Bài 1. Thông tin và tin học

- Thông tin là toàn bộ những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người - Hoạt động thông rin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin. Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người. - Một trong những nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.