Giáo án Luyện viết lớp 5 - Bài 9 đến 18

Luyện viết

Bài 9

 I. Mục đích, yêu cầu

- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa V, T, Đ, P

- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn giới thiệu về vườn hoa kiểng Thanh Tâm.

- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:

- Vë thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1.

III/ Lên lớp :

1.Khởi động: (1phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (2pht)

-Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh

-Giáo viên nhận xét đánh giá.

3. Giới thiệu bài: (1pht)

4. Phát triển các hoạt động: (25phút)

* Hoạt động 1: HD viết trên bảng con (2phút)

- Mục tiêu: Giúp HS viết đúng con chữ trên bảng con.

*Luyện viết chữ hoa-Yêu cầu học sinh luyện viết từ: Thanh Tm

- Viết mẫu và kết hợp nhăc lại cách viết từng chữ.

 

 

docx 10 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 19/12/2020 Lượt xem 851Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện viết lớp 5 - Bài 9 đến 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện viết
Bài 9
 I. Muùc đớch, yờu cầu 
- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa V, T, Đ, P
- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn giới thiệu về vườn hoa kiểng Thanh Tõm.
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1. 
III/ Leõn lụựp :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khởi động: (1phỳt)
2. Kieồm tra baứi cuừ: (2phỳt)
-Kieồm tra baứi vieỏt ụỷ nhaứ cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3. Giụựi thieọu baứi: (1phỳt)
4. Phỏt triển cỏc hoạt động: (25phỳt)
* Hoạt động 1: HD viết trờn bảng con (2phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng con chữ trờn bảng con.
*Luyện viết chữ hoa
-Yeõu caàu hoùc sinh luyện viết từ: Thanh Tõm
- Vieỏt maóu vaứ keỏt hụùp nhaờực laùi caựch vieỏt tửứng chửừ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vieỏt đoạn. (4phỳt) 
-Yờu cầu HS đọc đoạn văn giới thiệu về vườn hoa kiểng Thanh Tõm.
* Hoạt động 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ . (18phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng chữ vào vở, trỡnh bày đỳng đẹp.
- Nhaộc nhụự hoùc sinh veà tử theỏ ngoài vieỏt. 
- GV NX 1 số bài HS.
- Hoạt động 5: Luyện chớnh tả
1. Chọn đoạn văn viết đỳng chớnh tả trong cặp chữ cho sẵn điền vào chỗ trống.
(văn/ văng, bản/ bảng, lớn/lơng , rằn/ rằng, kiến/kiếng, trun/ trung )
2. Điền tiếng cú õm cuối n hoặc ng để hoàn chỉnh truyện vui sau
3. Điền tiếng bắt đầu bằng l hoặc n
- HS thảo luận nhúm đụi
5. Củng cố - Dặc dũ: (1phỳt)
- Yeõu caàu HS laàn lửụùt nhaộc laùi caựch vieỏt chửừ hoa 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
- Daởn veà nhaứ hoùc vaứ xem trửụực baứi mụựi .
- HS hỏt
- HS thực hiện theo YC của GV
-Hoùc sinh tỡm ra caực chửừ hoa coự trong teõn rieõng. 
- HS đọc
- HS vieỏt vaứo vụỷ
- HS viết bài. 
- HS thảo luận nhúm đụi
- HS trỡnh bày
- HS nhận xột
- HS nờu
Luyện viết
Bài 10
 I. Muùc đớch, yờu cầu 
- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa T, S, C, Ơ, N
- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn giới thiệu về loài voi.
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1. 
III/ Leõn lụựp :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khởi động: (1phỳt)
2. Kieồm tra baứi cuừ: (2phỳt)
-Kieồm tra baứi vieỏt ụỷ nhaứ cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3. Giụựi thieọu baứi: (1phỳt)
4. Phỏt triển cỏc hoạt động: (25phỳt)
* Hoạt động 1: HD viết trờn bảng con (2phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng con chữ trờn bảng con.
*Luyện viết chữ hoa
-Yeõu caàu hoùc sinh luyện viết từ: Trường Sơn.
- Vieỏt maóu vaứ keỏt hụùp nhaờực laùi caựch vieỏt ừ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vieỏt đoạn. (4phỳt) 
-Yờu cầu HS đọc đoạn văn giới thiệu về loài voi.
* Hoạt động 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ . (18phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng chữ vào vở, trỡnh bày đỳng đẹp.
- Nhaộc nhụự hoùc sinh veà tử theỏ ngoài vieỏt. 
- GV NX 1 số bài HS.
- Hoạt động 5: Luyện chớnh tả
1. Điền tiếng cú ua hoặc uụ rồi viết lời giải cõu đố
- HS làm cỏ nhõn
2. Điền dấu thanh vào cỏc chữ in đậm
- HS thảo luận nhúm đụi
3. Điền tiếng cú õm cuối n hoặc ng
- HS thảo luận nhúm 4
5. Củng cố - Dặc dũ: (1phỳt)
- Yeõu caàu HS laàn lửụùt nhaộc laùi caựch vieỏt chửừ hoa 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
- Daởn veà nhaứ hoùc vaứ xem trửụực baứi mụựi .
- HS hỏt
- HS thực hiện theo YC của GV
-Hoùc sinh tỡm ra caực chửừ hoa coự trong teõn rieõng. 
- HS đọc
- HS vieỏt vaứo vụỷ
- HS làm cỏ nhõn
- Trỡnh bày kết quả
- HS thảo luận nhúm đụi
- HS trỡnh bày kết quả
- HS trỡnh bày
- HS nhận xột
- HS nờu
Luyện viết
Bài 11
 I. Muùc đớch, yờu cầu 
- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa B, T, Đ, H, T, Q, L, A.
- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn giới thiệu về Bảo tàng dõn tộc Việt Nam.
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1. 
III/ Leõn lụựp :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khởi động: (1phỳt)
2. Kieồm tra baứi cuừ: (2phỳt)
-Kieồm tra baứi vieỏt ụỷ nhaứ cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3. Giụựi thieọu baứi: (1phỳt)
4. Phỏt triển cỏc hoạt động: (25phỳt)
* Hoạt động 1: HD viết trờn bảng con (2phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng con chữ trờn bảng con.
*Luyện viết chữ hoa
-Yeõu caàu hoùc sinh luyện viết từ: Bỡnh Thành, Đức Huệ, Chợ Lớn, Đụng Thành.
- Vieỏt maóu vaứ keỏt hụùp nhaờực laùi caựch vieỏt ừ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vieỏt đoạn. (4phỳt) 
-Yờu cầu HS đọc đoạn văn giới thiệu về di tớch lịch sử Bỡnh Thành.
* Hoạt động 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ . (18phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng chữ vào vở, trỡnh bày đỳng đẹp.
- Nhaộc nhụự hoùc sinh veà tử theỏ ngoài vieỏt. 
- GV NX 1 số bài HS.
- Hoạt động 5: Luyện chớnh tả
1. Chọn chữ viết đỳng chớnh tả trong cặp chữ cho sẵn điền vào chỗ trống
- HS làm cỏ nhõn
2. Điền õm cuối n hoặc ng rồi viết lời giải cõu đố
- HS thảo luận nhúm đụi
3. Điền tiếng bắt đầu bằng l hoặc n
- HS thảo luận nhúm 4
5. Củng cố - Dặc dũ: (1phỳt)
- Yeõu caàu HS laàn lửụùt nhaộc laùi caựch vieỏt chửừ hoa 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
- Daởn veà nhaứ hoùc vaứ xem trửụực baứi mụựi .
- HS hỏt
- HS thực hiện theo YC của GV
-Hoùc sinh tỡm ra caực chửừ hoa coự trong teõn rieõng. 
- HS đọc
- HS vieỏt vaứo vụỷ
- HS làm cỏ nhõn
- Trỡnh bày kết quả
- HS thảo luận nhúm đụi
- HS trỡnh bày kết quả
- HS trỡnh bày
- HS nhận xột
- HS nờu
Luyện viết
Bài 12
 I. Muùc đớch, yờu cầu 
- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa B, D, V, N, C, K
- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn giới thiệu về Bảo tàng Dõn tộc Việt Nam.
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1. 
III/ Leõn lụựp :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khởi động: (1phỳt)
2. Kieồm tra baứi cuừ: (2phỳt)
-Kieồm tra baứi vieỏt ụỷ nhaứ cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3. Giụựi thieọu baứi: (1phỳt)
4. Phỏt triển cỏc hoạt động: (25phỳt)
* Hoạt động 1: HD viết trờn bảng con (2phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng con chữ trờn bảng con.
*Luyện viết chữ hoa
-Yeõu caàu hoùc sinh luyện viết từ: Việt Nam, Ba Na, Gia Rai.
- Vieỏt maóu vaứ keỏt hụùp nhaờực laùi caựch vieỏt ừ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vieỏt đoạn. (4phỳt) 
-Yờu cầu HS đọc đoạn văn giới thiệu về Bảo tàng dõn tộc Việt Nam.
* Hoạt động 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ . (18phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng chữ vào vở, trỡnh bày đỳng đẹp.
- Nhaộc nhụự hoùc sinh veà tử theỏ ngoài vieỏt. 
- GV NX 1 số bài HS.
- Hoạt động 5: Luyện chớnh tả
1. Điền tiếng cú at, ut, uc để hoàn chỉnh cỏc cõu tục ngữ
- HS làm cỏ nhõn
2. Chọn chữ viết đỳng chớnh tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.
- HS thảo luận nhúm đụi
3. Điền tiếng bắt đầu bằng s hoặc x
- HS thảo luận nhúm 4
5. Củng cố - Dặc dũ: (1phỳt)
- Yeõu caàu HS laàn lửụùt nhaộc laùi caựch vieỏt chửừ hoa 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
- Daởn veà nhaứ hoùc vaứ xem trửụực baứi mụựi .
- HS hỏt
- HS thực hiện theo YC của GV
-Hoùc sinh tỡm ra caực chửừ hoa coự trong teõn rieõng. 
- HS đọc
- HS vieỏt vaứo vụỷ
- HS làm cỏ nhõn
- Trỡnh bày kết quả
- HS thảo luận nhúm đụi
- HS trỡnh bày kết quả
- HS trỡnh bày
- HS nhận xột
- HS nờu
Luyện viết
Bài 13
 I. Muùc đớch, yờu cầu 
- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa T, V, C, M, S, N, P, S, L, X
- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn giới thiệu về Bảo tàng Dõn tộc Việt Nam.
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1. 
III/ Leõn lụựp :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khởi động: (1phỳt)
2. Kieồm tra baứi cuừ: (2phỳt)
-Kieồm tra baứi vieỏt ụỷ nhaứ cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3. Giụựi thieọu baứi: (1phỳt)
4. Phỏt triển cỏc hoạt động: (25phỳt)
* Hoạt động 1: HD viết trờn bảng con (2phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng con chữ trờn bảng con.
*Luyện viết chữ hoa
-Yeõu caàu hoùc sinh luyện viết từ: Vàm Cỏ.
- Vieỏt maóu vaứ keỏt hụùp nhaờực laùi caựch vieỏt ừ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vieỏt đoạn. (4phỳt) 
-Yờu cầu HS đọc hai khổ thơ trong bài đi trờn sụng Vàm Cỏ của Xuõn Diệu.
* Hoạt động 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ . (18phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng chữ vào vở, trỡnh bày đỳng đẹp.
- Nhaộc nhụự hoùc sinh veà tử theỏ ngoài vieỏt. 
- GV NX 1 số bài HS.
- Hoạt động 5: Luyện chớnh tả
1. Tỡm và viết lại cỏc từ ngữ chứa những tiếng sau:
Sung, xung, sơ, xơ, sưng, xưng
- HS làm cỏ nhõn
2. Chọn chữ cỏi thớch hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.
- HS thảo luận nhúm đụi
5. Củng cố - Dặc dũ: (1phỳt)
- Yeõu caàu HS laàn lửụùt nhaộc laùi caựch vieỏt chửừ hoa 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
- Daởn veà nhaứ hoùc vaứ xem trửụực baứi mụựi .
- HS hỏt
- HS thực hiện theo YC của GV
-Hoùc sinh tỡm ra caực chửừ hoa coự trong teõn rieõng. 
- HS đọc
- HS vieỏt vaứo vụỷ
- HS làm cỏ nhõn
- Trỡnh bày kết quả
- HS thảo luận nhúm đụi
- HS trỡnh bày kết quả
- HS nờu
Luyện viết
Bài 14
 I. Muùc đớch, yờu cầu 
- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa N, C, M, A, B, U, T
- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn về rừng trờn thế giới.
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1. 
III/ Leõn lụựp :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khởi động: (1phỳt)
2. Kieồm tra baứi cuừ: (2phỳt)
-Kieồm tra baứi vieỏt ụỷ nhaứ cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3. Giụựi thieọu baứi: (1phỳt)
4. Phỏt triển cỏc hoạt động: (25phỳt)
* Hoạt động 1: HD viết trờn bảng con (2phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng con chữ trờn bảng con.
*Luyện viết chữ hoa
-Yeõu caàu hoùc sinh luyện viết từ: Chõu Á, Nam Mĩ, Bắc Mĩ, .
- Vieỏt maóu vaứ keỏt hụùp nhaờực laùi caựch vieỏt ừ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vieỏt đoạn. (4phỳt) 
-Yờu cầu HS đọc đoạn văn giới thiệu về Bảo tàng dõn tộc Việt Nam.
* Hoạt động 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ . (18phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng chữ vào vở, trỡnh bày đỳng đẹp.
- Nhaộc nhụự hoùc sinh veà tử theỏ ngoài vieỏt. 
- GV NX 1 số bài HS.
- Hoạt động 5: Luyện chớnh tả
1. Điền tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr
- HS làm cỏ nhõn
2. Điền tiếng cú ao hoặc au
- HS thảo luận nhúm đụi
3. Tỡm và viết lại tờn riờng cỏc loài cõy hoặc loài hoa chứa tiếng cú ao hoặc au
- HS thảo luận nhúm 4
5. Củng cố - Dặc dũ: (1phỳt)
- Yeõu caàu HS laàn lửụùt nhaộc laùi caựch vieỏt chửừ hoa 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
- Daởn veà nhaứ hoùc vaứ xem trửụực baứi mụựi .
- HS hỏt
- HS thực hiện theo YC của GV
-Hoùc sinh tỡm ra caực chửừ hoa coự trong teõn rieõng. 
- HS đọc
- HS vieỏt vaứo vụỷ
- HS làm cỏ nhõn
- Trỡnh bày kết quả
- HS thảo luận nhúm đụi
- HS trỡnh bày kết quả
- HS trỡnh bày
- HS nhận xột
- HS nờu
Luyện viết
Bài 15
 I. Muùc đớch, yờu cầu 
- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa N, C, V, L, B, D, T
- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn về rừng trờn thế giới.
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1. 
III/ Leõn lụựp :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khởi động: (1phỳt)
2. Kieồm tra baứi cuừ: (2phỳt)
-Kieồm tra baứi vieỏt ụỷ nhaứ cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3. Giụựi thieọu baứi: (1phỳt)
4. Phỏt triển cỏc hoạt động: (25phỳt)
* Hoạt động 1: HD viết trờn bảng con (2phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng con chữ trờn bảng con.
*Luyện viết chữ hoa
-Yeõu caàu hoùc sinh luyện viết từ: Cao Văn Lầu
- Vieỏt maóu vaứ keỏt hụùp nhaờực laùi caựch vieỏt ừ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vieỏt đoạn. (4phỳt) 
-Yờu cầu HS đọc đoạn văn giới thiệu về hướng dẫn dựng thuốc an toàn.
* Hoạt động 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ . (18phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng chữ vào vở, trỡnh bày đỳng đẹp.
- Nhaộc nhụự hoùc sinh veà tử theỏ ngoài vieỏt. 
- GV NX 1 số bài HS.
- Hoạt động 5: Luyện chớnh tả
1. Đặt trờn chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngó
- HS làm cỏ nhõn
2. Chọn chữ viết đỳng chớnh tả trong cặp chữ cho sẵn điền vào chỗ trống
- HS thảo luận nhúm đụi
5. Củng cố - Dặc dũ: (1phỳt)
- Yeõu caàu HS laàn lửụùt nhaộc laùi caựch vieỏt chửừ hoa 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
- Daởn veà nhaứ hoùc vaứ xem trửụực baứi mụựi .
- HS hỏt
- HS thực hiện theo YC của GV
-Hoùc sinh tỡm ra caực chửừ hoa coự trong teõn rieõng. 
- HS đọc
- HS vieỏt vaứo vụỷ
- HS làm cỏ nhõn
- Trỡnh bày kết quả
- HS thảo luận nhúm đụi
- HS trỡnh bày kết quả
- HS trỡnh bày
- HS nhận xột
- HS nờu
Luyện viết
Bài 16
 I. Muùc đớch, yờu cầu 
- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa Đ, R, C, S
- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn về rừng trờn thế giới.
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1. 
III/ Leõn lụựp :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khởi động: (1phỳt)
2. Kieồm tra baứi cuừ: (2phỳt)
-Kieồm tra baứi vieỏt ụỷ nhaứ cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3. Giụựi thieọu baứi: (1phỳt)
4. Phỏt triển cỏc hoạt động: (25phỳt)
* Hoạt động 1: HD viết trờn bảng con (2phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng con chữ trờn bảng con.
*Luyện viết chữ hoa
-Yeõu caàu hoùc sinh luyện viết từ: Đước, Rễ.
- Vieỏt maóu vaứ keỏt hụùp nhaờực laùi caựch vieỏt ừ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vieỏt đoạn. (4phỳt) 
-Yờu cầu HS đọc đoạn văn giới thiệu về cõy đước.
* Hoạt động 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ . (18phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng chữ vào vở, trỡnh bày đỳng đẹp.
- Nhaộc nhụự hoùc sinh veà tử theỏ ngoài vieỏt. 
- GV NX 1 số bài của HS.
- Hoạt động 5: Luyện chớnh tả
1. Tỡm và viết lại cỏc từ ngữ theo yờu cầu
- HS làm cỏ nhõn
2. Đặt cõu để phõn biệt cỏc cặp tiếng sau:
- HS thảo luận nhúm đụi
3. Tỡm tiếng cú iờp hoặc ip
- HS thảo luận nhúm 4
5. Củng cố - Dặc dũ: (1phỳt)
- Yeõu caàu HS laàn lửụùt nhaộc laùi caựch vieỏt chửừ hoa 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
- Daởn veà nhaứ hoùc vaứ xem trửụực baứi mụựi .
- HS hỏt
- HS thực hiện theo YC của GV
-Hoùc sinh tỡm ra caực chửừ hoa coự trong teõn rieõng. 
- HS đọc
- HS vieỏt vaứo vụỷ
- HS làm cỏ nhõn
- Trỡnh bày kết quả
- HS thảo luận nhúm đụi
- HS trỡnh bày kết quả
- HS trỡnh bày
- HS nhận xột
- HS nờu
Luyện viết
Bài 17
 I. Muùc đớch, yờu cầu 
- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa V, B, R, M, G
- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn về rừng trờn thế giới.
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1. 
III/ Leõn lụựp :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khởi động: (1phỳt)
2. Kieồm tra baứi cuừ: (2phỳt)
-Kieồm tra baứi vieỏt ụỷ nhaứ cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3. Giụựi thieọu baứi: (1phỳt)
4. Phỏt triển cỏc hoạt động: (25phỳt)
* Hoạt động 1: HD viết trờn bảng con (2phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng con chữ trờn bảng con.
*Luyện viết chữ hoa
-Yeõu caàu hoùc sinh luyện viết từ: Và, Ban, Rồi, Mựa.
- Vieỏt maóu vaứ keỏt hụùp nhaờực laùi caựch vieỏt ừ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vieỏt đoạn. (4phỳt) 
-Yờu cầu HS đọc đoạn văn giới thiệụ về mựa giú chướng ở Nam Bộ.
* Hoạt động 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ . (18phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng chữ vào vở, trỡnh bày đỳng đẹp.
- Nhaộc nhụự hoùc sinh veà tử theỏ ngoài vieỏt. 
- GV NX 1 số bài của HS.
- Hoạt động 5: Luyện chớnh tả
1. Đọc bài ca dao và cho biết những tiếng bắt vần với nhautrong bài ca dao trờn
- HS làm cỏ nhõn
2.Tỡm trong bài ca dao ở bài tập 1 và viết lại
- 3 tiếng chứa vần chỉ cú õm chớnh và õm cuối
- 3 tiếng chứa vần chỉ cú õm chớnh
- HS thảo luận nhúm đụi
5. Củng cố - Dặc dũ: (1phỳt)
- Yeõu caàu HS laàn lửụùt nhaộc laùi caựch vieỏt chửừ hoa 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
- Daởn veà nhaứ hoùc vaứ xem trửụực baứi mụựi .
- HS hỏt
- HS thực hiện theo YC của GV
-Hoùc sinh tỡm ra caực chửừ hoa coự trong teõn rieõng. 
- HS đọc
- HS vieỏt vaứo vụỷ
- HS làm cỏ nhõn
- Trỡnh bày kết quả
- HS thảo luận nhúm đụi
- HS trỡnh bày kết quả
- HS nờu
Luyện viết
Bài 18
 I. Muùc đớch, yờu cầu 
- Củng cố cho HS cách viết chữ hoa H, L, N, T.
- Viết đúng, đẹp và đúng mẫu chữ hoa, kiểu chữ đứng đoạn văn về rừng trờn thế giới.
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp và giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị: 
- Vở thực hành luyện viết chữ đẹp lớp 5/ Quyển 1. 
III/ Leõn lụựp :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khởi động: (1phỳt)
2. Kieồm tra baứi cuừ: (2phỳt)
-Kieồm tra baứi vieỏt ụỷ nhaứ cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
3. Giụựi thieọu baứi: (1phỳt)
4. Phỏt triển cỏc hoạt động: (25phỳt)
* Hoạt động 1: HD viết trờn bảng con (2phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng con chữ trờn bảng con.
*Luyện viết chữ hoa
-Yeõu caàu hoùc sinh luyện viết từ: Hằng, Lỳc, Nhựa, Từng, Năm.
- Vieỏt maóu vaứ keỏt hụùp nhaờực laùi caựch vieỏt ừ.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vieỏt đoạn. (4phỳt) 
-Yờu cầu HS đọc đoạn văn giới thiệu về Hoa Mai.
* Hoạt động 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ . (18phỳt)
- Mục tiờu: Giỳp HS viết đỳng chữ vào vở, trỡnh bày đỳng đẹp.
- Nhaộc nhụự hoùc sinh veà tử theỏ ngoài vieỏt. 
- GV NX 1 số bài của HS.
- Hoạt động 5: Luyện chớnh tả
1. Giải cõu đố sau rồi chộp vần của từng tiếng trong 2 dũng thơ đầu vào mụ hỡnh cấu tạo vần.
- HS thảo luận nhúm 4
5. Củng cố - Dặc dũ: (1phỳt)
- Yeõu caàu HS laàn lửụùt nhaộc laùi caựch vieỏt chửừ hoa 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
- Daởn veà nhaứ hoùc vaứ xem trửụực baứi mụựi .
- HS hỏt
- HS thực hiện theo YC của GV
-Hoùc sinh tỡm ra caực chửừ hoa coự trong teõn rieõng. 
- HS đọc
- HS vieỏt vaứo vụỷ
- HS thảo luận nhúm 
- HS trỡnh bày kết quả
- HS nhận xột
- HS nờu

Tài liệu đính kèm:

  • docxlop 5 GIAO AN LUYEN VIET_12186609.docx