Giáo án Lớp 5 - Tuần 14 - GV: Dương Thị Ngân

Buổi sáng

TẬP ĐỌC : CHUỖI NGỌC LAM

I.Mục tiêu:

 - Đọc diễn cảm bài văn; biết phân biệt lời người kể và lời các nhân vật, thể hiện được tính cách nhân vật.

 -Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác (TL được các câu hỏi 1,2,3 SGK)

 - GD cho HS biết quan tâm đến mọi người.

II. Chuẩn bị: Bảng phụ chép sẵn đoạn luyện

III. Hoạt động học:

 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

 1. Khởi động:

Việc 1: HĐTQ tổ chức cho lớp chơi: Nêu cách chơi, luật chơi.

Việc 2: HS tham gia trò chơi.

Việc 3: Nhận xét đánh giá.

2.Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

 - H xem tranh, cho biết: Bức tranh vẽ cảnh gì?

 HS trả lời- Nghe GV bổ sung kết hợp giới thiệu bài:

- Nêu mục tiêu.

 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

HĐ 1: Luyện đọc đúng:

Việc 1: 1HS giỏi đọc bài

Việc 2: Nghe GV giới thiệu giọng đọc của bài:

Việc 3: 1 H nêu cách chia đoạn.

 Việc 4: Nhóm trưởng điều hành cho các bạn đọc bài nối tiếp trong nhóm.

 Lần 1: phát hiện từ khó luyện.

 Lần 2: Luyện câu dài, ngắt nghỉ.

 Việc 5: Các Nhóm đọc trước lớp, HS lắng nghe, nhận xét.

 Việc 6: Nghe GV đọc mẫu.

 

doc 20 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 696Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 14 - GV: Dương Thị Ngân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C HÀNH:
Bài tập 1a: Đặt tính rồi tính:
- Đọc và làm BT
- Chia sẻ kết quả. 
 - Nhóm trưởng KT, báo cáo KQ.
Bài 2: Giải toán:
- Cá nhân đọc và làm BT.
- Chia sẻ kết quả.
- 1 H trình bày bài, lớp đối chiếu, nhận xét.
C. HĐ ỨNG DỤNG: 
 - Chia sẻ cùng người thân cách thực hiện phép chia số TN cho số TN.......
 ...........................................................................................
 Tiếng Anh: GV chuyên biệt dạy
 ...............................................................................................
CHÍNH TẢ: (Nghe - viết): CHUỖI NGỌC LAM
I.Mục tiêu:
 - Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi 
 - Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tin theo yêu cầu của BT 3; làm được BT 2 
 - HS có ý thưc trình bày sạch sẽ, đẹp.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ, từ điển .
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
Khởi động:
- CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi. 
 - Nghe GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu bài học
 Tìm hiểu bài:
- Cá nhân đọc bài CT, chọn và viết các từ khó hay viết sai.	 
	- Đổi chéo bài kiểm tra.
 	- Trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung bài.
- Trao đổi theo cặp kết quả trả lời câu hỏi vừa tìm được.
- Báo cáo kết quả. 
	- Đại diện 1- 2 nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.
 	 - Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.
- Nghe viết.
 - Dò bài, soát lỗi.
Làm bài tập: Bài 2b: Tìm các từ ngữ chứa các tiếng ghi trong bảng:
 - Đọc và làm bài tập.
 - Đổi chéo bài kiểm tra kết quả.
 Đại diện 1- 2 nhóm đọc bài làm - Các nhóm khác chia sẻ bổ sung.
Bài tập 3: Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẫu tin sau. Biết rằng:
a) chứa tiễng có vần ao hoặc au.
b) chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch.
 - Thảo luận, đọc mẫu tin tìm tiếng thích hợp để điền vào ô trống
	- Đại diện các nhóm nêu trước lớp, lớp hoàn chỉnh.
 	C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Cùng bạn viết lại một đoạn của bài chính tả.
	...........................................................................................................
Buổi chiều:
Gdng: chñ ®iÓm “ Yªu sao - Yªu §éi ”
I.Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt ®­îc ho¹t ®éng sinh ho¹t sao cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi c¸c em nhi ®ång
- ThÊy ®­îc vai trß cña ®éi TNTPHCM trong nhµ tr­êng.
- Qua ho¹t ®éng sinh ho¹t s¸o – Ho¹t ®éng ®éi gióp häc sinh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña m×nh.
- Gi¸o dôc häc sinh ngoan ngo·n, lÔ phÐp, tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña ®éi.
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
Néi dung buæi sinh ho¹t.
§µn – Mét sè bµi h¸t, trß ch¬i.
III. C¸c ho¹t ®éng chÝnh:
1.æn ®Þnh tæ chøc: 
2. Chµo cê: H¸t Quèc ca - §éi ca – H« ®¸p khÈu hiÖu §éi.
3. Ho¹t ®éng chÝnh:
- Gi¸o viªn giíi thiÖu buæi sinh ho¹t ngo¹i kho¸.	
* Häc sinh tr¶ lêi c©u hái:
+ §éi §TNTPHCM ®­îc thµnh lËp ngµy th¸ng n¨m nµo? ( 15/5/194
+ §éi §TNTPHCM ®­îc thµnh lËp ë ®©u? ( ë th«n Na M¹, x· Tr­êng Hµ, HuyÖn Hµ Qu¶ng, TØnh Cao B»ng)
+ H·y kÓ tªn 5 ®éi viªn ®Çu tiªn cña ®éi? (N«ng V¨n DÒn, N«ng V¨n Thµn, Lý V¨n TÞnh, Lý ThÞ Lú, Lý ThÞ XËu).
+ Ng­êi ®Çu tiªn cña ®éi lµ Ai? (Anh N«ng V¨n DÒn tøc Kim §ång)
+ GV b¾t giäng cho c¶ líp h¸t bµi.
 §i ta ®i lªn
 Nh¹c vµ lêi: Phong Nh·.
+ §äc bµi th¬: Sao cña em
* Gi¶i ®è: 
Cã mÆt mµ ch¼ng cã ®Çu
Mªnh m«ng sãng tr¶i mét mµu xanh trong?
 (MÆt biÓn)
Gçy gÇy da bäc lÊy x­¬ng
Mïa ®«ng xÕp l¹i, mµu hÌ në ra?
 (C¸i qu¹t giÊy)
- GV b¾t ®iÖu cho häc sinh h¸t bµi “ GÆp nhau d­íi trêi thu Hµ Néi”
 Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn
4. Cñng cè – DÆn dß: _ HS nh¾c l¹i buæi ho¹t ®éng 
 ----------------------------------------------------------
Thể dục: GV chuyên biệt dạy
Tiếng Anh: Gv chuyên biệt dạy
-------------------------------------------------------------------------
 Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 20167
Buổi sáng 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI
I.Mục tiêu:
	- Nhận biết được danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn ở BT1, nêu được quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học(BT2); tìm được đại từ xưng hô theo yêu cầu của BT3, thực hiện được yêu cầu của BT4(a, b,c); (HSKG làm được toàn bộ BT4).
II. Chuẩn bị: Bảng phụ
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động. - Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT. 
 - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1: Đọc đoạn văn sau. Tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung trong đoạn văn?
- Đọc và làm bài.
- Trao đổi trong nhóm.
- Các nhóm trình bày kq.
Bài 2: Nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học:
- Chia sẻ câu trả lời.
- Một số H nêu kq trước lớp.
Bài 3: Tìm đại từ xưng hô trong đoạn văn ở bài tập 1.
 - Cá nhân làm bài.
- Một số H đọc trước lớp. Lớp nhận xét, đánh giá.
Bài 4: 
- Đọc và làm bài
- Trao đổi trong nhóm.
- Các nhóm trình bày kq.
C. HĐ ỨNG DỤNG: 
- Chia sẻ cùng người thân cách
 ----------------------------------------------------------
TOÁN: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
	- Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn. 
	- HS vận dụng kiến thức làm được các BT 1, 3, 4.
	- GD HS có ý thức tính toán cẩn thận, trình bày bài khoa học.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động. - Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT. 
 - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1: Tính:
- Đọc và làm BT
- Chia sẻ kết quả.
 - Nhóm trưởng KT, y/c các bạn nêu cách thực hiện.
Bài 3: Giải toán
- Làm BT
- Chia sẻ với bạn dạng toán, cách giải 
- 1 H trình bày bài, lớp nhận xét, đối chiếu.
Bài 4: Giải toán:
Đọc và trao đổi các bước giải, dạng toán
Cá nhân làm BT
Nhóm trưởng thống nhất kq, báo cáo.
C. HĐ ỨNG DỤNG: 
- Chia sẻ với người thân cách thực hiện phép chia số TN cho số TN thương tìm được là một số TP.
 ..................................................................................................................
 Địa lý: Gv chuyên biệt dạy
 ÑAÏO ÑÖÙC: 
TOÂN TROÏNG PHUÏ NÖÕ. (Tieát 1)
I. Muïc tieâu: 
- Neâu ñöôïc vai troø cuûa phuï nöõ trong gia ñình vaø ngoaøi xaõ hoäi.
- Neâu ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm phuø hôïp vôùi löùa tuoåi theå hieän söï toân troïng phuï nöõ.
-Tôn trọng,quan tâm,không phân biệt đối xử với chị em gái,bạn gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống hàng ngày.
- Bieát vì sao phaûi toân troïng phuï nöõ, biết giúp đỡ chị,em, bạn gái trong cuộc sống hàng ngày.
*GDKNS: KN Ra quyết định ; KN Giao tiếp.
II. Chuaån bò: Tranh, aûnh, baøi thô, baøi haùt, truyeän ca ngôïi ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam, boä theû baøy toû thaùi ñoä.
III. Các PP/KTDH: Thảo luận nhóm ; Trình bày ý kiến cá nhân
IV. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1/ OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ: 
Neâu nhöõng vieäc em ñaõ vaø seõ laøm ñeå thöïc hieän truyeàn thoáng kính giaø yeâu treû cuûa daân toäc ta.
3. Baøi môùi: Toân troïng phuï nöõ.
Hoaït ñoäng 1:Tìm hiểu thông tin
Cho HS đọc thông tin SGK và nêu nhận xét của mình qua mỗi nội dung ảnh SGK
Neâu yeâu caàu cho töøng nhoùm
+ Em haõy keå caùc coâng vieäc cuûa ngöôøi phuï nöõ trong mỗi bức ảnh SGK
+ Taïi sao nhöõng ngöôøi phuï nöõ laø nhöõng ngöôøi ñaùng kính troïng?
- Choïn nhoùm toát nhaát, tuyeân döông
- Cho HS neâu ghi nhôù.
Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp 1.
Giao nhieäm vuï cho nhoùm hoïc sinh thaûo luaän caùc yù kieán trong baøi taäp 1.
+ Keát luaän: YÙ kieán a,b laø ñuùng. Caùc yù kieán khaùc bieåu hieän thaùi ñoä chöa ñuùng ñoái vôùi phuï nöõ.
Hoaït ñoäng 3: Baøi taäp 2
Neâu yeâu caàu vaø HDHS caùch baøy toû thaùi ñoä qua vieäc giô theû maøu.
GV laàn löôït neâu yù kieán.
GV nhaän xeùt , boå sung.
GV keát luaän.
* GDKNS: Cần đối xử với phụ nữ như thế nào?
4. Cuûng coá. 
- Cho HS nhaéc laïi baøi hoïc.
5. Daën doø: 
Söu taàm caùc baøi thô, uï nöõ Vieät Nam noùi rieâng. 
Chuaån bò: tieát 2.
 -----------------------------------------------------------------------
 Buổi chiều: 
Mĩ thuật: Gv chuyên biệt dạy
Mĩ thuật: Gv chuyên biệt dạy
Lịch sử: Gv chuyên biệt dạy
-------------------------------------------------------------------------------------
 Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017
Buổi sáng
Khoa học: GV chuyên biệt dạy
Âm nhạc: GV chuyên biệt dạy
TOÁN: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
I.Mục tiêu:
	- Giúp HS biết chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
	- Vận dụng để giải các bài toán có lời văn. HS hoàn thành được BT 1,3.
	- GDHS có ý thức tính toán cẩn thận.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động. - Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT.( Trò chơi chuyền hoa)
 - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
* Bài mới: 
a) Tính rồi so sánh kết quả.
 - Cá nhân thực hiện.
 - Chia sẻ cách so sánh, nhận xét.
- Trình bày, lớp rút ra nhận xét: Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.
b)Ví dụ 2: 57 : 9,5 = ?
- Làm bài
- Cùng G thực hiện phép chia.
c) Ví dụ: 2: 99 : 8,25 = ? 
- Cùng GV thực hiện phép tính sau đó rút ra nhận xét (sgk)
	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:
- Đọc và làm BT
- Chia sẻ kết quả.
- Một số H thực hiện phép tính, nêu cách làm.
Bài 3: Giải toán:
- Cá nhân đọc và làm BT.
- Chia sẻ kết quả.
- 1 H trình bày ở bảng, lớp đối chiếu, nhận xét.
C. HĐ ỨNG DỤNG: 
 - Nêu cách thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân cho người thân nghe.
 ---------------------------------------
Tiếng Anh: Gv chuyên biệt dạy
 ..............................................................
Buổi chiều: Sinh hoạt chuyên môn
 -------------------------------------------------------------------
 Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017
Buổi sáng
Thể dục: GV chuyên biệt dạy
 Tiếng Anh: GV chuyên biệt dạy
Khoa học: GV chuyên biệt dạy
TOÁN: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
	- Biết chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
	- Vận dụng để tìm x và giải toán có lời văn.(HS làm được BT1, 2, 3).
	- HS có ý thức tính toán cẩn thận.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động. - Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT. 
 - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1: Tính:
- Đọc và làm BT
- Chia sẻ kết quả.
Bài 2: Tìm x:
- Làm BT
- Chia sẻ kết quả 
 - Một số H nêu kq trước lớp, Nêu cách tìm thành phần chưa biết
Bài 3: Giải toán.
Trao đổi cách làm trong nhóm, cá nhân
C. HĐ ỨNG DỤNG: 
- Chia sẻ cùng người thân cách chia nhẩm một số cho 0,5
 ..................................................................................................................
Buổi chiều :
KỂ CHUYỆN: PA-XTƠ VÀ EM BÉ
I.Mục tiêu:
	-Dựa vào lời kế của giáo viên và tranh minh họa, kể lại được từng đoạn, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện.
	- Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện. (HSKG kể lại được toàn bộ câu chuyện).
	- GDHS tình yêu quê hương.
II. Chuẩn bị: 
III. Hoạt động học: 
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp trò chơi học tập
 	 - Nghe Gv nêu mục tiêu bài học:
Nghe GV kể chuyện:
- Quan sát tranh, nghe G kể chuyện. (2 lần).
	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 HĐ 1: Kể chuyện theo nhóm:
- Từng nhóm dựa vào tranh sgk thuyết minh cho nội dung từng tranh, sau đó lần lượt các thành viên trong nhóm kế câu chuyện.
	 - Kể toàn bộ câu chuyện.
HĐ 2: Thi kể trước lớp: Trưởng ban học tập cho đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp.
- Các nhóm khác nghe, nhận xét và đặt câu hỏi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
 Phỏng vấn tự do về ND, ý nghĩa câu chuyện.
- Nghe GV nhận xét. Liên hệ.
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 - Đề xuất cùng bạn thi kể câu chuyện cho người thân nghe.
 ------------------------------------------------------------------
TẬP ĐỌC : HẠT GẠO LÀNG TA
I.Mục tiêu:
	- Đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
	- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Hạt gạo được làm nên từ công sức của nhiều ngưòi là tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh.(TLCH ở SGK , học thuộc 2 - 3 khổ thơ )
II. Chuẩn bị: Bảng phụ chép bài thơ để học thuộc lòng.
III. Hoạt động học:
	A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
 1. Khởi động: 
Việc 1: HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi.( Nêu cách chơi, luật chơi).
Việc 2: HS tham gia trò chơi.
Việc 3: Nhận xét đánh giá.
2.Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
 - H xem tranh, cho biết: Bức tranh vẽ cảnh gì?
 HS trả lời- Nghe GV bổ sung kết hợp giới thiệu bài: 
- Nêu mục tiêu.
	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 HĐ 1: Luyện đọc đúng:
 Việc 1: 1HS giỏi đọc bài
 Việc 2: Nghe GV giới thiệu giọng đọc của bài: 
 Việc 3: 1 H nêu cách chia bài thơ thành các đoạn.
 Việc 4: Nhóm trưởng điều hành cho các bạn đọc bài nối tiếp trong nhóm.
 Lần 1: phát hiện từ khó luyện.
 Lần 2: Luyện câu dài, ngắt nghỉ.
 Việc 5: Các Nhóm đọc trước lớp, HS lắng nghe, nhận xét.
 Việc 6: Nghe GV đọc mẫu.
 HĐ 2: Tìm hiểu nội dung:
 Việc 1: Cá nhân đọc và tự trả lời
 Việc 2: Chia sẻ ý kiến trong nhóm
 Việc 3: Các nhóm chia sẻ trước lớp. 
- Đại diện các nhóm nêu, nhóm khác nhận xét.
 HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm:
 Việc 1: Thảo luận nhanh trong nhóm: giọng đọc của bài, cách ngắt, nghỉ, 
 nhấn giọng? 
 Việc 2: Chia sẻ cách đọc bài trước lớp.
 Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc. 
 Việc 4: Các nhóm thi đọc, lớp theo dõi, bình chọn nhóm đọc tốt. 
	 Việc 5: 1 H đọc tốt đọc toàn bài.
	 - H nhăc lại nội dung bài.
	C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG:	
Chia sẻ với người thân những nội dung bài thơ
 -----------------------------------------------------------------
 Tin học: GV chuyên biệt dạy
 .....................................................................................
 Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017
Buổi sáng
TOÁN: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
I.Mục tiêu:
	- HS biết chia một số thập phân cho một số thập phân và giảI toán có lời văn.
	- Vận dụng chia một số thập phân cho một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn.
	- HS vận dụng kiến thức làm được BT 1(a,b,c); 2.
	-HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động. - Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT. 
 - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
* Bài mới: 
a) Ví dụ 1: Đọc bài toán.
 - Đọc ví dụ, thảo luận trong nhóm tìm cách thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân: 23,56 : 6,2 = ? (kg)
Chuyển phép chia 23,56 : 6,2 thành phép chia số thập phân cho số tự nhiên (như SGK) rồi thực hiện phép chia: 235,6 : 62 
- HS tự rút ra nhận xét cách chia một số thập phân cho một số thập phân. 
b)Ví dụ 2: 82,55 : 6,2 = ?
- Làm bài
- Cùng GV thực hiện phép tính sau đó rút ra nhận xét (sgk)
	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài tập 1a,b,c: Đặt tính rồi tính:
- Đọc và làm BT
- Chia sẻ kết quả.
- Một số H thực hiện phép tính, nêu cách làm.
Bài 3: Giải toán:
- Cá nhân đọc và làm BT.
- Chia sẻ kết quả.
- 1 H trình bày ở bảng, lớp đối chiếu, nhận xét.
C. HĐ ỨNG DỤNG: 
 Chia sẻ cách thực hiện phép chia một số TP cho một số thập phân cho người thân nghe.
	............................................................................................................
 Tin học: GV chuyên biệt dạy
 ---------------------------------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN : LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP
I.Mục tiêu:
	- Giúp HS hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp; thể thức, nội dung của biên bản;(ND ghi nhớ).
	- Xác định được trường hợp nào cần ghi biên bản (BT1, mục III), biết đặt tên cho biên bản cần lập ở BT1(BT2).
	-Trung thực, chính xác khi làm biên bản.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ ghi sẵn nội dung phần Ghi nhớ.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động. - Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT. 
 - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
* Nhận xét:
Bài 1,2:
- Đọc biên bản đại hội chi đội và. Trả lời câu hỏi:
- Một số nhóm trình bày KQ.
? Theo em biên bản là gì? Nội dung biên bản gồm những phần nào? Nội dung từng phần như thế nào?
Trao đổi, rút ra ghi nhớ: SGK
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1: Theo em những trường hợp nào dưới đây cần ghi biên bản? Vì sao?
- Làm bài.
- Chia sẻ kết quả trong nhóm.
- Một số cá nhân trình bày KQ- lớp nhận xét, đánh giá
Bài 2: Hãy đặt tên cho biên bản cần lập ở BT1:- Trao đổi, thống nhất KQ
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Chia sẻ cùng bạn cách ghi biên bản.
	...................................................................................
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI
I.Mục tiêu:
	- Xếp đúng các từ in đậm trong đoạn văn vào bảng phân loại theo yêu cầu của BT1.
	- Dựa vào ý khổ thơ hai trong bài Hạt gạo làng ta, viết được đoạn văn theo yêu cầu BT2.
	-HS có ý thức sử dụng các từ loại và quan hệ từ đúng khi viết văn. 
II. Chuẩn bị: 
Kẻ sẵn bảng phân loại bài tập 1 vào phiếu học tập.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động. - Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT. 
 - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1: Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở bên dưới:
- Đọc và làm bài.
- Trao đổi trong nhóm.
- Các nhóm trình bày kq.
 Bài 2: Đọc và làm bài.
- Chia sẻ đoạn văn ở trong nhóm.
- Một số H trình bày KQ, lớp nhận xét đánh giá.
C. HĐ ỨNG DỤNG: 
 - Chia sẻ cùng người thân những hiểu biết của mình về ĐT, TT, QHT.
	..............................................................................................
Buổi chiều:
TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em.
I.Mục tiêu :
	- Ghi lại được biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung, theo gợi ý của SGK.
	- HS làm bài nghiêm túc.
II. Chuẩn bị: - Bảng phụ.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động. - Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT. 
 - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- Đọc các gợi ý 1,2,3 sgk sau đó làm bài.
- Một số nhóm trình bày KQ, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Chia sẻ cùng người thân cách viết biên bản.
	...................................................................................
 Kĩ thuật: Gv chuyên biệt dạy
GDTT: 	Sống đẹp : Chủ đề 4 : Trách nhiệm của em với cộng đồng ( Tiết 1)
 Sinh hoạt lớp
Mục tiêu:
* - HS hiểu được cộng đồng là gì? Vai trò của cộng đồng đối với mỗi con người.
 - Biết được trách nhiệm của mình với cộng đồng, biết hợp tác với người xung quanh. 
-Biết yêu quý, gắn bó với trường lớp, với mọi người nơi mình sinh sống.
 *- Đánh giá các hoạt động Đội trong tuần 14, đề ra kế hoạch tuần 15.
 - HS biết nhận ra mặt mạnh và mặt chưa mạnh trong tuần để có hướng phấn đấu trong tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
 - Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể.
II. Nhận xét lớp tuần 14:
1. Sống đẹp: 
HĐ1: Trò chơi: Đi tìm địa danh Việt Nam
GV hướng dân cách chơi.HS cả lớp tham gia chơi.
HS chơi xong yêu cầu HS thảo luận: Em cảm thấy trò chơi như thế nào? Quê hương em ở đâu? Có rất nhiều người trong chúng ta không sống ở quê hương nơi mình sinh ra. Họ coi nơi mình sinh sống là quê hương thứ hai. Em nghĩ gì về điều này?
Gọi HS trả lời.
HĐ 2: Tra cứu: Các hoạt động xã hội ở địa phương:
HĐ nhóm: Địa phương em có rất nhiều hoạt động xã hội thể hiện trách nhiệm của công dân với đất nước. Thảo luận nhóm để tìm hiểu các hoạt động đó và ghi vào bảng ở phiếu học tập.
Đại diện nhóm trình bày
Nhận xét
HĐ 6: Thảo luận nhóm: Viên gạch xây tường
Các em cần thực hiện những trách nhiệm gì để xây dựng quê hương mình? Hãy cùng nhau xây dựng “ bức tường quê hương” bằng những quy định đó
Mỗi nhóm nêu 5 quy định mà nhóm cho là đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng quê hương
Viết những quy định đó lên các “ viên gạch xây tường” trong hình ở SGK.
-Xây móng “bức tường”bằng các quy định quan trọng nhất, các quy định ít quan trọng hơn sẽ chồng dần lên trên.
Giải thích vì sao quy định này quan trọng hơn quy định khác?
HS thực hiện theo nhóm., trình bày.
Lớp nhận xét.
2/ * Chi đội trưởng điều khiển sinh hoạt.
* Neà neáp: - Ñi hoïc ñaày ñuû, ñuùng giôø.
 - Duy trì só soá lôùp toát.	
 - Neà neáp lôùp töông ñoái oån ñònh.
 * Hoïc taäp: 
 - HS coù hoïc baøi vaø laøm baøi tröôùc khi ñeán lôùp.
 - Moät soá em chöa chòu khoù hoïc ôû nhaø.
 * Vaên theå mó:
- Thöïc hieän haùt ñaàu giôø vaø cuoái giôø nghieâm tuùc.
- Thöïc hieän veä sinh haøng ngaøy trong caùc buoåi hoïc.
- Veä sinh thaân theå, veä sinh aên uoáng : toát.
 * Hoaït ñoäng khaùc:
- Sinh hoaït Ñoäi ñuùng quy ñònh.
 * Keá hoaïch tuaàn 15:
 * Neà neáp:
- Tieáp tuïc duy trì só soá, neà neáp ra vaøo lôùp ñuùng quy ñònh.
- Ñi hoïc ñeàu, nghæ hoïc phaûi xin pheùp.
- Khaéc phuïc tình traïng noùi chuyeän rieâng trong giôø hoïc.
- Chuaån bò baøi chu ñaùo tröôùc khi ñeán lôùp.
 * Hoïc taäp:
- Tích cöïc töï oân taäp kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Ñaåy maïnh vieäc töï hoïc ôû nhaø
- Toå tröïc duy trì theo doõi neà neáp hoïc taäp vaø sinh hoaït cuûa lôùp.
 *************************************
 DuyÖt ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2017
«l to¸n: 
 luyÖn tËp
I. môc tiªu
- Thùc hµnh phÐp chia sè thËp ph©n cho sè tù nhiªn.
- Cñng cè quy t¾c chia th«ng qua gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n.
- Rèn kĩ năng giải toán có liên quan đến phép chia số thập phân cho học sinh.
- Học sinh có tính cẩn thận, óc tư duy tốt.
II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Bµi luyÖn tËp :
* Giíi thiªu bµi :
- GV nªu môc tiªu cña bµi.
Ho¹t ®éng 1 : Cñng cè lÝ thuyÕt
+ Nªu quy t¾c chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn ?
Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp
Sö dông vë bµi tËp To¸n 5 tËp 1 trang 79, 80
Bµi 1 §Æt tÝnh råi tÝnh
- Yªu cÇu 3 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vµo vë.
Ch÷a bµi
+ Nªu quy t¾c chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn ?
Bµi 2 : TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
- Yªu cÇu HS tù lµm.
+ Nªu c¸ch lµm mçi bµi ?
Bµi 3
+ Muèn biªt lóc ®Çu mçi hép cã bao nhiªu ki- l«- gam chÌ tr­íc hÕt ta tÝnh g× ?
- Yªu cÇu HS tù gi¶i
- Ch÷a bµi
* Cñng cè dÆn dß :
- GV hÖ thèng

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 14 Lop 5_12194392.doc