Giáo án môn Tin học 7 - Bài: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

* Kiến thức: - Tìm hiểu các thành phần trên bảng tính.

 - Thao tác chọn đối tượng trên Excel.

* Kỹ năng: - Hiểu được bảng tính là gì, chức năng của các thành phần cơ bản trên trang tính.

* Thái độ: - Nghiêm túc, có ý thức trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC :

 - Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.

 - Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 514Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Bài: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: ..
Ngµy gi¶ng:..
Tiết 5 :
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆUTRÊN TRANG TÍNH
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:
* Kiến thức: - Tìm hiểu các thành phần trên bảng tính. 
 - Thao tác chọn đối tượng trên Excel.
* Kỹ năng: - Hiểu được bảng tính là gì, chức năng của các thành phần cơ bản trên trang tính.
* Thái độ: - Nghiêm túc, có ý thức trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC :
	- Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
	- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.
III. TiÕn tr×nh lªn líp : 
æn ®Þnh:
Líp
Sü sè
Tªn häc sinh nghØ tiÕt
7A
7B
2. Kiểm tra bài cũ: 
Em hãy nêu các cách để khởi động chương trình bảng tính Excel?
3.Bài mới: Với cửa sổ của Excel mà các em đã học ở các tiết trước, các em đã nắm hết các chức năng của các thành phần trên đó chưa?. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các thành phần đó.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu trúc của bảng tính 
Gv: Thế nào gọi là Bảng tính ?
Hs: trả lời
Gv: Vậy số lượng các trang tính có bị giới hạn không?
Hs: Trả lời
Gv: Nêu cách đổi tên trang tính, chèn thêm trang tính
Hs: Ghi bài
1. Bảng tính:
- Bảng tính được tạo thành từ các trang tính
+ Trang tính bao gồm các ô, cột, hàng.
+ Trang tính được kích hoạt là trang tính đang được hiển thị trên màn hình, có nhãn trang màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm.
+ Mỗi bảng tính chứa rất nhiều trang tính.
+ Đổi tên trang tính: Nháy chuột phải vào tên trang tính cần đổi, chọn Rename
+ Chèn trang tính: Nháy chuột phải vào tên trang tính cần chèn, chọn Insert\Wordsheet.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các thành phần trên trang tính.
Gv: Ngoài các thành phần của trang tính như ô tính, hàng, cột thì còn có các thành phần gì nữa?
Hs: Nêu Hộp tên, Khối, Thanh công thức
Gv: Rút ra kết luận và lấy ví dụ về khối ô.
Hs: Chỉ ra tên hàng, tên cột
Gv: Ví dụ minh hoạ cụ thể.
Hs: Lắng nghe, ghi chép
- Hộp tên: Là ô hiển thị địa chỉ của ô được chọn.
- Khối: là nhóm ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật.
Vd: C3:H6
- Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn.
4. củng cố: 
- Bảng tính có nhiều trang tính. 
- Các thành phần chính trên trang tính: các hàng, các cột, ô tính, hộp tên, khối, thanh công thức.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Chuẩn bị nội dung phần còn lại của bài để giờ sau học tiếp.
Ngµy so¹n: ..
Ngµy gi¶ng:..
Tiết 6:
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆUTRÊN TRANG TÍNH (tiếp)
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:
* Kiến thức:
- Hiểu được vai trò của thanh công thức. 
- Phân biệt được dữ liệu kiểu số và dữ liệu kiểu kí tự trên trang tính.
* Kỹ năng:
- Cách chọn các đối tượng trên trang tính, di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính, sửa chữa dữ liệu trên ô tính.
* Thái độ: 
- Nghiêm túc, có ý thức, nhận thức được việc biết cách lựa chọn các thành phần của trang tính cũng như phân biệt các kiểu dữ liệu trên trang tính.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC :
	- Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
	- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
æn ®Þnh:
Líp
Sü sè
Tªn häc sinh nghØ tiÕt
7A
7B
2. Kiểm tra bài cũ: Trên trang tính gồm những thành phần nào?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1: Chọn các đối tượng trên trang tính
GV: Quan sát hình vẽ 15 SGK và cho thầy biết cách chọn các đối tượng trên trang tính.
HS: Trả lời
GV: Nhận xét và tổng kết lại
HS: lắng nghe, ghi chép
GV: Cho HS quan sát các hình vẽ 16 -19 trong sách giáo khoa và rút ra nhận xét.
HS: Tập trung nghiên cứu và phát biểu.
GV: Hãy quan sát hình vẽ 19 SGK, em hãy cho biết có gì khác so với các hình vẽ khác?
HS: Có 2 khối ô được chọn, đó là C6:D10 và F6:F12
GV: Vậy để chọn đồng thời nhiều khối khác nhau chúng ta làm thế nào?
HS: Trả lời
GV: Tổng kết lại
3. Chọn các đối tượng trên trang tính.
- Chọn 1 ô: Đưa con trỏ chuột đến ô đó nháy chuột
- Chọn 1 hàng: Nháy chuột vào tên hàng cần chọn
- Chọn 1 cột: Nháy chuột vào tên cột
- Chọn 1 khối: Kéo thả chuột từ 1 ô góc đến ô góc đối diện.
- Chọn đồng thời nhiều khối:
Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại dữ liệu trên trang tính
GV: Em hãy cho thầy biết trên trang tính có những loại dữ liệu gì?
HS: Có dữ liệu số, chữ
GV: Đưa ra kết luận
HS Nghe giảng, ghi chép
GV: Em hãy quan sát hình ảnh và cho thầy biết dữ liệu nào là dữ liệu kiểu ký tự, dữ liệu nào là dữ liệu kiểu số?
HS: lần lượt nhận dạng các kiểu giữ liệu
GV: Nhận xét câu trả lời của học sinh.
HS: Lắng nghe, ghi chép.
4. Dữ liệu trên trang tính:
a. Dữ liệu số:
- Là các số 0,1, 9, dấu cộng (+) chỉ số dương, dấu trừ (-) chỉ số âm và dấu % chỉ tỉ lệ phần trăm.
VD: 120; +38; -150.
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.
- Thông thường, dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu, dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.
b. Dữ liệu ký tự:
- Là các dãy các chữ cái, chữ số và các ký hiệu.
VD: Lớp 7A, Cộng hòa.
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kiểu kí tự căn thẳng lề trái trong ô tính.
Hoạt động 2:(10’) Trắc nghiệm kiến thức
GV: Cụm từ “F8” trong hộp tên có nghĩa là:
HS: C
GV: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây?
HS: D
GV: Tổng kết lại
HS: Ghi chép
Câu 1:Cụm từ “F8”trong hộp tên có nghĩa là:
Phím chức năng F8
Phông chữ hiện thời là F8
Ô ở cột F hàng 5
Ô ởi hàng F cột 5
Câu 2: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây?
Kí tự
Số
Thời gian
Tất cả các kiểu dữ liệu trên
4. Củng cố:
	- Các thành phần chính chính trên trang tính, cách chọn các đối tượng đó.
	- Các kiểu dữ liệu trên trang tính
 5. Hướng dẫn về nhà: 
- Về nhà học bài cũ, chuẩn bị trước bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu số trên trang tính.
	Ngµy ...... th¸ng ...... n¨m 20....
	Phô tr¸ch chuyªn m«n
	(Ký duyÖt)

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Cac_thanh_phan_chinh_va_du_lieu_tren_trang_tinh.doc