Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Dương Thị Thu Hiền - Trường THCS Chu Văn An

Câu 1. Hãy cho biết tác dụng định dạng của các nút lệnh sau:

. Nút dùng để định dạng.

. Nút dùng để định dạng.

. Nút dùng để định dạng.

 

ppt 28 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 662Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Dương Thị Thu Hiền - Trường THCS Chu Văn An", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!TRƯỜNG THCS CHU VĂN ANGV: Dương Thị Thu HiềnMôn: Tin Học 6KIỂM TRA BÀI CŨe.Nút dùng để ................... a. Nút dùng để định dạng............... b. Nút dùng để định dạng..................c. Nút dùng để định dạng.....................f. Nút dùng để ...................d. Nút dùng để ..................Chữ đậmchữ nghiêngchữ gạch châncăn phảicăn giữacăn tráiCâu 1. Hãy cho biết tác dụng định dạng của các nút lệnh sau:12431: Hộp chọn phông chữ2: Hộp chọn cỡ chữ3: Chọn kiểu chữ4: Hộp chọn màu chữKIỂM TRA BÀI CŨCâu 2: Nêu ý nghĩa của các nút lệnh được đánh số trên thanh công cụ sau:Quan saùt 2 vaên baûn sau:Em thaáy vaên baûn naøo trình baøy hôïp lyù hôn?Vaên baûn 2 ñöôïc trình baøy hôïp lyù hôn.Không hợp líQuan saùt 2 vaên baûn sau:Vôùi vaên baûn coù noäi dung nhö treân thì caùch trình baøy trang naøo hôïp lyù hôn?Hợp lí hơnTRÌNH BAØY TRANG VAÊN BAÛN VAØ INBAØI 18 Chọn hướng trang và đặt lề trang2In văn bản3Trình bày trang văn bản1Bài 18Trang văn bản là gì?Trình bày trang văn bản nhằm mục đích gì?1/ Trình baøy trang vaên baûn:TRÌNH BAØY TRANG VAÊN BAÛN VAØ IN Phaàn vaên baûn treân moät trang in ñöôïc goïi laø trang vaên baûn. Trình baøy trang vaên baûn nhaèm muïc ñích ñeå vaên baûn in ra tuaân thuû caùc quy ñònh veà tính khoa hoïc vaø thaåm mó.Trang đứngTrang nằm ngangHãy nhận xét về cách trình bày hướng trang ở 2 hình sauĐầu trangSố trangLeà phaûiLeà döôùiLeà traùiLeà treânTrang văn bản có mấy lề? Kể tên?Leà treânBài 18: 1. Trình bày trang văn bản:TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN- Chọn hướng trang:+ Trang đứng.+ Trang nằm ngang.- Đặt lề trang:+ Lề trái.+ Lề phải.+ Lề trên.+ Lề dưới.Các yêu cầu cơ bản khi bày trang văn bản là gì?* Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản:Lề đoạn vănLề trang- Lề trang là biên ngoài của vùng chứa văn bản.- Lề đoạn văn là khoảng cách tương đối của đoạn văn bản đến lề trang.Lề trangLề trangLề trangLề đoạn văn bị “thò”Lề đoạn vănLề trangLề trangNếu văn bản có nhiều trang thì ta có cần phải trình bày trang nhiều lần không? TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ INLưu ý:- Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể “thò” ra ngoài lề trang.- Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang của văn bản.1. Trình bày trang văn bản:1. Trình bày trang văn bản:2. Chọn hướng trang và đặt lề trangĐể trình bày trang văn bản em chọn lệnh nào?Bước1: Vào File.Bước 2: Chọn Page SetupBµi 18: Tr×nh bµy trang v¨n b¶n vµ in 1Lề trênLề tráiLề dướiLề phảiHướng giấy đứngHướng giấy ngang324561. Trình bày trang văn bản2. Chọn hướng trang và đặt lề trang-Vào File -> Page Setup, chọn thẻ Margins.a, Chọn hướng trang:	+ Portrait: Trang đứng.	+ Landscape: Trang nằm ngang.b, Đặt lề trang:	+ Top: Lề trên.	+ Bottom: Lề dưới.	+ Left: Lề trái.	+ Right: Lề phải.TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ INCỦNG CỐCâu 1: (Sgk trang 96) Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản?- Lề trang văn bản là biên ngoài của vùng chứa văn bản trên trang in.- Lề đoạn văn bản là khoảng cách tương đối của đoạn văn bản đến lề trang.2) Để chọn hướng trang và đặt lề trang ta sử dụng hộp thoại nào sau đây? a) Format -> Fontb) Format -> Paragraghc) File -> Page Setupd) Edit -> Page Setup3) Để chọn hướng trang đứng ta click chọn mục nào trong hộp thoại Page Setup?a) Marginsb) Portraitc) Landscaped) OrientationCâu 4. Hãy nối mỗi thành phần cột A với tác dụng tương ứng ở cột B?ABTop a) để đặt lề trái2) Bottom b) để đặt lề phải3) Left c) để đặt lề trên4) Right d) để đặt lề dướiCâu 5. Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm:C. Cả A và B đều đúngB. Đặt lề trang;D. Cả A và B đều sai C. Cả A và B đều đúng A. Chọn hướng trang; Câu 6. Để chọn hướng cho trang, chọn lệnh File Page Setup, xuất hiện hộp thoại Page Setup trong đó:C. Cả A và B đều saiB. Landscape cho phép đặt trang giấy theo chiều đứng;D. Cả A và B đều đúng C. Cả A và B đều sai A. Portrait cho phép đặt trang giấy theo chiều ngang; DAËN DOØ- Ñoïc tröôùc phaàn coøn laïi cuûa baøi.- Muốn xem trước khi in, em sử dụng nút lệnh nào?- Tìm hiểu thao tác in văn bản.Bài vừa học:- Các yêu cầu cơ bản khi trình bày văn bản là gì?- Thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang. Làm bài tập 2 trang 96.Kết thúc!

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 18. Trình bày trang văn bản và in - Dương Thị Thu Hiền - Trường THCS Chu Văn An.ppt