Giáo án Tin học 7 - Phần 2: Phần mềm học tập - Bài 11: Học Toán với Toolkit Math

Ta phải mất nhiều thời gian.

làm thế nào để kiểm tra kết quả

là đúng hay sai?

giải toán nhanh hơn

và kiểm tra kết quả chính xác.

 

ppt 14 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 2: Phần mềm học tập - Bài 11: Học Toán với Toolkit Math", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vẽ đồ thị hàm số y = 2x -1Thực hiện các phép tính:25984 – 3075=?1/9 + 4/5=?Ta phải mất nhiều thời gian....làm thế nào để kiểm tra kết quả là đúng hay sai? cú phần mềm nào giúp giải toán nhanh hơn và kiểm tra kết quả chính xác.Date1HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM *2y = 2x - 11. Giới thiệu phần mềmHOẽC TOAÙN HOẽC VễÙI TOOLKIT MATH- Toolkit Math laứ moọt phaàn meàm học toaựn đụn giản, ủửụùc thieỏt keỏ nhử moọt coõng cuù hoó trụù giaỷi baứi taọp, tớnh toaựn vaứ veừ ủoà thũ.Toolkit Math là phần mềm hỗ trợ cho việc học tập hàng ngày của chỳng ta!Tớnh giaự trũ cuỷa caực bieồu thửực: 28976 : 20104Vớ dụ:2. Vẽ đồ thị của hàm số: y = 2x -1(2x – 1)(5 – 3x)- Tờn đầy đủ của phần mềm là Toolkit for Interactive Mathematics (TIM) cú nghĩa là cụng cụ tương tỏc học toỏn. Date31. Phaàn meàm Toolkit MathHOẽC TOAÙN HOẽC VễÙI TOOLKIT MATHVớ dụ:2. Khụỷi ủoọng phaàn meàm- ẹeồ khụỷi ủoọng phaàn meàm Toolkit Math, nhaựy ủuựp chuoọt vaứo bieồu tửụùng treõn maứn hỡnh desktop.- Nhaựy chuoọt vaứo oõ: Algebra Tools (coõng cuù toaựn hoùc)Date41. Phần mềm toolkit math 2. Khởi động phần mềm3. Màn hình làm việc của phần mềma. Thanh bảng chọn b. Cửa sổ dòng lệnhc. Cửa sổ làm việc chínhd. Cửa sổ vẽ đồ thịThanh bảng chọnCửa sổ làm việc chính Cửa sổ dòng lệnhCửa sổ vẽ đồ thịHOẽC TOAÙN HOẽC VễÙI TOOLKIT MATHDate5HOẽC TOAÙN HOẽC VễÙI TOOLKIT MATHVớ dụ: tớnh? 4. Caực leọnh tớnh toaựn ủụn giaỷna. Tớnh toaựn caực bieồu thửực ủụn giaỷnCuự phaựp: Simplify a. 1/5 + 3/4=?Simplify 1/5 + 3/4  Bằng cửa sổ lệnhDate6HOẽC TOAÙN HOẽC VễÙI TOOLKIT MATH4. Caực leọnh tớnh toaựn ủụn giaỷna. Tớnh toaựn caực bieồu thửực ủụn giaỷn Nhỏy chuột bảng chọn Algebra/ Simplify/ hộp thoại Simplify Gừ biểu thức đại số tại dũng Expression to simplify.- Nhỏy ok. Bằng bảng chọnGõ biểu thức cần tínhOKDate7HOẽC TOAÙN HOẽC VễÙI TOOLKIT MATHVớ dụ:4. Caực leọnh tớnh toaựn ủụn giaỷna. Tớnh toaựn caực bieồu thửực ủụn giaỷnVẽ đồ thị hàm số sau:y = 3x + 1Plot y = 3*x + 1 b. Veừ ủoà thũ ủụn giaỷnCuự phaựp: plot Date8TRẮC NGHIỆMDate9Em haừy traỷ lụứi nhanh caực caõu hoỷi sau:Caõu hoỷi 1: Toolkit Math laứ phaàn meàm:A. Laứ phaàn meàm heọ thoỏng.B. Laứ phaàn meàm Baỷng tớnh.C. Laứ phaàn meàm hoó trụù cho vieọc hoùc Toaựn.D. Taỏt caỷ caực trửụứng hụùp treõn ủeàu đỳng.Heỏt giụứDate10Caõu hoỷi 2: ẹeồ baột ủaàu laứm vieọc vụựi phaàn meàm ta nhaựy chuoọt taùi vũ trớ:A. TIMText Tools.B. Data Tools.C. Algebra Tools.D. Taỏt caỷ caực trửụứng hụùp treõn ủeàu sai.Heỏt giụứDate11Caõu hoỷi 3: Cửỷa soồ doứng leọnh laứ nụi:A. Hieồn thũ taỏt caỷ caực leọnh ủaừ ủửụùc thửùc hieọn cuỷa phaàn meàm..B. Laứ nụi goừ leọnh ủeồ thửùc thi.C. Chửựa caực leọnh laứm vieọc cuỷa chửụng trỡnh.D. Taỏt caỷ caực trửụứng hụùp treõn ủeàu ủuựng.Heỏt giụứDate12Caõu hoỷi 4: Leọnh naứo sau ủaõy khi thửùc hieọn seừ baựo loói:A. Simplify y = 4/5 – 5 + 9/12 + 2*3 + xB. simplify 4/5 – 5 + 9/12 + 2*3.C. Plot y = 3 – 2*xD. Taỏt caỷ caực trửụứng hụùp treõn ủeàu ủuựng.Heỏt giụứDate13Hướng dẫn về nhà :Xem trước phần 5 a,b,c trong SGK.Học bài cũ.Date14

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 11. Học Toán với Toolkit Math (2).ppt