Bài 5. Thao tác với bảng tính

Trên trang tính mới, ngầm định các cột có độ rộng và các hàng có độ cao bằng nhau. Khi nhập dữ liệu vào các ô tính, có thể xuất hiện các trường hợp như minh họa trên hình 35 dưới đây. Nháy chuột chọn ô có dãy kí tự (văn bản) dài, em sẽ thấy toàn bộ nội dung của ô trên thanh công thức. Nháy chuột chọn ô bên phải nó, thanh công thức cho biết ô đó không có nội dung gì.