Giáo án môn Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 1: Luyện tập chuột

1- MUÏC TIEÂU.

1.1. Kieán thöùc:

 HĐ 1: HS biết phân biệt các nút chuột trái, nút chuột phải của chuột máy tính và biết các thao tác cơ bản có thể thực hiện với chuột.

1.2. Kyõ naêng:

 HĐ 1: HS thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc vôùi chuoät.

1.3. Thaùi ñoä:

 HĐ 1: HS caûn thaáy thích thuù khi söû duïng chuoät.

2- NOÄI DUNG HOÏC TAÄP.

 Thöïc haønh caùc thao taùc vôùi chuoät

3- CHUAÅN BÒ.

3.1. GV: Phoøng thöïc haønh, phần mềm Mouse Skills.

3.2. HS:Kiến thức đã học ở tiết trước.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 575Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 1: Luyện tập chuột", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5
Tiết 10	
ND:
Chương II: PHẦN MỀM HỌC TẬP
Bài 1: LUYỆN TẬP CHUỘT
1- MỤC TIÊU.
1.1. Kiến thức:
 HĐ 1: HS biết phân biệt các nút chuột trái, nút chuột phải của chuột máy tính và biết các thao tác cơ bản cĩ thể thực hiện với chuột.
1.2. Kỹ năng:
 HĐ 1: HS thực hiện được các thao tác với chuột.
1.3. Thái độ:
 HĐ 1: HS cản thấy thích thú khi sử dụng chuột.
2- NỘI DUNG HỌC TẬP.
 Thực hành các thao tác với chuột
3- CHUẨN BỊ. 
3.1. GV: Phòng thực hành, phần mềm Mouse Skills.	
3.2. HS:Kiến thức đã học ở tiết trước.
4- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện
Lớp 6A3: 
Lớp 6A4: 
Lớp 6A5: 
4.2. Kiểm tra miệng:(Kiểm tra trong quá trình thực hành).
4.3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
* Hoạt động 1(40ph):
* GV: Cho HS nêu lại cách khởi động phần mềm Mouse Skills
* HS: Trả lời.
* GV: Cho HS thực hành trên máy.
3) Luyện tập:
a) Khởi động phần mềm Mouse Skills
B1) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Muose Skills
B2) Gõ một phím bất kì để vào luyện tập chính
* GV: Cho HS thực hiện trên máy các thao tác luyện tập chuột từ mức 1 ® 5
- Mức 1 (Level 1): Di chuyển chuột
- Mức 2 (Level 2): Nháy chuột
- Mức 3 (Level 3): Nháy đúp chuột
- Mức 4 (Level 4): Nháy nút phải chuột.
- Mức 5 (Level 5): Kéo thả chuột
b) Thực hành các thao tác với chuột trên máy.
- Từ mức 1 ® 4: Nháy chuột vào ơ vuơng trên màn hình từ to ® nhỏ (nháy chuột theo sự hướng dẫn của phần mềm)
- Mức 5: Kéo biểu tượng Word thả vào màn hình màu trắng.
* Luyện gõ xong từng mức:
 - Gõ 1 phím bất kì để sang mức tiếp theo.
 - Nếu muốn chuyển sang mức khác bỏ qua mức tiếp theo gõ phím N.
* Xong mỗi mức đều cĩ bảng đánh giá kết quả.
 - Beginner : Đạt kết quả thấp nhất (bắt đầu)
 - Not bad : Tạm được
 - Good : Khá tốt
 - Expert : Rất tốt
4.4. Tổng kết(4ph):
GV: Cho HS củng cố lại các thao tác với chột.
GV: Nhận xét, đánh giá ý thức và kỹ năng của HS trong qua trình thực hành.
4.5. Hướng dẫn học tập (1ph):
* Đối với bài học ở tiết học này:
 - Về thực hành lại các thao tác đã làm ( nếu nhà học sinh nào có máy)
* Đối với bài học ở tiết sau:
 - Tìm hiểu trước về bàn phím máy tính.
5- PHỤ LỤC:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_5_Luyen_tap_chuot.doc