Giáo án Tin học khối 7 - Bài thực hành 5: Bố trí lại trang tính của em

BÀI THỰC HÀNH 5:

BỐ TRÍ LẠI TRANG TÍNH CỦA EM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xoá hàng và cột của trang tính.

 - Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng thành thạo các kiến thức trên

3. Thái độ:

- Tập trung, nghiêm túc, có ý thức tự học.

II. CHUẨN BỊ:

 - Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy tính.

 - Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ:

 3. Bài mới:

 * Tieán trình baøi daïy:

 

doc 6 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 307Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Bài thực hành 5: Bố trí lại trang tính của em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần:13
Ngày soạn: 27/11/2017
Tiết: 26
Ngày dạy: 30/11/2017
BÀI THỰC HÀNH 5:
BỐ TRÍ LẠI TRANG TÍNH CỦA EM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xoá hàng và cột của trang tính.
	- Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu
2. Kỹ năng:
- Biết sử dụng thành thạo các kiến thức trên
3. Thái độ: 
- Tập trung, nghiêm túc, có ý thức tự học.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy tính.
	- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: 
	3. Bài mới:
	* Tieán trình baøi daïy:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
Noäi dung
20’
Hoaït ñoäng 1:Höôùng daãn baøi taäp 1
1. Baøi taäp 1: 
a) - Choïn coät D
- InsertàColumns
- Nhaäp theâm coät moân tin hoïc nhö minh hoa h.48a trang 45.
b) - Choïn haøng 1
- InsertàRows
- Choïn haøng 3
- InsertàRows
- Ñieàu chænh ñoä cao haøng. 
c) Kieåm tra laïi coâng thöùc trong coät G (Ñieåm trung bình)
d) Di chuyeån döõ lieäu.
- Nhaéc laïi ñeå cheøn theâm coät ta thöïc hieän nhö theá naøo?
- Vaäy ñeå cheøn theâm coät troáng vaøo tröùôc coät D ta laøm nhö theá naøo?
- Sau khi ñaõ cheøn xong coät môùi, ta tieán haønh nhaäp thoâng tin vaøo.
- Töông töï cheøn theâm haøng troáng vaø ñieàu chænh ñoä roäng cuûa coät , ñoä cao cuûa haøng ñeå coù trang tính töông töï nhö treân hình 48a
- Vaäy sau khi cheøn theâm coät hoaëc haøng thì haøng naøo, coät naøo seõ ñöôïc cheøn?
- Kieåm tra coâng thöùc trong coät G (Ñieåm trung bình).
-HS traû lôøi.
- Choïn coät D
- InsertàColumns
- HS thöïc hieän treân maùy.
- Moät haøng troáng seõ ñöôïc cheøn leân treân haøng ñöôïc choïn. (Hoaëc neáu laø coät thì moät coät troáng seõ ñöôïc cheøn beân traùi coät ñöôïc choïn)
- HS thöïc hieän treân maùy.
18’
Hoaït Ñoäng 2: Höôùng daãn baøi taäp 2
2.Baøi taäp 2: 
a) -Choïn coät D à Cut à choïn oâ baát kyøà Paste
-Choïn laïi coät Dà Edit / Delete
-Tính ÑTB trong oâ F5.
b) –Choïn coät F à Insert / Columns
c) –Choïn coät ÑTBà Insert / Columns
a) GV yeâu caàu HS haõy di chuyeån döõ lieäu trong coät D (tin hoïc) taïm thôøi sang moät coät khaùc vaø xoaù coät D.
- Söû duïng haøm Average ñeå tính ñieåm trung bình ba moân hoïc (Toaùn, Vaät Lyù, Ngöõ vaên) cuûa baïn ñaàu tieân trong oâ F5.
-Sao cheùp coâng thöùc ñeå tính ñieåm trung bình cuûa caùc baïn coøn laïi.
b)Cheøn theâm moät coät vaøo sau coät E (Ngöõ vaên) vaø sao cheùp döõ lieäu töø coät löu taïm thôøi(caâu a)vaøo coät môùi ñöôïc cheøn theâm. Ktra CT trong coät ÑTB coøn ñuùng khoâng? 
c) Cheøn theâm 1 coät môùi vaøo tröôùc coät ÑTB vaø nhaäp döõ lieäu ñeå coù trang tính nhö h.49. 
- Thöïc hieän theo yeâu caàu vaø höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
- Laéng nghe, theo doõi.
- Thöïc haønh theo höôùng daãn
5’
Hoaït ñoäng3: Cuûng coá
- Heä thoáng laïi toaøn boä noäi dung.
- Neáu choïn nhieàu coät/haøng soá coät/haøng môùi ñöôïc cheøn theâm seõ ñuùng baèng soá coät/haøng ñaõ choïn.
- Laéng nghe.
- Ghi nhô kieán thöùc.
4. Daën doø : 	(1’)
- Veà nhaø hoïc baøi cuõ.
- Laøm baøi taäp saùch giaùo khoa
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM
BÀI THỰC HÀNH 5:
BỐ TRÍ LẠI TRANG TÍNH CỦA EM
GIÁO ÁN
Tuần:14
Ngày soạn: 04/12/2017
Tiết: 27
Ngày dạy: 07/12/2017
I. MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc
- Tieáp tuïc thöïc hieän caùc thao taùc ñieàu chænh ñoä roäng cuûa coät hoaëc ñoä cao cuûa haøng, cheøn theâm hoaëc xoaù haøng vaø coät cuûa trang tính, thöïc hieän caùc thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu.
	2. Kyõ naêng
Reøn luyeän kyõ naêng thao taùc veà nhaäp coâng thöùc, söû duïng haøm treân chöông trình Excel.
3 . Thaùi ñoä
Nghieâm tuùc trong thöïc haønh.
Coù yù thöùc, thoùi quen suy nghó vaø laøm vieäc hôïp lyù, khoa hoïc vaø chính xaùc.
II. CHUAÅN BÒ
1. Chuaån bò cuûa Giaùo vieân:
- Saùch giaùo khoa, giaùo aùn.
- Tranh, baûng phuï, baøi thöïc haønh, phoøng maùy vi tính.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
- Saùch vôû, buùt thöôùc.
- Hoïc thuoäc lyù thuyeát vaø xem tröôùc noäi dung thöïc haønh.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
1. Toå chöùc lôùp: (1’)
- OÅn ñònh toå chöùc.
- Kieåm tra só soá:
2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’)
* Caâu hoûi: 
1. Trình baøy caùch ñieàu chænh haøng, coät trong trang tính?
2. Trình baøy caùch xoaù haøng, coät trong trang tính?
 * Ñaùp aùn: 
 1. Caùch ñieàu chænh haøng, coät trong trang tính
	* Di chuyeån chuoät ñeán vaïch ngaên caùch haøng, coät
	 - Thöïc hieän thao taùc keùo thaû chuoät ñeå ñieàu chænh.
	( Ta thöïc heän thao taùc nhaùy ñuùp chuoät vaøo vaïch ngaên caùch)
2. Choïn haøng, coät caàn xoaùà EditàDelete
3. Giaûng baøi môùi:
	* Giôùi thieäu baøi môùi:	 (1’)
	Ñeå bieát caùch söû duïng ñieàu chænh ñoä roäng cuûa coät hoaëc ñoä cao cuûa haøng, cheøn theâm hoaëc xoaù haøng vaø coät cuûa trang tính, thöïc hieän caùc thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu thì hoâm nay ta seõ ñöôïc tìm hieåu qua baøi thöïc haønh.
	* Tieán trình baøi daïy:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
Noäi dung
32’
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn baøi taäp 3
Baøi taäp 3: 
Thöïc haønh sao cheùp vaø di chuyeån coâng thöùc vaø döõ lieäu 
- Khi sao cheùp oâ coù coâng thöùc chöùa ñòa chæ thì caùc ñòa chæ töï ñoäng ñieàu chænh ñeå giöõ quan heä töông ñoái theo oâ ñích.
 -Taïo trang tính nhö maãu 
Taïo trang tính môùi vôùi noäi dung nhö hình 50 sau ñoù: Söû duïng haøm hoaëc coâng thöùc thích hôïp trong oâ D1 ñeå tính toång caùc soá trong caùc oâ A1, B1 vaø C1?
Haõy sao cheùp coâng thöùc trong oâ D1 vaøo caùc oâ : D2; E1; E2 vaø E3. Quan saùt caùc keát quaû nhaän ñöôïc vaø giaûi thích. Di chuyeån coâng thöùc trong oâ D1 vaøo oâ G1 vaø coâng thöùc trong oâ D2 vaøo oâ G2. Quan saùt keát quaû nhaän ñöôïc vaø ruùt ra nhaän xeùt cuûa em?
- Kieåm tra keát quaû cuûa caùc nhoùm.
=> Ruùt ra keát luaän
- Thöïc haønh taïo trang tính
- ÔÛ ñaây ta söû duïng haøm SUM ñeå tính toång ôû oâ D1 nhö sau: = SUM(A1, B1, C1).
- Ví duï, ôû oâ D1 ta nhaäp coâng thöùc: =A1+B1+C1, cho keát quaû laø 6(=1+2+3); khi sao cheùp coâng thöùc naøy ôû oâ D1 sang oâ D2, taïi oâ D2 coâng thöùc seõ laø:=A2+B2+C2 cho keát quaû laø 15(=4+5+6); Nhö vaäy coù theå hieåu laø khi ñòa chæ haøng cuûa oâ ñích taêng leân 1 (töø D1 sang D2)thì ñòa chæ haøng cuûa caùc oâ tính trong coâng thöùc cuõng taêng töông öùng leân 1(A1 thaønh A2, B1 thaønh B2, C1 thaønh C2)
5’
Hoaït ñoäng3: Cuûng coá
- Kieåm tra keát quaû thöïc haønh roài nhaän xeùt.
- Laéng nghe.
- Ghi nhô kieán thöùc.
4. Daën doø : 	(1’)
- Hoïc baøi veà caùc thao taùc ñieàu chænh ñoä roäng, cao cuûa coät, haøng.
- Tìm hieåu tröôùc noäi dung coøn laïi
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM
GIÁO ÁN
Tuần:14
Ngày soạn: 04/12/2017
Tiết: 28
Ngày dạy: 07/12/2017
BÀI THỰC HÀNH 5:
BỐ TRÍ LẠI TRANG TÍNH CỦA EM
I. MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc
- Tieáp tuïc thöïc hieän caùc thao taùc ñieàu chænh ñoä roäng cuûa coät hoaëc ñoä cao cuûa haøng, cheøn theâm hoaëc xoaù haøng vaø coät cuûa trang tính, thöïc hieän caùc thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu.
	2. Kyõ naêng
Reøn luyeän kyõ naêng thao taùc veà nhaäp coâng thöùc, söû duïng haøm treân chöông trình Excel.
3 . Thaùi ñoä
Nghieâm tuùc trong thöïc haønh.
Coù yù thöùc, thoùi quen suy nghó vaø laøm vieäc hôïp lyù, khoa hoïc vaø chính xaùc.
II. CHUAÅN BÒ
1. Chuaån bò cuûa Giaùo vieân:
- Saùch giaùo khoa, giaùo aùn.
- Tranh, baûng phuï, baøi thöïc haønh, phoøng maùy vi tính.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
- Saùch vôû, buùt thöôùc.
- Hoïc thuoäc lyù thuyeát vaø xem tröôùc noäi dung thöïc haønh.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
1. Toå chöùc lôùp: (1’)
- OÅn ñònh toå chöùc.
- Kieåm tra só soá:
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
3. Giaûng baøi môùi:
	* Giôùi thieäu baøi môùi:	(1’)
	Ñeå bieát caùch söû duïng ñieàu chænh ñoä roäng cuûa coät hoaëc ñoä cao cuûa haøng, cheøn theâm hoaëc xoaù haøng vaø coät cuûa trang tính, thöïc hieän caùc thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu thì hoâm nay ta seõ ñöôïc tìm hieåu qua baøi thöïc haønh.
	* Tieán trình baøi daïy:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
Noäi dung
37’
Hoaït Ñoäng 1: Höôùng daãn baøi taäp 4
Baøi taäp 4: Thöïc haønh cheøn vaø ñieàu chænh ñoä roäng coät, ñoä cao haøng 
Cheøn haøng: InsertàRows
Cheøn coät: Insertàcolumns
- Môû baûng tính So theo doi the luc ñaõ löu trong baøi taäp 2. Thöïc hieän caùc thao taùc cheøn theâm haøng, theâm coät, ñieàu chænh caùc haøng vaø coät ñeå coù trang tính töông töï nhö hình 51.
- Ta caàn cheøn vaøo nhöõng haøng, coät naøo ñeå baûng tính gioáng maãu?
- Nhaän xeùt
- Thöïc haønh theo höôùng daãn.
- Phaùt bieåu: Cheøn haøng hang danh saùch lôùp em vaø coät ñòa chæ vaø coät ñieän thoaïi.
- Chuù yù laéng nghe, ghi nhôù noäi dung chính
- Nhaäp döõ lieäu vaøo caùc coät vöøa cheøn theâm vaø löu baûng tính?
- Thöïc haønh theo yeâu caàu
5’
Hoaït ñoäng3: Cuûng coá
- Kieåm tra keát quaû thöïc haønh roài nhaän xeùt.
- Laéng nghe.
- Ghi nhô kieán thöùc.
4. Daën doø : 	(1’)
- Hoïc baøi veà caùc thao taùc ñieàu chænh ñoä roäng, cao cuûa coät, haøng.
- Tìm hieåu tröôùc noäi dung coøn laïi
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 26 27 28.doc