Giáo án Lớp 4 trọn bộ - Trường Tiểu học Hợp Thanh B

Tiết 1: Đạo Đức: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP ( Tiết1 )

I Mục tiêu :

- Nêu đ­ợc một số biểu hiện của trung thực trong học tập.

- Biết đ­ợc: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, đ­ợc mọi ng­ời yêu mến.

- Hiểu đ­ợc trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.

- Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập. Biết quý trọng những bạn trung thực và không

bao che cho những hành vi thiếu trung thực trong học tập.

II, Đồ dùng dạy học :

-GV các mẫu chuyện tấm gương về sự trung thực trong học tập.

HS SGK

III, Các hoạt động dạy học chủ yếu

pdf 874 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 298Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 trọn bộ - Trường Tiểu học Hợp Thanh B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiªu bót?
-HS ®äc ®Ò bµi v¶ tù gi¶i
-1 HS lªn b¶ng lµm bµi ; c¶ líp nhËn xÐt – GV tæ chøc ch÷a bµi
III. Cñng cè dÆn dß: ( 5 phót )
DÆn hs vÒ «n bµi , chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 3: TËp ®äc:
¤n tËp cuèi häc k× 1 (TiÕt 4)
I.Môc tiªu:
- Møc ®é yªu cÇu vÒ kü n¨ng ®äc nh­ ë tiÕt 1.
- Nghe - viÕt ®óng bµi chÝnh t¶( tèc ®é viÕt kho¶ng 80 ch÷/15 phót), kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong
bµi, tr×nh bµy ®óng bµi th¬ 4 ch÷ (§«i que ®an).
II. §å dïng:
- PhiÕu viÕt tªn tõng bµi T§ vµ HTL.
III. C¸c H§ d¹y häc :
H§1: KT tËp ®äc vµ HTL(12-15')
- GV gäi HS bèc th¨m - KT 6 em.
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
- Nªu c©u hái vÒ néi dung b¸o ®äc.
H§2: HDHS lµm BT(20-25')
? Nªu y/c?
- GV ®äc bµi
? Hai chÞ em lµm g×?
? Tõ ®«i que ®an vµ bµn tay cña chÞ em
nh÷ng g× hiÖn ra?
? Nªu TN khã viÕt?
- GV ®äc TN khã viÕt.
- GV ®äc bµi cho HS viÕt.
- GV ®äc bµi cho HS so¸t
- ChÊm, ch÷a bµi.
- Bèc th¨m ®äc bµi + tr¶ lêi c©u hái.
- Nghe viÕt bµi th¬: §«i que diªm
- Theo dâi SGK.
- §äc thÇm bµi th¬.
- Hai chÞ em b¹n nhá tËp ®an .
- Tõ hai bµn tay cña chÞ cña em, nh÷ng mò, kh¨n, ¸o cña
bµ, cña bÐ, cña mÑ cha dÇn dÇn hiÖn ra.
- ViÕt nh¸p, 2 HS viÕt b¶ng.
- NX, söa sai.
- ViÕt bµi
- So¸t bµi.
* Cñng cè - dÆn dß(3')
- NX giê d¹y
- HTL bµi: §«i que ®an . ¤n bµi tiÕp tôc KT
TiÕt 3 : Khoa häc:
¤n tËp
I. Môc tiªu:
-Nªu ®­îc con ng­êi vµ ®éng vËt cÇn cã kh«ng khÝ ®Ó thë th× míi sèng ®­îc.
II. §DDH Tranh ¶nh vÒ ng­êi bÖnh ®­îc thë b»ng « xi
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
TG Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
H§1
5´
H§2
9´
H§3
9´
H§4
7´
KiÓm tra: Nªu vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi sù
ch¸y?
*NhËn xÐt vµ giíi thiÖu bµi
Vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi con ng­êi
-Cho HS ®Æt tay tr­íc mòi hÝt vµo, thë ra
-Nªu nhËn xÐt
-Cho HS lµm ®éng t¸c bÞt mòi, nªu hiÖn t­îng
?VËy kh«ng khÝ cã vai trß ntn ®èi víi ®êi sèng
cña con ng­êi? Nªu øng dông.
Vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi ®éng vËt, TV
-Quan s¸t H3,4 vµ nªu : T¹i sao s©u bä vµ c¸i c©y
l¹i bÞ chÕt?
*L­u ý : Kh«ng nªn ®Ó hoa t­¬i trong phßng ®ãng
kÝn
Mét sè TH ph¶i dïng b×nh « xi
-HS quan s¸t H5,6 –SGK.
-Nªu dông cô cña ng­êi thî lÆn
?Tªn dông cô cung cÊp « xi cho bÓ c¸?
?Tr«ng TH nµo ng­êi ta ph¶i thë b»ng b×nh « xi?
Cñng cè – DÆn dß
-Rót néi dung BCB
-HS lµm TN theo N
-Ghi l¹i kq
-B¸o c¸o kq
-2 HS ®äc
-HS lµm TN theo 525,.N
-Ghi l¹i kq
-B¸o c¸o kq
-HS nªu
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
H§5
5´
-NhËn xÐt tiÕt häc vµ dÆn dß vÒ nhµ
S¸ng thø 5, ngµy 29 thg¸ng 12 n¨m 2011
TiÕt 1: TËp lµm v¨n:
¤n tËp cuèi häc k× 1
(TiÕt 5)
I.Môc tiªu:
- Møc ®é yªu cÇu vÒ kü n¨ng ®äc nh­ ë tiÕt 1.
- NhËn biÕt ®­îc danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ trong ®o¹n v¨n, biÕt ®Æt CH x¸c ®Þnh bé phËn c©u ®·
häc: Lµm g× ? ThÕ nµo ? Ai ? (BT2).
II. §å dïng:
- PhiÕu viÕt tªn tõng bµi T§ vµ HTL.
- 1 sè tê phiÕu to kÎ hai b¶ng ®Ó HS lµm BT 2
III. C¸c H§ d¹y - häc :
H§1: KT tËp ®äc vµ HTL(12-15')
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
H§2: HDHS lµm BT(20-25')
? Nªu y/c?
- 6 em.
- HS bèc th¨m ®äc bµi + TLCH
- Më SGK (T 176) Nªu y/c
T×m DT, §T, TT.
- Lµm vµo vë, ph¸t phiÕu cho 1 sè h/s
- HS ph¸t biÓu líp NX.
a) C¸c DT, §T, TT trong ®o¹n v¨n lµ:
- Danh tõ: Buæi , chiÒu, xe, thÞ trÊn, n¾ng, phè, huyÖn, em bÐ, m¾t, mÝ, mãng, hæ, quÇn ¸o, s©n,
HM«ng, Tu DÝ, Phï L¸.
- §éng tõ: Dõng l¹i, ch¬i ®ïa.
- TÝnh tõ: Nhá, vµng hoe, sÆc sì.
b) §Æt c©u hái cho c¸c BP in ®Ëm: - HS nªu
Buæi chiÒu, xe lµm g×?
N¾ng phè huyÖn thÕ nµo?
Ai ®ang ch¬i ®ïa tr­íc s©n?
* Cñng cè - dÆn dß(3')
- NX giê häc. - BTVN: ¤n l¹i kh¸i niÖm DT, §T, TT.
TiÕt 2 : CHÍNH TẢ:
¤n tËp cuèi häc k× 1
(TiÕt 6)
I Mục tiêu:
- Mức độ yêu cầu về kỹ năng đọc như tiết 1.
- Nghe- viết đúng bài chính tả( tốc độ viết khoảng 80 chữ / 15 phút) , không mắc quá 5 lỗi trong
bài; trình bày đúng bài thơ 4 chữ (Đôi que đan)
II. Đồ dùng dạy học:
Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng ( như ở tiết 1 )
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
III. Các hoạt động dạy hoc:
T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS
32'
15'
15'
5'
A. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Ôn tập:
Hoạt động 1: Kiểm tra đọc
- Tiến hành tương tự như tiết 1: Học sinh
Hoạt động 2: Viết chính tả
a/ Tìm hiểu nội dung đoạn văn
- Gọi HS đọc đoạn văn
- Nội dung bài thơ muốn nói lên điều gì?
b/ Hướng dẫn viết từ khó
- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính
tả
- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được
c/ Viết chính tả
- GV đọc cho HS viết
- Đọc để HS rà soát bài
- Hướng dẫn chấm chữa lỗi
- Thu, chấm bài
B Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học
- DÆn HS về nhà chuẩn bị bài ôn tiết 3
- Đọc và trả lời câu hỏi về bài tập đọc đã
gắp thăm
- 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng.
-Hai chị em bạn nhỏ tập đan. Từ bàn tay
của chị của em những mũ, khăn, áo của
bà, của bé của mẹ của cha dần đân hiện
ra.
- HS tìm và nêu các từ khó. Ví dụ: Chăm
chỉ, giản dị, dẻo dai, 
- HS viết bảng con các từ trên
-HS viết bài
- HS rà soát bài
- HS đổi vở chấm chữa lỗi
- HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc
Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011
TiÕt 1 : TOÁN:
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
I.MỤC TIÊU:
Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:
- Đọc, viết, so sánh số tự nhiên ; hàng lớp.
- Tực hiện phép công, trừ các số đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và
không liên tiếp; nhân với số có hai ,ba chữ số; chia số có đến 5 chữ số cho số có hai chữ số ( chia
hết , chia có dư).
- Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.
- Chuyển đổi thực hiện phép tính với số đo khối lượng, số đo diện tích đã học.
- Nhận biết góc,vuông , góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng song song, vuông góc.
- Giải bài toán có đến 3 bước tính trong đó có các bài toán: Tìm số trung bình cộng; Tìm hai số
khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
II. ĐỀ BÀI:
Phần I: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng :(2,5 đ)
1.D·y sè nµo viÕt theo thø tù tõ bÐ ®Ðn lín:
A. 17423; 17432; 17342;17324. B.17324;17342;17423.
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
C. 17243; 17342;17234. D.17706; 17067; 17670.
2. 5436 +7917=? A. 13353 B. 12353 C. 12343. D. 13543
3. 5436 – 3094= ? A. 5442 B. 3242 C. 2442. D. 1442
4. 237 x 42= ? A. 1312 B. 1422 C. 9954 D. 8944
5.9776 : 47 = ? A. 28 B. 208 C. 233 d- 25 D .1108
6. 3 m 2 5dm 2 = ..dm 2 . A. 35 B. 350 C. 305 D. 3050.
PhÇn II. (7.5đ)
1.(0,5đ) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc : 617 x ( 47+35)=.. =
2.( 2đ) Hai « t« chë ®­îc 13540 kg g¹o. Xe thø nhÊt chë Ýt h¬n xe thø hai 320 kg g¹o. Hái mçi
xe chë ®­îc bao nhiªu kg g¹o?
...
..
3.( 2đ) Cho h×nh vÏ, biÕt ABCD lµ h×nh vu«ng cã c¹nh 6cm c¸c h×nh tø gi¸c AEGD ; BEGC
®Òu lµ h×nh ch÷ nhËt.
A B E a.C¹nh AE vu«ng gãc víi.
b.C¹nh BC song song víi c¹nh.
D C G c. DiÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD lµ..
4.(1đ) Kh«ng lµm phÐp tÝnh chia, h·y cho biÕt sè 354 cã chia hÕt cho 6 hay kh«ng?
.
.
5.( 2đ)Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 240m,chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 24m.TÝnh diÖn
tÝch ?
.
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
TiÕt 2: Khoa häc:
Kh«ng khÝ cÇn cho sù sèng
I.Môc tiªu:
- Nªu ®­îc con ng­êi, ®éng vËt, thùc vËt ph¶i cã kh«ng khÝ ®Ó thë th× míi sèng ®­îc.
Sau khi häc, HS biÕt:
II. §å dïng: H×nh vÏ (T72-73)SGK
- Dông cô thËt ®Ó b¬m k2 vµo bÓ c¸
III. C¸c H§ d¹y - häc:
1. KT bµi cò: Nªu vai trß cña k2 ®èi víi sù ch¸y?
2. Bµi míi : GT bµi
* H§1: T×m hiÓu vai trß cña k2®èi víi con ng­êi.
- Yªu cÇu HS ®Ó tay tr­íc mòi, thë ra vµ hÝt
vµo, b¹n cã nhËn xÐt g×?
- LÊy tay bÞt mòi vµ ngËm miÖng l¹i, b¹n
c¶m thÊy thÕ nµo?
? T¹i sao s©u bä vµ c©y trong b×nh bÞ chÕt?
- Cho HS quan s¸t tranh ng­êi bÖnh thë
bµng «-xi, thî lÆn ®eo b×nh «-xi, dông cô
®Î b¬m k2 vµo b×nh c¸.
? Nªu vai trß cña k2 ®èi víi con ng­êi vµ
øng dông KT vµ y häc, ®êi sèng?
- Thùc hµnh
- Khã chÞu, tøc ngùc.
- Q/s h×nh 3,4 (T72)
- V× thiÕu k2
- Q/s
- Con ng­êi cÇn k2 ®Ó h« hÊp v× duy tr× sù sèng
- Trong y häc dïng khÝ «-xi ®Ó cho ng­êi bÖnh thë.
- Trong ®êi sèng dông cô ®Ó b¬m k2 vµo bÓ c¸...
* H§ 2: T×m hiÓu vai trß cña k2 ®èi víi ®v vµ tv.
Môc tiªu: Nªu dÉn chøng ®Ó chøng minh ®v vµ tv ®Òu cÇn kh«ng khÝ ®Ó thë.
? T¹i sao s©u bä vµ c©y trong b×nh l¹i chÕt?
GV kÓ: Nhµ b¸c häc lµm TN nhèt mét con
chuét b¹ch vµo mét chiÕc b×nh thñy tinhkÝn, cã
®ñ thøc ¨n vµ n­íc uèng. Khi chuét thë hÕt khÝ
«-xi trong b×nh thñy tinh kÝn th× nã bÞ chÕt mÆc
dï thøc ¨n vµ n­íc uèng vÉn cßn.
? Nªu vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi tv vµ ®v ?
? T¹i sao kh«ng nªn ®Ó nhiÒu hoa t­¬i vµ c©y
c¶nh trong phßng ngñ ®ãng kÝn cöa?
- Quan s¸t H3, 4(T72-SGK)
- .....thiÕu kh«ng khÝ ®Ó thë.
- Nghe
- Tv vµ ®v ®Òu cÇn kh«ng khÝ ®Ó thë.....
- ...v× c©y h« hÊpth¶i ra c¸c-b«- nic, hót khÝ «-
xi lµm ¶nh h­ëng tíi sù h« hÊp cña con ng­êi.
H§3 : T×m hiÓu mét sè tr­êng hîp ph¶i dïng b×nh «-xi.
Môc tiªu: X¸c ®Þnh vai trß cña khÝ «-xi ®èi víi sù thë vµ øng dông cña kiÕn thøc nµy vµo cuéc
sèng.
- Yªu cÇu HS
? Nªu VD chøng tá kh«ng khÝ cÇn cho sù sèng
cña ng­êi, ®v vµ tv?
? Thµnh phÇn nµo cña kh«ng khÝ cÇn cho sù
sèng cña ng­êi, ®v, tv?
? Trong tr­êng hîp nµo cÇn thë b»ng b×nh «-
- Quan s¸t h×nh 5, 6 (T73)
- ThiÕu «-xi con ng­êi, ®v, tv sÏ chÕt.
- KhÝ «-xi
- ...thî lÆn, thî lµm viÖc trong hÇm lß, ng­êi bÞ
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
xi?
* KL: Ng­êi, ®v, tv muèn sèng ®­îc cÇn cã «-
xi ®Ó thë.
bÖnh nÆng cÊp cøu...
- 5 HS ®äc môc bãng ®Ìn táa s¸ng.
*Tæng kÕt- dÆn dß(2') - NX giê häc. BTVN: Häc bµi. CB bµi 37.
TiÕt 3 : TËp lµm v¨n :
KIỂM TRA ( Tiết 7 )
Đọc - hiểu, luyện từ và câu
( Thời gian làm bài khoảng 30 phút )
I.MỤC TIÊU.
- Kiểm tra (Đọc ) theo mức độ cần đạt nêu ở tiêu chí để ra KT môn Tiếng Việt lớp 4 ,KHI
(Bộ GD&ĐT- Đề kiểm tra học kì cấp tiểu học . lớp 4 , tập 1, NXB Giáo dục 2008)
II. ĐỀ BÀI.
-Học sinh đọc bài “Về thăm bà” Sách TV4-T1 và trả lời cá câu hỏi vào VBT
-Giáo viên thu bài chấm và trả bài.
-Công bố đáp án ,học sinh đối chiếu và chữa bài.
TiÕt 4: KÓ chuyÖn :
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ( Tiết 8 )
I.MỤC TIÊU:
-Kiểm tra (Viết) theo mức độ cxần đạt nêu ở tiêu chí đề ra KT môn Tiếng Việt lớp 4. KHI (TL
đã dẫn).
II.ĐỀ BÀI:
1. Chính tả: (4 đ) (Nghe viết) Chiếc xe đạp của chú tư.
“Chiếc xe của chú..ngựa sắt”
2. Tập làm văn: (6đ) Viết một đoạn văn tả một đồ vật hoặc một đồ chơi mà em thích.
-Nêu được đặc điểm nổi bật của đồ vật : 3đ.
-Dùng từ gợi tả,gợi cảm : 1đ.
- Viết câu đúng,hay : 1đ.
-Tả đúng trình tự,trình bày sạch sẽ : 1đ
Thø 7 ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2011
TiÕt 1 + 2 : To¸n :
¤n tËp
( 2 tiÕt )
I) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh «n tËp vÒ phÐp tÝnh chia cho sè cã hai ch÷ sè, tr­êng hîp chia hÕt vµ chia cã d­.
Cñng cè vÒ kÜ n¨ng gi¶i to¸n cho häc sinh.
II) C¸c ho¹t ®éngd¹y häc.
Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
A) - GV giíi thiÖu néi dung «n tËp
B) - GV h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp:
( 35 phót )
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
Bµi 1: TÝnh :
a) 150 : 30
b) 200 : 40
c) 48000 : 600
- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh
Bµi 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh:
a) 408 : 12 b) 1790 : 38
340 : 13 18088 : 34
- GV tæ chøc ch÷a bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña
häc sinh.
Bµi 3 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
a) 375 : 5 + 125 : 5
b) 624 : 3 - 324 : 3
c) 215 x 3 + 215 x 7
- GV ®i theo dâi gióp ®ì HS yÕu lµm bµi
- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt
Bµi 4: B¹n Lan mua 3 hép bót bi, mçi hép cã 6
c¸i. B¹n Lan ph¶i tr¶ 18000 ®ång. TÝnh gi¸ tiÒn
cña mét c¸i bót bi?
- GV thi chÊm 10 bµi, ch÷a bµi, nhËn xÐt bµi
lµm cña häc sinh.
Bµi 5: Ng­êi ta xÕp 230859 chiÕc b¸nh vµo
hép , mçi hép 5 c¸i b¸nh. Hái xÕp ®­îc mÊy
hép b¸nh, thõa mÊy b¸nh?
III) Cñng cè dÆn dß: ( 5 phót )
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi
- HS tù lµm bµi
- 3 HS lªn b¶ng lµm
- HS kh¸c nhËn xÐt
- HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- HS ®éc lËp lµm bµi
- 2 HS lªn b¶ng lµm
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi
- HS suy nghÜ vµ lµm bµi
- 3 HS lªn b¶ng lµm
- HS nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh
- 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- HS tù lµm bµi
- 1 HS lªn b¶ng lµm
- 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- HS tù lµm bµi
- 1 HS lªn b¶ng lµm
- HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc
- chuÈn bÞ bµi häc sau.
TiÕt 3 : TiÕng ViÖt:
¤n tËp
I) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh «n tËp vÒ luyÖn ®äc diÔn c¶m c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn. Luyªn tËp vÒ
c¸ch ®Æt c©u hái cho häc sinh.
II) Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
1) Bµi cò: ( phót )
- GV gäi 1 HS lªn b¶ng ®äc thuéc lßng bµi th¬
" Tuæi ngùa".
- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.
2) - GV giíi thiÖu néi dung «n tËp
A) LuyÖn ®äc c¸c bµi tËp ®äc ®· häc ë tuÇn 14
vµ tuÇn 15.
- GV ®i theo dâi nh¾c nhë HS chó ý ®äc bµi tèt.
- Gäi HS lªn b¶ng ®äc ®Ó lÊy ®iÓm
B) Bµi tËp
Bµi tËp 1 :
- 1 HS lªn b¶ng ®äc
- HS kh¸c nhËn xÐt
- HS luyÖn ®äc theo N2
- HS lªn b¶ng ®äc bµi do GV nªu
- §äc xong tr¶ lêi 1 c©u hái trong SGK.
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
- Em h·y ®äc bµi " C¸nh diÒu tuæi th¬" vµ ®iÒn
vµo tõng chç c¸c tõ ng÷ t¶ c¸nh diÒu.
a) C¸nh diÒu .......................
b) TiÕng s¸o diÒu: ..................
c) S¸o ®¬n, s¸o kÐp, s¸o bÌ:................
- GV ch÷a bµi chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
Bµi tËp 2:
Em h·y cho biÕt c¸c c©u hái sau ®©y ®­îc dïng
víi môc ®Ých g× ?
a) Em cã häc bµi kh«ng nµo ?
b) MÑ cã thÓ mua cho con mét mét quyÓn vë
míi ®­îc kh«ng ¹ ?
c) CËu míi bÞ c« ph¹t chø g× ?
d) Sao nã d¹i thÕ nhØ ?
- GV kÕt luËn, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
III) Cñng cè dÆn dß: ( 5 phót )
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- HS ®éc lËp lµm bµi
- HS tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh
- HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- HS lµm bµi theo N2
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
- HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc
- chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 4 : Sinh ho¹t líp :
Sinh ho¹t líp TuÇn 18
I. Mục tiêu
- Học sinh nắm được ưu khuyết điểm trong tuần qua
-Nắm kế hoạch tuần 19
Giáo dục HS có tinh thần tập thể
II. Các bước tiến hành
T.G H Đ CỦA GV H Đ CỦA HS
4'
12'
15'
4'
A:Ổn định :
B:Nhận xét tuần qua
Nhân xét các mặt ưu khuyết trong tuần qua
C:Kế hoạch tuần 19
*Sách vở đồ dùng học tập đầy đủ
SGK-VBT Học kỳ II ®Çy ®ñ
*Truy bài đầu giờ
* Nộp các khoản tiền cón thiếu.
-*Học bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn
líp .
* Trực nhật :Tổ 2.
C:Dặn dò :
Hát
Lớp trưởng báo cáo tình hình cả lớp
Tổ trưởng nhận xét từng thành viên trong tổ
Bình bầu tổ cá nhân xuât sắc
Lắng nghe
Có ý kiến bổ sung
- Tham gia tốt lễ ra quân bảo vệ môi trường và
rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
-Vệ sinh sân trường lớp học sạch đẹp.
- HS thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
Thực hiện tốt kế hoạch tuần 19
TuÇn 19 : S¸ng thø 2, ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2012
TOÁN :
KI - LÔ - MÉT VUÔNG
I. Mục tiêu:
- Biết ki-lô- mét vuông là đơn vị đo diện tích.
- Đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki- lô - mét vuông
- Biết 1km2 = 1000000 m2 .
- Bước đầu biết chuyển đổi từ km2 sang m2 và ngược lại.
III. Các hoạt động dạy hoc:
T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5'
15'
20'
A.Kiểm tra bài cũ:
-GV nhận xét bài kiểm tra
B. Dạy bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu ki-lô-mét vuông
*GV giới thiệu: Ki-lô-mét vuông là diện tích 1
hình vuông có cạnh dài 1 ki-lô-mét
-Giới thiệu cách đọc
-Ki-lô-mét vuông viết tắt là km2
- 1km2 = 1000000 m2
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1:BT yêu cầu chúng ta làm gì?
Tổ chức cho hs tự giải các bài toán rồi chữa bài
Bài 2 : GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ và độc lập làm bài.
- Chữa bài nhận xét ghi điểm
Bài 3:Gọi HS đọc đề bài
-Yêu cầu HS tự tóm tắt đề rồi giải
Bài 4:Gọi HS đọc đề bài
-Yêu cầu HS tự tóm tắt đề rồi giải
-Cả lớp theo dõi lắng nghe
-HS theo dõi
-Ki-lô-mét vuông
- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.
- HS tự lập làm bài.
- HS độc lập làm bài.
- 2 HS lần lượt lên bảng
- Cả lớp làm vở
1km2 = 1000000 m2 32m2 49dm2
=3249dm2 1000000 m2 = 1km2
2000000 m2 = 2 km2
*B3: 1 HS đọc đề bài
-HS tự tóm tắt rồi làm bài
Bài giải:
Diện tích khu rừng là:
3 x 2 = 6 (km2 )
Đáp số: 6 km2
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
5'
- Chữa bài nhận xét ghi điểm
C.Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà học bài.
*B4: 1 em đọc đề toán
+ Diện tích phòng học là: 48 m2
+ Diện tích nước VN là: 330991 m2
- HS nhắc lại nội dung bài học
- chuẩn bị bài sau.
TiÕt 2 : TẬP ĐỌC:
BỐN ANH TÀI
(Truyện cổ dân tộc Tày)
I.Mục tiêu:
- Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết nhấn giọng những từ ngữ thể hiện tài năng, sức
khoẻ của bốn cậu bé.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi sức khoẻ tài năng lòng nhiệt thành và làm việc nghĩa của
bốn anh em Cẩu Khây. ( trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa ).
- Xác định các kĩ năng : Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân, hợp tác, đảm nhận trách nhiệm,
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa SGK
III. Các hoạt động dạy hoc:
T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5'
10'
12'
10'
5'
A. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra SGK,VBT TV Kỳ II.
B.Dạy bài mới.
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc.
- Kết hợp sửa lỗi về phát âm: Cẩu Khây, súc vật,
thụt sâu, sốt sắng, sống sót 
- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Tổ chức cho HS đọc thầm, đọc lướt từng phần trao
đổi bạn cùng bàn trả lời lần lượt các câu hỏi SGK
-GV kết hợp giảng các từ ngữ: Cẩu Khây, tinh
thông, yêu tinh
+ Nêu nội dung bài học?
 Hoạt động 3: Đọc diễn cảm.
- H/dẫn HS đọc diễn cảm 5 đoạn văn
- Luyện đọc diễn cảm đoạn 1
- GV đọc mẫu
C. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị: “Chuyện cổ tích về loài người”
- 1 HS khá giỏi đọc toàn bài
- 5 HS đọc nối tiếp 5 đoạn : 2,3 lượt
- HS luyện đọc tiếng khó
- HS tìm hiểu phần chú giải
- HS luyện đọc theo cặp
- 1,2 HS đọc toàn bài
- HS đọc thầm , đọc lướt trao đổi bạn cùng
bàn lần lượt trình bày ý kiến trả lời các câu
hỏi SGK
- HS nêu nội dung bài
-5 HS đọc diễn cảm 5 đoạn văn
- HS luyện đọc theo cặp
- Thi đọc trước lớp
- Bình chọn bạn đọc hay nhất.
- HS nhắc lại nội dung bài học
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
- chuẩn bị bài sau.
ChiÒu thø 2, ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2011
TiÕt 1: ĐẠO ĐỨC:
KÍNH TRỌNG VÀ BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (Tiết 1)
I.Mục tiêu:
Học xong bài này, HS có khả năng:
-Hiểu rằng mọi của cải trong xã hội có được là nhờ những người lao động
- Hiểu được sự cần thiết phải kính trọng, biết ơn người lao động
- Có những hành vi văn hoá đúng đắn với người lao động
II. Đồ dùng dạy học:
- Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, bài thơ về người lao động
III. Các hoạt động dạy hoc:
T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS
4'
15'
10'
4'
A.Kiểm tra bài cũ:
Yêu lao động (tiết 2)
B. Dạy bài mới
 Hoạt động 1: Giới thiệu nghề nghiệp bố mẹ
em
-Y/C HS giới thiệu nghề nghiệp bố mẹ mình
Hoạt động 2:Phân tích truyện “Buổi đầu đi
học”
-Chia lớp thành 4 nhóm
- Cho HS đóng vai xử lí tình huống
-GV nhận xét chốt kết luận
 Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến
- Chia lớp thành 6 nhóm
-Y/C các nhóm quan sát các hình trong SGK thảo
luận trả lời câu hỏi
+Những người lao động trong tranh làm nghề gì?
+Công việc đó có ích cho xã hội như thế nào?
-GV nhận xét chốt kết luận
C.Củng cố dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Về sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, bài thơ
nói về người lao động.
- 2 HS đọc ghi nhớ
-Lần lượt từng HS giới thiệu cho cả lớp
biết nghề nghiệp bố mẹ mình
-Thảo luận theo nhóm
-Đại diện nhóm trình bày
-Các nhóm khác nhận xét bổ sung
-HS quan sát tranh thảo luận theo nhóm và
ghi ra phiếu trả lời theo câu hỏi của GV yêu
cầu
-Đại diện nhóm trình bày
-Các nhóm khác nhận xét bổ sung
- HS nh ắc l ại n ội dung b ài h ọc
- chuẩn bị bài học sau.
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
TiÕt 2 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?
I. Mục tiêu:
- Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì ? ( Nội dung ghi
nhớ ).
- Nhận biết được câu kể Ai làm gì ? xác định được bộ phận chủ ngữ trong câu, biết đặt câu với
bộ phận chủ ngữ cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ ( BT2, BT3 ).
II. Đồ dùng dạy học:
Vở BT, phiếu khổ to
III. Các hoạt động dạy hoc:
T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5'
12'
2'
16
5'
A.Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra 2 HS
B. Dạy bài mới:
Hoạt động 1:Phần nhận xét
Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu bài tập
-Cho HS làm bài
- Cho HS trình bày
Hoạt động 2:Phần ghi nhớ
Hoạt động 3: Luyện tập
Bài tập 1: Yêu cầu HS nêu Y/C bài tập
-Cho HS làm bài
-Cho HS trình bày
- GV chốt lời giải đúng
Bài tập 2: Yêu cầu HS nêu Y/C bài tập
-Cho HS làm bài
-Cho HS trình bày
- GV chốt lời giải đúng
Bài tập 3: GVgiúp HS hiểu nội dung BT
-Cho HS làm bài
-Cho HS trình bày
- GV chốt kết luận lời giải đúng
C. Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà học bài
-2 HS lên bảng làm BT1,BT2 tiết trước
BT1: 1 HS nêu y/c bài tập
-HS làm việc theo cặp tìm câu kể Ai là gì?
trong đoạn văn: Câu1,2,3,5,6
-Cụm danh từ: Câu 1, câu 6
-Danh từ: Câu 2, câu 3, câu 5
- 2,3 HS đọc nội dung cần ghi nhớ
BT1:1HS nêu Y/C bài tập
-HS làm bài: Đoạn văn có các câu kể: Câu
3,4,5,6,7
*Cụm danh từ: Câu 7 (Các cụ già)
*Danh từ: Câu 3,4,5,6
BT2: 1HS nêu Y/C bài tập: Đặt câu
*Các chú công nhân đang khai thác than ở
hầm sâu.
*Mẹ em đang giặt quần áo.
*Chim sơn ca cất tiếng hót líu lo.
BT3: 1HS nêu Y/C bài tập
-Quan sát tranh minh hoạ
-HS nói về 2,3 hoạt động của mỗi người
- HS làm vở và lần lượt trình bày
- Nhận xét bình chọn
- HS nhắc lại nội dung bài học
- Chuẩn bị bài sau.
Gi¸o ¸n 4
Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013
TiÕt 3 : ThÓ dôc:
§i v­ît ch­íng ng¹i vËt thÊp
trß ch¬i " Ch¹y theo h×nh tam gi¸c"
I)Môc tiªu:
- ¤n ®i v­ît ch­íng ng¹i vËt thÊp. Yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c .
- Trß ch¬i" Ch¹y theo h×nh tam gi¸c". Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i chñ ®éng tÝch cùc.
II) §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn
- Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp, b¶o ®¶m an toµn tËp luyÖn.
- ChuÈn bÞ cßi, dông cô vµ kÎ s½n c¸c v¹ch cho tËp luyÖn bµi rÌn luyÖn kÜ n¨ng c¬ b¶n vµ trß ch¬i .
III) C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1) PhÇn më ®Çu : (

Tài liệu đính kèm:

  • pdfgiao-an-lop-4-tron-bo.pdf