Đề cương ôn tập thi Tin học 7 học kì II năm học: 2011 – 2012

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:

1. Bài 6: Định dạng trang tính.

 Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn lề trong ô tính,tăng hoặc giảm chữ số thập phân, tô màu nền và kẻ đường biên.

2. Bài 7: Trình bày và in trang tính.

 Xem trước khi in, điêu chỉnh ngắt trang.

 Đặt lề và hướng giấy in.

3. Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu:

- Sắp xếp và lọc dữ liệu.

4. Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ.

 Một số dạng biểu đồ tạo.

 Tạo và chỉnh sửa biểu đồ.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Lượt xem 3131Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập thi Tin học 7 học kì II năm học: 2011 – 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Tây Sơn 
Tổ : Toán – Lý – Tin – CN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TIN HỌC 7 HỌC KÌ II
Năm học: 2011 – 2012
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
1. Bài 6: Định dạng trang tính.
Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn lề trong ô tính,tăng hoặc giảm chữ số thập phân, tô màu nền và kẻ đường biên.
2. Bài 7: Trình bày và in trang tính.
Xem trước khi in, điêu chỉnh ngắt trang.
Đặt lề và hướng giấy in.
3. Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu: 
- 	Sắp xếp và lọc dữ liệu.
4. Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ.
Một số dạng biểu đồ tạo.
Tạo và chỉnh sửa biểu đồ.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
LÝ THUYẾT:
TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn những câu đúng nhất:
Câu 1: Để mở bảng tính đã có trong máy ta sử dụng lệnh nào?
A. New	B. Save	C. Open	D. Close
Câu 2. Các nút lệnh nằm trên thanh nào?
	A. Thanh tiêu đề	B. Thanh công thức
	C. Thanh bảng chọn	D. Thanh công cụ
Câu 3: Để nhập nhiều ô thành một ô và căn dữ liệu vào giữa ô đó ta sử dụng nút lệnh:
	 A. B. C. D. 
Câu 4: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột có tác dụng:
	A. Chen thêm một cột	B. Huỷ bỏ một cột. 
C. Điều chỉnh độ rộng cột vừa khít với dữ liệu	D. Tất cả đều sai
	 Câu 5: Để giảm bớt một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh:
	 A. 	 B. 	 C. D. 
	 Câu 6: Trong ô B3 có chứa số 7.75, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh thì kết quả trong ô B3 là: 
	 A. 8	 B. 7.7500	 C. 7.8	 D. 7.7
 Câu 7: Để xem trước khi in ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây:
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
 Câu 8. Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì?
A. Thay đổi hướng giấy in	
B. Định dạng màu chữ
C. Định dạng phông chữ	
D. Điều chỉnh dấu ngắt trang 
 Câu 9. Để chọn hướng giấy in cho trang tính ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau?
A. File/ page setup	B. File/ print	
C. File/ Save	D. File/ close	
 Câu 10: Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính theo thứ tự tăng dần em sử dụng nút lệnh nào dưới đây:
	 A. 	 B. 	 	C. 	 D. 
Câu 11: Phần mềm Toolkit Math dùng để:
	A. Vẽ hình	 B. Học địa lý	 	C. Học toán D.Luyện gõ phím nhanh
Câu 12: Để lọc dữ liệu em thực hiện:
	A. Mở bảng chọn Data à chọn lệnh Filter à nháy chọn AutoFilter .
	B. Mở bảng chọn Data à chọn lệnh AutoFilter .
	C. Mở bảng chọn Data à chọn lệnh Filter. 	
	D. Tất cả đều sai.
Câu 13: Kết quả của dòng lệnh Simplify 3/2+5/4 trong phần mềm Toolkit Math là:
	A. 2	B. 4	 C. 4/3	D. 11/4
Câu 14: Trong phần mềm Toolkit Math để vẽ một đồ thị hàm số đơn giản ta dùng lệnh:
A. Simplify	B. Plot	 C. Expand	D. Solve
Câu 15 : Bảng tính đang ở chế độ lọc, muốn thoát khỏi chế độ lọc ta thực hiện:
A. FileàExit	 	 B. FileàClose 
C. DataàFilteràAutofilter 	 D..DataàFilterà Show All.
Câu 16: Để căn giữa dữ liệu trên trang theo chiều đứng ta nháy vào ô:
A. Horizontally. B. Vertically.	 C. Fitto.	D. Setup
Câu 17: Để đặt lề và hướng giấy in cho một trang tính ta thực hiện
 A. File àNew B. File àOpen C. File à Exit	 	D. FileàPage Setup 
Câu 18: Với bảng mã VNI Windows, ta phải chọn Font chữ nào sau đây để gõ được tiếng Việt?
	 A. VNTimes B.VnTime C. VNI – Times	 	D. Time New Roman
Câu 19 : Để kẻ đường biên của các ô ta có thể chọn nút lệnh: 
 	A. B. C. 	D. 
Câu 20: Khi tạo biểu đồ, nháy vào nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra, khi đó:
 	A. Không có biểu đồ nào được tạo. B. Biểu đồ được tạo với thông tin ngầm định.
 	C. Hiện ra nhiều dạng biểu đồ. D. Cả a,b,c đều sai.
Câu 21: Nút lệnh này dùng để làm:
A. Căn thẳng lề trái	 	 B. Căn thẳng lề phải	
C. Căn thẳng giữa ô	 D.Hợp nhất các ô
Câu 22: Biểu đồ nào sau đây rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể:
	A. Biểu đồ cột	 	 B. Biểu đồ đường gấp khúc. 
C. Biểu đồ hình tròn. 	 D. Cả 3 biểu đồ trên
Câu 23: Sau khi mở hộp thoại Top 10 Autofilter để lọc các hàng có giá trị nhỏ nhất ta chọn:
	A. Top.	B. Bottom	 C. Items.	D. Tất cả đều sai.
Câu 24: Để xem trước khi in, em sử dụng nút lệnh:
A. Print Preview 	 B. Print 
C. Merge and center 	 D. Border 
Câu 25: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ:
Minh họa dữ liệu trực quan
Dễ so sánh số liệu
Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu
Tất cả các ý trên
TỰ LUẬN:
Câu 1: Nêu các bước để thực hiện việc:
Định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu chữ trong các ô tính?
Tô màu nền cho các ô tính?
Kẽ đường biên cho ô tính?
Căn lề trong ô tính?.
Tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số?.
Câu 2: Nêu các bước điều chỉnh ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in?.
Câu 3: Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế.
Câu 4 Nêu các bước để sắp xếp và lọc dữ liệu?. Muốn lọc danh sách của những dữ liêu cao nhất ( thấp nhất) ta phải làm như thế nào?
Câu 5 Hãy kể tên một số dạng biểu đồ mà em biết?. Cách tạo biểu đồ đó?.
Câu 6 Hãy nêu ý nghĩa của các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preview?
 THỰC HÀNH: (HS thực hành trên máy tính)
Câu 1: Cho biểu điểm sau:
BẢNG ĐIỂM CUÛA NHOÙM 1 LÔÙP 7A1
STT
HOÏ TEÂN
TOAÙN
VAÊN
TIN HOÏC
ÑTB
1
Nguyeãn Vaên Huy
10
6
5
 ?
2
Phuøn Quyù Anh
7
5
6
 ?
3
Nguyeãn Vaên Baõo
7
8
10
 ?
4
Ñaëng Quoác Vieät
9
9
8
 ?
5
Traàn Thò Nhö
5
8
9
 ?
6
Nguyeãn Vieát Huøng
8
7
7
 ?
7
Phaïm Thò Lan
5
8
9
 ?
8
Taèng Vaên Phương
4
7
8
 ?
Học sinh thực hiện các thao tác:
Sử dụng hàm để tính toán ĐTB cho phù hợp.
Định dạng bảng tính trên.
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần của ĐTB(trong sheep2).
Lọc những HS có điểm Tin Học là 9 và điểm văn là 8.(sheep3)
Chọn ra 4 HS có ĐTB cao nhất (trong sheep3).
Tạo biểu đồ cột thích hợp 4 HS đó.
Lưu bài tập trên D:\ tenhocsinh.xls 
Caâu 2: Laäp trang tính, ñònh daïng, söû duïng caùc coâng thöùc hoaëc haøm ñeå thöïc hieän caùc tính toaùn, saép xeáp vaø loïc döõ lieäu 
Khôûi ñoäng chöông trình baûng tính Excel vaø nhaän döõ lieäu naøy vaøo trang tính
Thu nhaäp bình quaân thao ñaàu ngöôøi(USD)
STT
Teân xaõ
Noâng nghieäp
Coâng nghieäp
Tieåu thuû coâng
Thöông maïi
Toång coäng
1
Gia Canh
50
62
66
78
2
Ñònh Quaùn
45
95
68
82
3
Thanh Sôn
72
52
75
96
4
Ngoïc Ñònh
36
85
76
73
5
Phuù Tuùc
80
75
78
75
6
La Ngaø
58
74
79
75
7
Phuù Ngoïc
67
75
80
52
Söû duïng caùc coâng thöùc hoaëc haøm thích hôïp vaø thöïc hieän sao cheùp coâng thöùc ñeå tính:
Toång thu nhaäp bình quaân theo ñaàu ngöôøi cuûa töøng xaõ ghi vaøo caùc oâ töông öùng trong coät toång coäng.
Thu nhaäp trung bình theo töøng ngaønh cuûa caû vuøng ghi vaøo doøng Trung bình chung
Toång thu nhaäp cuûa caû vuøng ghi vaøo oâ beân phaûi, haøng cuoái cuøng
Caâu 3: Taïo vaø thay ñoåi daïng bieåu ñoà
Taïo môùi moät bieåu ñoà ñöôøng gaáp khuùc treân cô sôû döõ lieäu cuûa khoái A4:C9
A
B
C
1
2
SOÁ HOÏC SINH GIOÛI KHOÁI 7
3
4
Lôùp
Nöõ
Toång coäng
5
7A
4
4
6
7B
5
5
7
7C
6
6
8
7D
8
8
9
7E
7
7
b) Ñoåi daïng bieåu ñoà ôû muïc a) thaønh bieåu ñoà hình troøn

Tài liệu đính kèm:

  • docde cuong tin 7 HKII.doc