Bài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em

1. Mục đích, yêu cầu - Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính. - Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN. 2. Nội dung Bài tập 1. Lập trang tính và sử dụng công thức Khởi động chương trình bảng tính Excel và mở bảng tính có tên Danh sach lop em (đã được lưu trong bài thực hành 1).