Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 5 - Tháng 8, 9, 10

TUẦN I

HĐNGLL -LỚP 5.

CHỦ ĐIỂM THÁNG 8: NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN

CHĂM SÓC BỒN HOA CÂY CẢNH

I -MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh là để làm đẹp trường đẹp lớp,tạo cảnh quan sư phạm xanh sạch đẹp tạo được môi trường thân thiện với các em.Qua đó các em càng yêu trường yêu lớp hơn và học tập tốt hơn.

II- Chuẩn bị: Dụng cụ :Cuốc vẹt dầm xới,chổi hót rác,khăn lau.

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hình thức hoạt động cả lớp.

 Tổ chức cho học sinh tu bổ bồn hoa cây cảnh, lao động vệ sinh trường lớp khang trang, sạch đẹp.

 

doc 12 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 31/12/2020 Lượt xem 457Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 5 - Tháng 8, 9, 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ 2 ngày 13 tháng 8 năm 2012.
TUẦN I
HĐNGLL -LỚP 5.
CHỦ ĐIỂM THÁNG 8: NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN
CHĂM SÓC BỒN HOA CÂY CẢNH
I -MỤC TIÊU:
Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh là để làm đẹp trường đẹp lớp,tạo cảnh quan sư phạm xanh sạch đẹp tạo được môi trường thân thiện với các em.Qua đó các em càng yêu trường yêu lớp hơn và học tập tốt hơn.
Chuẩn bị: Dụng cụ :Cuốc vẹt dầm xới,chổi hót rác,khăn lau.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Hình thức hoạt động cả lớp.
 Tổ chức cho học sinh tu bổ bồn hoa cây cảnh, lao động vệ sinh trường lớp khang trang, sạch đẹp.
TL
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ.
Hoạt động 1:
GV phân tổ làm việc 
Tổ 1 vệ sinh lớp học
Tổ 2: Cuốc dọn và xới đất chuẩn bị tuần tiếp theo trồng hoa.
Tổ 3: Cắt tỉa cây cảnh
GV quan sát chỉ đạo chung và tham gia cùng các em.
Hoạt đông2:
Tiến hành hoạt động.
GV chỉ đạo chung
Hoạt động 3:
Các tổ đi kiểm tra và đánh giá hoạt động của mỗi tổ.
GV nhận xét chung đánh giá biểu dương tổ làm tốt.
Dặn học sinh chuẩn bị các loại hoa đẻ chuẩn bị trồng trong những tuần tiếp theo.
Củng cố dặn dò
Các tổ chỉ đạo tốt hoạt động của tổ mình mỗi người một việc.
HS các tổ triển khai hoạt động.
HS đi kiểm tra chéo lẫn nhau và có nhận xét để báo cáo GV.
HS nghe GV nhận xét rút kinh nghiệm.
HS chuẩn bị dụng cụ và các loại hoa ở nhà.
 Thứ 2 ngày 21 tháng 8 năm 2012.
TUẦN 2
HĐNGLL -LỚP5.
CHỦ ĐIỂM THÁNG 8: NGÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN
VỆ SINH ,TRANG TRÍ LỚP HỌC
I-MỤC TIÊU: Giúp HS thấy được ý nghĩa của việc lao động vệ sinh và
Trang trí lớp học, tạo không gian lớp học thoáng mát,sạch đẹp thân thiện qua đó các em càng yêu trường yêu lớp nhiều hơn và học tập tốt hơn.
CHUẨN BỊ:Chổi,khăn lau, nẹp tranh,kéo,đinh,búa đinh.
III-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Hình thức hoạt động cả lớp.
 Tổ chức cho học sinh vệ sinh và trang trí lớp học khang trang, sạch đẹp.
TL
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ.
Hoạt động 1:
GV phân tổ làm việc 
Tổ 1 vệ sinh lớp học
Tổ 2: Lau các cánh cửa và trần nhà.
Tổ 3: trang trí lớp học 
- GV quan sát chỉ đạo chung và tham gia cùng các em.
Hoạt đông2:
Tiến hành hoạt động.
GV chỉ đạo chung
Hoạt động 3:
Các tổ đi kiểm tra và đánh giá hoạt động của mỗi tổ.
GV nhận xét chung đánh giá biểu dương tổ làm tốt.
Dặn học sinh chuẩn bị các loại hoa đẻ chuẩn bị trồng trong những tuần tiếp theo.
Củng cố dặn dò
Các tổ chỉ đạo tốt hoạt động của tổ mình mỗi người một việc.
HS các tổ triển khai hoạt động.
HS đi kiểm tra chéo lẫn nhau và có nhận xét để báo cáo GV.
HS nghe GV nhận xét rút kinh nghiệm.
HS chuẩn bị dụng cụ và các loại hoa ở nhà.
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Tháng
Chủ điểm
Tuần
Tiết
Tên hoạt động
 9
Truyền thống nhà trường
1
1
Tổ chức bầu cán bộ lớp
2
2
Nội qui nhà trường & nhiệm vụ học tập của HSL5
3
3
Ca hát mừng năm học mới, mừng thầy,cô &bạn bè
4
4
Tìm hiểu truyền thống nhà trường, 
 10
1
5
Lễ giao ước thi đua “ Tiết học tốt”
2
6
Vâng lời Bác Hồ dạy em gắng học chăm
3
7
Hội vui học tập
4
8
Sinh hoạt văn nghệ “ Bài ca học tập”
11
Kính yêu thầy giáo, cô giáo
1
9
Phát động thi đua “ Tuần học tốt – Ngày học tốt”
2
10
Đăng kí thi đua “ Hoa điểm tốt dâng thầy, cô”
3
11
Sinh hoạt văn nghệ “ hát về thầy cô & mái trường”
4
12
Tổng kết tuần học tốt
12
Uống nước nhớ nguồn
1
13
Tìm hiểu những cảnh đẹp của quê hương ,đất nước
2
14
Thi kể chuyện lịch sử
3
15
Tham quan nhà truyền thống địa phương
4
16
Sưu tầm tranh, ảnh về quê hương đất nước
1
Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc 
1
17
Giới thiệu chủ điểm “ Mừng Đảng, mừng xuân”
2
18
Thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ
3
19
Mùa xuân & truyền thống văn hóa quê hương em
4
20
Truyền thống cách mạng& những nét đổi mới của quê hương
2
1
21
Học tập những điều cần làm trong ngày tết cổ truyền
2
22
Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân
3
23
Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân(tt)
4
24
“ Trường xanh – sạch – đẹp”
3
Yêu quí mẹ & cô giáo
1
25
Phát động thi đua: “Tuần học tốt, ngày học tốt”
2
26
Tìm hiểu ngày “ Quốc tế phụ nữ 8-3”
3
27
Chúng em ca hát về mẹ và cô
4
28
Tổng kết tuần học tốt
4
Hòa bình & hữu nghị
1
29
Giới thiệu chủ điểm “ Tình đoàn kết và hữu nghị”
2
30
Thi sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu về các di sản văn hóa & di sản thiên nhiên ở trong nước & thế giới
3
31
Tình đoàn kết và hữu nghị
4
32
Sinh hoạt văn nghệ “ Hát mừng chiến thắng 30-4”
5
Bác Hồ kính yêu
1
33
Phát động thi đua lập thành tích dâng lên Bác Hồ kính yêu
2
34
Tìm hiểu về thời niên thiếu của Bác Hồ
3
35
Tìm hiểu về truyền thống đội TNTP HCM
 Thứ sáu ngày 22 tháng 8 năm 2008
CHỦ ĐIỂM THÁNG: 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần: 1
 Tiết 1: TỔ CHỨC BẦU CÁN BỘ LỚP 
I/Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
 -Hieåu vai troø quan troïng cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp trong quaù trình hoïc taäp, reøn luyeän cuûa lôùp.
 -Bieát löïa choïn nhöõng caùn boä coù naêng löïc, nhieät tình, traùch nhieäm vaø toân troïng, uûng hoä caùn boä lôùp hoaït ñoäng.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
-Baûng baùo caùo toång keát naêm hoïc 2007-2008
-Baûng phöông höôùng hoaït ñoäng naêm hoïc 2008-2009
III. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc
 1.OÅn ñònh toå chöùc
2. Baøi môùi
Noäi dung
Hình thöùc hoaït ñoäng
1. Toång keát hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp sau moät naêm hoïc.
-Baûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp trong naêm hoïc qua.
-Phöông höôùng hoaït ñoäng naêm lôùp 5
2.Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp
-Lôùp tröôûng.
-Lôùp phoù hoïc taäp, lôùp phoù vaên theå mó, lôùp phoù lao ñoäng.
-Caùc toå tröôûng, toå phoù.
-Moät soá tieát muïc vaên ngheä
Haùt taäp theå baøi Vui ñeán tröôøng(Nhaïc vaø lôøi: 
Nghieâm Baù Hoàng)
-Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu chöông trình, ngöôøi ñieàu khieån vaø thö kí.
* Baùo caùo cuûa caùn boä lôùp toång keát hoaït ñoäng trong naêm qua vaø phöông höôùng hoaït ñoäng naêm lôùp 5
-Lôùp tröôûng baùo caùo.
-Caû lôùp thaûo luaän, goùp yù kieán.
-Ngöôøi ñieàu khieån toång keát.
*Baàu caùn boä lôùp môùi:
-Ngöôøi ñieàu khieån yeâu caàu lôùp thaûo luaän ñeå thoáng nhaát tieâu chuaån cuûa caùn boä lôùp.:
+Hoïc löïc töø khaù trôû leân, haïnh kieåm thực hiện đầy đủ.
+Taùc phong nhanh nheïn.
+Nhieät tình vaø coù traùch nhieäm.
+Coù naêng löïc hoaït ñoäng ñoaøn theå.
-Baàu baèng bieåu quyeát ñoái vôùi lôùp tröôûng, lôùp phoù, caùn söï lôùp.
-Baàu toå tröôûng, toå phoù theo ñôn vò toå.
-Coâng boá keát quaû
* Giaùo vieân chuû nhieäm chuùc möøng vaø giao nhieäm vuï.
-Ñaïi dieän caùn boä lôùp môùi phaùt bieåu yù kieán.
* Caû lôùp chuùng ta haùt baøi Lôùp chuùng ta keát ñoaøn (Nhaïc vaø lôøi: Moäng Laân)
III .Keát thuùc hoaït ñoäng:
 Ngöôøi ñieàu khieån:
 -Chuùc möøng caùn boä lôùp môùi.
 - Chuùc caû lôùp ñoaøn keát, hôïp taùc trong moïi hoaït ñoäng cuûa lôùp ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát trong naêm hoïc.
 Thứ sáu ngày 29 tháng 8 năm 2008
CHỦ ĐIỂM THÁNG: 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần: 2
 Tiết 2: NỘI QUI NHÀ TRƯỜNG & NHIỆM VỤ HỌC TẬP 
 CỦA HỌC SINH LỚP 5 
I/Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
 1. Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc nội qui của nhà trường và nhiệm vụ của học sinh lớp 5 
2. Kó naêng: Thöïc hieän nghieâm tuùc nội qui của nhà trường vaø nhieäm vuï cuûa ngöôøi HS.
3. Thaùi ñoä: Coù yù thöùc thöïc hieän toát noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï cuûa hs lôùp 5
II. Phöông tieän daïy hoïc: Baûng noäi qui cuaû tröôøng
III. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc
 1.OÅn ñònh toå chöùc
2. Baøi môùi
Noäi dung
 Hoaït ñoÄng cuÛa giaùo vieân vaØ hoÏc sinh
1.Noäi qui cuûa nhaø tröôøng:
Gv neâu 1 soá noäi qui cuûa nhaø tröôøng
2. Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh lôùp 5:
-Kính troïng thaày coâ giaùo, nhaân vieân nhaø tröôøng.
-Ñoaøn keát giuùp ñôõ baïn beø.
-Phaùt huy truyeàn thoáng nhaø tröôøng.
-Thöïc hieän noäi quy nhaø tröôøng.
-Hoaøn thaønh nhieäm vuï hoïc taäp vaø reøn luyeän.
-Reøn luyeän thaân theå, giöõ gìn veä sinh caùc nhaân.
-Tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå cuûa tröôøng, lôùp ñoäi.
-Giöõ gìn taøi saûn nhaû tröôøng, giuùp ñôõ gia ñình.
-Tham gia lao ñoäng coâng ích vaø coâng taùc xaõ hoäi.
HS thaûo luaän veà noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø yù nghóa
-HS thaûo luaän:
Kính troïng thaày coâ giaùo, nhaân vieân nhaø tröôøng.
-Ñoaøn keát giuùp ñôõ baïn beø.
Phaùt huy truyeàn thoáng nhaø tröôøng.
-Thöïc hieän noäi quy nhaø tröôøng.
Hoaøn thaønh nhieäm vuï hoïc taäp vaø reøn luyeän.
-Reøn luyeän thaân theå, giöõ gìn veä sinh caùc nhaân.
-Tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå cuûa tröôøng, lôùp ñoäi.
-Giöõ gìn taøi saûn nhaø tröôøng, giuùp ñôõ gia ñình.
-Tham gia lao ñoäng coâng ích vaø coâng taùc xaõ hoäi.
GV:? Qua caùc nhieäm vuï cuûa hoïc sinh lôùp 5, em thaáy baûn thaân mình ñaõ thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa mình chöa?
GV? Caàn phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï cuûa hoïc sinh lôùp 5?
GV:?Baûn thaân em ñaõ thöïc söï hoaøn thaønh toát nhieäm vuï hoïc taäp vaø reøn luyeän thaân theå chöa?
HS thaûo luaän traû lôùi caùc caâu hoûi.
III .Keát thuùc hoaït ñoäng:
 Ngöôøi ñieàu khieån:
 Neâu moät soá noäi dung chính veà noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï cuûa hoïc sinh lôùp 5
 Thứ 2 ngày 27 tháng 08năm 2012.
CHỦ ĐIỂM THÁNG: 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần: 3
 Tiết 3: CA HÁT MỪNG NĂM HỌC MỚI,
 MỪNG THẦY, CÔ VÀ BẠN BÈ 
I/Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
Tham gia vaên ngheä nhieät tình, soâi noåi thoâng qua moät soá baøi haùt, baøi thô...ca ngôïi tröôøng lôùp, thaày coâ giaùo vaø beø baïn.
-Boài döôõng tình caûm yeâu meán, gaén boù vôùi tröôøng, lôùp; quyù troïng thaày coâ; ñoaøn keát thaân aùi vôùi baïn beø; phaán khôûi töï haøo veà tröôøng lôùp mình vaø töï tin, quyeát taâm thöïc hieän tốt noäi quy, nhieäm vuï naêm hoïc môùi ñeå phaùt huy truyeàn thoáng cuûa nhaø tröôøng.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
-Caùc baøi haùt coù noäi dung chuùc möøng naêm hoïc môùi, möøng thaày coâ, beø baïn.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc
 1.OÅn ñònh toå chöùc:
2.Kiểm tra: Neâu noäi quy cuûa Trường TH số 2 Hòa Thịnh?
3. Baøi môùi:
Noäi dung
Hình thöùc hoaït ñoäng
* Noäi dung: Ca ngôïi tröôøng lôùp, thaày coâ vaø baïn beø.
-Thi haùt, ngaâm thô, keå chuyeän ....giöõa caùc toå.
-Thi saùng taùc thô... giöõa caùc toå veà chuû ñeà treân.
-Thi toå chöùc troø chôi tìm aån soá cho caû lôùp.
Haùt taäp theå: Muøa thu em ñeán tröôøng( Nhaïc vaø lôøi: Moäng Laân)
-Ngöôøi ñieàu khieån tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu(neáu coù), chöông trình hoaït ñoäng, ban giaùm khaûo vaø thö kí.
* Thi haùt hoaëc ngaâm thô ....veà tröôøng, lôùp thaân yeâu.
Thí sinh töøng toå bieåu dieãn baøi haùt, ngaâm thô caùc baøi ñaõ choïn theo hình thöùc boùc thaêm.
* Troø chôi: Traû lôøi nhanh vaø ñuùng
Troø chôi naøy daønh cho caû lôùp.
Caâu 1:Leã khai giaûng naêm hoïc naøy coù chủ đề gì??
Caâu 2: Baïn cho bieát hoï teân thầy hiệu trưởng cuûa tröôøng ta?
 Caâu 3: Baïn cho bieát teân thaày, coâ giaùo daïy laâu naêm nhaát cuûa tröôøng ta hieän nay ?
Caâu 4: Baïn haõy haùt baøi haùt coù töø:” maùi tröôøng xinh”
Caâu 5: Baïn haõy haùt baøi haùt coù töø:” coâ giaùo em”
Caâu 6: Baïn haõy haùt baøi haùt coù caùc töø chæ duïng cuï hoïc taäp.
Caâu7: Baïn haõy haùt nhöõng baøi haùt trong ñoù coù töø” lôùp”
 * Nhöõng vaàn thô möøng naêm hoïc môùi
-Moãi toå cöû 2 hoïc sinh tham gia.
-Ban giaùm khaûo cho ñieåm coâng khai treân baûng.
IIIKeát thuùc hoaït ñoäng
-Coâng boá keát quaû.
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng.
 Thứ sáu ngày 12 tháng 9 năm 2008
CHỦ ĐIỂM THÁNG: 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần: 4
 Tiết 4: TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 
I/Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
Cuûng coá khaéc saâu nhaän thöùc veà truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng, nhöõng taám göông daïy toát cuûa thaày, coâ giaùo vaø göông hoïc toát cuûa hoïc sinh.
-Phaán khôûi, töï haøo vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng, lôùp baèng vieäc phaán ñaáu hoïc taäp vaø tu döôõng toát trong naêm hoïc môùi.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
 Nhöõng truyeàn rhoáng cuûa tröôøng TH số 2 Hòa Thịnh
III. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc
 1.OÅn ñònh toå chöùc:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
 -Baïn haõy haùt baøi haùt coù töø:” maùi tröôøng xinh”
 -Baïn haõy haùt baøi haùt coù töø:” coâ giaùo em”
3. Baøi môùi:
Noäi dung
Hình thöùc hoaït ñoäng
1. Nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng TH số 2 Hòa Thịnh.
2. Nhöõng taám göông hoïc toát cuûa tröôøng, cuûa lôùp maø baïn meán phuïc.
4. Baûo veä vaø phaùt huy
 truyeàn thoáng cuûa tröôøng.
* Haùt taäp theå
-Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng, caùc ñoäi thi ñaáu vaø ban giaùm khaûo laøm vieäc.
* Thi hieåu bieát veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng.
Caâu 1: Thaønh tích cuûa tröôøng ta trong những naêm hoïc qua laø gì?
Caâu 2: Naêm hoïc vöøa qua lôùp ta coù bao nhieâu hoïc sinh khaù, gioûi?
Caâu 3: Năm học vừa qua Coù bao nhieâu hoïc sinh tröôøng ta ñạt giaûi hoïc sinh gioûi caáp huyeän?
Caâu 4: Coù nhöõng baïn naøo laøm ñöôïc vieäc toát maø chuùng ta caàn hoïc taäp?
* Thi ñoá vui vaø vaên ngheä (daønh cho coå ñoäng vieân)
Ngöôøi daãn chöông trình neâu töøng caâu ñoá vui hoaëc yeâu caàu vaên ngheä, sau ñoù laàn löôït môøi caùc coå ñoäng vieân traû lôøi.
-Coå ñoäng vieân caùc toå cuøng tham gia.
III. Keát thuùc hoaït ñoäng & ruùt kinh ghieäm:
-Tröôûng ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû thi giöõa caùc ñoäi.
-Môøi giaùo vieân chuû nhieäm leân tuyeân döông hoaëc khen thöôûng caùc ñoäi ñöôïc xeáp haïng nhaát, nhì.
-Nhaän xeùt chung veà tinh thaàn, yù thöùc vaø keát quaû tham gia hoaït ñoäng cuûa caùc toå vaø thaønh vieân trong lôùp.
 Thứ sáu ngày 12 tháng 9 năm 2008
CHỦ ĐIỂM THÁNG: 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần: 4
 Tiết 4: TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 
I/Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
Cuûng coá khaéc saâu nhaän thöùc veà truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng, nhöõng taám göông daïy toát cuûa thaày, coâ giaùo vaø göông hoïc toát cuûa hoïc sinh.
-Phaán khôûi, töï haøo vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng, lôùp baèng vieäc phaán ñaáu hoïc taäp vaø tu döôõng toát trong naêm hoïc môùi.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
 Nhöõng truyeàn rhoáng cuûa tröôøng TH số 2 Hòa Thịnh
III. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc
 1.OÅn ñònh toå chöùc:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
 -Baïn haõy haùt baøi haùt coù töø:” maùi tröôøng xinh”
 -Baïn haõy haùt baøi haùt coù töø:” coâ giaùo em”
3. Baøi môùi:
Noäi dung
Hình thöùc hoaït ñoäng
1. Nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng TH số 2 Hòa Thịnh.
2. Nhöõng taám göông hoïc toát cuûa tröôøng, cuûa lôùp maø baïn meán phuïc.
4. Baûo veä vaø phaùt huy
 truyeàn thoáng cuûa tröôøng.
* Haùt taäp theå
-Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng, caùc ñoäi thi ñaáu vaø ban giaùm khaûo laøm vieäc.
* Thi hieåu bieát veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng.
Caâu 1: Thaønh tích cuûa tröôøng ta trong những naêm hoïc qua laø gì?
Caâu 2: Naêm hoïc vöøa qua lôùp ta coù bao nhieâu hoïc sinh khaù, gioûi?
Caâu 3: Năm học vừa qua Coù bao nhieâu hoïc sinh tröôøng ta ñạt giaûi hoïc sinh gioûi caáp huyeän?
Caâu 4: Coù nhöõng baïn naøo laøm ñöôïc vieäc toát maø chuùng ta caàn hoïc taäp?
* Thi ñoá vui vaø vaên ngheä (daønh cho coå ñoäng vieân)
Ngöôøi daãn chöông trình neâu töøng caâu ñoá vui hoaëc yeâu caàu vaên ngheä, sau ñoù laàn löôït môøi caùc coå ñoäng vieân traû lôøi.
-Coå ñoäng vieân caùc toå cuøng tham gia.
III. Keát thuùc hoaït ñoäng & ruùt kinh ghieäm:
-Tröôûng ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû thi giöõa caùc ñoäi.
-Môøi giaùo vieân chuû nhieäm leân tuyeân döông hoaëc khen thöôûng caùc ñoäi ñöôïc xeáp haïng nhaát, nhì.
-Nhaän xeùt chung veà tinh thaàn, yù thöùc vaø keát quaû tham gia hoaït ñoäng cuûa caùc toå vaø thaønh vieân trong lôùp.
 Thứ sáu ngày 19 tháng 9 năm 2008
CHỦ ĐIỂM THÁNG: 10
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần: 5
 Tiết 5: LỄ GIAO ƯỚC THI ĐUA “TIẾT HỌC TỐT” 
I/Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
Hieåu ñöôïc theá naøo laø moät tieát hoïc toát vaø nhöõng yeâu caàu maø caùc em caàn thöïc hieän trong tieát hoïc toát ñoù.
-Xaùc ñònh thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, reøn luyeän yù thöùc toå chöùc kyû luaät, tính chaêm chæ, saùng taïo trong hoïc taäp. Bieát ñaáu tranh, pheâ phaùn nhöõng bieåu hieän sai traùi trong hoïc taäp.
-Reøn luyeän kó naêng hoïc baøi, laøm baøi, ghi cheùp, phaùt bieåu yù kieán trong giôø hoïc.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- Keá hoach ñaêng kí giôø hoïc toát
III. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc
 1.OÅn ñònh toå chöùc
2. Baøi môùi
Noäi dung
Hình thöùc hoaït ñoäng
1.Tieát hoïc toát vaø yù nghóa taùc duïng.
2Baïn caàn laøm gì vaø laøm nhö theá naøo ñeå goùp phaàn thöïc hieän tieát hoïc toát.
-Chuaån bò toát baøi hoïc, baøi laøm ôû nhaø.
-Giöõ kæ luaät, traät töï trong giôø hoïc.
-Soá ñieåm toát seõ ñaït ñöôïc.
-Phaùt bieåu yù kieán trong giôø hoïc
3.Ñaêng kí thi ñua giöõa caùc toå vôùi tieâu ñeà ‘Tieát hoïc toát theo lôøi Baùc daïy”
-Leân keá hoaïch ñaêng kí giôø hoïc toát, buoåi hoïc toát, tuaàn hoïc toát.
Haùt taäp theå.
-Ngöôøi ñieàu khieån tuyeân boá lyù do leã phaùt ñoäng phong traøo thi ñua’ Tieát hoïc toát”
* Thaûo luaän:
Caû lôùp trao ñoåi veà moät soá caâu hoûi sau:
? Theá naøo laø moät tieát hoïc toát?
?Taùc duïng cuûa nhöõng tieát hoïc toát laø gì?
?Ñeå coù tieát hoïc toát ngöôøi hoïc sinh caàn phaûi laøm gì?
*Caû lôùp thoáng nhaát noäi dung ñaêng kí thi ñua thöïc hieän tieát hoïc toát theo 4 tieâu chí chính:
-Chuaån bò toát baøi hoïc, baøi laøm ôû nhaø.
-Giöõ kæ luaät, traät töï trong giôø hoïc.
-Soá ñieåm toát seõ ñaït ñöôïc.
-Phaùt bieåu yù kieán trong giôø hoïc.
* Ñaêng kí thi ñua
-Ñaïi dieän töøng toå leân ñoïc baûng ñaêng kí thi ñua cuûa toå. Caùn boä lôùp ghi caùc chæ tieâu thi ñua cuûa caùc toå leân baûng.
-Caû lôùp trao ñoåi veà chæ tieâu thi ñua vaø bieän phaùp thöïc hieän.
-Haùt taäp theå vaø caù nhaân, keå chuyeän veà göông hoïc taäp xen keõ trong phaàn thaûo luaän.
III. Keát thuùc hoaït ñoäng& ruùt kinh nghiệm:
 -Ñaïi dieän caùn boä lôùp nhaän xeùt veà keát quaû chuaån bò caùc vieäc ñöôïc phaân coâng cuûa caù nhaân, nhoùm, toå.
-Giaùo vieân chuû nhieäm nhaän xeùt veà tinh thaàn vaø chaát löôïng tham gia caùc hoaït ñoäng trong leã phaùt ñoäng thi ñua.

Tài liệu đính kèm:

  • dochdngll5...doc