Đề kiểm tra môn: Giáo dục quốc phòng – An ninh lớp 11 - Mã đề thi 357

Câu 1: Hieán phaùp nöôùc coäng hoøa XHCN Vieät Nam naêm 1992 quy ñònh “Baûo veä Toå quoácVieät Nam XHCN laø söï nghieäp cuûa:

A. Toaøn Ñaûng B. Toaøn daân

C. Toaøn quaân D. Ca ûba phöông aùn treân ñeàu ñuùng

Câu 2: Thöïc hieän Luaät NVQS laø cuûa coâng daân.

A. Boån phaän vaø quyeàn lôïi B. Nghóa vuï vaø traùch nhieäm

C. Quyeàn vaø nghóa vuï D. Caû 3 phöông aùn treân ñeàu ñuùng

Câu 6: Trong lòch söû cuûa mình, Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam ñöôïc xaây döïng baèng cheá ñoä:

A. Baèng ñieàu leänh, ñieàu leä cuûa Quaân ñoäi

B. Cheá ñoä tình nguyeän, Luaät Nghóa vuï quaân söï

C. Baèng ñieàu leänh vaø kæ luaät quaân ñoäi

D. Caû ba phöông aùn treân ñeàu ñuùng

Câu 8: Tuoåi ñaêng kí Nghóa vuï quaân söï vaø kieåm tra söùc khoûe laàn ñaàu ñoái vôùi coâng daân nam laø.

A. Ñuû 17 tuoåi. B. Töø 16 ñeán 17 tuoåi.

C. Töø 17 ñeán 18 tuoåi. D. Ñuû 18 tuoåi

Câu 9: Tuoåi phuïc vuï trong ngaïch döï bò töø

A. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 45 tuoåi B. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 35 tuoåi

C. Ñuû 17 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi D. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 930Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn: Giáo dục quốc phòng – An ninh lớp 11 - Mã đề thi 357", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN GDQP – AN 11
Thời gian làm bài: 45 phút 
(40 câu trắc nghiệm)
 ( Đề gồm 3 trang)
Mã đề thi 304
Họ, tên thí sinh:.............................................................Lớp: .............
Câu 1: Hieán phaùp nöôùc coäng hoøa XHCN Vieät Nam naêm 1992 quy ñònh “Baûo veä Toå quoácVieät Nam XHCN laø söï nghieäp cuûa:
A. Toaøn Ñaûng	B. Toaøn daân
C. Toaøn quaân	D. Ca ûba phöông aùn treân ñeàu ñuùng 
Câu 2: Thöïc hieän Luaät NVQS laøcuûa coâng daân.
A. Boån phaän vaø quyeàn lôïi	B. Nghóa vuï vaø traùch nhieäm
C. Quyeàn vaø nghóa vuï	D. Caû 3 phöông aùn treân ñeàu ñuùng
Câu 6: Trong lòch söû cuûa mình, Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam ñöôïc xaây döïng baèng cheá ñoä:
A. Baèng ñieàu leänh, ñieàu leä cuûa Quaân ñoäi
B. Cheá ñoä tình nguyeän, Luaät Nghóa vuï quaân söï
C. Baèng ñieàu leänh vaø kæ luaät quaân ñoäi
D. Caû ba phöông aùn treân ñeàu ñuùng
Câu 8: Tuoåi ñaêng kí Nghóa vuï quaân söï vaø kieåm tra söùc khoûe laàn ñaàu ñoái vôùi coâng daân nam laø.
A. Ñuû 17 tuoåi.	B. Töø 16 ñeán 17 tuoåi.
C. Töø 17 ñeán 18 tuoåi.	D. Ñuû 18 tuoåi
Câu 9: Tuoåi phuïc vuï trong ngaïch döï bò töø
A. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 45 tuoåi	B. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 35 tuoåi
C. Ñuû 17 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi	D. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi
Câu 11: Caùc boä phaän caáu thaønh laõnh thoå quoác gia laø:
A. Vuøng trôøi, vuøng loøng ñaát	B. Vuøng ñaát, vuøng nöôùc
C. Vuøng laõnh thoå ñaëc bieät	D. Caû ba phöông aùn treân ñuùng
Câu 13: Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam khaúng ñònh: “Baûo veä Toå quoác Vieät Nam XHCN laø.thieâng lieâng vaø quyeàn cao quyù cuûa coâng daân”
A. Traùch nhieäm	B. Nghóa vuï	C. Quyeàn lôïi	D. Boån phaän
Câu 14: Laõnhâ thoå quoác gia xuaát hieän cuøng vôùi söï xuaát hieän cuûa:
A. Cö daân	B. Daân toäc
C. Nhaø nöôùc	D. Caû 3 phöông aùn A,B,C ñuùng
Câu 16: Luaät Nghóa vuï quaân söï sau khi ñöôïc Quoác Hoäi thoâng qua thì ñöôïc ai coâng boá?
A. Chuû tòch nöôùc	B. Chuû tòch Quoác hoäi
C. Boä tröôûng Boä Quoác phoøng	D. Toång Bí thö
Câu 20: “ Biên giới nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng đi theo đường đó để xác định . lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo”
A. Giới hạn	B. Vị trí	C. Chủ quyền	D. Phạm vi
Câu 22: Tuoåi phuïc vuï taïi nguõ cuûa coâng daân nam töø
A. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 35 tuoåi	B. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 45 tuoåi
C. Ñuû 17 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi	D. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi
Câu 23: Cô sôû thöïc teá cho söï toàn taïi cuûa quoác gia laø:
A. Nhaø nöôùc	B. Cö daân	C. Laõnh thoå	D. Daân toäc
Câu 25: Ñaûm nhieäm vai troø noøng coát trong nhieäm vuï baûo veä BGQG laø
A. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc	B. Boä ñoäi Bieân phoøng 
C. Nhaân daân vuøng bieân giôùi	D. Caû ba phöông aùn treân đúng
Câu 28: Ñieàu 77 Hieán phaùp Nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam khaúng ñònh: “Baûo veä Toå quoác laø vaø quyeàn cao quyù cuûa coâng daân”
A. Boån phaän	B. Traùch nhieäm cao caû
C. Nghóa vuï thieâng lieâng	D. Caû 3 phöông aùn treân ñuùng 
Câu 30: Moïi kí keát hoaëc gia nhaäp ñieàu öôùc quoác teá cuûa Vieät Nam coù hieäu löïc sau khi :
A. Ñaët buùt kí keát	B. Chính phuû pheâ chuaån 
C. Quoác hoäi pheâ chuaån	D. Caû ba phöông aùn treân ñuùng
Câu 33: Một trong những nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia là : “ Các quốc gia và các tổ chức quốc tế phải có  tôn trọng sự lựa chọn đó”
A. Quyền	B. Nghĩa vụ
C. Trách nhiệm	D. Cả 3 phương án trên đúng
Câu 34: Ba yeáu toá cô baûn caáu thaønh moät quoác gia ñoäc laäp coù chuû quyeàn laø
A. Cö daân, quaân ñoäi, chính quyeàn	B. Laõnh thoå, cö daân, quaân ñoäi
C. Quaân ñoäi , nhaø nöôùc, laõnh thoå	D. Laõnh thoå, cö daân, nhaø nöôùc
Câu 35: Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam qui ñònh” Coâng daân coù boån phaän laøm nghóa vuï quaân söï vaø tham gia xaây döïng?”
A. Quaân ñoäi nhaân daân	B. Quoác phoøng toaøn daân
C. Toå quoác Vieät Nam XHCN	D. Coâng an nhaânh daân
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docHK1_HK1_357.doc