Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 1: Thông tin và tin học

I. MỤC TIÊU

Học sinh phải:

- Biết được khái niệm thông tin, dữ liệu;

- Biết được các dạng cơ bản của thông tin.

- Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Giáo viên: Giáo án, tài liệu, tranh ảnh.

- Học sinh: Có đầy đủ vở ghi chép, đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số:

Lớp 6D

- Làm quen với học sinh;

- Giới thiệu sơ lược về môn học.

- Chia nhóm học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: (Không)

3. Bài mới:

Đặt vấn đề vào bài: Em đã được nghe, thậm chí đã từng nhắc đến thuật ngữ “Công nghệ thông tin”, vậy em đã biết những gì về thuật ngữ này? Hôm nay cô trò chúng ta bước đầu làm quen và cùng nhau tìm hiểu về lĩnh vực này.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 1: Thông tin và tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy d¹y:/..../200
TuÇn 01
 TiÕt 01
Ch­¬ng I
Lµm quen víi Tin häc vµ M¸y tÝnh §iÖn tö
Bµi 1. Th«ng tin vµ tin häc
I. Môc tiªu
Häc sinh ph¶i:
- BiÕt ®­îc kh¸i niÖm th«ng tin, d÷ liÖu;
- BiÕt ®­îc c¸c d¹ng c¬ b¶n cña th«ng tin.
- Cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ tin häc vµ nhiÖm vô chÝnh cña tin häc.
II. §å dïng d¹y vµ häc
- Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, tµi liÖu, tranh ¶nh.
- Häc sinh: Cã ®Çy ®ñ vë ghi chÐp, ®å dïng häc tËp.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh tæ chøc
- KiÓm tra sÜ sè:
Líp 6D
- Lµm quen víi häc sinh;
- Giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ m«n häc. 
- Chia nhãm häc sinh.
2. KiÓm tra bµi cò:	 (Kh«ng)
3. Bµi míi:
§Æt vÊn ®Ò vµo bµi: Em ®· ®­îc nghe, thËm chÝ ®· tõng nh¾c ®Õn thuËt ng÷ “C«ng nghÖ th«ng tin”, vËy em ®· biÕt nh÷ng g× vÒ thuËt ng÷ nµy? H«m nay c« trß chóng ta b­íc ®Çu lµm quen vµ cïng nhau t×m hiÓu vÒ lÜnh vùc nµy.
Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: §Æt vÊn ®Ò “Th«ng tin”
- C¸c em nghe c« ®äc mét b¶n tin.
? C¸c em biÕt ®­îc nh÷ng g× qua b¶n tin c« võa ®äc?
? Em h·y lÊy mét vÝ dô t­¬ng tù, råi chØ râ ng­êi nghe sÏ biÕt ®­îc nh÷ng g× qua vÝ dô cña em võa nªu?
- Gi¸o viªn ®­a ra vÝ dô: yªu cÇu häc sinh miªu t¶ vÒ mét ®èi t­îng cô thÓ nµo ®ã.
- C« nhËn xÐt - kÕt luËn.
- Tõ c¸c vÝ dô, kh¸i qu¸t, kÕt luËn: Th«ng tin lµ tÊt c¶ nh÷ng g× ®em l¹i sù hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi xung quanh (sù vËt, sù kiÖn ) vµ vÒ chÝnh con ng­êi.
Ho¹t ®éng 2: C¸c d¹ng biÓu diÔn cña th«ng tin:
? Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ nhËn biÕt ®­îc th«ng tin?
- VÊn ®¸p trùc tiÕp, nhËn xÐt ý kiÕn ph¸t biÓu cña häc sinh.
- NhÊn m¹nh 3 d¹ng th«ng tin c¬ b¶n:
+ D¹ng v¨n b¶n,
	+ D¹ng h×nh ¶nh,
	+ D¹ng ©m thanh
- ThuyÕt tr×nh ®­a ra c¸c d¹ng më réng cña th«ng tin.
KL: Nhê cã c¸c d¹ng c¬ b¶n ®ã kh«ng nh÷ng con ng­êi mµ m¸y tÝnh còng cã thÓ tiÕp nhËn ®­îc th«ng tin.
- Nghe b¶n tin cña c«.
- Ph¸t biÓu vÒ néi dung nhËn ®­îc tõ b¶n tin c« võa ®äc.
- Ph¸t biÓu lÊy vÝ dô t­¬ng tù.
- NhËn xÐt ý kiÕn ph¸t biÓu cña b¹n.
- Xung phong ph¸t biÓu tr¶ lêi c©u hái
- Xung phong nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.
- Nghe gi¶ng, kÕt hîp ghi chÐp bµi.
- Xung phong t×nh nguyÖn ph¸t biÓu tr¶ lêi c©u hái cña c«, ®­a ra nh÷ng dÉn chøng cô thÓ.
- Nghe gi¶ng kÕt hîp ghi chÐp bµi.
4. Cñng cè
- Gi¸o viªn nªu tãm t¾t l¹i bµi häc.
- NhÊn m¹nh kiÕn thøc c¬ b¶n.
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- Häc bµi cò;
- ChuÈn bÞ bµi cho giê sau.
TiÕt 02
Ngµy d¹y:/..../200 
Bµi 1. Th«ng tin vµ tin häc
(TiÕp theo)
I. Môc tiªu
Häc sinh ph¶i:
- N¾m ®­îc c¸c ho¹t ®éng th«ng tin cña con ng­êi;
- BiÕt m¸y tÝnh lµ c«ng cô hç trî ho¹t ®éng xö lý th«ng tin cña con ng­êi vµ tin häc lµ ngµnh khoa häc nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng xö lý th«ng tin tù ®éng b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö;
- BiÕt ®­îc mét sè ho¹t ®éng th«ng tin trong m¸y tÝnh.
II. §å dïng d¹y vµ häc
- Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, tµi liÖu, tranh ¶nh.
- Häc sinh: Cã ®Çy ®ñ vë ghi chÐp, ®å dïng häc tËp.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh tæ chøc
- KiÓm tra sÜ sè:
Líp 6D:
2. KiÓm tra bµi cò:
Em h·y nªu kh¸i niÖm th«ng tin? Cho vÝ dô minh ho¹?	 
3. Bµi míi:
§Æt vÊn ®Ò vµo bµi: Em ®· b­íc ®Çu lµm quen víi m«n Tin häc vµ ®· cã ®«i chót hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ “c«ng nghÖ th«ng tin”. VËy m¸y tÝnh lµm viÖc dùa trªn së nµo. Trong buæi häc ngµy h«m nay c« trß m×nh tõng b­íc ®i s©u h¬n vµo t×m hiÓu nã.
Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 3: §­a ra kh¸i niÖm xö lý:
? Tõ mét thùc ®¬n cã s½n em muèn chÕ biÕn mét mãn ¨n em tr¶i qua mét sè c«ng ®o¹n gäi lµ g×?
? Tõ mét vµi th«ng tin em cã, em ®­a ra mét kÕt luËn, theo em gäi lµ g×?
- Trong cuéc sèng c¸i quan träng lµ biÕt vËn dông nh÷ng g× ta biÕt vµo c«ng viÖc.
- ThuyÕt tr×nh: Nhê ®©u mµ m¸y tÝnh cã thÓ xö lý ®­îc th«ng tin.
	+ Nhê cã bé vi xö lý.
- ThuyÕt tr×nh giíi thiÖu vÒ bé vi xö lý
Ho¹t ®éng 4: Bé xö lý
- Gi¸o viªn kÓ tªn mét sè thiÕt bÞ ®iÖn tö d©n dông nh­ bé ®iÒu khiÓn tõ xa cña m¸y chiÕu, TV, bé ®iÒu khiÓn m¸y giÆt ..
? Em thÊy mét sè thiÕt bÞ ®iÖn tö cã hÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa; theo em thiÕt bÞ ®ã nhê cã g× mµ lµm ®­îc ®iÒu ®ã?
? Theo em v× sao c¸c m¸y ®ã lµm ®­îc ®iÒu ®ã?
- §¸nh gi¸ nhËn xÐt vµ cho kÕt luËn - vi xö lý - Cho häc sinh kÓ thªm mét sè thiÕt bÞ cã vi xö lý vµ nhËn xÐt: v× sao em nhËn biÕt lµ cã bé vi xö lý?
- KÕt luËn: M¸y tÝnh lµ c«ng cô hç trî ho¹t ®éng xö lý th«ng tin cña con ng­êi vµ tin häc lµ ngµnh khoa häc nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng xö lý th«ng tin tù ®éng b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö;
- T×nh nguyÖn xung phong ph¸t biÓu.
- Gäi häc sinh ph¸t biÓu bæ sung, nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.
- Cho häc sinh ph¸t biÓu.
- §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy con ng­êi ph¶i lu«n t­ duy, suy nghÜ => Xö lý th«ng tin.
- §äc s¸ch gi¸o khoa, tù nghiªn cøu.
- Nghe gi¶ng, kÕt hîp ghi chÐp bµi.
- Xung phong ph¸t biÓu ý kiÕn;
- Tù kh¸i qu¸t x©y dùng nªn s¬ ®å d­íi lêi gi¶ng cña c«.
Th«ng tin
vµo
Xö lý
Th«ng tin
ra
+ KÕt luËn: Ho¹t ®éng th«ng tin bao gåm viÖc tiÕp nhËn, xö lý vµ trao ®æi th«ng tin.
+ Bé vi xö lý chÝnh lµ thµnh phÇn quan träng nhÊt trong mét m¸y tÝnh ®iÖn tö. Ch­¬ng tr×nh m«n häc nµy chóng ta gäi lµ m«n Tin häc - m«n häc vÒ xö lý th«ng tin chñ yÕu víi m¸y tÝnh ®iÖn tö.
4. Cñng cè
- Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc kÕt luËn s¸ch gi¸o khoa.
- Gi¸o viªn nªu tãm t¾t tæng kÕt bµi.
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái SGK.
- LÊy mét sè vÝ dô minh häa vÒ ho¹t ®éng th«ng tin cña con ng­êi?
KiÓm tra tuÇn 01
Ngµy th¸ng n¨m 200 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 1. Thông tin và tin học.doc