Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 9, 10: Luyện gõ phím bằng typing test

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - HS biết: Tự khởi động, mở được các bài và chơi trị chơI, thao tác thoát khỏi phần mềm.

 -HS hiểu: cơng dụng v ý nghĩa của phần mềm

1.2 Kỹ năng:

 - HS thực hiện được: khởi động, mở được các bài và chơi trị chơi

- HS thực hiện thnh thạo: Thnh thạo thao tc g phím nhanh, thuộc bn phím.

1.3 Thái độ

- Thĩi quen: Nghim tc khi sử dụng phịng my

- Tính cch: Tự gic, ham học hỏi.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 528Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 9, 10: Luyện gõ phím bằng typing test", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn:5 Tieát: 9-10 
 LUYỆN GÕ PHÍM BẰNG TYPING TEST
ND: 22/09/2015 
1. MUÏC TIEÂU: 
1.1. Kieán thöùc: 
 - HS biết: Tự khởi động, mở được các bài và chơi trò chơI, thao tác thoát khỏi phần mềm.
 -HS hiểu: công dụng và ý nghĩa của phần mềm
1.2 Kyõ naêng:
 - HS thực hiện được: khởi động, mở được các bài và chơi trò chơi
- HS thực hiện thành thạo: Thành thạo thao tác gõ phím nhanh, thuộc bàn phím.
1.3 Thái độ 
- Thói quen: Nghiêm túc khi sử dụng phòng máy
- Tính cách: Tự giác, ham học hỏi.
2. NOÄI DUNG HOÏC TAÄP: Tự khởi động, mở được các bài và chơi trò chơI, thao tác thoát khỏi phần mềm.
3. CHUAÅN BÒ :
3.1- Giáo viên: phoøng maùy 
3.2- Học Sinh: Chuẩn bị bài mới
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1 OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän
 - Kieåm dieän hoïc sinh
 	4.2. Kieåm tra mieäng
Câu hỏi 1: Thế nào được gọi là một trang tính được kích hoạt.
Đáp án: Trang tính được kích hoạt có nhãn màu trắng, tên trang viết chữ đậm
Câu hỏi : Các thành phần chính của một trang tính.
Đáp án: Hộp tên: là ô ở góc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ của ô dược chọn.
Khối: Là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột.
Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn.
4.3.Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm (40’)
Mục tiêu: Khởi động, giới thiệu phần mềm
GV: Em hãy nhắc lại lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón?
HS: Trả lời, tự do nêu ý kiến của mình.
? Nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc học gõ 10 ngón với phần mềm?
HS: Trả lời theo ý hiểu.
GV: Giải đáp 
GV: Tương tự như các phần mềm khác, em hãy nêu cách khởi động của phần mềm Typing Test.
HS: Nhớ lại và trả lời.
GV: Giới thiệu 2 cách.
GV: Hướng dẫn các thao tác khi vào chơi.
Giới thiệu 4 trò chơi: Đám mây, Bong bóng, Gõ từ nhanh và Bảng chữ cái.
HS: Nghe và ghi chép.
? Để bắt đầu chơi một trò chơi em làm như thế nào?
HS: Trả lời
Giới thiệu cách vào trò chơi Bubbles.
GV: Giải thích các từ Tiếng Anh trong trò chơi.
GV: Giới thiệu 
Hoạt động 2: Hướng dẫn các thao tác chơi (40’)
Mục tiêu: Trò chơi Clouds (đám mây), trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh)
iệu cách vào trò chơi ABC.
Hướng dẫn các thao tác chơi.
HS : Học sinh thực hành trên máy
GV : Giới thiệu trò chơi Clouds.
- Hướng dẫn hoạt động của trò chơi và các thao tác chơi.
HS: Nghe và quan sát.
? Theo em muốn quay lại đám mây đã qua ta sử dụng phím nào?
HS : Trả lời.
GV: Giới thiệu các chữ TA có trong trò chơi.
HS : Ghi chép.
GV: Giới thiệu cách vào trò chơi.
Chỉ dẫn cách chơi.
HS: Thực hành trên máy
Tieát: 9 
1. Giới thiệu phần mềm
- Là phần mềm dùng để luyện gõ 10 ngón thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng rất hấp dẫn.
2. Khởi động
C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của Typing Test trên màn hình nền.
C2: Start -> Prorgam -> Fre Typing Test.
- Gõ tên vào ô Enter your neme -> Next.
- Warm up games để vào cửa sổ các trò chơi.
- Để bắt đầu chơi một trò chơi ta chọn trò trơi đó và nháy chuột vào nút >
3. Trò chơi Bubbles
- Gõ chính xác các chữ cái có trong bong bóng bọt khí nổi từ dưới lên.
- Bọt khí chuyển động dần lên trên, gõ đúng thì mới được điểm.
- Score: Điểm số của em, Missed: số chữ đã bỏ qua (không gõ kịp).
Tieát: 10 
4. Trò chơi ABC
- Cách vào trò chới tương tự tương tự trò Bubbles.
- Gõ các kí tự xuất hiện trong vòng cung, bắt đầu từ kí tự có màu sáng.
3. Trò chơi Clouds (đám mây)
- Trên màn hình xuất hiện các đám mây, chúng chuyển động từ phải sang trái. Có 1 đám mây đóng khung, đó là vị trí làm việc hiện thời.
- Khi có chữ xuất hiện tại vị trí đám mây đóng khung, ta gõ chữ, nếu gõ chữ đúng thì đám mây biến mất và ta được điểm.
- Khi gõ sai chữ trong đám mây, muốn quai lại đám mây ta dùng phím Backspace.
- Score: Điểm của trò chơi, Missed: Số từ bị bỏ qua.
4. Trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh)
- Gõ đúng từ xuất hiện trên thanh gỗ, gõ xong ấn phím Space.
- Nếu gõ đúng thanh gỗ biết mất, nếu gõ sai hoặc chậm thanh gỗ rơi xuống.
4.4.Tổng kết
- Nhắc lại các thao tác, cách vào và cách chơi hai trò chơi.
4.5. Höôùng daãn học tập.
 Đối với bài học ở tiết này:
- Biết cách khởi động Fre Typing Test. Biết được ý nghĩa, công dụng của các trò chơi 
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Chuẩn bị bài mới: Luyện gõ phím bằng Typing Test(tt)
5.Phục lục

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_doc_them_3_Luyen_go_phim_nhanh_bang_Typing_Test.doc