Giáo án môn Tin học 7 - Bài 4: Sử dụng hàm để tính toán

1. Mục tiêu:

1.1. Kiến thức:

- Biết khái niệm hàm trong chương trình bảng tính.

- Biết một số hàm và sử dụng chúng trong chương trình bảng tính

1.2. Kĩ năng:

- Biết cách sử dụng một số hàm có sẵn trong chương trình bảng tính để giải quyết một số bài toán trong thực tế.

1.3. Thái độ:

-Nhận thức được việc sử dụng hàm để tính toán các công thức phức tạp sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn so với việc sử dụng công thức đ học ở bi học trước.

2. Nội dung học tập:

 Hµm trong ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh

 C¸ch sư dơng hµm

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 480Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Bài 4: Sử dụng hàm để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỬ DỤNG HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Tiết 19
Tuần dạy: 20
1. Mục tiêu: 
1.1. Kiến thức:
- Biết khái niệm hàm trong chương trình bảng tính.
- Biết một số hàm và sử dụng chúng trong chương trình bảng tính
1.2. Kĩ năng:
- Biết cách sử dụng một số hàm cĩ sẵn trong chương trình bảng tính để giải quyết một số bài tốn trong thực tế.
1.3. Thái độ:
-Nhận thức được việc sử dụng hàm để tính tốn các cơng thức phức tạp sẽ dễ dàng và nhanh chĩng hơn so với việc sử dụng cơng thức đã học ở bài học trước.
2. Nội dung học tập: 
 Hµm trong ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh
 C¸ch sư dơng hµm
3.Chuẩn bị :
+ GV: SGK, sách tham khảo, Máy chiếu 
+ HS: s¸ch gi¸o khoa, ®å dïng häc tËp, kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : 1p
 Kiểm diện 
 4.2. Kiểm tra miệng: 4P
 Nêu các kí hiệu phép tính trên trang tính? SGK
 Nêu các bước nhập cơng thức trên trang tính? 
+ Chọn ơ cần nhập cơng thức
+ Gõ dấu =
+ Nhập cơng thức
+ Nhấn Enter chấp nhận
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HĐ 1: Vào bài: 2p
Trong bài học làm quen với Excel, các em đã được biết đến hàm, trong chương trình bảng tính cĩ rất nhiều các loại hàm khác nhau để phục vụ cho tính tốn. Vậy cách sử dụng hàm như thế nào? Lợi ích các hàm mang lại ra làm sao? Bài học hơm nay cơ và các em sẽ cùng tìm hiểu
HĐ 2: Hµm trong ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh.: 15p
MT: Biết khái niệm hàm trong chương trình bảng tính.
GV: Chĩng ta ®· biÕt c¸ch tÝnh to¸n víi c«ng thøc trªn trang tÝnh. Cã nh÷ng c«ng thøc ®¬n gi¶n, nh­ng cịng cã nh÷ng c«ng thøc phøc t¹p.
VD: ta cã thĨ dƠ dµng tÝnh to¸n tỉng ®iĨm cđa 3 m«n V¨n, To¸n, Anh trong häc k× 1; Nh­ng nÕu trong danh s¸ch cã 40 b¹n häc sinh, ®Ĩ t×m xem b¹n nµo cã ®iĨm to¸n cao nhÊt th× sÏ rÊt mÊt c«ng vµ kh«ng ®¬n gi¶n.
 - GV: ®Ĩ tÝnh tỉng cđa 4 sè 5, 8, 15, vµ 21 ta cã thĨ sư dơng c«ng thøc nµo?
- HS tr¶ lêi: = 5 + 8 + 15 + 21.
- GV: tiÕn hµnh thùc hiƯn trªn m¸y tÝnh c¸c vÝ dơ víi c¶ 2 c¸ch.
- HS quan s¸t, rĩt ra nhËn xÐt.
HĐ 3. C¸ch sư dơng hµm: 15p
MT: Biết cách sử dụng một số hàm cĩ sẵn trong chương trình bảng tính để giải quyết một số bài tốn trong thực tế.
- GV: nªu c¸ch nhËp c«ng thøc vµo « tÝnh?
- HS tr¶ lêi: nh¸y chuét vµo « cÇn nhËp " gâ dÊu = " nhËp c«ng thøc " Ên phÝm Enter.
- GV: thùc hiƯn nhËp mét hµm bÊt k×.
VD: TÝnh tỉng cđa 4 sè: 3, 6, 9, 14 vµo « C4
 - B­íc 1: KÝch ho¹t « C4.
 - B­íc 2: NhËp vµo « C4 néi dung sau:
= Sum (3,6,9,14)
 - B­íc 3: Ên phÝm Enter.
- Khi nhËp hµm vµo « tÝnh, cã thao t¸c nµo gièng hƯt nh khi nhËp c«ng thøc vµo « tÝnh.
- GV: nÕu kh«ng cã dÊu = th× sÏ cã kÕt qu¶ g×?
- HS tr¶ lêi. (NÕu kh«ng cã dÊu = th× ®ã chÝnh lµ néi dung trong « tÝnh)
1. Hµm trong ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh.
* Kh¸i niƯm hµm: 
- Lµ c«ng thøc ®­ỵc ®Þnh nghÜa tõ tr­íc.
- Hµm ®­ỵc sư dơng ®Ĩ tÝnh to¸n theo c«ng thøc víi c¸c gi¸ trÞ d÷ liƯu cơ thĨ.
VD1: tÝnh tỉng cđa: 5, 8, 15, 21 
- Dïng hµm: = Sum (5,8,15,21) sÏ cho kÐt qu¶ lµ tỉng cđa 4 sè ë trong ngoỈc.
- Cã thĨ sư dơng ®Þa chØ cđa « tÝnh khi thùc hiƯn tÝnh to¸n cã sư dơng hµm.
- §Þa chØ cđa c«ng thøc ®ỵc coi lµ 1 biÕn trong c¸c hµm.
VD2: =Sum (A5,A8) sÏ cho kÕt qu¶ lµ tỉng cđa 2 gi¸ trÞ trong « A5 vµ « A8.
VD3: TÝnh trung b×nh céng cđa c¸c sè sau: ( 15,10, 5 ).
Tõ « tÝnh nhËp = AVERAGE( 15, 10, 5 )
" Khi sư dơng hµm sÏ tÝnh to¸n dƠ dµng vµ nhanh chãng h¬n.
2. C¸ch sư dơng hµm.
 NhËp hµm cÇn sư dơng vµo « tÝnh ta thùc hiƯn nh­ sau:
- Chän « cÇn nhËp (« cÇn ®a ra kÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh).
- Gâ dÊu ‘=’
- Gâ hµm theo ®ĩng cĩ ph¸p.
- Ên Enter.
- Khi nhËp hµm vµo 1 « tÝnh, gièng nh­ víi c«ng thøc, dÊu = ë ®Çu lµ kÝ tù b¾t buéc.
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 5p
 Trong bài học hơm nay các em cần nắm vững một số điểm sau
Khái niệm về hàm
Hai cách nhập hàm trong chương trình bảng tính
 5.1.Hướng dẫn học tập : 3p
Đối với bài học ở tiết này :
Ơn lại bài học
Đối với bài học ở tiết tiếp theo :
Đọc trước bài tập 3 chuẩn bị cho tiết sau.
 Rút kinh nghiệm:
6. Phụ lục
Sử Dụng Hàm Trong Tính Toán ( tt )
Tiết 20
Tuần dạy: 10
1. Mục tiêu: 
 1.1. Về kiến thức
 - Biết các hàm tính tổng, tính trung bình cộng, max, min 
 - Biết cách nhập hàm trong ơ tính
 1.2. Về kỹ năng
 - Biết sử dụng địa chỉ trong hàm
 - Biết nhập hàm từ hộp thoại
1.3. Thái độ.
 - Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học
 - Học sinh ngày càng yêu thích mơn học
2. Nội dung học tập: 
 Một số hàm trong chương trình bảng tính
 3.Chuẩn bị :
+ GV: SGK, SGV, tµi liƯu tham kh¶o, m¸y chiÕu Projector.
+ HSs¸ch gi¸o khoa, ®å dïng häc tËp, kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : 2p
 Kiểm diện 
 4.2. Kiểm tra miệng: 
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HĐ 1: Vào bài: 2p
Trong bài học làm quen với Excel, các em đã được biết đến hàm, trong chương trình bảng tính cĩ rất nhiều các loại hàm khác nhau để phục vụ cho tính tốn. Vậy cách sử dụng hàm như thế nào? Lợi ích các hàm mang lại ra làm sao? Bài học hơm nay cơ và các em sẽ cùng tìm hiểu
HĐ 2: Một số hàm trong chương trình bảng tính: 30p
MT: HS biết các hàm tính tổng, tính trung bình cộng, max, min 
HĐ 3. Giải bài tập 4: 11p
MT: HS biết thực hiện các phép tính đơn giản trên trang tính.
- GV: ®­a ra cĩ ph¸p cđa hµm tÝnh tỉng.
- LÊy c¸c VD cơ thĨ
- HS theo dâi c¸c VD vµ ®­a ra nhËn xÐt.
VD: =Average(13,6,47,27)
 cho kÕt qu¶ lµ (13+6+47+27)/4 = 13.25
- Cã thĨ sư dơng ®Þa chØ «:
 =Average(A1,A2,A3,A4)
- NÕu cÇn tÝnh trung b×nh céng cho tËp hỵp c¸c « ®øng liỊn nhau, ta cã thĨ sư dơng ®Þa chØ c¸c khèi trong c«ng thøc:
 =Average(A1:A4)
- VD: =Avereage(A1:A4,B3) cho phÐp tÝnh trung b×nh céng cđa c¸c gi¸ trÞ n»m trong c¸c « A1, A2, A3, A4 vµ gi¸ trÞ trong « B3.
VD: =Max(13,6,47,27)
 cho kÕt qu¶ lµ 47
- Cã thĨ sư dơng ®Þa chØ «:
 =Max(A1,A2,A3,A4)
- NÕu cÇn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt cho tËp hỵp c¸c « ®øng liỊn nhau, ta cã thĨ sư dơng ®Þa chØ c¸c khèi trong c«ng thøc:
 =Max(A1:A4)
- VD: =Max(A1:A4,B3) cho phÐp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt cđa c¸c gi¸ trÞ n»m trong c¸c « A1, A2, A3, A4 vµ gi¸ trÞ trong « B3.
VD: =Min(13,6,47,27)
 cho kÕt qu¶ lµ 6
- Cã thĨ sư dơng ®Þa chØ «:
 =Min(A1,A2,A3,A4)
- NÕu cÇn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt cho tËp hỵp c¸c « ®øng liỊn nhau, ta cã thĨ sư dơng ®Þa chØ c¸c khèi trong c«ng thøc:
 =Min(A1:A4)
- VD: =Min(A1:A4,B3) cho phÐp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt cđa c¸c gi¸ trÞ n»m trong c¸c « A1, A2, A3, A4 vµ gi¸ trÞ trong « B3.
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
a, Hµm tÝnh tỉng:
* MÉu hµm: =Sum(a,b,c,)
* ý nghÜa:
- TÝnh tỉng cđa c¸c gi¸ trÞ trong ngoỈc.
- C¸c biÕn a,b,c, lµ c¸c gi¸ trÞ sè hay ®Þa chØ cđa c¸c « tÝnh.
- C¸c biÕn a,b,c,.. ®­ỵc ®Ỉt c¸ch nhau bëi dÊu (,).
- Sè l­ỵng c¸c biÕn kh«ng h¹n chÕ.
- Cã thĨ sư dơng c¶ c¸c biÕn lµ gi¸ trÞ sè vµ biÕn lµ ®Þa chØ « tÝnh trong cïng 1 hµm.
- Hµm SUM cho phÐp sư dơng ®Þa chØ c¸c khèi trong c«ng thøc tÝnh.
VD: ®Ĩ tÝnh tỉng cđa tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ sè trong VD, thay v× ph¶i nhËp tÊt c¶ c¸c sè, ta chØ cÇn nhËp vµo c«ng thøc: = SUM(A3:D5)
b, Hµm tÝnh trung b×nh céng:
* MÉu hµm: =Average(a,b,c,)
* ý nghÜa:
- TÝnh trung b×nh céng cđa c¸c gi¸ trÞ trong ngoỈc.
- C¸c biÕn a,b,c, lµ c¸c gi¸ trÞ sè hay ®Þa chØ cđa c¸c « tÝnh.
- C¸c biÕn a,b,c,.. ®­ỵc ®Ỉt c¸ch nhau bëi dÊu (,).
- Sè l­ỵng c¸c biÕn kh«ng h¹n chÕ.
- Cã thĨ sư dơng c¶ c¸c biÕn lµ gi¸ trÞ sè vµ biÕn lµ ®Þa chØ « tÝnh trong cïng 1 hµm.
- Hµm Average cho phÐp sư dơng ®Þa chØ c¸c khèi trong c«ng thøc tÝnh.
VD: Trung b×nh céng cđa ba sè 14, 13, 24. NhËp néi dung vµo « tÝnh nh­ sau:
= AVERAGE(14,13,24) cho kÕt qu¶ lµ 17
c, Hµm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt:
* MÉu hµm: =Max(a,b,c,)
* ý nghÜa:
- X¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt cđa c¸c gi¸ trÞ trong ngoỈc.
- C¸c biÕn a,b,c, lµ c¸c gi¸ trÞ sè hay ®Þa chØ cđa c¸c « tÝnh.
- C¸c biÕn a,b,c,.. ®­ỵc ®Ỉt c¸ch nhau bëi dÊu (,).
- Sè l­ỵng c¸c biÕn kh«ng h¹n chÕ.
- Cã thĨ sư dơng c¶ c¸c biÕn lµ gi¸ trÞ sè vµ biÕn lµ ®Þa chØ « tÝnh trong cïng 1 hµm.
- Hµm Max cho phÐp sư dơng ®Þa chØ c¸c khèi trong c«ng thøc tÝnh.
VD: ®Ĩ tÝnh gi¸ trÞ lín nhÊt cđa tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ sè trong VD, thay v× ph¶i nhËp tÊt c¶ c¸c sè, ta chØ cÇn nhËp vµo c«ng thøc: = Max(A1:C5)
d, Hµm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt:
* MÉu hµm: =Min(a,b,c,)
* ý nghÜa:
- X¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt cđa c¸c gi¸ trÞ trong ngoỈc.
- C¸c biÕn a,b,c, lµ c¸c gi¸ trÞ sè hay ®Þa chØ cđa c¸c « tÝnh.
- C¸c biÕn a,b,c,.. ®­ỵc ®Ỉt c¸ch nhau bëi dÊu (,).
- Sè l­ỵng c¸c biÕn kh«ng h¹n chÕ.
- Cã thĨ sư dơng c¶ c¸c biÕn lµ gi¸ trÞ sè vµ biÕn lµ ®Þa chØ « tÝnh trong cïng 1 hµm.
- Hµm Min cho phÐp sư dơng ®Þa chØ c¸c khèi trong c«ng thøc tÝnh.
VD: ®Ĩ tÝnh gi¸ trÞ nhá nhÊt cđa tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ sè trong VD, thay v× ph¶i nhËp tÊt c¶ c¸c sè, ta chØ cÇn nhËp vµo c«ng thøc: = Max(A1:C5)
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 8p
Câu 1: Để nhập hàm vào ơ, em:
a. Chọn ơ cần nhập, gõ dấu =, sau đĩ gõ hàm theo đúng cú pháp của nĩ và nhấn phím enter
b. Chọn ơ cần nhập, gõ dấu -, sau đĩ gõ hàm theo đúng cú pháp của nĩ và nhấn phím enter.
c. Chọn ơ cần nhập, gõ dấu +, sau đĩ gõ hàm theo đúng cú pháp của nĩ và nhấn phím enter.
Câu 2: Hãy chọn phương án sai trong các phương án sau đây khi nĩi về một số hàm trong chương trình bảng tính.
a. Sum b. Len
c. Max và min d. Average
 5.1.Hướng dẫn học tập :3p
Đối với bài học ở tiết này :
Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK.
§äc bµi ®äc thªm 2
Đối với bài học ở tiết tiếp theo :
 ChuÈn bÞ tiÕt thùc hµnh 4
 Rút kinh nghiệm:
6. Phụ lục

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_4_Su_dung_cac_ham_de_tinh_toan.doc