Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Trong bài trước em biết cách tính toán theo công thức trên trang tính. Có những công thức rất đơn giản, nhưng cũng có công thức phức tạp. Việc lập các công thức phức tạp và nhập vào ô tính không phải là công việc dễ dàng. Trong chương trình bảng tính, hàm có công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thức hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.