Giáo án lớp 4B - Tuần 11 đến 18 - Trường Tiểu học Bắc Hưng

Buổi sáng

TiÕt 1: GIÁO DỤC tËp thÓ

CHÀO CƠ - SINH HOẠT LỚP

I. Mục tiêu:

- GV đánh giá những ưu khuyết điểm trong tuần 10

- Nắm vững phương hướng hoạt động của tuần 11

- Học sinh có ý thức tích cực, tự giác trong học tập và lao động.

II. Hoạt động dayh học

 1. Chào cờ trong lớp

 2. Kiểm điểm, đánh giá nề nếp và kết quả học tập của tuần 10

 Lớp trưởng điều hành.

- Các tổ trưởng lên báo cáo về ưu khuyết điểm. tuyên dương cá nhân , nhóm thực hiện tốt.

- Lớp trưởng tổng hợp chi tiết về mặt mạnh, mặt chưa được của lớp.

- Giáo viên nêu các nhận xét: tuyên dương, phê bình.

 3. Phương hướng tuần 11:

- Thi đua học tốt chào mừng các đại hội đoàn thể.

- Tiếp tục duy trì tốt mọi hoạt động, nề nếp học tập.

- Phụ đạo HS yếu: Yên, Toàn, Quốc Anh, Bình

- Rèn chữ viết xấu cho HS: Yên, Hoàng Hiếu, Ngân

4. Văn nghệ: Lớp phó văn nghệ điều hành cho lớp hát¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ và biểu diễn bài hát “Mẹ”

- Các nhóm chọn một bài hát về mái trường, luyện hát cả nhóm kết hợp các động tác phụ họa phù hợp.

- Các nhóm thi đua biểu diễn

- Bình chọn nhóm hát hay, biểu diễn phù hợp

 

doc 235 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 748Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 4B - Tuần 11 đến 18 - Trường Tiểu học Bắc Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- HS lµm VBT.
- HS trao ®æi nhãm®«i.
- HS tr×nh bµy.
- HS ®äc l¹i b¶ng.
- HS ®äc yªu cÇu.
- T¸c gi¶ quan s¸t b»ng m¾t.
- Quan s¸t b»ng m¾t b»ng tai.
- Quan s¸t kÜ ®èi t­îng b»ng nhiÒu gi¸c quan.
- HS ®äc ghi nhí.
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS ®äc thÇm l¹i truyÖn Chó §Êt Nung.
- HS g¹ch ch©n c©u v¨n miªu t¶.
- HS trao ®æi nhãm ®«i.
- HS ®äc c©u v¨n miªu t¶.
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS lµm VBT.
- Mét HS lµm mÉu.
- HS trao ®æi nhãm ®«i.
- HS tr×nh bµy c¸ nh©n.
d) Cñng cè, dÆn dß.
- ThÕ nµo lµ miªu t¶?
- VÒ lµm l¹i c©u v¨n miªu t¶ ë bµi hai cho hay.
*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:......................................................................
 ........................................................................
______________________________
TiÕt 4: LuyÖn tõ vµ c©u
Tiết 28: Dïng c©u hái vµo môc ®Ých kh¸c
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- N¾m ®­îc mét sè t¸c dông phô cña c©u hái.
- B­íc ®Çu nhËn biÕt dïng c©u hái ®Ó thÓ hiÖn th¸i ®é khen chª, sù kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh hoÆc yªu cÇu, mong muèn trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ.
* Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp.
 + Biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm,lớp
 + Biết trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói đúng nội dung cần trao đổi
 + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn, với nhóm.
* Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập.
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra:
- C©u hái dïng ®Ó lµm g×?
- Trong c©u hái ta th­êng sö dông nh÷ng tõ nghi vÊn nµo?
2. D¹y bµi míi:
a) Giíi thiÖu bµi:... Ghi tªn bµi.
b) H×nh thµnh kiÕn thøc.
* NhËn xÐt
Gi¸o viªn
Häc sinh
Bµi 1/142.
- Nh÷ng c©u nµo lµ c©u hái?
Bµi 2/142
- Theo em nh÷ng c©u hái cña «ng Hßn DÊm cã ph¶i dïng ®Ó hái kh«ng?
- VËy nh÷ng c©u hái ®ã dïng ®Ó lµm g×?
-> Chèt : C©u hái cßn dïng ®Ó thÓ hiÖn th¸i ®é khen chª, sù kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh.
Bµi 3/137
 -> Chèt: C©u hái cßn dïng ®Ó lµm g×?
c) H­íng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi1/142
- GV nh©n xÐt, ch÷a.
-> Chèt c¸ch dïng c©u hái.
Bµi 2/143
- GV h­íng dÉn HS lµm phÇn a
- GV nhËn xÐt.
Bµi 3/143
- H­íng dÉn HS lµm phÇn a
- > Nh¾c l¹i c©u hái dïng ®Ó lµm g×?
- HS ®äc yªu cÇu.
- Mét HS ®äc to.
- HS nªu.
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS tr¶ lêi: kh«ng.
 C©u Sao chó mµy nh¸t thÕ? Kh«ng dïng ®Ó hái.
- C©u Chø sao lµ c©u kh¼ng ®Þnh ®Êt cã thÓ nung trong löa.
- HS nh¾c l¹i.
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS trao ®æi nhãm ®«i.
- Tõng nhãm tr¶ lêi.
- Yªu cÇu, mong muèn.
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS trao ®æi nhãm ®«i.
- HS tr×nh bµy tr­íc líp.
- HS ®äc yªu cÇu
- HS ®äc phÇn a
- HS ®Æt c©u hái: B¹n cã thÓ chê hÕt giê sinh ho¹t chóng m×nh cïng nãi chuyÖn ®­îc kh«ng?
- HS lµm VBT. 
- HS trao ®æi nhãm ®«i
- HS tr×nh bµy theo nhãm ®«i mét HS ®äc c©u kÓ, mét HS ®äc c©u hái.
- HS nªu miÖng.
- C¸c phÇn cßn l¹i HS lµm VBT.
- HS tr×nh bµy.
- HS tr¶ lêi.
3. Cñng cè dÆn dß: 4’
- Nªu môc ®Ých kh¸c khi sö dông c©u hái.
- ChuÈn bÞ bµi sau. 
*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
  
______________________________
Buæi chiÒu
TiÕt 1: bæ sung to¸n
LUYỆN TẬP: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH, 
CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ
I. Mục tiêu 
- Củng cố cách vận dụng các tính chất đã học: một tổng chia cho 1 số, một hiệu chia cho 1 số, chia 1 số cho 1 tích và chia 1 tích cho 1 số vào giải các bài tập.
* Năng lực: Rèn kỹ năng tính toán nhanh, chính xác.
- Phẩm chất: Giáo dục học ý thức tự giác học tập.
II. Phương tiện dạy học
- GV: Bảng nhóm. - HS: Vở LT.
III. Tiến trình 
Gi¸o viªn
Häc sinh
* Khởi động.
1. Giới thiệu và ghi tên bài.
- GV nêu mục tiêu tiết học.
2. Các hoạt động
* HĐ1: Làm việc nhóm 
* HĐ2: Làm việc chung cả lớp 
- Bài 10: C.cố chia một tích cho một số.
-> Khi chia 1 tích cho 1 số ta có thể làm thế nào ?
- Bài 11: C.cố chia một số cho một tích.
-> Khi chia một số cho một tích ta có thể làm ntn ?
- Bài 12: C.cố tìm số chia.
+ DKSL: HS không coi (3 x X), (X x 5) là số chia.
+ Tìm số chia (3 x X), (X x 5) sau đó tìm X từ: 3 x X = 18, X x 5= 50.
-> Muốn tìm số chia làm thế nào ?
- Bài 13: C.cố chia một tích số cho một số.
+ Lưu ý: chia một thừa số cho số đó rồi lấy kết quả nhân với thừa số còn lại.
- Bài 14: C.cố tính giá trị biểu thức.
-> Làm thế nào để tính bằng cách thuận tiện ?
- Lớp phó văn nghệ điều hành.
- HS làm VBT bài 10, 11, 12, 13, 14/50.
- Trao đổi nhóm đôi kiểm tra bài.
- Nhóm trưởng điều hành thảo luận, mỗi nhóm ghi bảng nhóm 1 bài.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS trao đổi, chia sẻ.
- HS nêu.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS trao đổi, chia sẻ.
- HS nêu.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS trao đổi, chia sẻ.
- HS nêu.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS trao đổi, chia sẻ.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS trao đổi, chia sẻ.
- HS nêu.
2. Củng cố dặn dò
- Chia sẻ với người thân hiểu biết của em về nội dung đã ôn tập.
______________________________
TiÕt 2: bæ sung tiÕng viÖt
LUYỆN TẬP : TIẾNG VIỆT TUẦN 14 (Tiết 2 )
I. Mục tiêu 
- Chính tả: Củng cố phân biệt s/x.
- Luyện từ và câu: Củng cố luyện tập về câu hỏi.
* Năng lực: + Biết trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói đúng nội dung cần trao đổi
* Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập.
II. Phương tiện dạy học
- GV: Bảng nhóm. - HS: Vở LT. 
III. Tiến trình 
Gi¸o viªn
Häc sinh
* Khởi động.
1. Giới thiệu và ghi tên bài.
- GV nêu mục tiêu tiết học.
2. Các hoạt động
a. Chính tả
* HĐ1: Làm việc nhóm 
- GV quan sát, giúp đỡ HS yếu.
* HĐ2: Làm việc chung cả lớp 
- Bài 5: 
-> Nhận xét, đánh giá. 
b. Luyện từ và câu 
* HĐ1: Làm việc nhóm 
- GV đính chính phần in nghiêng của bài:
a. bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.
b. cất đồ chơi vào cái nắp tráp hỏng.
c. chỉ bằng bao thuốc.
* HĐ2: Làm việc chung cả lớp 
- Bài 8: 
-> Dựa vào đâu đặt câu hỏi thế nào, làm gì, ra sao ? 
- Bài 9:
-> Nhận xét, đánh giá. 
- Bài 10:
-> Dựa vào ngữ điệu khi nói để phân biệt câu hỏi. 
- Nhận xét, đánh giá.
- Lớp phó văn nghệ điều hành.
- HS làm bài 5/54 VBT.
- Trao đổi nhóm đôi kiểm tra bài.
- Nhóm trưởng điều hành thảo luận.
- TBHT điều hành: nêu yêu cầu, số chỗ trống, các nhóm nêu lần lượt từng từ vào chỗ trống 1 -> 7.
- HS chia sẻ.
- HS đọc lại đoạn văn.
- HS làm bài 8, 9, 10/54.
- Nhóm trưởng điều hành thảo luận.
- TBHT điều hành: nêu yêu cầu, đặt câu hỏi từng phần.
- HS chia sẻ.
- TBHT điều hành: nêu câu hỏi và nêu từ.
- HS chia sẻ.
- TBHT điều hành các nhóm nêu miệng.
- HS chia sẻ.
3. Củng cố dặn dò
- Chia sẻ với người thân hiểu biết của em về các nội dung đã ôn tập 
______________________________
TiÕt 3: gi¸o dôc tËp thÓ
c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o tr­êng em
I. Môc ®Ých yªu cÇu:Gióp H:
 - HiÓu ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ truyÒn thèng cña ®éi ngò gi¸o viªn cña tr­êng( sè l­îng, tuæi ®êi,tuæi nghÒ, tinh thÇn tËn tôy, thµnh tÝch...).
 *N¨ng lùc: Chµo hái lÔ phÐp, ch¨m häc vµ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao. 
 * PhÈm chÊt: Th«ng c¶m, kÝnh träng, biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o.
II. ChuÈn bÞ
- S¬ ®å tæ chøc cña tr­êng ®Ó giíi thiÖu víi H
- Mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ vÒ thÇy c« gi¸o.
III. TiÕn hµnh ho¹t ®éng
- H¸t tËp thÓ bµi "Bôi phÊn"( Nh¹c vµ lêi: Vò Hoµng- Lª V¨n Léc)
- Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh( Líp tr­ëng).
- Mêi G chñ nhiÖm lªn giíi thiÖu vÒ ®éi ngò c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cña tr­êng.
- G chñ nhiÖm lÇn l­ît giíi thiÖu:
 + Biªn chÕ tæ chøc cña tr­êng( kÕt hîp dïng s¬ ®å ®· chuÈn bÞ tr­íc)
 + §Æc ®iÓm G cña tr­êng:
 -Tuæi ®êi, tuæi nghÒ, gi¸o viªn trÎ nhÊt, G d¹y l©u n¨m nhÊt ë tr­êng.
 -Thµnh tÝch næi bËt ...
 -Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n.....
*Líp tr­ëng c¸m ¬n G chñ nhiÖm ®· giíi thiÖu cho c¶ líp hiÓu râ vÒ nh÷ng nÐt c¬ b¶n cña c¸c thÇy gi¸o ,c« gi¸o.Sau ®ã yªu cÇu mçi b¹n nãi mét c©u ng¾n gän vÒ c¶m xóc cña m×nh khi ®­îc nghe giíi thiÖu vÒ c¸c thÇy gi¸o,c« gi¸o trong tr­êng.
- Tõng H ph¸t biÓu.
- Líp tr­ëng tãm t¾t ý kiÕn cña c¶ líp vµ høa:
 + Häc tËp nghiªm tóc vµ cã kÕt qu¶ tèt trong tÊt c¶ c¸c m«n häc.
 + Gi÷ trËt tù tèt trong c¸c giê häc.
 + Cïng chia sÎ niÒm vui, nçi buån cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o.
IV. KÕt thóc ho¹t ®éng
- C¸m ¬n G chñ nhiÖm, c¸m ¬n vµ chóc søc kháe c¸c vÞ ®¹i biÓu.
- Tuyªn bè kÕt thóc ho¹t ®éng .
____________________________________________________________
Thø s¸u ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2017
Buổi sáng
TiÕt 1: To¸n
TiÕt 70 : Chia mét tÝch cho mét sè
I. Môc Tiªu:
 - NhËn biÕt c¸ch chia mét tÝch cho mét sè.
 - BiÕt vËn dông vµo tÝnh to¸n thuËn tiÖn, hîp lý.
* Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp.
 + Biết trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói đúng nội dung cần trao đổi.
 + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn.
* Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập.
II. §å dïng: B¶ng phô
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1. KiÓm tra: - Muèn chia mét sè cho mét tÝch ta lµm nh­ thÕ nµo?
2. D¹y bµi míi
 a) Giíi thiÖu bµi.
Gi¸o viªn
b) TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ cña ba biÓu thøc( tr­êng hîp c¶ hai thõa sè ®Òu chia hÕt cho sè chia):
- GV ®­a ra ba biÓu thøc: (9 x 15) :3; 
9 x(15:3); (9:3) x 15.
-Em h·y so s¸nh ba biÓu thøc trªn?
- GV ghi (9 x 15) : 3 
 = 9 x (15 : 3) = (9:3) x15.
-> KL: V× 15 chia hÕt cho 3;9 chia hÕt cho 3 nªn cã thÓ lÊy mét thõa sè chia cho 3 råi nh©n kÕt qu¶ víi thõa sè kia.
- (9x15):3 lµ mét tÝch chia cho mét sè.
- Muèn chia mét tÝch cho mét sè ta lµm nh­ thÕ nµo?
c) TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc ( tr­êng hîp cã mét thõa sè kh«ng chia hÕt cho sè chia)
- GV ghi b¶ng hai biÓu thøc: (7 x 5):3 vµ7 x (5 : 3)
- So s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc ®ã?
- V× sao ta kh«ng tÝnh (7:3) x 15?
->KL: V× 15 chia hÕt cho 3 nªn cã thÓ lÊy 15 chia cho 3 råi nh©n kÕt qu¶ víi 7
- Nªu c¸ch chia mét tÝch cho mét sè?
- > Chèt rót ra kÕt luËn SGK.
3. LuyÖn tËp:
 Bµi 1/79:Lµm b¶ng con+ vë.
- Cñng cè c¸ch chia mét tÝch cho mét sè.
- Chèt: - Khi chia mét tÝch cho mét sè cÇn l­u ý g×?
Bµi 2/79: Lµm b¶ng con
- Cñng cè c¸ch vËn dông c¸ch chia mét tÝch cho mét sè ®Ó tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn.
- Chèt : +Nªu c¸ch tÝnh?
Bµi 3:Vë
- KT: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- Chèt: KÜ n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n vËn dông chia tÝch cho mét sè. 
Häc sinh
- HS lµm b¶ng con.
- C¶ ba biÓu thøc trªn b»ng nhau.
- Ta cã thÓ lÊy mét thõa sè chia cho sè chia råi nh©n kÕt qu¶ víi thõa sè kia.
- HS nªu.
- HS lµm b¶ng con.
b»ng nhau.
- V× 7 kh«ng chia hÕt cho 3.
- HS ®äc SGK.
- NÕu thõa sè trong tÝch mµ chia hÕt cho sè chia. Ta cã thÓ lÊy mét thõa sè chia cho sè chia råi nh©n kÕt qu¶ víi thõa sè kia.
- HS ®äc - nªu yªu cÇu.
- HS lµm b¶ng vë nh¸p.
- Nªu l¹i c¸ch lµm – NhËn xÐt
- HS ®äc - nªu yªu cÇu.
- HS lµm b¶ng con
- Nªu l¹i c¸ch lµm – NhËn xÐt
- HS ®äc - nªu yªu cÇu.
- HS lµm vë
Nªu l¹i c¸ch lµm - NhËn xÐt
*Dù kiÕn sai lÇm
- HS lóng tóng khi thùc hiÖn b»ng hai c¸ch cña bµi 1
- Lóng tóng khi gi¶i bµi 3.
* KP: GV h­íng dÉn thªm cho HS yÕu, l­u ý lêi gi¶i.
4. Cñng cè - DÆn dß
 - Nªu c¸ch chia mét tÝch cho mét sè.
- NhËn xÐt tiÕt häc - Ghi vë 
*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
  
____________________________________
TiÕt 2: TiÕng anh
(Gi¸o viªn bé m«n d¹y) 
____________________________________
TiÕt 3: TËp lµm v¨n
tiÕt 28: CÊu t¹o bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt.
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- N¾m ®­îc cÊu t¹o bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt, c¸c kiÓu më bµi, kÕt bµi, tr×nh tî miªu t¶ trong phÇn th©n bµi.
- BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó viÕt më bµi, kÕt bµi cho mét bµi v¨n miªu t¶ ®ß vËt.
* Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp.
 + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn, với nhóm.
* Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập
 II. §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra: - Nh¾c l¹i néi dung phÇn ghi nhí bµi tr­íc?
2. D¹y bµi míi:
a) Giíi thiÖu bµi: ...h«m nay chóng ta tiÕp tôc ...
b) H×nh thµnh kiÕn thøc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
Bµi 1/143
- Bµi v¨n t¶ c¸i g×?
- T×m phÇn më bµi, kÕt bµi. Mçi phÇn Êy nãi ®iÒu g×?
- C¸c phÇn më bµi, kÕt bµi ®ã gièng víi nh÷ng c¸ch më bµi, kÕt bµi nµo?
- PhÇn th©n bµi t¶ c¸i cèi theo tr×nh tù nµo?
- GV nãi thªm vÒ c¸c biÖn ph¸p so s¸nh trong bµi
Bµi 2/144
- Theo em khi t¶ mét ®å vËt ta cÇn t¶ nh÷ng g×?
-> Qua phÇn nhËn xÐt em h·y cho biÕt cÊu t¹o cña bµi v¨n miªu t¶?-> rót ra ghi nhí.
-> GV l­u ý HS ®Ó bµi v¨n miªu t¶ hay hÊp dÉn ng­êi ®äc em cÇn biÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p so s¸nh,nh©n ho¸... ®Ó c©u v¨n sinh ®éng.
c) H­íng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1/145
- GV nhËn xÐt ch÷a.
- HS ®äc yªu cÇu
- C¸i cèi xay b»ng tre.
- HS nªu phÇn më bµi, kÕt bµi.
+ Më bµi: Giíi thiÖu c¸i cèi( §å vËt ®­îc miªu t¶.
+ PhÇn kÕt bµi: Nªu kÕt thóc bµi ( T×nh c¶m th©n thiÕt gi÷a c¸c ®ß vËt trong nhµ víi b¹n nhá)
... Më bµi trùc tiÕp, kÕt bµi më réng.
...tõ lín-> nhá, tõ ngoµi vµo trong,tõ bé phËn chÝnh-> phô
... c«ng dông c¸i cèi.
- HS ®äc yªu cÇu
- HS tr¶ lêi.
- HS tr¶ lêi dùa vµo ghi nhí.
- HS ®äc ghi nhí.
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS lµm VBT
- HS trao ®æi nhãm ®«i.
- HS tr¶ lêi miÖng phÇn a,b,c
- PhÇn d HS lµm vë.
3. Cñng cè- dÆn dß.- Nªu l¹i phÇn ghi nhí?
- ChuÈn bÞ bµi sau.
*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
  
______________________________
TiÕt 4: Khoa häc
TiÕt 28: B¶o vÖ nguån n­íc
I. Môc tiªu:
- Nªu nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc.
- Cam kÕt thùc hiÖn b¶o vÖ nguån n­íc.
*N¨ng lùc: VÏ tranh cæ ®éng tuyªn truyÒn b¶o vÖ nguån n­íc.
* PhÈm chÊt: Gi¸o dôc HS biÕt tiÕt kiÖm n­íc s¹ch 
II. §å dïng d¹y- häc: C¸c h×nh vÏ SGK
Mçi HS chuÈn bÞ mét tê giÊy khæ A4 bót ch× ®en vµ bót ch× mµu.
S­u tÇm tranh ¶nh, t­ liÖu vÒ viÖc b¶o vÖ nguån n­íc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò.
 - Nªu mét sè c¸ch lµm s¹ch n­íc?
+ GV giíi thiÖu bµi:
2. Bµi míi :
a) Quan s¸t vµTh¶o luËn nhãm.
+ MT: - Nªu nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc.
 + B­íc1: Lµm viÖc theo cÆp.
- GV giao viÖc cho tõng nhãm.
+ B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp.
* GV kÕt luËn: (Môc b¹n cã biÕt)SGK trang59
b) VÏ tranh cæ ®éng.
+ MT: B¶n th©n HS cam kªt tham gia b¶o vÖ nguån n­íc vµ tuyªn truyÒn, cæ ®éng ng­êi kh¸c cïng b¶o vÖ nguån n­íc.
+ B­íc 1: Tæ chøc vµ h­íng dÉn.
- GV Chia nhãm, giao nhiÖm vô. 
+ B­íc 2: Thùc hµnh.
- GV kiÓm tra gióp ®ì.
+ B­íc 3:Tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸.
+ GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
- 2 HS tr×nh bµy.
- HS më SGK trang 58.
- C¸c nhãm QS h×nh vÏ tr¶ lêi c¸c c©u hái trang 60. 
- C¸c nhãm t×m hiÓu vµ th¶o luËn nhiªm vô cña m×nh.
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh.
- HS ®äc môc b¹n cÇn biÕt.
- HS tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV.
- Th¶o luËn t×m ND trang tuyªn truyÒn, ph©n c«ng thµnh viªn cña nhãm vÏ hoÆc viÕt tõng phÇn bøc tranh
- Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n thùc hµnh
- C¸c nhãm treo s¶n phÈm cña nhãm m×nh, cö ®¹i diÖn ph¸t biÓu cam kÕt cña nhãm vÒ viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm n­íc vµ nªu ý t­ëng cña bøc tranh.
- HS nh¾c l¹i môc b¹n cÇn biÕt.
3. Cñng cè- DÆn dß: - Nh¾c l¹ mét sè kiÕn thøc cña bµi häc?
- GV dÆn HS ®äc thuéc môc b¹n cÇn biÕt.
- VÒ chuÈn bÞ bµi sau.
___________________________________________________________________
TuÇn 15
(Từ ngày 27/11 đến 1/12/2017)
Thø hai ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2017
Buổi sáng
TiÕt 1: GIÁO DỤC tËp thÓ
CHÀO CƠ - SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu: 
- GV đánh giá những ưu khuyết điểm trong tuần 14
- Nắm vững phương hướng hoạt động của tuần 15
- Học sinh có ý thức tích cực, tự giác trong học tập và lao động.
II. Hoạt động dayh học
 1. Chào cờ trong lớp 
 2. Kiểm điểm, đánh giá nề nếp và kết quả học tập của tuần 14
 Lớp trưởng điều hành.
- Các tổ trưởng lên báo cáo về ưu khuyết điểm. tuyên dương cá nhân , nhóm thực hiện tốt.
- Lớp trưởng tổng hợp chi tiết về mặt mạnh, mặt chưa được của lớp. 
- Giáo viên nêu các nhận xét: tuyên dương, phê bình.
 3. Phương hướng tuần 15:
- Thi đua học tốt chào mừng các đại hội đoàn thể.
- Tiếp tục duy trì tốt mọi hoạt động, nề nếp học tập.
- Phụ đạo HS yếu: Yên, Toàn, Linh
- Rèn chữ viết xấu cho HS: Yên, Quang Anh
4. Văn nghệ: Lớp phó văn nghệ điều hành cho lớp hát và biểu diễn bài hát “thầy cô”
- Các nhóm chọn một bài hát về mái trường, luyện hát cả nhóm kết hợp các động tác phụ họa phù hợp.
- Các nhóm thi đua biểu diễn
- Bình chọn nhóm hát hay, biểu diễn phù hợp 
______________________________ 
TiÕt 2: to¸n
TiÕt 71: Chia hai sè cã tËn cïng lµ c¸c ch÷ sè 0
I. Môc tiªu:
Gióp HS:
 - BiÕt thùc hiÖn phÐp chia hai sè cã tËn cïng lµ c¸c ch÷ sè 0.
* Năng lực: + Biết trình bày rõ ràng, ngắn gọn.
 + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp.
 + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn, với nhóm.
* Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập.
II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
1. KiÓm tra:
- Muèn chia mét tÝch cho mét sè ta lµm nh­ thÕ nµo?
- HS thùc hiÖn b¶ng con ( 24x36) : 6.
2. D¹y bµi míi: 13.15’
a) Giíi thiÖu tr­êng hîp sè bÞ chia vµ sè chia ®Òu cã mét ch÷ sè 0 ë tËn cïng.
- GV nªu phÐp tÝnh 320 : 40.
- NhËn xÐt ch÷ sè tËn cïng cña sè bÞ chia vµ sè chia?
- Dùa vµo c¸ch chia mét sè cho mét tÝch c¸c em h·y thùc hiÖn vµo b¶ng con 
- 320 : 40 b»ng phÐp chia nµo?
- Nh­ vËy ta ®· cïng xo¸ mét ch÷ sè 0 ë c¶ sè bÞ chia vµ sè chia)
-> Khi thùc hiÖn phÐp chia ....( SGK)
- Gv h­íng dÉn HS ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn nh­ SGK.
+ B1: §Æt tÝnh.
+ B1: Cïng xo¸ mét ch÷ sè 0 ë sè bÞ chia vµ sè chia)
+ B3: Thùc hiÖn chia 32 cho 4.
 320 40
 0 8
-> L­u ý khi viÕt hµng ngang chØ cÇn viÕt 320 : 40 = 8.
b) Giíi thiÖu tr­êng hîp sè ch÷ sè tËn cïng cña sè bÞ chia nhiÒu h¬n sè chia)
- Gv nªu phÐp tÝnh 32000 : 400
- NhËn xÐt sè ch÷ sè 0 ë tËn cïng cña sè bÞ chia vµ sè chia)
- Cho HS thùc hiÖn phÐp tÝnh dùa vµo c¸ch chia mét sè cho mét tÝch.
- Gv nªu lÊy 32000 : 100 : 4 lµ em ®· bít ®i 2ch÷ sè 0 ë sè bÞ chia vµ sè chia)
-> VËy khi ®Æt tÝnh ta sÏ thùc hiÖn nh­ sau:
+ B1 ®Æt tÝnh 
+ B2 xo¸ 2 ch÷ sè 0 ë sè bÞ chia vµ sè chia)
+ B3 thùc hiÖn chia 320 cho 4.
 32000 4
 00 80
 0
-> Chèt: Khi thùc hiÖn phÐp chia hai sè cã tËn cïng lµ c¸c ch÷ sè 0 ta lµm nh­ thÕ nµo?
-> Rót ra kÕt luËn SGK.
3. LuyÖn tËp: 15-17’
Bµi 1/80 (5’)
- KT: Cñng cè c¸ch thùc hiÖn chia hai sè cã tËn cïng lµ ch÷ sè 0.
- Chèt: KÜ n¨ng chia hai sè cã tËn cïng lµ ch÷ sè 0..
Bµi 2/80(5’)
- KT: Cñng cè c¸ch chia hai sè cã tËn cïng lµ ch÷ sè 0 vµ c¸ch t×m thõa sè ch­a biÕt.
- Chèt : Nªu c¸ch t×m thõa sè ch­a biÕt?
Bµi 3/76: (7’)
- KT: Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n d¹ng chia hai sè cã tËn cïng lµ ch÷ sè 0
- §Ó gi¶i bµi to¸n em ®· vËn dông kiÕn thøc g×?
- Chèt c¸ch tr×nh bµy
-TËn cïng ®Òu cã mét ch÷ sè 0.
- HS thùc hiÖn b¶ng con 
320: 40 = 320: ( 10x4)
 = 320: 10: 4
 = 32: 4
 = 8
- HS ®äc kÕt qu¶.
- 32 : 4
- HS nªu l¹i c¸c b­íc tÝnh.
- Sè ch÷ sè 0 ë sè bÞ chia nhiÒu h¬n sè chia)
- HS nªu l¹i b­íc chia)
- HS tr¶ lêi dùa SGK.
- HS ®äc kÕt luËn
- §äc thÇm - 1 HS nªu yªu cÇu
- Lµm b¶ng con.
- Nªu l¹i c¸ch lµm – NhËn xÐt
 - §äc thÇm - 1 HS nªu yªu cÇu 
- HS lµm b¶ng con.
- Nªu l¹i c¸ch lµm – NhËn xÐt
- T×m thõa sè ch­a biÕt ta lÊy tÝch chia cho thõa sè ®· biÕt.
- §äc thÇm - 1HS nªu yªu cÇu
- Lµm vë.
- Nªu l¹i c¸ch lµm – NhËn xÐt
- Chia cho sè cã tËn cïng lµ ch÷ sè kh«ng.
* Dù kiÕn sai lÇm cu¶ HS:
- HS cßn lóng tóng khi thùc hiÖn c¸c b­íc chia)
- KP: GV h­íng dÉn 
4. Cñng cè dÆn dß:
- Nªu c¸c b­íc chia hai sè cã tËn cïng lµ ch÷ sè 0? (Khi chia hai sè cã tËn cïng lµ ch÷ sè 0 ta chØ viÖc xo¸ ®i bao nhiªu ch÷ sè 0 ë tËn cïng bªn ph¶i sè chia th× ph¶i xo¸ ®i bÊy nhiªu ch÷ sè 0 ë TCBP sè bÞ chia råi thùc hiÖn chia nh­ th­êng).
- VÒ häc thuéc kÕt luËn SGK.
- NhËn xÐt tiÕt häc
- Ghi vë
*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
______________________________ 
TiÕt 3: mü thuËt
(Gi¸o viªn bé m«n d¹y) 
______________________________ 
TiÕt 4: TËp ®äc 
TiÕt 29: C¸nh diÒu tuæi th¬.
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
 - §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng vui tha thiÕt , thÓ hiÖn niÒm vui s­íng cña ®¸m trÎ khi ch¬i th¶ diÒu.
- HiÓu tõ ng÷ trong bµi: môc ®ång,huyÒn ¶o,kh¸t väng, tuæi ngäc ngµ khao kh¸t.
- HiÓu néi dung bµi: NiÒm vui s­íng vµ nh÷ng kh¸t väng tèt ®Ñp mµ trß ch¬i th¶ diÒu mang l¹i cho ®¸m trÎ môc ®ång khi c¸c em l¾ng nghe tiÕng s¸o diÒu, ng¾m nh÷ng c¸nh diÒu l¬ löng bay trªn bÇu trêi.
* Năng lực: + Biết trình bày rõ ràng, ngắn gọn.
* Phẩm chất : Giáo dục HS biết yêu quê hương đất nước, yêu tuổi thơ với cánh diều.
II. §å dïng d¹y häc: Tranh SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
1. KiÓm tra:
- HS ®äc bµi: Chó §Êt Nung
- Nªu néi dung cña c©u chuyÖn?
2. D¹y bµi míi.
a) Giíi thiÖu bµi: 
b) LuyÖn ®äc ®óng:
- GV ®äc mÉu
- Gäi mét HS chia ®o¹n.
- Cho HS ®äc nèi ®o¹n.
- RÌn ®äc ®o¹n 
 + §o¹n 1:
 §äc nghØ h¬i l©u ë dÊu ba chÊm trong c©u S¸o ®¬n, råi s¸o kÐp, s¸o bÌ,...// nh­ gäi ...//
 Môc ®ång lµ g×?
 C¶ ®o¹n ®äc tr«i ch¶y ng¾t nghØ ®óng ë dÊu chÊm dÊu phÈy.
 + §o¹n 2:
 §äc ®óng c©u dµi: T«i ®· ngöa cæ ...lín/ ...tõ trêi/...xin/...bay ®i//
Gi¶ng tõ: 
- H­íng dÉn ®äc c¶ ®o¹n. huyÒn ¶o, kh¸t väng, tuæi ngäc ngµ, kh¸t khao.
 - GV h­íng dÉn ®äc c¶ bµi: §äc tr«i ch¶y râ rµng chó ý ®äc ®óng lêi nh©n vËt.
- GV ®äc mÉu.
c) H­íng dÉn t×m hiÓu bµi:
+ §o¹n 1:
- T¸c gi¶ ®· chän nh÷ng chi tiÕt nµo ®Ó t¶ c¸nh diÒu?
-> ChuyÓn ý: C¸nh diÒu ®­îc t¸c gi¶ miªu t¶ rÊt ®Ñp vËy c¸c b¹n nhá cã vui thÝch g× khi ch¬i diÒu c« mêi mét em ®äc ®o¹n 2.
+ §o¹n 2:
- Trß ch¬i th¶ diÒu ®em l¹i cho trÎ em nh÷ng niÒm vui lín nh­ thÕ nµo?-
- Trß ch¬i th¶ diÒu ®em l¹i cho trÎ em nh÷ng ­íc m¬ nh­ thÕ nµo?
-> ChuyÓn ý : §ã lµ nh÷ng niÒm vui lín khi c¸c b¹n nhá ®­îc ch¬i diÒu.
- Cho HS ®äc thÇm toµn bµi.
- Gäi HS ®äc c©u 3.
- Ai tr¶ lêi? 
- C©u chuyÖn cã néi dung g×?
- > Néi dung bµi.
d) H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m.
- §äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng vui, tha thiÕt nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶, gîi c¶m, thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña c¸nh diÒu...
- GV ®ä

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 4 tuan 1118_12175524.doc