Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím - Võ Mạnh Hiếu - Trường THCS Tân Hợp

Néi dung:

Biết cách đăng kí, thiết đặt các tùy chọn,

lựa chọn bài học phù hợp để luyện tập.

Sử dụng mười ngón tay để thao tác nhanh

trên các hàng phím.

 

ppt 16 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1033Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím - Võ Mạnh Hiếu - Trường THCS Tân Hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TÂN HỢPTỔ KHTN----------o0o----------Chaøo Möøng Quí Thaày Coâ Giáo viên thực hiện: Võ Mạnh HiếuNăm học: 2009-2010KiÓm Tra bµi còTö theá ngoài ñuùngTö theá ngoài saiC©u hái 1:T­ thÕ nµo sau ®©y ngåi ®óng? Nªu t­ thÕ ngåi ®óng?C©u hái 2:Nêu tên các hàng trên khu vực chính của bàn phím?Haøng phím soáHaøng phím treânHaøng phím cô sôûHaøng phím döôùiHaøng phím chöùa phím caùch (Spacebar)Tr­êng THCS T©n Hîp	Gi¸o viªn: Vâ M¹nh HiÕuBµi 7. SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN Gâ PHÝMmôc tiªu: Néi dung:1. Giíi thiÖu phÇn mÒm Mario.2. LuyÖn tËp.- Biết cách đăng kí, thiết đặt các tùy chọn, lựa chọn bài học phù hợp để luyện tập.- Sử dụng mười ngón tay để thao tác nhanhtrên các hàng phím.I. Giới thiệu phần mềm Mario:Màn hình chính của phần mềm:Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ bàn phím bằng mười ngón.Môc ®Ých sö dông cña phÇn mÒm Mario?Màn hình chính của phần mềm:Bảng chọn File: các lệnh hệ thống.Bảng chọn Student: cài đặt thông tin học sinh.Bảng chọn Lessons: lựa chọn các bài học để gõ phím.Các mức luyện tập: 1: Dễ.2:Trung bình.3: Khó.4: Tự do.Hệ thống bảng chọn chính: - File.- Student.- Lessons.Đăng kí người luyện tập.Nạp tên người luyện tập.Thiết đặt lựa chọn để luyện tập.Lựa chọn bài học và mức độ luyện gõ. Luyện gõ bàn phím.Thoát khỏi phần mềm.II. Luyện tập:1. Khởi động chương trình Mario:2. Luyện tập:Chạy tập tin Mario.exea) Đăng kí người luyện tập. (Nếu là lần đầu tiên chạy chương trình)- Gõ phím W hoặc nháy chuột vào bảng chọn Student -> nháy chọn NEW Xuất hiện cửa sổNhập tên em và nhấn EnterNháy chuột vào nút DONEMINHQUANb) Nạp tên người luyện tập.- Gõ phím L hoặc nháy chuột vào mục chọn Student  Load.- Nháy chuột chọn tên của em.Nháy DONE để xác nhận và đóng cửa sổ.=> Thực hiện chính xác sẽ thấy tên của Em xuất hiện trên màn hình.C¸c thao t¸c ®Ó n¹p tªn ng­êi luyÖn tËp?c) Thiết đặt lựa chọn để luyện tập.- Gõ phím E hoặc nháy chuột vào mục chọn Students  EditXuất hiện cửa sổĐặt lại mức WPM (mức cần đạt của mỗi bài học)Chọn người dẫn đườngNháy DONE để xác nhậnd) Lựa chọn bài học và mức độ luyện gõ.* Lựa chọn bài học:Luyện các phím ở hàng cơ sở.Luyện các phím ở hàng trên.Luyện các phím ở hàng dướiLuyện các phím ở hàng phím sốLuyện các phím kí hiệuLuyện tập kết hợp toàn bộ các phímNháy chuột vào bảng chon Lessons Nháy chọn tên bài họcC¸c thao t¸c ®Ó lùa chän bµi häc?* Lựa chọn mức luyện gõ bàn phím.Mỗi bài học còn có 4 mức luyện tập:Mức 1: Mức đơn giản nhất (WPM >= 5)Mức 2: Mức trung bình (WPM >= 10)Mức 3: Mức nâng cao (WPM >= 30)Mức 4: Luyện tập tự do.e) Luyện gõ bàn phím.Gõ các chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.f) Thoát khỏi phần mềm.Nhấn phím Q hoặc nháy chuột vào bảng chọn File -> nháy chuột vào dòng Quit.----- Bµi TËp Cñng Cè -----Cảm ơn các thầy cô giáo đã đến dự giờ thăm lớp ngày hôm nay!

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím - Võ Mạnh Hiếu - Trường THCS Tân Hợp.ppt