Giáo án Tin học khối 7 - Trường THCS Quang Trung

Tiết 1: BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: cung cấp cho học sinh các kiến thức về bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng. Giới thiệu về chương trình bảng tính.

2. Kỹ năng: HS hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản, để từ đó giúp thao tác nhanh trên máy vi tính.

3.Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.

II/ Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan.

2. Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa

 

doc 139 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 366Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Trường THCS Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g điểm của em
Miệng
15 phút
1 tiết
Học kì
Tổng
ĐTB
Toán
8
8
9
9
?
?
Văn
9
8
9
9
?
?
Anh
10
9
9
10
?
?
Sinh
8
8
8
8
?
?
Điểm trung bình cả kì là:
a/ Nhập mẫu biểu như trên
b/ Tính Tổng điểm và ĐTB của các môn học biết rằng điểm miệng và điểm 15 phút hệ số 1, điểm một tiết hệ số 2, điểm học kì hệ số 3.
c/ Tính điểm trung bình cả kì biết rằng môn toán và văn hệ số 2, các môn khác hệ số 1.
GVHD - Chữa bài tập
Học sinh thực hành
HS thực hành
D. Củng cố:3p	-Đánh giá và nhận xét.
-Vệ sinh phòng máy.
E. Hướng dẫn về nhà: 1p
Tự thực hành thêm. 
F. Điều chỉnh và bổ sung
Tiết 32:
KIỂM TRA THỰC HÀNH 
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học.
2. Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra.
3.Thái độ: nghiêm túc.
II/Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan.
2. Học sinh: giấy kiểm tra.
III/Tiến trình giờ dạy:
A. Ôn định tổ chức: 1p
B.Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
C.Bài mới: 40p
§Ò bµi: §Ò1: Tệp tin bài làm có tên là A.xls (A là tên của học sinh)
Cho mẫu biểu sau:
Bảng thống kê sách:
STT
Tên sách
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Hình học nâng cao 7
28
24000
?
2
Bài tập toán 7
40
8000
?
3
Tiếng anh 7
45
8000
?
a/ Nhập mẫu biểu như trên
b/ Tính cột thành tiền theo công thức: Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá.
(Sử dụng địa chỉ ô để tính không nhập bằng tay).
§Ò2: Tệp tin bài làm có tên là A.xls (A là tên của học sinh)
Cho mẫu biểu sau:
Bảng thành tích SeaGames 22
STT
N­íc
Vµng
B¹c
§ång
Tæng céng
1
ViÖt Nam
28
34
56
?
2
Th¸i Lan
55
27
34
?
3
Lµo
35
16
56
?
a/ Nhập mẫu biểu như trên
b/ Tính cột thành tiền theo công thức: Tæng céng = vµng + b¹c + ®ång
(Sử dụng địa chỉ ô để tính không nhập bằng tay)
D. Củng cố: GV quan s¸t qu¸ tr×nh HS thùc hµnh vµ cho ®iÓm
E. Hướng dẫn về nhà:
Về nhà tự thực hành thêm, làm lại bài kiểm tra.
F. Điều chỉnh và bổ sung
Ngµy .... th¸ng .... n¨m 2016
Kí Duyệt
Ngày soạn: 30/11/2016
Tuần 17 Tiết 33
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. M ỤC TI ÊU
1.. KiÕn thøc
 - KiÓm tra viÖc n¾m b¾t kiÕn thøc cña häc sinh tõ ®Çu n¨m häc.
2. Kü N¨ng
 - H×nh thµnh cho häc sinh kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, t­ duy tæng hîp.
3. 3.Thái độ: nghiêm túc 
II - CHUẨN BỊ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y.
2. Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.
III/TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY:
H§ cña GV 
H§ cña HS
Gi¸o viªn ®­a ra c¸c chñ ®Ò kiÕn thøc lý thuyÕt c¬ b¶n ®· häc trong ch­¬ng tr×nh häc kú I.
- Yªu cÇu häc sinh theo c¸ nh©n lÇn l­ît gi¶i ®¸p c¸c chñ ®Ò lý thuyÕt ®ã.
GV: Ra bµi tËp vµ h­íng dÉn häc sinh lµm bµi.
- häc sinh lµm bµi.
GV: §­a ra ®¸p ¸n.
-1, 2, -6, 1, 1, 1.
GV: §­a ra bµi tËp 2 
- H­íng dÉn häc sinh lµm.
1. Lý thuyÕt
- C¸c thao t¸c khëi ®éng Excel
- C¸c thµnh phÇn trªn cöa sæ cña Excel
- C¸c b­íc nhËp c«ng thøc
- Có ph¸p cña c¸c hµm
 SUM
 AVERAGE
 MAX
 MIN
2. Bµi tËp
a) Bµi 1
Gi¶ sö trong « A1, B1 lÇn l­ît lµ c¸c sè -4, 3. Em h·y cho biÕt kÕt qu¶ cña c¸c phÐp tÝnh:
=SUM(A1,B1)
=SUM(A1,B1,B1)
=SUM(A1,B1,-5)
=SUM(A1,B1,2)
b) Bµi tËp 2
- Sö dông c¸c hµm: SUM tÝnh Tæng, MAX, MIN tÝnh cét Tæng, AVERAGE tÝnh cét N«ng nghiÖp, C«ng nghiÖp, DÞch vô.
1
N¨m
NNghiÖp
CNghiÖp
DVô
Tæng
2
2001
164031
542155
104945
?
3
2002
170366
70499
126381
?
4
2003
174927
136165
139721
?
5
2004
188045
159752
157753
?
6
GTTB
?
?
?
?
7
GTLN
?
8
GTNN
?
- L­u b¶ng víi tªn Gia tri san xuat.
IV. DÆn dß:
- VÒ nhµ «n tËp l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc.
- Xem l¹i nh÷ng bµi thùc hµnh, c«ng thøc tÝnh to¸n, c¸ch sö dông hµm... ®Ó chuÈn bÞ Tiết sau «n tËp tiÕp.
Tiết 34:
ÔN TẬP HỌC KÌ I(t2)
I. M ỤC TI ÊU
a. KiÕn thøc
 - KiÓm tra viÖc n¾m b¾t kiÕn thøc cña häc sinh tõ ®Çu n¨m häc.
b. Kü N¨ng
 - H×nh thµnh cho häc sinh kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, t­ duy tæng hîp.
c - Ph­¬ng ph¸p
 - Quan s¸t, ph©n tÝch tæng hîp.
II - CHUẨN BỊ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh.
2. Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.
III/TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY:
H§ cña GV-HS
Néi dung
GV: §­a ra bµi tËp 
- H­íng dÉn häc sinh lµm.
C©u 3. B¶ng d­íi ®©y lµ doanh sè b¸n hµng cña c«ng ti kinh doanh m¸y tÝnh vµ phô kiÖn m¸y tÝnh Hïng c­êng (§¬n vÞ triÖu ®ång)
Ng­êi b¸n
Th¸ng 1
Th¸ng 2
Th¸ng 3
Tæng theo ng­êi b¸n
Lª Minh NghÜa
120
185
163
Hoµng Lan Anh
80
96
115
NguyÔn Vò §µo
143
59
127
TrÇn Anh §øc
192
104
138
Phan Trung HiÕu
78
149
190
Tæng theo th¸ng
1) H·y lËp mét b¶ng tÝnh theo d÷ liÖu trªn.
2) §Æt c¸c c«ng thøc tÝnh tæng theo th¸ng t­¬ng øng.
3) Trong cét tæng ng­êi b¸n ®Æt c¸c c«ng thøc tÝnh tæng c¸c th¸ng theo tõng ng­êi b¸n.
4) ChÒn thªm 3 cét tr­íc cét cuèi cïng ( Theo ng­ßi b¸n) dµnh cho c¸c th¸ng 4,5,6. KiÓm tra c¸c c«ng thøc t­¬ng øng.
5) ChÌn thªm 3 hµng cho 3 ng­êi b¸n hµng n÷a.
6) Thùc hiÖn thèng kª sau: 
- Trong hai quý doanh sè b¸n hµng cao nhÊt cña mét nh©n viªn trong th¸ng lµ bao nhiªu
- Còng hái nh­ vËy víi doanh sè thÊp nhÊt.
- Th¸ng nµo c«ng ti cã doanh sè cao nhÊt? ThÊp nhÊt?
- Trung b×nh mçi th¸ng c«ng ti cã doanh sè b¸n hµng lµ bao nhiªu?
Yªu cÇu:
1) LËp b¶ng ®óng:
2) LËp c«ng thøc: Sum(B5:B9) vµ nhËp c«ng thøc tt.
3) §Ó tÝnh c¸c th¸ng cña tõ ng­êi b¸n hµng, ta lµm nh­ sau:
= SUM(B5:D5) vµ lµm tÝnh to¸n c¸c « kh¸c.
4)Chän cét E råi thùc hiÖn: nhÊn vµo Insert chä lÖnh Columns.
5) ChÌn thªm hµng: Insert chä lÖnh Rows( ba lÇn).
IV.DÆn dß
 - Thùc hµnh trªn m¸y nÕu cã ®iÒu kiÖn.
 - ChuÈn bÞ tèt cho bµi kiÓm tra häc kú I.
Nhận xét và xét duyệt:
Ngµy .... th¸ng .... n¨m 2014
Tæ tr­ëng
Ph¹m V¨n Chung
Ngày soạn: 27/11/2014
Tuần 18 Tiết 35
KIỂM TRA HỌC K Ì I
A.Mục tiêu:
+ Kiến thức: Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học.
+ Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra.
+ Thái độ: nghiêm túc.
B.Chuẩn bị:
+ Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan.
+ Học sinh: giấy kiểm tra.
C. Đề ra: thời gian 45 phút 
I. TRẮC NGHIỆM 
 Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đầu mỗi câu em cho là đúng nhất.(3điểm)
Câu 1: Để xóa cột, chọn cột cần xóa rồi thực hiện:
A. Nhấn phím Delete 	B. Nhấn phím Enter 
C. Chọn Edit àDelete 	D. Vào Format àDelete
Câu 2: Địa chỉ của một ô là:
A. Cặp tên cột và tên hàng; 	
B. Tên của hàng và cột nằm gần nhau; 
C. Tên của một khối bất kì trong trang tính 	
D. Tên của hàng mà con đang trỏ tới
Câu 3: Để di chuyển qua lại, lên xuống giữa các ô: 
A. Dùng phím Backspace 	B. Dùng phím mũi tên
C. Dùng phím Enter 	D. Dùng phím Spacebar
Câu 4: Khối là một nhóm ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Theo em trong trang tính khối có thể là: 
A. A3: A5 	B. A3: B5 	
C. A3 : B3 	D. Cả A, B và C
Câu 5: Muốn biết kết quả biểu thức (32 – 7)2 – (6 – 5 )3 tại ô A3 nhập công thức: 
A. =(32 – 7)2 – (6 – 5 )3 	B. =(32 – 7)^2 – (6 – 5 )^3 	
C. =(32 – 7)^2 – (6 – 5 )3 	D. =(32 – 7)2 – (6 – 5 )*(6 – 5)
Câu 6: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào dùng để luyện phím nhanh:
	A. Typing Test	B. Earth Explorer
	C. Toolkit Math	D. GeoGebra
II. TỰ LUẬN 
Câu 1: Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính
Câu 2: Hãy nêu thao tác sao chép và di chuyển nội dung trong ô tính? 
Câu 3: Cho bảng tính sau : 
A
B
C
D
E
F
G
1
STT
Họ và tên
Toán
Văn
Lý
Tiếng Anh
Điểm trung bình
2
1
Đinh Vạn Hoàng An
8.5
9
8
9
?
3
2
Lê Thị Hoài An
7
8
8
6
?
4
3
Lê Thái Anh
8
6.6
7
7
?
5
4
Phạm Như Anh
6
8
7.3
7
?
6
Điểm trung bình cao nhất
?
7
Điểm trung bình thấp nhất
?
a. Viết công thức để tính điểm trung bình của từng học sinh tại các ô G2, G3, G4, G5. 
b. Viết hàm để tính điểm trung bình cao nhất của cột điểm trung bình tại ô G6.
c. Viết hàm để tính điểm trung bình thấp nhất của cột điểm trung bình tại ô G7.
Nhận xét và xét duyệt:
Ngµy .... th¸ng .... n¨m 2014
Tæ tr­ëng
Ph¹m V¨n Chung
Ngày soạn: 02/12/2014
Tuần 19 Tiết 36
KIỂM TRA HỌC KÌ I
A. MỤC TIÊU:
+ Kiến thức: Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học.
+ Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra.
+ Thái độ: nghiêm túc.
B.CHUẨN BỊ:
+ Giáo viên: Giáo án và các phòng máy.
+ Học sinh: Vận dụng được LT vào TH.
Câu 1: (7 điểm) 
a. Khởi động chương trình bảng tính .
 Thực hiện:
b. Nhập trang tính theo mẫu sau:
C
D
E
F
G
TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT
Năm
Nông nghiệp(tấn)
Công nghiệp(tấn)
Dịch vụ
Tổng
2001
16
54
104
2002
17
74
126
2003
17
136
139
2004
18
159
157
2005
20
188
178
2006
19
235
215
GTSX Trung bình
GTSX lớn nhất
GTSX nhỏ nhất
c. Tính tổng giá trị sản xuất từng năm của các ngành.
d. Tính giá trị sản xuất trung bình của từng ngành, sử dụng hàm để tính.
e. Tính giá trị sản xuất lớn nhất từng ngành trong các năm.
f. Tính giá trị sản xuất nhỏ nhất từng ngành trong các năm.
Câu 2 :(3 điểm)
Khởi động chương trình:
	+ Luyện gõ phím bằng Typing Test.
	+ Học địa lí thế giới với Earth Explorer.
	+ Thực hiện một số thao tác theo yêu cầu của giáo viên với phần mềm.
Nhận xét và xét duyệt:
Ngµy .... th¸ng .... n¨m 2014
Tæ tr­ëng
Ph¹m V¨n Chung
Ngày soạn: 25/12/2014
Tuần 20 Tiết 37
Bài 6: ®Þnh d¹ng trang tÝnh (t1)
I - Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ ®Þnh d¹ng mét trang tÝnh: Thay ®æi ph«ng ch÷, cì ch÷ vµ kiÓu ch÷; c¨n lÒ « tÝnh, t« mµu nÒn, t« mµu v¨n b¶n...
2. Kü N¨ng
- HS biÕt c¸ch ®Þnh d¹ng mét trang tÝnh theo c¸c néi dung trªn.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, tranh.
2. Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.
III - TiÕn tr×nh bµi d¹y
1. KiÓm tra bµi cò ( kh«ng kiÓm tra )
2. Bµi míi.
§Æt vÊn ®Ò: §Þnh d¹ng néi dung cña mét (hoÆc nhiÒu « tÝnh) em cÇn chän « tÝnh (hoÆc c¸c « tÝnh) ®ã. §Þnh d¹ng kh«ng lµm thay ®æi néi dung cña c¸c « tÝnh.
Ho¹t ®éng cña GV- HS
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu
Chøc n¨ng chÝnh cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×?
-> tr×nh bµy cho hs biÕt: chóng ta cã thÓ tr×nh bµy trang tÝnh nh­: thay ®æi ph«ng ch÷, cë ch÷u, kiÓu ch÷..
§Ó ®Þnh d¹ng néi dung cña « tÝnh em cÇn lµm g×?
Chøc n¨ng chÝnh cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n.
§Ó ®Þnh d¹ng néi dung cña mét « hoÆc nhiÒu « em cÇn chän « tÝnh hoÆc c¸c « tÝnh ®ã. §Þnh d¹ng kh«ng lµm thay ®æi néi dung cña c¸c « tÝnh.
Ho¹t ®éng 2: 1. §Þnh d¹ng ph«ng ch÷, cë ch÷ vµ kiÓu ch÷.
Tr×nh bµy cho hs biÕt c¸c nót lÖnh th­êng ®­îc dïng ®Ó ®Þnh d¹ng ph«ng ch÷, cë ch÷ vµ kiÓu ch÷.
§Ó thay ®æi ph«ng ch÷ ta lµm thÕ nµo?
§Ó thay ®æi cì ch÷ ta lµm thÕ nµo?
§Ó thay ®æi kiÓu ch÷ ta lµm thÕ nµo?
a. Thay ®æi ph«ng ch÷
quan s¸t sgk, suy nghÜ, th¶o luËn -> tr¶ lêi:
- Chän « (hoÆc c¸c « cÇn ®Þnh d¹ng).
- Nh¸y mòi tªn ë « Font.
- Chän ph«ng ch÷ thÝch hîp.
b. Thay ®æi cì ch÷
quan s¸t sgk, suy nghÜ, th¶o luËn -> tr¶ lêi
- Chän « (hoÆc c¸c «) cÇn ®Þnh d¹ng.
- Nh¸y mñi tªn ë « Size
- Chän cì ch÷ thÝch hîp
c. Thay ®æi kiÓu ch÷
- Chän « (hoÆc c¸c «) cÇn ®Þnh d¹ng.
- Nh¸y chuét vµo nót Bold ®Ó chän kiÓu ch÷ ®Ëm, nót Italic ®Ó chän kiÓu ch÷ nghiªng, nót Underline ®Ó chän kiÓu ch÷ g¹ch ch©n.
-> Em cã thÓ chän ®ång thêi nhiÒu nót nµy ®Ó cã c¸c kiÓu ch÷: võa nghiªng võa ®Ëm, võa nghiªng võa g¹ch ch©n
Ho¹t ®éng 3: 2. Chän mµu ph«ng
NgÇm ®Þnh v¨n b¶n vµ sè hiÓn thÞ trªn « tÝnh cã mµu g×?
Em cã thÓ thay ®æi mµu ph«ng ch÷ b»ng c¸ch nµo?
Tr×nh bµy thªm cho hs biÕt c¸ch ®Þnh d¹ng ph«ng ch÷, cë ch÷ vµ kiÓu ch÷ kh¸c.
- Chän « (c¸c «) cÇn ®Þnh d¹ng.
- Nh¸y chuét vµo nót Font Color -> b¶ng mµu xuÊt hiÖn.
- Nh¸y chuét chän mµu thÝch hîp
Chó ý l¾ng nghe -> ghi nhËn:
- Chän « hoÆc c¸c « cÇn ®Þnh d¹ng.
- Më b¶ng chän Format chän Cells -> hép tho¹i xuÊt hiÖn -> chän trang Font.
- T¹i nh·n Font chän ph«ng ch÷ thÝch hîp, t¹i Font Style chän kiÓu ch÷ thÝch hîp, t¹i Size chän cì ch÷ thÝch hîp, t¹i Color chän mµu ch÷ thÝch hîp.
Ho¹t ®éng 4: 3. C¨n lÒ trong « tÝnh
NgÇm ®Þnh d÷ liÖu ®­îc c¨n th¼ng lÒ nµo trong « tÝnh?
Tr×nh bµy cho hs biÕt c¸c nót lÖnh ®­îc dïng ®Ó ®Þnh d¹ng c¨n lÒ trong « tÝnh.
H·y nh¾c l¹i c¸c b­íc ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n ë líp 6 ®· häc.
§Ó c¨n lÒ trong « tÝnh em lµ thÕ nµo?
H­íng dÉn hs quan s¸t sgk vµ cho biÕt ®Ó c¨n th¼ng d÷ liÖu vµo gi÷a c¸c « ta lµm thÕ nµo?
- Chän « (hoÆc c¸c «) cÇn ®Þnh d¹ng
- Nh¸y chuét vµo nót Center ®Ó c¨n gi÷a, nót Align Left ®Ó c¨n th¼ng lÒ tr¸i hoÆc nót Align Right ®Ó c¨n th¼ng lÒ ph¶i trong « tÝnh.
Quan s¸t sgk, suy nghÜ, th¶o luËn -> tr¶ lêi
- Chän c¸c « cÇn c¨n gi÷a d÷ liÖu vµo gi÷a.
- Nh¸y nót Merge and Center ®Ó c¨n d÷ liÖu vµo gi÷a. 
3 - Cñng cè:
- C¸ch chän mµu cho ph«ng ch÷ trong trang tÝnh.
- C¸c thao t¸c c¨n lÒ trong « tÝnh.
4 - H­íng dÉn vÒ nhµ:
- Thùc hµnh trªn m¸y nÕu cã ®iÒu kiÖn
- Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ häc lý thuyÕt, tr¶ lêi c¸c c©u hái 1, 2 sgk vµo vë.
- §äc néi dung môc 4, 5 -> tiÕt sau häc.
Tiết 38	
®Þnh d¹ng trang tÝnh (t2)
I - Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña tÝnh to¸n trong trang tÝnh.
- T¸c dông cña viÖc trang trÝ phï hîp cho mét trang tÝnh.
2. Kü N¨ng
- HS biÕt c¸ch t¨ng hoÆc gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n, t« mµu nÒn vµ kÎ ®­êng biªn cña c¸c « tÝnh.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y.
2. Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.
III - TiÕn tr×nh bµi d¹y
1 - KiÓm tra bµi cò: ? C¸ch chän mµu cho ph«ng ch÷ trong trang tÝnh.
 ? C¸c thao t¸c c¨n lÒ trong « tÝnh.
TL: Chän mµu: Chän trang tÝnh à chän nót lÖn Font color trªn nót lÖnh.
	C¨n lÒ: Chän « hoÆc khèi « cÇn c¨n lÒ à chän 1 trong 3 nót c¨n lÒ trªn thanh nót lÖnh.
2 - Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: 4. T¨ng hoÆc gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n cña d÷ liÖu sè.
Tr×nh bµy cho häc sinh biÕt ta cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n cña d÷ liÖu sè trong « tÝnh -> h­íng dÉn hs quan s¸t sgk nªu c¸c b­íc thùc hiÖn.
Tr×nh bµy cho hs biÕt thªm c¸ch ®Þnh d¹ng sè ch÷ sè thËp ph©n cho d÷ liÖu sè trong « tÝnh.
- Chän « (c¸c «) cÇn t¨ng hoÆc gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n.
- Nh¸y chuét vµo nót Decrease Decimal ®Ó gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n hoÆc nh¸y nót Increase Decimal ®Ó t¨ng sè ch÷ sè thËp ph©n.
Chó ý l¾ng nghe, ghi nhËn:
- Chän « (c¸c «) cÇn ®Þnh d¹ng.
- Më b¶ng chän Format chän Cells (Ctrl + 1) vµ chän trang Number, t¹i Category chän Number, t¹i Decimal Places chän sè ch÷ sè cÇn hiÔn thÞ sau dÊu chÊm thËp ph©n.
* Chó ý
Khi gi¶m bít mét ch÷ sè thËp ph©n, ch­¬ng tr×nh sÏ thùc hiÖn quy t¾c lµm trßn sè. 
Ho¹t ®éng 2: 5. T« mµu nÒn vµ kÎ ®­êng biªn cña c¸c « tÝnh.
Tr×nh bµy c¸c b­íc t« mµu nÒn cho « tÝnh?
Tr×nh bµy c¸ch kÎ ®­êng biªn cho « tÝnh?
Tr×nh bµy cho hs biÕt thªm c¸ c¸ch kh¸c kÎ ®­êng biªn cho c¸c « tÝnh.
a. T« mµu nÒn cho « tÝnh
- Chän « (c¸c «) cÇn t« mµu nÒn.
- Nh¸y nót Fill Color ®Ó chän mµu nÒn -> b¶ng mµu xuÊt hiÖn.
- Nh¸y chän mµu nÒn
L­u ý: Sau khi ®­îc sö dông ®Ó t« mµu nÒn, nót Fill Color cho biÕt mµu míi sö dông tr­íc ®ã. §Ó t« mµu nÒn cho «, em chØ cÇn nh¸y chuét trªn nót lÖnh Fill Color.
b. KÎ ®­êng biªn cho c¸c « tÝnh.
- Chän c¸c « cÇn kÎ ®­êng biªn.
- Nh¸y nót Border ®Ó chän kiÓu kÏ ®­êng biªn.
- Nh¸y chän kiÓu kÎ ®­êng biªn.
L­u ý: Sau khi ®­îc sö dông ®Ó kÎ ®­êng biªn, nót lÖnh Borders cho thÊy kiÓu kÎ ®­êng biªn míi sö dông tr­íc ®ã. §Ó kÎ nhanh ®­êng biªn, em chØ cÇn nh¸y chuét vµo nót lÖnh Borders.
Chó ý l¾ng nghe, ghi nhËn.
- Chän c¸c « cÇn kÎ ®­êng biªn
- Më b¶ng chän Format chän Cells (Ctrl + 1) vµ chän trang Border -> chän c¸c ®­êng kÎ ®­êng biªn.
3 - Cñng cè:
- C¸ch t¨ng, gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n trong trang tÝnh.
- C¸ch t« mµu nÒn vµ kÎ ®­êng biªn cho c¸c « tÝnh trong trang tÝnh.
4 - H­íng dÉn vÒ nhµ:
- Thùc hµnh trªn m¸y nÕu cã ®iÒu kiÖn
- Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ häc lý thuyÕt, tr¶ lêi c¸c c©u hái 3, 4, 5 vµ 6 sgk vµo vë.
- §äc néi dung bµi thùc hµnh 6 -> tiÕt sau thùc hµnh.
Nhận xét và xét duyệt:
Ngµy .... th¸ng .... n¨m 2014
Tæ tr­ëng
Ph¹m V¨n Chung
Ngày soạn: 2/01/2015
Tuần 21 Tiết 39
Bµi Thực Hµnh6.
tr×nh bµy b¶ng ®iÓm líp em (t1)
I. Môc tiªu
1- KiÕn thøc: 
- Thùc hiÖn c¸c thao t¸c c¨n chØnh d÷ liÖu vµ ®Þnh d¹ng trang tÝnh.
2- KÜ n¨ng: 
- §Þnh d¹ng c¨n lÒ trong « tÝnh;
- §Þnh d¹ng t¨ng gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n cña d÷ liÖu sè;
- KÎ ®­êng biªn vµ t« mµu nÒn cho « tÝnh.
3- Th¸i ®é: 
 BiÕt vËn dông vµ sö dông hç trî häc tËp cña m×nh.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y.
2. Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc	
	1- KiÓm tra bµi cò:
	- Em h·y nªu c¸c b­íc c¨n lÒ trong « tÝnh?
	- Em h·y nªu c¸c b­íc t« mµu nÒn vµ kÎ ®­êng biªn?
2-Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: 1. Môc ®Ých, yªu cÇu
Tr×nh bµy môc ®Ých yªu cÇu cña bµi thùc hµnh ®Ó häc sinh biÕt -> thùc hµnh ®¹t môc ®Ých yªu cÇu ®ã.
Chó ý l¾ng nghe, ghi nhËn:
Thùc hiÖn c¸c thao t¸c c¨n chØnh d÷ liÖu vµ ®Þnh d¹ng trang tÝnh.
Ho¹t ®éng 2: 2. Néi dung
H·y tr×nh bµy c¸ch thùc hiÖn më b¶ng tÝnh Bang diem lop em ®· l­u trong bµi thùc hµnh 4.
? C¸ch tr×nh bµy cña trang tÝnh nµo cã ­u ®iÓm h¬n, vµ ­u ®iÓm h¬n ë ®iÓm nµo?
? C¸c yÕu tè ®Þnh d¹ng kh¸c biÖt lµ g×? YC liÖt kª c¸c yÕu tè kh¸c biÖt ®ã?
? §Ó cã ®­îc c¸c kÕt qu¶ ®· nhËn biÕt ®ã cÇn thùc hiÖn thao t¸c ®Þnh d¹ng g×? Em h·y liÖt kª c¸c thao t¸c ®ã?
- GV h­íng dÉn chi Tiết thao t¸c gép c¸c « tõ A1 ®Õn G1 b»ng c¸ch chän khèi « A1:G1 råi nh¸y nót Merge and Center. §Ó huû bá thao t¸c trªn nh¸y nót mét lÇn n÷a.
Bµi tËp 1: Thùc hµnh ®Þnh d¹ng v¨n b¶n vµ sè, c¨n chØnh d÷ liÖu, t« mµu v¨n b¶n, kÎ ®­êng biªn vµ t« mµu nÒn.
Më b¶ng tÝnh Bang diem lop em ®· ®­îc l­u trong bµi thùc hµnh 4. Thùc hiÖn c¸c ®iÒu chØnh vµ ®Þnh d¹ng thÝch hîp ®Ó cã trang tÝnh nh­ trªn h×nh 66 sgk. Cuèi cïng l­u b¶ng tÝnh.
Suy nghÜ -> tr¶ lêi.
-> C©n ®èi, dÔ ph©n biÖt vµ so s¸nh nhê hµng tiªu ®Ò cét cã kiÓu ph«ng ch÷ kh¸c biÖt, c¸c « tÝnh ®­îc t« mµu nÒn theo nhãm 5 HS, dl quan träng lµ §iÓm trung b×nh cã mµu nÒn riªng biÖt,
-> Ph«ng ch÷, mµu ch÷ hµng tiªu ®Ò b¶ng vµ hµng tiªu ®Ò c¸c cét, ph«ng ch÷ vµ mµu ch÷ c¸c hµng kh¸c, hµng tiªu ®Ò b¶ng ®­îc c¨n gi÷a nhiÒu « tÝnh, mµu nÒn vµ ®­êng biªn,
- GV ghi lªn b¶ng ®Ó tæng kÕt vµ thèng nhÊt víi HS. Qua ®ã HS sÏ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò theo 
Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh
Quan s¸t qu¸ tr×nh thùc hµnh cña häc sinh, chç nµo häc sinh ch­a hiÓu -> gi¸o viªn h­íng dÉn l¹i.
Chó ý thùc hµnh theo néi dung gi¸o viªn ®Ò ra, nÕu cßn vÊn ®Ò nµo ch­a hiÓu yªu cÇu gi¸o viªn h­íng dÉn l¹i.
3. Cñng cè
- GV HÖ thèng l¹i nh÷ng néi dug lý thuyÕt HS cÇn ph¶i nhí sau tiÕt häc.
- NhËn xÐt chung vÒ giê thùc hµnh, ®éng viªn khÝch lÖ nh÷ng häc sinh thùc hµnh tèt ®ång thêi còng nh¾c nhë mét sè häc sinh thùc hµnh cßn yÕu -> kh¾c phôc.
4. DÆn dß, h­íng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ.
- DÆn dß häc sinh vÒ nhµ «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cò.
- §äc bµi tËp 2 (Bµi thùc hµnh 5 – Tr×nh bµy b¶ng ®iÓm líp em) vµ cã c¸ch thùc hiÖn -> tiÕt sau thùc hµnh.
- Thùc hµnh thªm (nÕu cã m¸y).
Tiết 40	
Bµi Thực Hµnh6.
tr×nh bµy b¶ng ®iÓm líp em (t2)
I. Môc tiªu
1- KiÕn thøc: 
- Thùc hiÖn c¸c thao t¸c c¨n chØnh d÷ liÖu vµ ®Þnh d¹ng trang tÝnh.
2- KÜ n¨ng: 
- §Þnh d¹ng c¨n lÒ trong « tÝnh;
- §Þnh d¹ng t¨ng gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n cña d÷ liÖu sè;
- KÎ ®­êng biªn vµ t« mµu nÒn cho « tÝnh.
3- Th¸i ®é: 
 BiÕt vËn dông vµ sö dông hç trî häc tËp cña m×nh.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y.
2. Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc	
	1- KiÓm tra bµi cò:
	- Em h·y nªu c¸c b­íc c¨n lÒ trong « tÝnh?
	- Em h·y nªu c¸c b­íc t« mµu nÒn vµ kÎ ®­êng biªn?
 - KÕt hîp trong giê thùc hµnh
2-Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: 2. Néi dung
Tr×nh bµy c¸c c¸ch khëi ®éng Excel?
H­íng dÉn hs c¸ch thùc hiÖn t¹o trang tÝnh.
®Ó tÝnh mËt ®é d©n sè ë « E6 em sö dông c«ng thøc nµo?
Tr×nh bµy c¸ch sao chÐp c«ng thøc vµo c¸c « t­¬ng øng cña cét E.
§Ó cã trang tÝnh nh­ h×nh 68 em thùc hiÖn thÕ nµo?
Tr×nh bµy c¸ch l­u trang tÝnh víi tªn Cac nuoc DNA?
Bµi tËp 2: Thùc hµnh lËp trang tÝnh, sö dông c«ng thøc, ®Þnh d¹ng, c¨n chØnh d÷ liÖu vµ t« mµu.
Khëi ®éng ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel.
Suy nghÜ, nh¾c l¹i.
a. LËp trang tÝnh víi d÷ liÖu c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ nh­ h×nh 67 sgk (tªn c¸c n­íc trong cét B ®­îc nhËp theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i).
chó ý l¾ng nghe -> thùc hiÖn
b. LËp c«ng thøc ®Ó tÝnh mËt ®é d©n sè (ng­êi/km2) cña Bru-n©y trong « E6. Sao chÐp c«ng thøc vµo c¸c « t­¬ng øng cña cét E ®Ó tÝnh mËt ®é d©n sè cña c¸c n­íc cßn l¹i.
suy nghÜ, th¶o luËn -> tr¶ lêi:
t¹i « E6 em sö dông c«ng thøc:
= (D6*1000000)/(C6*1000)
Chän « E6, nh¸y nót copy trªn thanh c«ng cô; chän khèi E7:E16, nh¸y nót Paste trªn thanh c«ng cô.
c. ChÌn thªm c¸c hµng trèng cÇn thiÕt, ®iÒu chØnh hµng, cét vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n, ®Þnh d¹ng sè ®Ó cã trang tÝnh t­¬ng tù nh­ h×nh 68 sgk.
Quan s¸t sgk, suy nghÜ, th¶o luËn -> tr¶ lêi:
- Chän khèi A2:F2 vµ nh¸y nót Meger and center ®Ó nhËp « tiªu ®Ò sau ®ã nh¸y vµo mñi tªn nót lÖnh Font Color vµ chän mµu tÝm.
- Chän khèi C6:C16 vµ nh¸y vµo nót lÖnh t¨ng ch÷ sè thËp ph©n.
.
d. L­u b¶ng tÝnh víi tªn Cac nuoc DNA.
Nh¸y nót Save trªn thanh c«ng cô -> hép tho¹i Save as xuÊt hiÖn, t¹i file name gâ tªn tÖp: “Cac nuoc DNA” -> chän Save.
Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh
Chia nhãm vµ yªu cÇu hs thùc hµnh theo nhãm ®ång thêi quan s¸t qu¸ tr×nh thùc hµnh cña häc sinh, chæ nµo häc sinh ch­a hiÓu -> gi¸o viªn h­íng dÉn l¹i.
Chó ý thùc hµnh theo n«i dung gi¸o viªn ®Ò ra, nÕu cßn vÊn ®Ò nµo ch­a hiÓu yªu cÇu gi¸o viªn h­íng dÉn l¹i.
3. Cñng cè
- GV HÖ thèng l¹i nh÷ng néi dug lý thuyÕt HS cÇn ph¶i nhí sau tiÕt häc.
- NhËn xÐt chung vÒ giê thùc hµnh, ®éng viªn khÝch lÖ nh÷ng häc sinh thùc hµnh tèt ®ång thêi còng nh¾c nhë mét sè häc sinh thùc hµnh cßn yÕu -> kh¾c phôc.
4. DÆn dß, h­íng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ.
- NhËn xÐt buæi thùc hµnh, ChÊm ®iÓm mét sè nhãm. VÒ nhµ nghiªn cøu bµi 7. 
Nhận xét và xét duyệt:
Ngµy .... th¸ng .... n¨m 2015
Tæ tr­ëng
Ph¹m V¨n Chung
 Ngày soạn: 7/1/2015
Tuần 22 Tiết 41
	Bµi 7. tr×nh bµy vµ in trang tÝnh	 (t1)
I. Môc tiªu 
1- KiÕn thøc:
 - HiÓu môc ®Ých cña viÖc xem trang tÝnh tr­íc khi in.
2- KÜ n¨ng:
	- BiÕt c¸ch xem tr­íc khi in;
	- BiÕt ®iÒu chØnh trang in b»ng c¸ch di chuyÓn dÊu ng¾t trang, ®Æt lÒ vµ h­íng giÊy in;
	- BiÕt c¸ch in trang tÝnh.
3- Th¸i ®é:
BiÕt vËn dông vµ sö dông hç trî häc tËp cña m×nh.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn:

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12212479.doc