Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 65: Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

BÀI THỰC HNH 10: THỰC HNH TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 Thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.

2. Kỹ năng:

 Rèn luyện kỹ năng thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.

3. Thái độ:

 Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK, ti liệu, my tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.

 

doc 9 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 706Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 65: Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 34
Ngày soạn:01/05/2017
Tiết:65
Ngày dạy: 04/05/2017
BÀI THỰC HÀNH 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, tài liệu, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới:
* Giới thiệu bài mới: (2’)
 Trong bảng tính các dữ liệu thường được trình bày theo bảng, và cách trình bày theo biểu đồ. và các em đã được tìm hiểu về cách tạo biểu đồ và mục đích tạo biểu đồ, tiết này các em vận dụng kiến thức đã học vào tạo biểu đồ.
* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
11’
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành bài tập 3
Bài tập 3: Tạo biểu đồ và trình bày trang in
a) Sao chép: Chọn cột B và G và vào Edit\Copy sau đó chọn vị trí cần sao chép rồi nháy Edit\Paste.
- Tạo biểu đồ:
+ Chọn dạng biểu đồ: biểu đồ hình cột
+ Xác định miền dữ liệu: Chọn cột tổng thu nhập bình quân theo đầu người.
- Mở lại bảng tính Thong ke được lưu trong bài tập 2.
a) Thực hiện sao chép
Hướng dẫn sao chép
Chọn cột B và G và vào Edit\Copy sau đó chọn vị trí cần sao chép rồi nháy Edit\Paste.
- Hướng dẫn tạo biểu đồ
- Thực hiện theo yêu cầu
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện sao chép và tạo biểu đồ theo hướng dẫn. Kết quả:
11’
11’
- Chú ý để tạo biểu đồ đúng ta cần xác định đúng miền dữ liệu cho biểu đồ.
b) Sao chép hàng 4 và hàng 13 vào trang tính khác và tạo biểu đồ hình tròn
Hướng dẫn sao chép và tạo biểu đồ.
c) Di chuyển các biểu đồ xuống dưới vùng có dữ liệu. Xem trước trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh nếu cần, để có thể in hết vùng dữ liệu và các biểu đồ trên một trang giấy.
- Cuối cùng lưu trang
- Chú ý lắng nghe, thực hiện sao chép và tạo biểu đồ theo hướng dẫn
- Kết quả:
- Chú ý lắng nghe, thực hành theo hướng dẫn
- Lưu: Chọn File\Save
+ Ghi thông tin giải thích
+ Xác định vị trí đặt biểu đồ: Dặt cùng trang chứa dữ liệu
b) Sao chép và tạo biểu đồ hình tròn
c) Tiến hành thay đổi vị trí biểu đồ.
- Nháy chuột vào biểu đồ và kéo thả chuột vào vị trí khác.
- Trình bày ngắt trang, xem trước khi in.
5’
Hoạt động 3: Củng cố
- Kiểm tra kết quả
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện
4. Nhận xét:	(3’)
	Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.
5. Dặn dò : 	(1’)
 Xem tiếp phần cịn lại của bài.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
GIÁO ÁN
Tuần: 34
Ngày soạn:01/05/2017
Tiết:66
Ngày dạy: 04/05/2017
BÀI THỰC HÀNH 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, tài liệu, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới:
* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
33’
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành bài tập 3
Bài tập 3: 
b) Sao chép và tạo biểu đồ hình tròn
c) Tiến hành thay đổi vị trí biểu đồ.
- Nháy chuột vào biểu đồ và kéo thả chuột vào vị trí khác.
- Trình bày ngắt trang, xem trước khi in.
- Chú ý để tạo biểu đồ đúng ta cần xác định đúng miền dữ liệu cho biểu đồ.
b) Sao chép hàng 4 và hàng 13 vào trang tính khác và tạo biểu đồ hình tròn
Hướng dẫn sao chép và tạo biểu đồ.
c) Di chuyển các biểu đồ xuống dưới vùng có dữ liệu. Xem trước trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh nếu cần, để có thể in hết vùng dữ liệu và các biểu đồ trên một trang giấy.
- Cuối cùng lưu trang
- Chú ý lắng nghe, thực hiện sao chép và tạo biểu đồ theo hướng dẫn
- Kết quả:
- Chú ý lắng nghe, thực hành theo hướng dẫn
- Lưu: Chọn File\Save
5’
Hoạt động 3: Củng cố
- Kiểm tra kết quả
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện
4. Nhận xét:	(4’) Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.
5. Dặn dò : 	(2’) Xem tiếp phần cịn lại của bài.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
KIỂM TRA 1 TIẾT (THỰC HÀNH)
GIÁO ÁN
Tuần: 34
Ngày soạn: /04/2016
Tiết:66
Ngày dạy: 22/04/2016
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Hệ thống các kiếm thức thực hành tổng hợp trên excel.
2. Kỹ năng:
 Đánh giá kiểm tra lại các kiến thức đã học.
3. Thái độ:
	Rèn tính cẩn thận
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, đề kiểm tra, phịng máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Kiếm thức đã học.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Kiểm tra sĩ số.
2. Bài mới: (43’)
 a. Hình thức kiểm tra: Thực hành trực tiếp trên máy
 b. Nội dung kiến thức kiểm tra: Nội dung kiến thức về các thao tác trên bảng tính.
Tệp tin bài làm cĩ tên là A.xls (A là tên của học sinh)
3. Đề kiểm tra:
a. Khëi ®éng b¶ng tÝnh Excel lËp b¶ng nh­ mÉu sau : (3®)
STT
Hä vµ Tªn
To¸n
LÝ
Ho¸
V¨n
§iĨm TB
1
§inh Hoµng An
8
7
6
7
?
2
Lª Th¸i Anh
8
8
8
7
?
3
Ph¹m Thanh B×nh
6
7
6
8
?
4
Vị Xu©n C­êng
9
7
7
7
?
b. Sư dơng hµm tÝnh ®iĨm trung binh t¹i cét ®iĨm TB (2®)
c. S¾p xÕp ®iĨm trung b×nh theo thø tù t¨ng dÇn. (1®)
d. Läc ra 2 b¹n cã ®iĨm TB cao nhÊt. (1®)
e. T¹o biĨu ®å h×nh cét víi b¶ng d÷ liƯu trªn, ®Ỉt tªn biĨu ®å lµ “Tªn cđa em. (3®)
§Ị 2:
a. LËp b¶ng tÝnh nh­ mÉu sau : (3®)
N¨m
C«ng nghiƯp
N«ng NghiƯp
DÞch Vơ
Tỉng
2001
1125
2146
6451.1
?
2002
1235.6
2356.4
6734
?
2003
1254
2689
5647.2
?
2004
2135.5
3546.6
6986.3
?
b. Dïng hµm thÝch hỵp tÝnh cét Tỉng. (2®)
c. S¾p xÕp tỉng s¶n l­ỵng theo thø tù gi¶m dÇn. (1®)
d. Läc ra 2 n¨m cã tèng nhiỊu nhÊt. (1®)
e. T¹o biĨu ®å h×nh trßn víi b¶ng d÷ liƯu trªn, ®Ỉt tªn biĨu ®å lµ “Tªn cđa em. (3®)
§Ị 3:
a. LËp b¶ng tÝnh nh­ mÉu sau: (3®)
MỈt hµng
Sè l­ỵng
§¬n gi¸(VN§)
Thµnh tiỊn
Xe m¸y 
3
15 500 000
?
Xe ®¹p 
6
600 000
?
BÕp ga
9
1 520 000
?
Tđ l¹nh
8
2 220 000
?
b. Dïng hµm thÝch hỵp tÝnh cét Thµnh tiỊn. (2®)
c. S¾p xÕp cét thµnh tiỊn theo thø tù t¨ng dÇn. (1®)
d. Läc ra 2 mỈt hµng cã thµnh tiỊn Ýt nhÊt. (1®)
e. T¹o biĨu ®å ®­êng gÊp khĩc víi b¶ng d÷ liƯu trªn, ®Ỉt tªn biĨu ®å lµ “Tªn cđa em. (3®)
MA TRẬN ĐỀ MƠN TIN 7
Nội dung
Cấp độ nhận thức
Tổng điểm
Biết
Hiểu
Vận dụng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Nhập dữ liệu vào trang tính
1c
3đ
1c
3đ
Sử dụng các hàm để tính tốn
1c
1đ
1c
1đ
Sắp xếp và lọc dữ liệu
2c
3đ
2c
3đ
Tạo biểu đồ để minh họa
1c
3đ
1c
3đ
Tổng
3c
4đ
1c
3đ
1c
3đ
5c
10đ
ĐÁP ÁN MƠN TIN 7
a. Học sinh nhập đầy đủ dữ liệu và trình bày đúng, đẹp. 	3đ
b. Biết vận dụng các hàm thích hợp để tính đúng.	2đ
c. Sắp xếp lại dữ liệu đúng yêu cầu.	1đ
d. Lọc dữ liệu đúng yêu cấu.	1đ
e. Tạo đúng biểu đồ, tên biểu đồ.	3đ.
 4. Dặn dò : 	(1’)
 Xem trước bài đề chuẩn bị nội dung ơn tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 34 tiet 6566.doc