Bài thực hành 10 - Thực hành tổng hợp

1. Mục đích, yêu cầu Thực hành tổng hợp các kiến thức và kỹ năng đã học 2. Nội dung Bài tập 1. Lập trang tính, sử dụng công thức và trình bày trang in Bài tập 2. Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu.