Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Đồng Xuân Quang - Trường THCS Thị Trấn - Đông Triều

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.

- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu.

 2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính.

- Thực hiện được các thao tác lọc dữ liệu và Biết cách lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.

 3. Thái độ:

- Học sinh nghiêm túc học tập, thực hành, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.

II - CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, bài giảng, phòng máy. máy chiếu.

2. Học sinh: chuẩn bị bài ở nhà.

III - PHƯƠNG PHÁP

 Thuyết trình, vấn đáp, thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 912Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Đồng Xuân Quang - Trường THCS Thị Trấn - Đông Triều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi thùc hµnh 8:
Ai lµ ng­êi häc giái?
I - Môc tiªu	
1. KiÕn thøc:
- BiÕt vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c s¾p xÕp d÷ liÖu.
- BiÕt kh¸i niÖm läc d÷ liÖu vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c b­íc ®Ó läc d÷ liÖu.
	2. Kü n¨ng:
- Thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c s¾p xÕp d÷ liÖu trong trang tÝnh.
- Thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c läc d÷ liÖu vµ BiÕt c¸ch läc d÷ liÖu theo yªu cÇu cô thÓ.
	3. Th¸i ®é:	
- Häc sinh nghiªm tóc häc tËp, thùc hµnh, cÈn thËn trong qu¸ tr×nh thùc hµnh phßng m¸y.
II - ChuÈn bÞ
Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, bµi gi¶ng, phßng m¸y. m¸y chiÕu.
Häc sinh: chuÈn bÞ bµi ë nhµ.
III - Ph­¬ng ph¸p
	ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, thùc hµnh.
IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh: æn ®Þnh trËt tù líp, kiÓm tra sÜ sè
2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra trong qu¸ tr×nh thùc hµnh
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV - HS
Néi dung
GV: yªu cÇu häc sinh khëi ®éng ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel, më bµi bang diem lop 7B2 ®· ®­îc l­u trong bµi thùc hµnh 6.
HS: nhËn yªu cÇu.
GV: gäi häc sinh nh¾c l¹i c¸ch s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu.
HS: tr¶ lêi.
 GV: cñng cè l¹i.
HS: chó ý l¾ng nghe,
 HS: thùc hµnh.
GV: giíi thiÖu bµi tËp 2 vµ yªu cÇu cña bµi. 
HS: thùc hµnh theo c¸c thao t¸c nh­ bµi tËp 1.
I: Bµi tËp 1: S¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu
1: Më bµi bang diem lop 7B2 ®· l­u trong bµi thùc hµnh 6.
a Thùc hiÖn thao t¸c s¾p xÕp theo ®iÓm c¸c m«n häc vµ ®iÓm trung b×nh.
b Thùc hiÖn c¸c thao t¸c läc d÷ liÖu ®Ó chän c¸c b¹n cã ®iÎm 10 m«n Tin häc
c Läc ra c¸c b¹n cã ®iÓm trung b×nh c¶ n¨m lµ ba ®iÓm cao nhÊt vµ c¸c b¹n cã ®iÓm trung b×nh lµ hai ®iÓm thÊp nhÊt
2. Bµi tËp 2: LËp trang tÝnh, s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu.
1. Më b¶ng tÝnh cac nuoc DNA ®· cã trong bµi thùc hµnh 6
2. H·y s¾p xÕp vµ läc
a. DiÖn tÝch t¨ng 
b. D©n sè gi¶m dÇn
3. Sö dông c«ng cô läc ®Ó:
a. Läc ra c¸c n­íc cã diÖn tÝch lµ n¨m diÖn tÝch lín nhÊt.
b.Läc ra c¸c n­íc cã sè d©n lµ ba sè d©n Ýt nhÊt.
4.Cñng cè. 
C¸c thao t¸c c¬ b¶n víi x¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu trªn trang tÝnh
5. Bµi tËp vÒ nhµ.
Thùc hµnh l¹i bµi tËp 1,2.Vµ §äc tr­íc bµi tËp 3.
V- Rót kinh nghiÖm.
.
Ký duyÖt

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Đồng Xuân Quang - Trường THCS Thị Trấn - Đông Triều.doc