều lần việc sao chép và di chuyển trên bảng tính.
- Chú ý: Khi xoá cột hoặc xoá hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.
1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
- Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách 2 cột hoặc hai dòng.
- Kéo thả sang phải, trái/lên, xuống để mở rộng hoặc thu hẹp độ rộng hoặc chiều cao theo ý muốn.
* Chú ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu
a) Sao chép nội dung ô tính
(Sử dụng các nút lệnh: Copy, Cut, Paste)
- Chọn ô hoặc khối ô có thông tin cần sao chép.
- Nháy nút Copy trên thanh công cụ.
- Chọn ô cần đưa thông tin được sao chép vào.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ.
b) Di chuyển nội dung ô tính
- Chọn ô hoặc các ô thông tin cần chuyển.
- Nháy nút Cut trên thanh công cụ
- Chọn ô cần đưa thông tin di chuyển đến.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ.
Hoạt động 2: Sao chép công thức
- Xét VD: (GV minh hoạ trên màn chiếu tương tự như hình bên)
Ô A5 có số 200
Ô D1 có số 150
B3 có công thức = A5+D1
-> Nếu sao chép công thức ở ô B3 và dán vào ô C6 ta thấy trong ô C6 có công thưc = B8+E4 ( Tức là công thức đã bị điều chỉnh)
Như vậy: 
+ ở hình 1, A1 và D5 được xác định quan hệ tương đối về vị trí của các địa chỉ trong công thức so với ô B3
+ Trong hình 2, ở ô đích C6, sau khi sao chép, quan hệ tương đối 
4. Sao chép công thức
a) sao chép nội dung các ô có công thức
- Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.
b) Di chuyển nội dung các ô có công thức
- Ta có thể di chuyển bằng các nút lệnh Cut và Paste và các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh (công thức được sao chép y nguyên).
4.4 Tổng kết
- Để sao chép dữ liệu ta thực hiện các bước sau: 
+ Chọn ô hoặc các ô các có thông tin cần sao chép.
+ Nháy copy trên thanh công cụ.
+ Chọn ô em muốn đưa thông tin vào.
+ Nhấn nút Paste trên thanh công cụ.
- Tương tự để di chuyển một ô tính ta thực hiện như thế nào?
- Sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với tiết học này:
- Học thuộc các khái niệm.
- Học thuộc trong vở ghi.
- Làm bài tập 1, 2, 3 sgk trang 44.
+ Đối với bài học tiết tiếp theo:
- Đọc trước bài thực hành số 5: Chỉnh sửa trang tính của em.
5. PHỤ LỤC
- SGK quyển 2.
- Giáo trình EXcel.
	Tân Đông, ngày .. tháng . năm 2014
	 Duyệt của TTCM
	 Lê Văn Giảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Thao tác với bảng tính - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông.doc