Giáo án soạn Tuần 32 - Lớp 5

LUYỆN TOÁN : LUYỆN TẬP

I-MỤC TIÊU:

 Củng cố lại các kiến thức đã học về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần thể tích các loại hình khối đã học.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Hướng dẫn HS làm bài:

Bài 1: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật có đáy vuông. Biết chu vi đáy là 8 cm. chiều cao 5 cm.

HD: HS nhắc lại cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật .

 Tính cạnh đáy của hình để tính diện tích toàn phần và thể tích.

 

doc 16 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 689Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án soạn Tuần 32 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chữ nhật dài1,5 m, rộng 0,8 m, cao 1,2 . 
Tính diện tích tôn cần dùng để làm cái thùng trên biết thùng không có nắp.
Cần dùng ít nhất bao nhiêu thùng nước để đổ nước vào đầy cái bể trên?
HD: a, Diện tích tôn chính là diện tích xung quanh thùng và diện tích một mặt đáy của thùng.
Tính thể tích của bể và thể tích của thùng, lấy thể tích bể chia cho thể tích thùng thì tìm được số thùng nước cần đổ vào bể.
Bài 3: Một cái bể nuôi cá hình hộp chữ nhật cao 1,2 m, rộng 80 cm, cao 60cm, được làm bằng kính không có nắp. 
a. Tính diện tích kính cần làm bể biết diện tích các mép dán không đáng kể.
b.Tính thể tích bể cá.
c. Biết mực nước trong bề bằng ¾ chiều cao. Hói nước chứa trong bể có bao nhiêu lít biết 1 dmm3 = 1 lít.
HD. a. Diện tích kính là diện tích xung quanh và diện tích một đáy của bể.
 b. HS nhắc lại cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, áp dụng công thức để tính
 c. Tính chiều cao của mực nước rồi mới tính thể tích của nước.
Lưu ý phải đổi về cùng đơn vị đo rồi mới tính.
Bài 4: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m, chiều rộng 1m, chiều cao 0,8 m.Bể không có nước.Lúc 6 giờ người ta mở mở một vòi nước cho vào bể, mỗi phút chảy được 32 lít, cùng lúc đó người ta tháo một vòi nước từ trong bể ra mỗi phút chảy ra được 20 lít. Hỏi bể đày nước lúc mấy giờ?
HD: Tính xem mỗi phút nước ở lại trong bể được bao nhiêu lít, tính thể tích của bể, lấy thể tích của bể chia cho lượng nước ở lại trong bể mỗi phút thì biết được thời gian cần chảy đầy bể, từ đó tính được bể đầy nước lúc mấy giờ.
 LUYỆN TOÁN (T2)
Bài 1. Một khối gỗ hình lập phương có chu vi đáy bằng 1,2 m. Người ta muốn sơn các mặt của khối gỗ đó. Hỏi diện tích cần sơn là bao nhiêu.
HD: Từ chu vi đáy tìm cạnh của hình lập phương, tính diện tích toàn phần chính là diện tích cần sơn.
Bài 2. Một cái hộp hình hộp chữ nhật có nắp bằng ½ mặt đáy , có chiều dài 1,6m, chiều rộng 1,1 m và chiều cao 0,85m. Tính tiền mua tôn dùng làm hộp biết 1 mét vuông tôn mua hết
 20 000 đồng.
HD: Muốn tính tiền mua tôn ta tính diện tích tôn cần dùng mà diện tích tôn bằng diện tích xung quanh cộng diện tích 1,5 đáy.
Bài 3. Một hình hộp chữ nhật cao 8 cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm, diện tích xung quanh 256cm2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình hộp chữ nhật.
HD: Từ diện tích xung quanh ta chia cho chiều cao thì tính được chu vi đáy, kết hợp với hiệu hai cạnh ta tính được độ mỗi cạnh
Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi là 48 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật. 
 Nửa chu vi hình chữ nhật là: 
 48: 2 = 24 (m)
 Ta có sơ đồ:
	24m Chiều rộng là: 24 : ( 1 + 2) = 8 (m)
 Chiều dài là: 8 x 2 = 16 (m)
 Đáp số: 8m ; 16 m
Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 90 m, chiều rộng bằng1/4 chiều dài. Tìm chiều dài và chiều rộng. 
Nửa chu vi là: 90 : 2 = 45 (m) 
Vì chiều rộng bằng chiều dài và chu vi bằng 45 nên ta có sơ đồ:
GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ và giải bài vào vở.
2. Hướng dẫn HS chữa bài.
 Gọi HS lên bảng chữa bài GV bổ sung và chữa lại cho HS hiểu.
1 HS nêu Y/C của bài toán cả lớp làm bài vào vở vài em nêu kết quả lớp nhận xét chữa bài.
1 HS nêu yêu cầu của bài toán.
HS làm bài vào vở vài em nêu kết quả lớp nhận xét chữa bài.
1 HS nêu yêu cầu của bài toán.
HS làm bài vào vở vài em nêu kết quả lớp nhận xét chữa bài.
1 HS nêu yêu cầu của bài toán.
HS làm bài vào vở vài em nêu kết quả lớp nhận xét chữa bài.
1 HS đọc bài toán nêu yêu cầu của bài.Cả lớp làm bài vào vở HS lần lượt nêu kết quả bài làm của mình lớp nhận xét chữa bài.
1 HS đọc bài toán nêu yêu cầu của bài.Cả lớp làm bài vào vở HS lần lượt nêu kết quả bài làm của mình lớp nhận xét chữa bài.
1 HS đọc bài toán nêu yêu cầu của bài.Cả lớp làm bài vào vở HS lần lượt nêu kết quả bài làm của mình lớp nhận xét chữa bài.
1 HS đọc bài toán nêu yêu cầu của bài.Cả lớp làm bài vào vở HS lần lượt nêu kết quả bài làm của mình lớp nhận xét chữa bài.
1 HS đọc bài toán nêu yêu cầu của bài.Cả lớp làm bài vào vở HS lần lượt nêu kết quả bài làm của mình lớp nhận xét chữa bài.
HS học bài và làm bài ở nhà.
 ..
LUYỆN TIẾNG VIỆT: luyÖn tËp tæng hîp
 I-MỤC TIÊU:
 - Cñng cè vµ «n tËp vÒ c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp chØ quan hÖ t¨ng tiÕn.
 II-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò.
12’
10’
13’
5’
1- H­íng dÉn häc sinh lµm BT:
Bµi 1:X¸c ®Þnh c¸c vÕ c©u, cÆp quan hÖ tõ nèi c¸c vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp d­íi ®©y :
a, Kh«ng nh÷ng nã häc giái to¸n mµ nã cßn häc giái m«n TiÕng ViÖt.
b, Ch¼ng nh÷ng n­íc ta bÞ ®Õ quèc x©m l­îc mµ c¸c n­íc l¸ng giÒng cña ta còng bÞ ®Õ quèc x©m l­îc.
c- Kh«ng chØ giã rÐt mµ trêi cßn lÊm tÊm m­a.
d- Giã biÓn kh«ng chØ ®em l¹ic¶m gi¸c m¸t mÎ cho con ng­êi mµ nã cßn lµ mét liÒu thuèc quÝ gióp con ng­êi t¨ng c­êng søc kháe.
Bµi 2:
 §iÒn vÕ c©u thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u ghÐp chØ quan hÖ t¨ng tiÕn :
Nam kh«ng chØ häc giái.
b Kh«ng chØ trêi m­a to 
 c- Trêi ®· m­a to 
 d- §øa bÐ ch¼ng nh÷ng kh«ng nÝn khãc .
Bµi 3:
T×m quan hÖ tõ, cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp điền vµo chç trèng trong tõng c©u d­íi ®©y:
a- Nam .. kh«ng tiÕn bé  cËu Êy . . . m¾c thªm nhiÒu khuyÕt ®iÓm n÷a.
b- Bon thùc d©n Ph¸p . . kh«ng ®¸p øng . Th¼ng tay khñng bè ViÖt Minh h¬n tr­íc.
c- .. nã h¸t hay . nã vÏ còng giái.
d- Hoa cóc ®Ñp nã  lµ mét vÞ thuèc ®«ng y.
- GV chÊm nhanh mét sè bµi.
- GV nhËn xÐt chung .
2-Cñng cè dÆn dß:
Gv hÖ thèng néi dung «n tËp .
NhËn xÐt tiÕt häc.
HS lµm bµi vµo vë,mét sè em nªu kÕt bµi lµm vµ ch÷a bµi
HS lµm bµi vµo vë,mét sè em nªu kÕt bµi lµm vµ ch÷a bµi
HS lµm bµi vµo vë,mét sè em nªu kÕt bµi lµm vµ ch÷a bµi
 .
	 LUYỆN TIẾNG VIỆT: LuyÖn tËp tæng hîp
 I. MỤC TIÊU: 
 - Cñng cè vÒ c©u ghÐp.
 II- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò.
12’
10’
8’
7’
3’
1- H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:
Bµi 1 :X¸c ®Þnh c¸c vÕ c©u vµ c¸c quan hÖ tõ, cÆp quan hÖ tõ trong tõng c©u ghÐp d­íi ®©y. 
a.T¹i líp tr­ëng v¾ng mÆt nªn cuéc häp bÞ ho·n l¹i.
b. V× b·o to nªn c©y cèi ®æ rÊt nhiÒu.
c.Tí kh«ng biÕt viÖc nµy v× cËu ch¼ng nãi víi tí.
d- Do nã häc giái v¨n nªn nã lµm bµi rÊt nhanh.
Bài 2: Tõ mçi c©u ghÐp ë bµi tËp 1, h·y t¹o mét c©u ghÐp míi b»ng c¸ch thay ®æi vÞ trÝ c¸c vÕ c©u (cã thÓ thªm bít mét vµi tõ) .
Bài 3: T×m nghÜa ë cét B thÝch hîp víi mçi tõ ë cét A
 A B
(1) Do
a- BiÓu thÞ ®iÒu nªu ra lµ nguyªn nh©n ®Én ®Õn kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®­îc nãi ®Õn.
(2) T¹i
b- BiÓu thÞ ®iÒu s¾p nªu ra lµ nguyªn nh©n cña sù viÖc s¾p ®­îc nãi ®Õn.
(3) Nhê
c- BiÓu thÞ ®iÒu s¾p ®­îc nªu ra lµ nguyªn nh©n cña sù viÖc kh«ng hay s¾p ®­îc nãi ®Õn.
Bµi 4: 
§Æt 3 c©u ghÐp víi c¸c cÆp quan hÖ tõ sau:
Nhê ,mµ; do nªn;ch¼ng nh÷ng,mµ.
2. Cñng cè, dÆn dß:
- GV hÖ thèng néi dung luyÖn t©p.
- NhËn xÐt tiÕt häc ..
- HS tù lµm vµo vë.
- 1 sè HS lÇn l­ît tr×nh bµy bµi lµm.
- C¶ líp theo dâi , bæ sung, nhËn xÐt
.
- HS tù lµm vµo vë.
- 1 sè HS lÇn l­ît tr×nh bµy bµi lµm.
- C¶ líp theo dâi , bæ sung, nhËn xÐt
- HS tù lµm vµo vë.
- 1 sè HS lÇn l­ît tr×nh bµy bµi lµm.
 - C¶ líp theo dâi , bæ sung, nhËn xÐt
- HS tù lµm vµo vë.
- 1 sè HS lÇn l­ît tr×nh bµy bµi lµm.
 - C¶ líp theo dâi , bæ sung, nhËn xÐt
 ..
	Sáng Thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2013.
	 DẠY LỚP 5B
 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
LỊCH SỬ: ÔN TẬP: LỊCH SỬ NƯỚC TA TỪ
GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NAY (T2)
IMỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	 - Học sinh nhớ lại và hệ thống hoá các thời kỳ lịch sử và nội dung cốt lõi của thời kỳ đó kể từ năm 1858 đến nay.
2. Kĩ năng: 	- Phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945 và đại thắng mùa xuân 1975.
3. Thái độ: 	- yêu thích, tự học lịch sử nước nhà.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Bản đồ hành chính Việt Nam, phiếu học tập.
+ HS: Nội dung ôn tập.
III. Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
4’
1’
30’
12’
10’
6’
2’
1’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.
Nêu những mốc thời gian quan trọng trong quá trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình?
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình ra đời có ý nghĩa gì?
® Giáo viên nhận xét bài cũ.
3. Giới thiệu bài mới: 
Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Nêu các sự kiện tiêu biểu nhất.
Phương pháp: Đàm thoại.
Hãy nêu các thời kì lịch sử đã học?
v	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung từng thời kì lịch sử.
Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại.
Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm nghiên cứu, ôn tập một thời kì.
Giáo viên nêu câu hỏi thảo luận.
+ Nội dung chính của từng thời kì.
+ Các niên đại quan trọng.
+ Các sự kiện lịch sử chính.
® Giáo viên kết luận.
v	Hoạt động 3: Phân tích ý nghĩa lịch sử.
Phương pháp: Đàm thoại, động não, thảo luân.
Hãy phân tích ý nghĩa của 2 sự kiện trọng đại cách mạng tháng 8 1945 và đại thắng mùa xuân 1975.
® Giáo viên nhận xét + chốt.
v	Hoạt động 4: Củng cố.
Giáo viên nêu:
Từ sau 1975, cả nước ta cùng bước vào công cuộc xây dựng CNXH.
Từ 1986 đến nay, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành công cuộc đổi mới thu được nhiều thành tựu quan trọng, đưa nước nhà tiến vào giai đoạn CNH – HĐH đất nước.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Học bài.
Chuẩn bị: “Ôn tập thi HKII”.
Nhận xét tiết học. 
Hát 
Học sinh nêu (2 em).
Hoạt động lớp.
Học sinh nêu 4 thời kì:
+ Từ 1858 đến 1930
+ Từ 1930 đến 1945
+ Từ 1945 đến 1954
+ Từ 1954 đến 1975
Hoạt động lớp, nhóm.
Chia lớp làm 4 nhóm, bốc thăm nội dung thảo luận.
Học sinh thảo luận theo nhóm với 3 nội dung câu hỏi.
Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả học tập.
Các nhóm khác, cá nhân nêu thắc mắc, nhận xét (nếu có).
Hoạt động nhóm đôi.
Thảo luận nhóm đôi trình bày ý nghĩa lịch sử của 2 sự kiện.
Cách mạng tháng 8 1945 và đại thắng mùa xuân 1975.
1 số nhóm trình bày.
Học sinh lắng nghe.
 .
	ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
	 ĐỊA LÍ: 	ÔN TẬP CUỐI NĂM. 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	- Nắm một số đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên, dân cư và kinh tế của châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương.
2. Kĩ năng: 	- Nhớ được tên một số quốc gia (đã được học trong chương trình) của 5 châu lục kể trên.
	- Chỉ được trên bản đồ thế giới các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam.
3. Thái độ: 	- Yêu thích học tập bộ môn.
II. CHUẨN BỊ
+ GV: - Phiếu học tập in câu 2, câu 3 trong SGK.
	 - Bản đồ thế giới.
	+ HS: SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
3’
1’
39’
18’
18’
3’
1’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: “Các Đại dương trên thế giới”.
Đánh gía, nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: Ôn tập cuối năm.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Ôn tập phần một.
Phương pháp: Thảo luận nhóm, thực hành.
 Bước 1:
* Phương án 1: Nếu có phiếu học tập phát cho từng học sinh thì học sinh sẽ hoàn thành phiếu học tập.
* Phướng án 2: Nếu chỉ có bản đồ thế giới thì giáo viên gọi một số học sinh lên bảng chỉ các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ.
Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Đối đáp nhanh” tương tự như ở bài 8 để giúp các em nhớ tên một số quốc gia đã học và biết chúng thuộc châu nào. Ở trò chơi này mỗi nhóm gồm 7 học sinh.
 Bước 2:
Giáo viên điều chỉnh phần làm việc của học sinh cho đúng.
v	Hoạt động 2: Ôn tập phần II.
Phương pháp: Thảo luận nhóm, thực hành.
Giáo viên kẻ sẵn bảng thống kê (như ở câu 4 trong SGK) lên bảng.
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Phương pháp: Đàm thoại.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Ôn những bài đã học.
Chuẩn bị: “Thi HKII”. 
Nhận xét tiết học. 
+ Hát 
Trả lời câu hỏi trong SGK.
Làm việc cá nhân hoặc cả lớp.
Làm việc theo nhóm.
 Bước 1:
Học sinh các nhóm thảo luận và hoàn thành câu 4 trong SGK.
 Bước 2:
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm trước lớp.
Học sinh điền đúng các kiến thức vào bảng.
* Lưu ý: Ở câu 4, có thể mỗi nhóm phải điền đặc điểm của cả 5 châu lục, nhưng cũng có thể chỉ điền 1 trong 5 châu lục để đảm bảo thời gian.
Hoạt động lớp.
Nêu những nội dung vừa ôn tập.
 .
Khoa häc :
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN. 
i. môc tiªu:
 Sau bài học, học sinh biết
- Nêu ®­îc 1 sè vÝ dô vµ ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.
ii. chuÈn bÞ;
 GV: - Hình vẽ trong SGK .
 HS: - SGK.
iii. ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
3’
17’
5’
5’
2’
A. Bài cũ: Môi trường.
Giáo viên nhận xét.
B. Bài mới:	
 “Tài nguyên thiên nhiên”.
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.
GVkÕt luËn :
Tµi nguyªn lµ nh÷ng cña c¶i cã s½n trong m«i tr­êng tù nhiªn . Con ng­êi khai th¸c chóng cho lîi Ých b¶n th©n vµ céng ®ång. 
Hoạt động 2: Trò chơi “Thi kể chuyện tên các tài nguyên thiên nhiên”.
Giáo viên nói tên trò chơi và hướng dẫn học sinh cách chơi.
Chia số học sinh tham gia chơi thành 2 đội có số người bằng nhau.
Đứng thành hai hàng dọc, hô “bắt đầu”, người đứng trên cùng cầm phấn viết lên bảng tên một tài nguyên thiên nhiên, đưa phấn cho bạn tiếp theo.
Giáo viên tuyên dương đội thắng cuộc.
Hoạt động 3: Củng cố.
Thi đua : Ai chính xác hơn.
Một dãy cho tên tài nguyên thiên nhiên.
Một dãy nêu công dụng (ngược lại).
C. Tổng kết - dặn dò: 
Xem lại bài.
Chuẩn bị: “Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người”.
Nhận xét tiết học .
Học sinh tự đặt câu hỏi mời học sinh khác trả lời.
Làm việc theo nhóm.
Nhóm trưởng điều khiển thảo luận.
Tài nguyên thiên nhiên là gì?
Nhóm cùng quan sát các hình trang 120, 121SGK để phát hiện các tài nguyên thiên nhiên được thể hiện trong mỗi hình và xác định công dụng của tài nguyên đó.
Đại diện nhóm trình bày.
Các nhóm khác bổ sung.
HS chơi như hướng dẫn.
C¸c tæ thi ®ua nªu.
Líp nhËn xÐt.
 ..
	LUYỆN TOÁN ĐÃ SOẠN Ở CHIỀU THỨ 
	.....................................................................................................................
	Chiều 5 ngày 25 tháng 4 năm 2013.
	 DẠY LỚP 5A
 BÀI ĐÃ SOẠN Ở SÁNG THỨ 5 SOẠN BỔ SUNG MÔN THỂ DỤC.
	...........................................................
	THỂ DỤC 
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN-TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG”
IMỤC TIÊU:.
 -Ôn phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay(trước ngực), bằng một tay(trên vai).
-Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác và năng cao thành tích.
-Chơi trò chơi “Lăn bóng”.Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
-Phương tiện: GV và cán sự mỗi người một còi, mỗi HS một quả cầu hoặc mỗi tổ có 3-5 quả bóng rổ số 5, căng lưới.kẻ sân, thiết bị trò chơi.
III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của trò
8’
20’
7’
1.Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
-Cho HS khởi động
-Ôn bài thể dục
2.Phần cơ bản
a)Môn thể thao tự chọn
a.1Đá cầu
Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. . Đội hình tập và phương pháp do GV quy định.
b)Trò chơi:Lăn bóng
Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị, GV cho 
3.Phần kết thúc
-GV cùng HS hệ thống bài.
-HS thực hiện một số động tác và trò chơi hồi tĩnh.
- GV nhận xét và đánh giá kết quả .
Lớp trưởng điều khiển tập hợp lớp
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc hoặc chạy theo vòng tròn trong sân :200-250m.
-Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
-Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay.
-Ôn các động tác:tay, chân, vặn mình , toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.Mỗi động tác 2 X 8 
-Đội hình tập theo sân đã chuẩn bị hoặc có thể tập theo hai hàng ngang phát cầu cho nhau.
Chuyền cầu bằng mu bàn chân theo nhóm 2-3 ngườinhịp
-HS chơi theo nhóm 5-6 em.
HS thực hiện động tác hồi tỉnh.
 ..............................................................................
 Sáng Thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2013.
	 DẠY LỚP 5A
Khoa häc :
VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 
ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
i. môc tiªu:
Sau bài học, học sinh biết
- Nêu ví dụ chứng tỏ môi trường tự nhiền có ảnh hưởng lớn đế đời sống con người.
- Trình bày được tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
ii. chuÈn bÞ :
GV: - Hình vẽ trong SGK .
HS: - SGK.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
3’
17’
8’
2’
 2’
 A. Bài cũ: 
Tài nguyên thiên nhiên.
 Giáo viên nhận xét.
B.Bài mới: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người.
Hoạt động 1: Quan sát.
Phương pháp: Quan sát, thảo luận.
Nêu ví dụ về những gì môi trường cung cấp cho con người và những gì con người thải ra môi trường?
® Giáo viên kết luận:
Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người.
+ Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở, nơi làm việc, nơi vui chơi giải trí,
+ Các nguyên liệu và nhiên liệu.
Môi trường là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt hằng ngày, sản xuất, hoạt động khác của con người.
 Hoạt động 2: Trò chơi “Nhóm nào nhanh hơn”.
Phương pháp: Trò chơi.
Giáo viên yêu cầu cả lớp cùng thảo luận câu hỏi cuối bài ở trang 123 SGK.
Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?
Hoạt động 3: Củng cố.
Đọc lại toàn bộ nội dung ghi nhớ của bài học.
C. Tổng kết - dặn dò: 
Xem lại bài.
Chuẩn bị: “Tác động của con người đến môi trường sống”.
Nhận xét tiết học.
Học sinh tự đặt câu hỏi, mời bạn khác trả lời.
Nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng quan sát các hình trang SGK để phát hiện.
Môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì và nhận từ con người những gì?
Đại diện trình bày.
Các nhóm khác bổ sung.
Học sinh trả lời.
Các nhóm thi đua liệt kê vào giấy những thứ môi trường cung cấp hoặc nhận từ các hoạt động sống và sản xuất của con người.
Học sinh viết tên những thứ môi trường cho con người và những thứ môi trường nhận từ con người.
Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị hết, môi trường sẽ bị ô nhiễm,.
 .
	 LUYỆN KHOA HỌC
I- MỤC TIÊU: - Học sinh nắm chắc kiến thức đã học trong tuần 31
II- CHUẨN BỊ : Một số tranh về môi trường bị mô nhiễm;một số tranh về việc làm cải tạo môi trường.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
20’
15’
5’
1- Hoạt động 1: GV nêu câu hỏi học sinh xung phong trả lời lớp nhận xét .
Câu 1: 	
Môi trường là gì?
Câu 2:
 Em hãy kể thành phần về môi trường?
Câu 3: 
-Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường đất,môi trường nước,môi trường không khí ?
Câu 4:
 -Môi trường rừng có tác dụng như thế nào đến đời sống con người?Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường rừng?
2-Hoạt động 2: GV tổ chức trò chơi sắm vai về việc làm tuyên truyền mọi người biết bảo vệ môi trường.
GV nêu nội dung yêu cầu
GV nhận xét và cho điểm đồng thời biểu dương nhóm có tiểu phẩm hay đúng nội dung.
3- Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học dặn học sinh học bài và làm bài ở nhà.
2 hS trả lời lớp nhận xét và bổ sung nếu cần.
2 hS trả lời lớp nhận xét và bổ sung nếu cần.
2 hS trả lời lớp nhận xét và bổ sung nếu cần.
2 hS trả lời lớp nhận xét và bổ sung nếu cần.
HS các nhóm thảo luận và đóng vai.
HS các nhóm thi đua nhau thể hiện tiểu phẩm của nhóm mình.
Lớp nhận xét.
THỂ DỤC
	MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN-TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”
I.MỤC TIÊU :
 - Ôn và phát chuyển cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ bằng một tay (trên vai).Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác và nâng cao thành tích .
 - Trò chơi : “ Dẫn bóng”.Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động .
II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN
-Phương tiện : GV và cán sự mỗi người một còi , mỗi HS một quả cầu mỗi tổ 3 
quả bóng rổ , kẻ sân và chuẩn bị căng lưới để tổ chức trò chơi .
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
8’
20’
7’
1- Phần mở đầu
 - GV tập trung HS phổ biến nội dung yêu cầu tiết học .
 - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc trong sân 200-250 m.
 -Khởi động
 - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung . 
2- Phần cơ bản.
 a) Môn thể thao tự chọn: 
 - Đá cầu : 
 + Ôn phát cầu bằng mu bàn chân : 
+ Chuyền cầu bằng mu bàn chân .
 - Ném bóng : 
 + Ôn đứng ném bóng vào rổ : GV chú ý sửa sai cho HS đặc biệt là cách cầm bóng, tư thế đứng và động tác ném bóng .
 + Thi ném bóng vào rổ bằng một tay ( trên vai) : Mỗi HS ném một lần .đội có nhiều bóng ném được vào rổ là đội đó thắng .
 b ) Trò chơi: “Dẫn bóng”:
 - Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị .Vẽ hai đường thẳng bằng nhau khoảng 20 m Đánh dấu điểm xuất phát và đích có cắm một lá cờ .Chia lớp thành hai đội xếp thành hàng dọc , lần lượt 3 em thực hiện lăn bóng bằng tay tiếp sức cho đến em cuối cùng .
3.Phần kết thúc :
 - GV và HS cùng hệ thống lại nội dung bài học .
 - Cho HS tập một số động tác hồi tĩnh .
 -GV nhận xét và đánh giá kết quả bài học , giao bài về nhà : Tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích .
-Lớp trưởng tập hợp lớp
 - Chạy nhẹ nhàng trên sân theo một hàng dọc 
 - Đi theo vòng tròn , hít thở sâu. 
 - Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay.
 - Ôn các động tác tay , chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung . 
+ Ôn phát cầu bằng mu bàn chân theo đội hình tập theo sân đã chuẩn bị theo hai hàng ngang phát cầu cho nhau .
 + Chuyền cầu bằng mu bàn chân theo nhóm 2-3 người .
 + Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng một tay (trên vai):
 + Thi ném bóng vào rổ : Mỗi HS ném một lần ..
- Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị .Vẽ hai đường thẳng bằng nhau khoảng 20 m 
-Chia lớp thành hai đội xếp thành hàng dọc , lần lượt 3 em thực hiện lăn bóng bằng tay tiếp sức cho đến em cuối cùng .
 - HS hệ thống lại nội dung bài học .
 - HS tập một số động tác hồi tĩnh .
	..
	LUYỆN LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU: 
 Củng cố lại các kiến thức đã học. 
II- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò.
7’
7’
5’
15’
5’
1’
Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1: Điền vế câu thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành câu ghép.
Tuy trời mưa gió
 các bạn làm trực nhật đúng giờ.
ởTời càng mưa to
c, Nếu em thi đậu học sinh giỏi 
d, mùa xuân đã về ........
e ,........., lúa xanh mượt mà.
g, Mặt trời lặn............
Bài 2: Trật tự, an ninh là gì ? Em hãy đặt 1câu với từ “trật tự”, một câu có từ “:an ninh”.
HS nêu nghĩa của 2 từ đó rồi cho HS đặt câu miệng, sau đó mỗi em ghi vào vở 2 câu hoàn chỉnh.
Bài 3: Gạch dưới chủ ngữ vị ngữ của mỗi câu sau:
Nó nghiến răng ken két, nó cưỡng lại anh, nó không chịu khuất phục.
Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe.
Tấm chăm chỉ hiền lành còn Cám thì lười biếng và độc ác.
Bài 4: Hãy kể lại câu chuyện mà em

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 32.doc