Giáo án Tin học 6 - Tiết 29 đến tiết 32

A.Mục tiêu :

 Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

1. Về kiến thức:

- Lm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.

2. Về kỹ năng:

- Biết sử dụng My Computer để thực hiện các thao tác với thư mục, tệp tin.

3. Về thái độ:

- Cĩ tính cẩn thận, ham thích mơn học, bảo quản cơ sở vật chất.

B. Chuẩn bị :

- GV: Giáo án, SGK, phịng my.

- HS : Xem trước bài + SGK

C. Các hoạt động trên lớp:

1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.

2. Kiểm tra bài cũ:

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 631Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 29 đến tiết 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 3
 CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
Tuần: 15
Tiết: 29 + 30
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.
2. Về kỹ năng:
- Biết sử dụng My Computer để thực hiện các thao tác với thư mục, tệp tin.
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận, ham thích mơn học, bảo quản cơ sở vật chất.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
a/ Sử dụng My Computer
1/ Khởi động My Computer: nháy đúp chuột tại biểu tượng My Computer trên màn hình nền Windows.
2/ Nháy nút trên thanh cơng cụ để hiển thị cây thư mục trong khung Folder.
b/ Xem nội dung đĩa
c/ Xem nội dung thư mục
- Để thay đổi cách hiển thị các thư mục: chọn ® chọn cách hiển thị.
- Bên trái thư mục cĩ dấu +: thư mục này cĩ thư mục con chưa được hiển thị.
- Bên trái thư mục cĩ dấu –: thư mục này cĩ thư mục con đã được hiển thị.
- Nháy : để hiển thị nội dung của thư mục mẹ.
Nháy nút : Để đến các thư mục con.
- GV: Để xem trên máy tính cĩ những thơng tin gì, ta sử dụng My Computer hay Windows Explorer.
- GV: Khởi động My Computer ta thực hiện thao tác gì?
® Giới thiệu khởi động Windows Explorer.
- Yêu cầu HS Khởi động My Computer.
- GV: Nháy nút Lệnh để hiển thị cây thư mục trong khung Folder.
- Để xem nội dung đĩa hay thư mục ta thực hiện thao tác nào?
- Yêu cầu Thực hành xem nội dung đĩa C:\ ® trong ổ C:\ cĩ các thư mục con nào? 
- Trong thư mục Program File cĩ các thư mục con nào?
® Hướng dẫn cách hiển thị các thư mục và tệp tin: Tiles, list...
- GV: Giới thiệu ý nghĩa của các dấu +, – bên trái thư mục
Nháy + thành –, – thành + để chuyển đổi việc hiển thị hay khơng hiển thị thư mục con. 
® Hướng dẫn: nháy nút cơng cụ để trở về thư mục mẹ hay trở đến thu mục con.
- HS theo dõi.
- HS: Nháy đúp chuột
- HS theo dõi.
- HS Thực hành
- HS: Nháy chuột vào ổ đĩa hay thư mục cần xem.
- HS Thực hành ® trả lời 
- HS thực hành lại
Hoạt động 2
d/ Tạo thư mục:
Lưu ý: tên thư mục dài đến 215 kí tự nhưng khơng được chứa các kí tự: \/:*?”.
e/ Đổi tên:
f/ Xĩa thư mục: 
Sgk trang 59 - 60
- GV: Nêu các bước tạo thư mục?
yêu cầu thực hiện tạo thư mục Album của em trong đĩa D:\ (cĩ thể tạo như SGK).
? Để đổi tên thực hiện thao tác nào? Đổi tên thư mục Album của em thành Bai hat.
? Để xĩa thư mục ta thực hiện thao tác nào? Thực hiện xố thư mục Bai hat?
- GV cho HS thực hành tổng hợp.
® GV quan sát, sửa chữa.
- HS trả lời
- HS thực hành tạo thư mục
- HS Trả lời và thực hành
4. Củng cố:
- Sử dụng My Computer để làm gì?
- Các thao tác với thư mục và tệp tin?
® HS trả lời® GV nhận xét.
5- Dặn dị: 
+ Học bài.
+ Xem trước Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin.
Bài thực hành 4
 CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
Tuần: 16
Tiết: 31 + 32
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP. 
2. Về kỹ năng:
- Biết sử dụng My Computer để thực hiện các thao tác đổi tên, xố, sao chép và di chuyển tệp tin.
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận, ham thích mơn học, bảo quản cơ sở vật chất.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
HS1 : Nêu cách tạo thư mục, đổi tên, xố thư mục?
® GV nhận xét, ghi điểm 
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
a/ Đổi tên, xố tệp tin
+ Đổi tên Baitap.doc thành Baitapcuaem.doc:
- Chọn Baitap.doc → File\ Rename → Baitapcuaem.doc
+ Phục hồi về thao tác trước đĩ: Chọn lệnh Edit\Undo.
+ Xố tệp tin Baitapcuaem.doc:
+ Phục hồi tệp tin từ Recycle Bin: Nháy chọn Recycle Bin trong khung Folder → chọn tệp tin cần phục hồi ® File\Restore
- GV tạo sẳn tệp tin Baitap.doc trong ổ đĩa D:\
- Để đổi tên tệp tin ta thực hiện thao tác nào?
- Yêu cầu HS đổi Baitap.doc thành Baitapcuaem.doc.
® Hướng dẫn HS phục hồi bằng lệnh Edit\Undo 
- Yêu cầu HS thực hiện thao tác xố tệp tin Baitapcuaem.doc.
- GV: Tương tự như Thư mục, tệp tin sau khi được xĩa cũng được đưa vào Recycle Bin
→ Hướng dẫn HS phục hồi. 
- Yêu cầu HS thực hành lại việc xố và phục hồi.tệp tin.
- Yêu cầu tạo hai thư mục Album cua em và thư mục Ngoc Ha
→ Quan sát, sửa chữa cho HS
- HS: Chọn tên tệp tin và chọn File\Rename → gõ tên mới
- HS thực hành.
- HS thực hành.
- HS theo dõi
- HS thực hành lại.
- HS thực hành lại
Hoạt động 2
b/ Sao chép tệp tin:
- Sao chép tệp tin Baitapcuaem.doc vào thư mục Album cua em:
+ Mở D:\ → Chọn tệp tin Baitapcuaem.doc
+ Chọn Edit\Copy
+ Mở D:\Album cua em
 + Chọn Edit\Paste
- Di chuyển tệp tin Baitapcuaem.doc từ thư mục Album cua em vào thư mục Ngoc Ha:
+ Mở D:\Album của em → Chọn tệp tin Baitapcuaem.doc
+ Chọn Edit\Cut
+ Mở D:\Ngoc Ha
 + Chọn Edit\Paste
- GV tiến hành như sgk trang 61 – 62 
? Yêu cầu sao chép tệp tin Baitapcuaem.doc vào thư mục Album cua em.
→ GV ghi bảng
- Yêu cầu HS thực hành sao đĩ phục hồi và HS 2 thực hành lại.
- Yêu cầu HS di chuyển tệp tin Baitapcuaem.doc từ thư mục Album cua em vào thư mục Ngoc Ha và đổi tên thành Baitap.doc rồi xố Baitap.doc 
→ GV ghi bảng
? Yêu cầu HS thực hành sao đĩ phục hồi và HS 2 thực hành lại. → Quan sát, sửa chữa cho HS
- HS nêu các bước sao chép
- HS 1 thực hành → Phục hồi ® HS 2 thực hành
- HS Nêu các bước di chuyển
- HS 1 thực hành → Phục hồi
4. Củng cố:
- Sử dụng My Computer để làm gì?
- Các thao tác với thư mục và tệp tin? 
- Nêu các bước sao chép, di chuyển thư mục, tệp tin?
® HS trả lời® GV nhận xét.
5- Dặn dị: 
+ Học bài.
+ Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết thực hành.

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6 _T29 - 32.doc