Đề kiểm tra môn: Giáo dục quốc phòng – An ninh lớp 11 - Mã đề thi 209

Câu 1: Trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia được xác định như thế nào?

A. Là trách nhiệm của toàn Đảng và các tổ chức xã hội

B. Là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân

C. Là trách nhiệm của giai cấp, của Đảng và quân đội

D. Là trách nhiệm của toàn lực lượng vũ trang và toàn dân

Câu 2: Thöïc hieän Luaät NVQS laø cuûa coâng daân.

A. Boån phaän vaø quyeàn lôïi B. Nghóa vuï vaø traùch nhieäm

C. Quyeàn vaø nghóa vuï D. Caû 3 phöông aùn treân ñeàu ñuùng

Câu 3: Vùng lãnh hải là vùng biển

A. tiếp liền bên ngoài vùng thềm lục địa của quốc gia

B. tiếp liền bên ngoài vùng nước nội thủy của quốc gia

C. tiếp liền bên trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia

D. tiếp liền bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia

Câu 4: Ñaûm nhieäm vai troø noøng coát trong nhieäm vuï baûo veä BGQG laø

A. Caû ba phöông aùn treân B. Nhaân daân vuøng bieân giôùi

C. Boä ñoäi Bieân phoøng D. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 02/03/2020 Lượt xem 811Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn: Giáo dục quốc phòng – An ninh lớp 11 - Mã đề thi 209", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
Đề kiểm tra
MÔN : GDQP – AN 11
Thời gian làm bài: 45 phút 
( 24 câu trắc nghiệm)
 ( Đề gồm 3 trang)
Mã đề thi 209
Họ, tên học sinh:................................................................Lớp: ..........
Phần 1: Trắc nghiệm ( 6 điểm )
Điền đáp án đúng vào bảng dưới đây
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án 
Câu 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Đáp án 
Câu 1: Trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia được xác định như thế nào? 
A. Là trách nhiệm của toàn Đảng và các tổ chức xã hội 
B. Là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân
C. Là trách nhiệm của giai cấp, của Đảng và quân đội 
D. Là trách nhiệm của toàn lực lượng vũ trang và toàn dân
Câu 2: Thöïc hieän Luaät NVQS laøcuûa coâng daân.
A. Boån phaän vaø quyeàn lôïi	B. Nghóa vuï vaø traùch nhieäm
C. Quyeàn vaø nghóa vuï	D. Caû 3 phöông aùn treân ñeàu ñuùng
Câu 3: Vùng lãnh hải là vùng biển 
A. tiếp liền bên ngoài vùng thềm lục địa của quốc gia 
B. tiếp liền bên ngoài vùng nước nội thủy của quốc gia 
C. tiếp liền bên trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia 
D. tiếp liền bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia 
Câu 4: Ñaûm nhieäm vai troø noøng coát trong nhieäm vuï baûo veä BGQG laø
A. Caû ba phöông aùn treân	B. Nhaân daân vuøng bieân giôùi
C. Boä ñoäi Bieân phoøng	D. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc
Câu 5: “ Biên giới nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng đi theo đường đó để xác định . lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo”
A. Giới hạn	B. Chủ quyền	C. Vị trí	D. Phạm vi
Câu 6 : Ñieàu 77 Hieán phaùp Nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam khaúng ñònh: “Baûo veä Toå quoác laø vaø quyeàn cao quyù cuûa coâng daân”
A. Boån phaän	B. Traùch nhieäm cao caû
C. Nghóa vuï thieâng lieâng	D. Caû 3 phöông aùn treân ñuùng
Câu 7 : Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào?
A. Đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống sông suối
B. Đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống tọa độ 
C. Đánh dấu trên thực địa bằng làng bản nơi biên giới
D. Đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới
Câu 8: Tuoåi ñaêng kí Nghóa vuï quaân söï vaø kieåm tra söùc khoûe laàn ñaàu ñoái vôùi coâng daân nam laø.
A. Töø 16 ñeán 17 tuoåi. B. Ñuû 18 tuoåi C. Ñuû 17 tuoåi.	 D. Töø 17 ñeán 18 tuoåi.
Câu 9: Laõnhâ thoå quoác gia xuaát hieän cuøng vôùi söï xuaát hieän cuûa:
A. Daân toäc B. Cö daân C. Nhaø nöôùc	D. Caû 3 phöông aùn A,B,C ñuùng 
Câu 10: Ba yeáu toá cô baûn caáu thaønh moät quoác gia ñoäc laäp coù chuû quyeàn laø
A. Cö daân, quaân ñoäi, chính quyeàn	B. Laõnh thoå, cö daân, quaân ñoäi
C. Quaân ñoäi , nhaø nöôùc, laõnh thoå	D. Laõnh thoå, cö daân, nhaø nöôùc
Câu 11: Hieán phaùp nöôùc coäng hoøa XHCN Vieät Nam naêm 1992 quy ñònh “Baûo veä Toå quoácVieät Nam XHCN laø söï nghieäp cuûa:
A. Toaøn Ñaûng	B. Toaøn quaân 
C. Toaøn daân	D. Ca ûba phöông aùn treân ñeàu ñuùng
Câu 12: Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam qui ñònh” Coâng daân coù boån phaän laøm nghóa vuï quaân söï vaø tham gia xaây döïng?”
A. Coâng an nhaân daân	B. Quoác phoøng toaøn daân
C. Quaân ñoäi nhaân daân	D. Toå quoác Vieät Nam XHCN
Câu 13: Cô sôû thöïc teá cho söï toàn taïi cuûa quoác gia laø:
A. Cö daân	B. Laõnh thoå	C. Nhaø nöôùc	D. Daân toäc
Câu 14: Vùng nội thủy của quốc gia được giới hạn
A. bởi một bên là bờ biển, một bên là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải
B. bởi một bên là biển cả, một bên là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải
C. bởi một bên là biển rộng, một bên là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải
D. bởi một bên là bờ biển, một bên là đường ngoài cùng của lãnh hải 
Câu 15: Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam khaúng ñònh: “Baûo veä Toå quoác Vieät Nam XHCN laø.thieâng lieâng vaø quyeàn cao quyù cuûa coâng daân”
A. Traùch nhieäm	B. Quyeàn lôïi	C. Nghóa vuï	D. Boån phaän
Câu 16: Với quốc gia ven biển, đường ranh giới ngoài vùng lãnh hải của đất liền, của đảo và quần đảo gọi là gì? 
A. Là vùng lãnh hải của quốc gia trên biển B. Là mốc biên giới của quốc gia trên biển
 C. Là đường biên giới của quốc gia trên biển D. Là khu vực biên giới quốc gia trên biển
Câu 17: Tuoåi phuïc vuï trong ngaïch döï bò töø
A. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 45 tuoåi	B. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 35 tuoåi
C. Ñuû 17 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi	D. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi
Câu 18: Moïi kí keát hoaëc gia nhaäp ñieàu öôùc quoác teá cuûa Vieät Nam coù hieäu löïc sau khi :
A. Ñaët buùt kí keát	B. Chính phuû pheâ chuaån
C. Caû ba phöông aùn treân ñuùng	D. Quoác hoäi pheâ chuaån
Câu 19: Một trong những nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia là : “ Các quốc gia và các tổ chức quốc tế phải có  tôn trọng sự lựa chọn đó”
A. Quyền	B. Nghĩa vụ
 C. Trách nhiệm	D. Cả 3 phương án trên 
Câu 20: Luaät Nghóa vuï quaân söï sau khi ñöôïc Quoác Hoäi thoâng qua thì ñöôïc ai coâng boá?
A. Chuû tòch nöôùc	B. Chuû tòch Quoác hoäi
C. Boä tröôûng Boä Quoác phoøng	D. Toång Bí thö
Câu 21: Một trong những nội dung về khái niệm biên giới quốc gia là gì? 
A. Là đường lãnh thổ của một quốc gia B. Là giới hạn ngoài của mặt đất quốc gia
C. Là mặt phẳng giới hạn không gian của một quốc gia D. Là giới hạn lãnh thổ của một quốc gia 
Câu 22: Tuoåi phuïc vuï taïi nguõ cuûa coâng daân nam töø
A. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 35 tuoåi	B. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 45 tuoåi
C. Ñuû 17 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi	D. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi
Câu 23: Một trong những nội dung về chủ quyền biên giới quốc gia là gì? 
A. Là chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của quốc gia đối với lãnh thổ 
B. Là chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của quốc gia đối với lãnh thổ 
C. Chủ quyền toàn diện của quốc gia đối với lãnh thổ 
D. Thuộc chủ quyền toàn diện của quốc gia đối với lãnh thổ 
Câu 24: Trong lòch söû cuûa mình, Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam ñöôïc xaây döïng baèng cheá ñoä:
A. Baèng ñieàu leänh, ñieàu leä cuûa Quaân ñoäi. B. Cheá ñoä tình nguyeän, Luaät Nghóa vuï quaân söï
C. Baèng ñieàu leänh vaø kæ luaät quaân ñoäi D. Caû ba phöông aùn treân ñeàu ñuùng
Phần 2: Tự luận ( 4 điểm )
 Trách nhiệm của học sinh đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia?
Trả lời
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
( Học sinh không sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm )
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docHK1_HK1_209.doc