Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 5

 Câu 1: (1điểm) Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29 là:

 a. 5% b. 50% c. 200% d. 20%

 Câu 2: (1điểm) Tìm một số, biết 15% của số đó là: 75

 a. 11,925 b. 50 c. 500 d. 5,0

 Câu 3: (1điểm) Tổng hai số là 126, số nhỏ bằng 20% số lớn. Vậy hai số đó là:

 a. 26 và 100 b. 42 và 84 c. 25,2 và 100,8 d. 21 và 105

 Câu 4: (1điểm) Số phần trăm điền đúng vào phần chấm hỏi là:

 a. 80% b. 20%

 c. 150% d.30%

 

docx 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 26/12/2020 Lượt xem 356Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	MÔN TOÁN – LỚP 5
(Thời gian 40’ không kể thời gian chép đề)
Tên học sinh: .
Lớp :.
GTI : ..
GTII: ..
..
Giám khảo
Điểm số
Bằng chữ
Nhận xét
	 Câu 1: (1điểm) Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29 là:
 a. 5% b. 50% c. 200% d. 20%
 Câu 2: (1điểm) Tìm một số, biết 15% của số đó là: 75 
	a. 11,925 b. 50 c. 500 d. 5,0
 Câu 3: (1điểm) Tổng hai số là 126, số nhỏ bằng 20% số lớn. Vậy hai số đó là:
	a. 26 và 100 b. 42 và 84 c. 25,2 và 100,8 d. 21 và 105
 Câu 4: (1điểm) Số phần trăm điền đúng vào phần chấm hỏi là:
50%
30%
?%
 a. 80% b. 20% 
 c. 150% d.30% 
Câu 5: (1điểm) Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là:
	 a. 4 cm3 b. 6 cm3 c. 1 cm2 d. 1 cm3
 Câu 6: (1điểm) Một hình tam giác có đường đáy là 12,6dm, chiều cao bằng ½ 
	 đường đáy thì diện tích hình tam giác là:
	 a. 39,69 dm2 b. 39,69 c. 79,38 dm d. 79,38 dm2
	Câu 7: (1điểm) Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh DC và có 
 kích thước như hình vẽ. Diện tích hình tam giác AMD là:
M
D
B
A
C
16m
32m
 a. 256 m2 b. 512 m2
 c. 128 m d. 128 m2
Câu 8: (1điểm) Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1,8 hm. Biết chiều rộng 
 Bằng ¼ chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. 
Câu 9: (1điểm) Khối năm Trường TH Phổ An có 45 % tổng số học sinh là nữ. Biết số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 16 bạn. Tính số học sinh khối năm trường em. (M3)
Câu 10: (1điểm) Xếp 1728 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập 
phương lớn. Tính diện tích toàn phần hình lập phương lớn là bao nhiêu cm2 ? 
(M4)
 ---------------------------------------------------------------------------
Đáp án
Câu 1: B
Câu 2: C
Câu 3: D
Câu 4: B
Câu 5: D
Câu 6: D
Câu 7: D
Câu 8: 1,8 hm = 180m Chiều rộng : 180 : (4 + 1) = 36 (m)
 Chiều dài : 180 - 36 = 144 (m)
 Diện tích : 144 x 36 = 5184(m2)
Câu 9: Số nữ chiếm là : 100% - 45% = 55%
 16 bạn nam chiếm là: 55% - 45% = 10%
 Số học sinh khối 5 : 16 : 10 x 100 = 160 (học sinh)
Câu 10: Thể tích 1 hình lập phương cạnh 1cm: 1 x 1 x 1 = 1 (cm3)
 Thể tích hình lập phương lớn: 1728 x 1 = 1728 (cm3)
 Cạnh hình lập phương lớn là 12 (vì 12 x 12 x 12 = 1728)
 DT toàn phần hình lập phương lớn: 12 x 12 x 6 = 864(m2)
 --------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docx1_Đề kiểm tra môn Toán 5 - GHK 2.docx