Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

I. Mục tiêu bài học:

- Học sinh biết được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản, biết Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản, nhận biết được biểu tượng Word và biết thực hiện thao tác khởi động Word.

- Biết phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word: thanh bảng chọn, các nút lệnh trên thanh công cụ.

- Hiểu được vai trò của các bảng chọn và các nút lệnh.

- Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã được lưu trên máy tính, lưu văn bản.

II. Chuẩn bị:

1. Học sinh:

- Chuẩn bị bài mới

- Sgk, vở ghi

 

doc 29 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1019Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 khëi ®éng Word:
C¸ch1: Nh¸y ®óp chuét t¹i biÓu t­îng Microsoft Word trªn mµn h×nh Windows
C¸ch 2: BÊm chuét vµo nót Start > Program> Microsoft Word
C¸ch 3: Nh¸y chuét vµo biÓu t­îng Microsoft Word trªn thanh dông cô Office
? Sau khi chän 1 trong 3 c¸ch trªn em cã thÊy xuÊt hiÖn mét mµn h×nh lµm viÖc ntn
Word më ra mét v¨n b¶n trèng cã tªn t¹m thêi lµ Document 1, Document 2... nÕu ch­a ghi tÖp v¨n b¶n lªn ®Üa.
3. Cã g× trªn cöa sæ Word
? Em h·y nªu mét vµi thµnh phÇn chÝnh trªn cöa sæ Word 
Ngoµi viÖc nhËp néi dung v¨n b¶n b»ng bµn phÝm, ph¶i thùc hiÖn c¸c thao t¸c víi v¨n b¶n b»ng c¸c lÖnh. 
a. B¶ng chän
- C¸c lÖnh ®­îc s¾p xÕp theo tõng nhãm trong c¸c b¶ng chän ®Æt trªn thanh b¶ng chän.
- Muèn thùc hiÖn lÖnh nµo ta chØ viÖc nh¸y chuét vµo tªn b¶ng chän ®ã
Mét häc sinh cho vÝ dô vÒ b¶ng chän?
VD: Muèn më mét tÖp v¨n b¶n míi : Ta chØ viÖc nh¸y chuét vµo b¶ng chän File > New
b. Nót lÖnh
C¸c nót lÖnh th­êng dïng nhÊt ®­îc ®Æt ë ®©u?
NÕu nh¸y chuét vµo New em cã thÊy nã gièng ë ®©u trong b¶ng chän.
- §Æt trªn thanh c«ng cô. Mçi nót lÖnh ®Òu cã tªn ®Ó ph©n biÖt.
- NÕu nh¸y chuét vµo nót New trªn thanh c«ng cô, mét lÖnh ®­îc thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ khi ta sö dông lÖnh New trong b¶ng chän File.
4. Më v¨n b¶n
Cã nh÷ng b­íc nµo?
5. L­u v¨n b¶n
B1: BÊm chuét vµo biÓu t­îng Open
B2: XuÊt hiÖn hép tho¹i
B3: Trong khung File Name gâ tªn cho tÖp v¨n b¶n cÇn më.
 Sau khi më v¨n b¶n, em cã thÓ gâ néi dung míi hoÆc chØnh söa
Trong tr­êng hîp nµo th× ph¶i l­u v¨n b¶n?
6. KÕt thóc (®ãng)
B1: BÊm chuét vµo biÓu t­îng Save
B2: XuÊt hiÖn hép tho¹i
B3: Trong khung File Name gâ tªn cho tÖp v¨n b¶n cÇn ghi
- Nh¸y nót x ë d­íi ®Ó ®ãng v¨n b¶n
- Nh¸y nót x ë trªn ®Ó kÕt thóc viÖc so¹n th¶o
D. Cñng cè:
E. C©u hái vµ bµi tËp 
 1--> 4 (sgk)
TuÇn: 20
TiÕt: 39, 40
Bµi 14: so¹n th¶o v¨n b¶n ®¬n gi¶n
 Ngµy so¹n: 
 Ngµy gi¶ng: 
I. Môc tiªu bµi häc 
- BiÕt ®­îc c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña mét v¨n b¶n 
- NhËn biÕt ®­îc con trá so¹n th¶o, vai trß cña nã còng nh­ c¸ch di chuyÓn con trá so¹n th¶o.
- BiÕt c¸c quy t¾c so¹n tho¶ v¨n b¶n b»ng Word
- BiÕt c¸ch gâ v¨n b¶n b»ng tiÕng ViÖt
II. ChuÈn bÞ
1. Häc sinh: 
- ChuÈn bÞ bµi míi
- Sgk, vë ghi
2. Gi¸o viªn:
- ThiÕt kÕ bµi gi¶ng
- H×nh ¶nh minh ho¹
III. Néi dung bµi d¹y
A. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
B. KiÓm tra bµi cò:
 Cã bao nhiªu c¸ch ®Ó khëi ®éng Word? Nªu c¸c c¸ch ®Ó l­u v¨n b¶n
C. D¹y bµi míi:
C«ng viÖc cña thÇy
C«ng viÖc cña trß
1. C¸c thµnh phÇn cña v¨n b¶n
Trong TiÕng ViÖt ®· cã kh¸i niÖm vÒ v¨n b¶n.
? C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña v¨n b¶n lµ g×
 Tõ, c©u vµ ®o¹n .ViÖc m« t¶ thèng nhÊt c¸c thµnh phÇn nµy lµ rÊt cÇn thiÕt v× chóng sÏ lµ ®¬n vÞ xö lý cña phÇn mÒm so¹n th¶o. 
Ngoµi ra khi so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh em cÇn ph©n biÖt g×?
a. KÝ tù: Nã lµ con ch÷, sè, kÝ hiÖu... KÝ tù lµ thµnh phÇn c¬ b¶n nhÊt cña v¨n b¶n. PhÇn lín c¸c kÝ tù cã thÓ nhËp vµo tõ bµn phÝm.
b. Dßng: TËp hîp c¸c kÝ tù n»m trªn cïng mét ®­êng ngang tõ lÒ tr¸i sang ph¶i lµ mét dßng
? Dßng cã thÓ chøa nh÷ng g×
Chøa tõ cña nhiÒu c©u
? ThÕ nµo lµ ®o¹n
c. §o¹n: NhiÒu c©u liªn tiÕp, cã liªn quan víi nhau vµ hoµn chØnh vÒ ng÷ nghÜa nµo ®ã t¹o thµnh mét ®o¹n v¨n bn¶.
Khi so¹n th¶o v¨n b¶n b»ng Word, em nhÊn Enter ®Ó kÕt thóc 1 ®o¹n b¨n b¶n
? Vµi dßng trªn mét trang in cã ®­îc gäi lµ mét trang kh«ng
d. Trang: PhÇn v¨n b¶n trªn mét trang in ®­îc gäi lµ trang v¨n b¶n
2. Con trá so¹n th¶o
? Con trá cã h×nh d¸ng ra sao
- Con trá so¹n th¶o lµ mét v¹ch ®øng nhÊp nh¸y trªn mµn h×nh. Nã cho biÕt vÞ trÝ xuÊt hiÖn cña kÝ tù ®­îc gâ vµo
? Con trá sÏ di chuyÓn nh­ thÕ nµo
- Trong khi gâ v¨n b¶n, con trá so¹n th¶o sÏ di chuyÓn tõ tr¸i sang ph¶i vµ tù ®éng xuèng dßng míi nÕu nã ®Õn vÞ trÝ cuèi dßng.
- §Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o tíi vÞ trÝ cÇn thiÕt, em chØ viÖc nh¸y chuét vµo vÞ tÝ ®ã.
? Cßn c¸ch nµo ®Ó di chuyÓn con trá kh«ng 
- Ngoµi ra cßn cã thÓ sö dông c¸c phÝm mòi tªn, phÝm Home, End...
3. Quy t¾c gâ v¨n b¶n trong Word
- C¸c dÊu ng¾t c©u (.), (,), (:), (;), (!), (?) ph¶i ®­îc ®Æt s¸t vµo tõ ®øng tr­íc nã, tiÕp theo míi ®Õn dÊu c¸ch.
VD: Trêi n¾ng,¸nh mÆt trêi rùc rì
- C¸c dÊu më ngoÆc vµ c¸c dÊu më nh¸y, gåm c¸c dÊu (, [, {, ph¶i ®­îc ®Æt s¸t vµo bªn ph¶i kÝ tù cuèi cïng cña tõ ngay tr­íc ®ã.
? Gi÷a c¸c tõ c¸ch nhau b»ng c¸i g×
- Gi÷a c¸c tõ chØ b»ng mét kÝ tù trèng ( gâ phÝm Spacebar)
? Muèn xuèng dßng mét ®o¹n v¨n b¶n ta dïng phÝm nµo
- Mét v¨n b¶n th­êng gåm nhiÒu ®o¹n v¨n b¶n. Ên phÝm Enter ®Ó kÕt thóc mét ®o¹n v¨n b¶n
4. Gâ v¨n b¶n ch÷ ViÖt
a. Xö lÝ ch÷ ViÖt trong m¸y tÝnh
? Xö lÝ ch÷ viÖt trong m¸y tinh gåm c¸c viÖc g×
Gåm c¸c viÖc chÝnh sau:
- NhËp v¨n b¶n ch÷ ViÖt vµo m¸y tÝnh
- L­u tr÷, hiÓn thÞ vµ in Ên v¨n b¶n ch÷ ViÖt
b. Gâ ch÷ ViÖt
? NhËp ch÷ ViÖt vµo tõ ®©u
- Ng­êi dïng nhËp v¨n b¶n ch÷ ViÖt vµo m¸y tÝnh th«ng qua bµn phÝm vµ ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cho pÐp m¸y tÝnh nhËn ®óng m· kÝ tù tiÕng ViÖt ®­îc gâ tõ bµn phÝm. Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn nµy ®­îc gäi lµ ch­¬ng tr×nh hç trî TiÕng ViÖt
? Nh÷ng kiÓu nµo lµ ch÷ ViÖt phæ biÕn
- Hai kiÓu gâ ch÷ ViÖt phæ biÕn hiÖn nay lµ:
 + KiÓu TELEX
 + KiÓu VNI
- §Ó xem trªn mµn h×nh vµ in ®­îc ch÷ ViÖt, chóng ta cßn cã c¸c tÖp tin ®Æc biÖt cµi s¾n trªn m¸y. C¸c tÖp tin nµy ®­îc gäi lµ ph«ng ch÷ TiÕng ViÖt
VD: VnTime, VnArial...
* Cñng cè:
- C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña v¨n b¶n lµ nh÷ng thµnh phÇn nµo
- Gi÷a c¸c tõ chØ nªn gâ mÊy kÝ tù trèng
* DÆn dß:
Häc bµi vµ lµm bµi tËp 1--> 4 (Trang 74)
TuÇn: 21
TiÕt: 41, 42
Bµi thùc hµnh 5
V¨n b¶n ®Çu tiªn cña em
 Ngµy so¹n: 
 Ngµy thùc hµnh: 
I. Môc tiªu bµi häc 
- Gióp em hoµn chØnh v¨n b¶n ®Çu tiªn cña m×nh
- Suy nghÜ néi dung vµ b¾t ®Çu viÕt
- Lµm quen vµ t×m hiÓu cöa sæ lµm viÖc cña Word
II. ChuÈn bÞ
1. Häc sinh:
- ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh
- Sgk
2. Gi¸o viªn:
- Phßng m¸y
- H×nh ¶nh minh ho¹ v¨n b¶n mÉu
III. Néi dung 
1. Khëi ®«ng Word vµ t×m hiÓu c¸c thµnh phÇn trªn Word
- Khëi ®éng Word
- NhËn biÕt c¸c b¶ng chän
- Ph©n biÖt c¸c thanh c«ng cña Word. t×m hiÓu c¸c nót lÖnh trªn thanh c«ng cô ®ã.
- T×m hiÓu mét sè chøc n¨ng trong c¸c b¶ng chän File
Open, Close vµ Save, New
- Chän File --> Open hoÆc bÊm chuét vµo Open trªn thanh c«ng cô
2. So¹n mét v¨n b¶n ®¬n gi¶n
Bµi nµy ®­îc thùc hiÖn khi trªn m¸y tÝnh ®· cã ch­¬ng tr×nh gâ ch÷ ViÖt vµ bËt chøc n¨ng gâ tiÕng ViÖt 
a. Gâ ®o¹n v¨n sau
BiÓn ®Ñp
Buæi sím n¾ng s¸ng. Nh÷ng c¸nh buåm n©u trªn biÓn ®­îc n¾ng chiÕu vµo hång rùc lªn nh­ ®µn b­ím móa l­în gi÷a trêi xanh.
Råi mét ngµy m­a rµo. M­a d¨ng d¨ng bèn phÝa. Cã qu·ng n¾ng xuyªn xuèng biÓn ãng ¸nh ®ñ mµu: Xanh l¸ m¹, tÝm phít, hèng, xanh biÕc... Cã qu·ng th©m x×, nÆng trÞch. Nh÷ng c¸nh buåm ra kh¬i c¬n m­a, ­ít ®Ém, thÉm l¹i, khoÎ nhÑ, båi håi, nh­ ngùc ¸o b¸c n«ng d©n cµy xong thöa ruéng vÒ bÞ ­ít.
(Theo Vò NhËt Nam)
b. L­u v¨n b¶n víi tªn BiÓn ®Ñp
3. T×m hiÓu c¸ch di chuyÓn con trá so¹n th¶o vµ c¸c c¸ch hiÓn thÞ v¨n b¶n
a. TËp di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n b»ng chuét vµ c¸c phÝm 
b. Sö dông c¸c thanh cuèn ®Ó xem c¸c phÇn kh¸c nhau cña v¨n b¶n khi ®­îc phãng to.
c. Chän c¸c lÖnh
	View --> Nomal
	View --> Print Layout
	View --> Outline
§Ó hiÖn thÞ v¨n b¶n trong c¸c chÕ ®é kh¸c nhau. Quan s¸t sù thay ®æi trªn mµn h×nh
d. Thu nhá kÝch th­íc cña mµn h×nh so¹n th¶o
 Nh¸y chuét vµo nót 
TuÇn: 22
TiÕt: 43, 44
Bµi 15: ChØnh söa v¨n b¶n
Ngµy so¹n : 
Ngµy gi¶ng: 
I. Môc tiªu:
- HiÓu môc ®Ých cña thao t¸c chän phÇn v¨n b¶n
- BiÕt c¸c thao t¸c biªn tËp v¨n b¶n ®¬n gi¶n: xo¸, sao chÐp vµ di chuyÓn c¸c phÇn v¨n b¶n
II. ChuÈn bÞ:
1. Häc sinh: 
- §äc s¸ch gi¸o khoa ë nhµ
- Vë ghi
2.Gi¸o viªn: 
- ThiÕt kÕ bµi gi¶ng, 
- Tranh ¶nh minh ho¹, v¨n b¶n mÉu
III. Néi dung bµi d¹y
A. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
B. KiÓm tra bµi cò:
C. D¹y bµi míi
C«ng viÖc cña thÇy
C«ng viÖc cña trß
1. Xo¸ vµ chÌn thªm v¨n b¶n
? §Ó xo¸ mét kÝ tù n»m ë bªn tr¸i con trá dïng nót nµo
? Bªn ph¶i con trá
- §Ó xo¸ mét vµi kÝ tù n»m ë bªn tr¸i con trá dïng phÝm Backspace hoÆc <---
- Dïng phÝm Delete
? Cã thÓ chÌn thªm v¨n b¶n vµo v¨n b¶n cò ®­îc kh«ng
- Muèn chÌn thªm v¨n b¶n vµo mét vÞ trÝ, em di chuyÓn con trá so¹n th¶o vµo vÞ trÝ ®ã vµ sö dông bµn phÝm ®Ó gâ thªm.
- §Ó xo¸ nh÷ng phÇn v¨n bn¶ lín h¬n ta cã thÓ ®¸nh dÊu phÇn v¨n b¶n cÇn xo¸ vµ Ên phÝm Delete
2. Chän phÇn v¨n b¶n
? Chän phÇn v¨n b¶n hay cßn gäi lµ g×
- Khi muèn thùc hiÖn mét thao t¸c (VD: xo¸, chuyÓn...) tr­íc hÕt cÇn ph¶i chän phÇn v¨n b¶n ®ã (®¸nh dÊu)
? §Ó chän phÇn v¨n b¶n cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng b­íc nµo
B1: Nh¸y chuét t¹i vÞ trÝ b¾t ®Çu 
B2: BÊm gi÷ vµ dª chuét ®Õn cuèi phÇn v¨n b¶n cÇn chän.
NÕu thùc hiÖn mét thao t¸c mµ kÕt qu¶ kh«ng ®­îc nh­ ý muèn cã thÓ kh«i phôc v¨n b¶n tr­íc b»ng nh¸y chuét vµo nót
 (Undo)
3. Sao chÐp
? ThÕ nµo lµ sao chÐp
- Sao chÐp phÇn v¨n b¶n lµ gi÷ nguyªn phÇn v¨n b¶n ®ã ë vÞ trÝ gèc, ®ång thêi sao néi dung ®ã vµo vÞ trÝ kh¸c.
- C¸c b­íc tiÕn hµnh:
 + B1: §¸nh dÊu phÇn v¨n b¶n cÇn sao 
 chÐp
 + B2: BÊm chuét vµo (Copy)
 + B3: §Æt con trá ®Õn vÞ trÝ cÇn sao chÐp
 + B4: BÊm chuét vµo (Pase)
4. Di chuyÓn
? ThÕ nµo lµ di chuyÓn? Di chuyÓn kh¸c sao chÐp ë chç nµo
- Cã thÓ di chuyÓn mét phÇn v¨n b¶n tõ vÞ trÝ nµy sang 1 vÞ trÝ kh¸c.
- C¸c b­íc tiÕn hµnh
 B1: §¸nh dÊu phÇn v¨n b¶n cÇn di 
 chuyÓn
 B2: BÊm chuét vµo (Cut)
 B3: §Æt con trá ®Õn vÞ trÝ cÇn di chuyÓn
 B4: BÊm chuét vµo (Paste)
Chó ý: 
 Sao chÐp = §¸nh dÊu + Copy + D¸n
 Di chuyÓn = §¸nh dÊu + Cut + D¸n
D. Cñng cè: - Häc vµ lµm bµi 1--> 5 (T81)
 - §äc tr­íc bµi thùc hµnh 6
TuÇn: 23
TiÕt: 45, 46
Bµi thùc hµnh 6
em tËp chØnh söa v¨n b¶n
Ngµy so¹n : 
Ngµy thùc hµnh: 
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- LuyÖn c¸c thao më v¨n b¶n míi hoÆc v¨n b¶n ®· l­u, nhËp néi dung v¨n b¶n.
- LuyÖn kü n¨ng gâ v¨n b¶n TiÕng ViÖt.
- Thùc hiÖn c¸c thao t¸c c¬ b¶n ®Ó chØnh söa néi dung v¨n b¶n, thay ®æi trËt tù néi dung v¨n b¶n b»ng c¸c chøc n¨ng sao chÐp di chuyÓn.
II. Néi dung
1. Khëi ®éng Word vµ t¹o v¨n b¶n míi
- Khëi ®éng Word
- Gâ néi dung sau ®©y vµ söa c¸c lçi gâ sai nÕu cã
	Mét buæi chiÒu l¹nh, n¾ng s¸ng sím. Nh÷ng ®¶o xanh lam nh¹t pha mµu tr¾ng s÷a. Kh«ng cã giã mµ sãng vÉn vç ®Òu ®Òu, r× rÇm. N­íc biÓn d©ng ®Çy, qu¸nh ®Æc mét mµu b¹c tr¾ng, lÊm tÊm nh­ bét phÊn trªn da qu¶ nhãt.
	ChiÒu n¾ng tµn, m¸t dÞu. BiÓn trong veo mµu ¶nh trai. §¶o xa tÝm pha hång. Nh÷ng con sãng nhÌ nhÑ liÕm trªn b·i c¸t, bät sãng mµu b­ëi ®µo.
2. Ph©n biÖt chÕ ®é gâ chÌn hoÆc chÕ ®é gâ ®Ì
§Æt con trá so¹n th¶o vµo tr­íc ®o¹n v¨n b¶n thø hai bÊm chuét vµo Insert
3. Më v¨n b¶n ®· l­u vµ sao chÐp, chØnh söa néi dung v¨n b¶n
- Më v¨n b¶n cã tªn BiÓn ®Ñp. doc ®· l­u trong bµi thùc hµnh tr­íc. Trë l¹i v¨n b¶n võa gâ néi dung (ë phÇn 1 vµ 2), sao chÐp toµn bé néi dung cña v¨n b¶n ®ã vµo cuèi v¨n b¶n BiÓn ®Ñp. doc
- Thay ®æi trËt tù c¸c ®o¹n v¨n b¶n b»ng c¸ch sao chÐp hoÆc di chuyÓn víi c¸c nót lÖnh Copy, Cut vµ Paste.
- L­u v¨n b¶n víi tªn cò BiÓn ®Ñp. doc
4. Thùc hµnh gâ TiÕng ViÖt kÕt hîp víi sao chÐp néi dung
- Më v¨n b¶n míi vµ gâ bµi th¬ d­íi ®©y. Quan s¸t c¸c c©u th¬ lÆp l¹i ®Ó sao chÐp nhanh néi dung.
Tr¨ng ¬i
Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn?
Hay tõ c¸nh rõng xa
Tr¨ng hång nh­ qu¶ chÝn
Löng l¬ lªn tr­íc nhµ
Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn?
Hay biÓn xanh diÖu k×
Tr¨ng trßn nh­ m¾t c¸
Ch¼ng bao giê chíp mi
Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn?
Hay tõ mét s©n ch¬i
Tr¨ng bay nh­ qu¶ bãng
Banh nµo ®¸ lªn trêi
(Theo TrÇn §¨ng Khoa)
L­u v¨n b¶n víi tªn Tr¨ng ¬i.
TuÇn: 24
TiÕt: 47
Bµi 16: ®ÞNH D¹NG V¡N B¶N
 Ngµy so¹n : 
 Ngµy d¹y : 
I. Môc tiªu bµi häc:
- HiÓu néi dung vµ môc tiªu cña ®Þnh d¹ng v¨n b¶n
- HiÓu c¸c néi dung ®Þnh d¹ng kÝ tù
- Thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng kÝ tù c¬ b¶n
II. ChuÈn bÞ:
1. Häc sinh:
- §äc s¸ch ë nhµ
- Sgk, vë ghi
2. Gi¸o viªn:
- ThiÕt kÕ bµi gi¶ng
- §o¹n v¨n b¶n mÉu
III. Néi dung bµi d¹y
A. æn ®Þnh tæ chøc: (1’)
B. KiÓm tra bµi cò:
Nªu c¸c b­íc ®Ó sao chÐp, chuyÓn mét ®o¹n v¨n b¶n
C. D¹y bµi míi:
C«ng viÖc cña thÇy
C«ng viÖc cña trß
1. §Þnh d¹ng v¨n b¶n
HS1: Tù quan s¸t v¨n b¶n
- Mét v¨n b¶n cã néi dung nh­ng ch­a ®­îc ®Þnh d¹ng 
- Mét v¨n b¶n còng néi dung nh­ thÕ nh­ng ®· ®­îc ®Þnh d¹ng
HS2: Nªu ra nhËn xÐt
- §Þnh nghÜa: §Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ thay ®æi kiÓu d¸ng, vÞ trÝ cña c¸c kÝ tù (con ch÷, sè, kÝ hiÖu) c¸c ®o¹n v¨n b¶n lµ c¸c ®èi t­îng kh¸c trªn trang 
? §Þnh d¹ng v¨n b¶n nh»m môc ®Ých g×
- Nh»m môc ®Ých ®Ó v¨n b¶n dÔ ®äc, trang v¨n b¶n cã bè côc ®Ñp vµ ng­êi ®äc dÔ ghi nhí c¸c néi dung cÇn thiÕt
? §Þnh d¹ng v¨n b¶n cã mÊy lo¹i
Gåm lo¹i
+ §Þnh d¹ng kÝ tù
+ §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n
2. §Þnh d¹ng kÝ tù
? §Þnh d¹ng kÝ tù lµ g×
C¸c thuéc tÝnh ®Þnh d¹ng kÝ tù c¬ b¶n bao gåm ph«ng ch÷, kiÓu ch÷, cì ch÷, mµu s¾c...
a) Sö dông nót lÖnh
N»m trªn thanh c«ng cô Formatting
Gåm c¸c nót lÖnh:
- Ph«ng ch÷: 
 Nh¸y vµo nót ®Ó chän ph«ng ch÷ thÝch hîp
- Cì ch÷: 
Nh¸y vµo nót ®Ó chän cì ch÷ cÇn thiÕt
- KiÓu ch÷: Nh¸y vµo nót
 . Bold: §Ëm
 . Italic: Nghiªng
 . Underline: Ch÷ g¹ch ch©n
- Mµu ch÷: Nh¸y vµo ë hép Font Color
b) Sö dông hép tho¹i Font
? Ngoµi hép tho¹i Font cßn sö dông trªn thanh c«ng cô ®­îc kh«ng
B1: Muèn ®Þnh d¹ng v¨n nµo ta ph¶i ®¸nh dÊu ®o¹n v¨n b¶n ®ã.
B2: BÊm chuét vµo Format > Font
- Trong khung Font chän ph«ng ch÷
- Trong khung Font Style chän kiÓu ch÷
- Trong khung Size chän cì ch÷ 
- Trong khung FontColor chän mµu
- Underline kiÓu g¹ch ch©n
- Trong khung Effects chän:
 + Strkethrough: chän ®­êng g¹ch ngang ch÷ nÐt ®¬n
 VD: T«i yªu ViÖt Nam
+ Double Strkethrough: Chän ®­êng g¹ch ngang ch÷ nÐt ®«i
 VD: T«i yªu ViÖt Nam
+ Superscript: T¹o chØ sè trªn
 VD: m3
+ Supscript: T¹o chØ sè d­íi
 VD: H20
+ Shadow: T¹o ch÷ bãng
 VD: T«i yªu ViÖt Nam
+ Outline: t¹o viÒn ngoµi cho ch÷
 VD: T«i yªu ViÖt Nam
+ Emboss: T¹o ch÷ næi
 VD: T«i yªu ViÖt Nam
+ Engrave: T¹o ch÷ ch×m
VD: T«i yªu ViÖt Nam
+ Small caps: §æi thµnh toµn ch÷ nhá
 VD: T«i yªu ViÖt Nam
+ All capes: §æi thµnh toµn ch÷ lín
 VD: T«I YªU VIÖT NAM
+ Hidden: Èn phÇn v¨n b¶n
 VD: T«i yªu ViÖt Nam
D. Cñng cè
E. H­íng dÉn vÒ nhµ:
Häc bµi vµ lµm bµi tËp 1--> 6 (sgk – 88)
TuÇn: 24
TiÕt: 48
Bµi 16: ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n
Ngµy so¹n : 
Ngµy gi¶ng: 
I Môc tiªu bµi d¹y:
- BiÕt c¸c néi dung ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n
- Thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n c¬ b¶n
II. ChuÈn bÞ:
1.Häc sinh:
- §äc s¸ch ë nhµ
- Sgk, vë ghi
2. Gi¸o viªn:
- ThiÕt kÕ bµi gi¶ng
- §o¹n v¨n b¶n mÉu minh ho¹
III. Néi dung bµi d¹y
A. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
B. KiÓm tra bµi cò: 
	§Þnh d¹ng v¨n b¶n cã ý nghÜa g×? Nh»m môc ®Ých g×?
C. D¹y bµi míi
C«ng viÖc cña thÇy
C«ng viÖc cña trß
1. §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n
? HS1: So s¸nh 2 ®o¹n v¨n b¶n, 1 ®o¹n v¨n b¶n ®· cã néi dung nh­ng ch­a ®Þnh d¹ng vµ mét ®o¹n v¨n b¶n kh¾c víi cïng néi dung ®ã nh­ng ®· ®­îc ®Þnh d¹ng
- Trong c¸c thuéc tÝnh ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n chóng ta sÏ xÐt c¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n nh­ c¨n lÒ, vÞ trÝ lÒ ®o¹n v¨n (so víi lÒ trang), k/c ®o¹n tr­íc ®o¹n sau kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng.
- Kh¸c víi ®Þnh d¹ng kÝ tù, ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n t¸c ®éng ®Õn toµn bé ®o¹n v¨n bn¶ mµ con trá so¹n th¶o ®ang ë ®ã.
2. Sö dông c¸c nót lÖnh ®Ó ®Þng d¹ng ®o¹n v¨n b¶n
? §Ó ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n tr­íc hªt ta ph¶i lµm g×
- Tr­íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng b»ng 1 trong c¸c c¸ch sau:
C1: §Æt con trá vµo trong ®o¹n v¨n b¶n
C2: Chän mét phÇn v¨n b¶n
C3: Chän toµn bé v¨n b¶n
Sau khi x¸c ®Þnh ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng, thùc hiÖn mét trong c¸c c¸ch sau:
C1: BÊm chuét vµo Format > Paragraph
C2: Sö dông c¸c nót lÖnh trªn thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng 
+ C¨n lÒ: Nh¸y mét trong c¸c nót Left, Center, Right trªn thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng
+ Thay ®æi lÒ c¶ ®o¹n v¨n: Nh¸y mét trong c¸c nót Decrease Indent, Increase Indent trªn thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng ®Ó t¨ng hay gi¶m lÒ tr¸i cña c¶ ®o¹n
+ Kho¶ng c¸ch dßng trong ®o¹n v¨n: Nh¸y vµo nót bªn ph¶i nót lÖnh (k/c dßng) vµ chän mét trong c¸c tØ lÖ
3. §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n b»ng hép tho¹i
? Hép tho¹i Paragraph hay cßn gäi lµ g× ? §­îc dïng ®Ó lµm g×
 Hép tho¹i Paragraph ®­îc dïng ®Ó t¨ng hay gi¶m k/c gi÷a c¸c ®o¹n v¨n vµ thiÕt ®Æt k/c lïi 
B1: BÊm chuét vµo Format > Paragraph
B2: XuÊt hÖn hép tho¹i
- Trong khung Aligment chän c¨n lÒ
- Trong khung Indentation chän kho¶ng c¸ch lÒ
- Trong khung Special: Chän thôt lÒ dßng ®Çu: First line, Hanging
- Trong khung Spacing chän:
 + Befor: K/c so víi ®o¹n trªn
 + Affter: K/c so víi ®o¹n d­íi
- Trong khung Line spacing chän k/c gi÷a c¸c dßng
 + Single: K/c dßng ®¬n
 + Dowble: K/c 2 dßng
 + 1,5 line: K/c mét dßng r­ìi
 + At leat: K/c dßng nhá nhÊt
 + Exactly: K/c chÝnh x¸c do ng­êi dïng
 + Muliple: K/c dßng lín nhÊt
D. Cñng cè:
E. H­íng dÉn vÒ nhµ
Häc bµi vµ lµm bµi tËp 1 --> 6 (sgk – 91)
TuÇn: 25
TiÕt: 49, 50
Bµi thùc hµnh 7
em tËp tr×nh bÇy v¨n b¶n
 Ngµy so¹n: 
 Ngµy thùc hµnh: 
I. Môc ®Ých yªu cÇu
BiÕt vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n ®¬n gi¶n
II. Néi dung
1. §Þnh d¹ng v¨n b¶n
 B1: Khëi ®éng Word vµ më tÖp BiÓn ®Ñp. doc ®· l­u trong bµi thùc hµnh tr­íc.
 B2: H·y ¸p dông c¸c ®Þnh d¹ng em ®· biÕt ®Ó tr×nh bÇy gièng mÉu sau ®©y.
Yªu cÇu:
- Tiªu ®Ò cã ph«ng ch÷, kiÓu ch÷, mµu ch÷ kh¸c víi ph«ng ch÷, kiÓu ch÷, mµu ch÷ cña néi dung v¨n b¶n. Cì ch÷ cña tiªu ®Ò lín h¬n nhiÒu so víi cì ch÷ cña phÇn néi dung. §o¹n cuèi cïng (Theo Vò Tó Nam) cã mµu ch÷ vµ kiÓu ch÷ kh¸c néi dung.
- Tiªu ®Ò c¨n gi÷a trang. C¸c ®o¹n néi dung c¨n th¼ng hai bªn lÒ
- §o¹n cuèi cïng c¨n th¼ng lÒ ph¶i
- C¸c ®o¹n néi dung cã dßng ®Çu thôt lÒ
- KÝ tù ®Çu tiªn cña ®o¹n néi dung thø nhÊt cã cì ch÷ lín h¬n vµ kiÓu ch÷ ®Ëm
 B3: L­u v¨n b¶n víi tªn cò
2. Thùc hµnh 
 B1: Gâ vµ ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n theo mÉu sau (chØ thùc hµnh víi phÇn v¨n b¶n)
Tre xanh
Tre xanh
Xanh tù bao giê
ChuyÖn ngµy x­a... ®· cã bê tre xanh
Th©n gÇy guéc, l¸ mang manh
Mµ sao nªn luü nªn thµnh tre ¬i?
ë ®©u tre còng xanh t­¬i
Cho dï ®Êt sái ®· v«i b¹c mµu!
Cã g× ®©u, cã g× ®©u
Mì mµu Ýt chÊt dån l©u ho¸ nhiÒu
RÔ siªngnkh«ng ng¹i ®Êt nghÌo
Tre bao nhiªu rÔ bÊy nhiªu cÇn cï
(Theo NguyÔn Du)
 B2: L­u v¨n b¶n víi tªn Tre xanh
TuÇn: 26
TiÕt: 51
Bµi tËp
Ngµy so¹n: 
Ngµy d¹y: 
So¹n mét v¨n b¶n ®¬n gi¶n
Bµi nµy ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh ®· cã ch­¬ng tr×nh gâ ch÷ ViÖt víi chøc n¨ng gâ tiÕng ViÖt.
B1: NhËp ®o¹n v¨n sau (kh«ng cÇn söa lçi)
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – tù do – H¹nh phóc
§¬n xin nhËp häc
KÝnh göi: ¤ng HiÖu tr­ëng tr­êng THPT H­u nghÞ
T«i tªn lµ NguyÔn V¨n Hïng, cã con lµ NguyÔn V¨n Dòng nguyªn lµ häc sinh tr­êng THPT §oµn KÕt. Ch¸u Dòng võa qua ®· kÕt thóc häc k× I víi h¹nh kiÓm tèt vµ ®­îc xÕp lo¹i häc tËp kh¸.
T«i lµm ®¬n nµy kÝnh xin «ng HiÖu tr­ëng cho phÐp con t«i ®­îc tiÕp tôc vµo häc líp 10 t¹i tr­êng THPT H÷u NghÞ do gia ®×nh t«i míi chuyÓn vÒ ®Þa bµn gÇn tr­êng.
Xin tr©n träng c¶m ¬n!
§Ýnh kÌm
1 giÊy khai sinh – 1 häc b¹
Thµnh phè Hå ChÝ Minh, ngµy ..... th¸ng ..... n¨m .....KÝnh ®¬n
(KÝ tªn)
NguyÔn V¨n Hïng
B2: L­u v¨n b¶n víi tªn §¬n xin häc
B3: H·y hoµn chØnh v¨n b¶n vµ söa lçi chÝnh t¶ (nÕu cã)
B4: L­u v¨n b¶n ®· söa
B5: KÕt thóc Word
TuÇn: 26
TiÕt: 52
kiÓm tra 1 tiÕt
 Ngµy so¹n: 
 Ngµy kiÓm tra: 
I. LÝ thuyÕt
C©u1: Nªu c¸c b­íc më mét v¨n b¶n ®· cã s½n ë trªn ®Üa (2®iÓm)
C©u2: C¸c thµnh phÇn cña v¨n bn¶ lµ nh÷ng thµnh phÇn nµo? Nªu râ tõng thµnh phÇn.
II. Bµi tËp tr¾c nghiÖm
C©u 1: (1 ®iÓm)
D·y nót lÖnh cã t¸c dông lÇn l­ît lµ
më v¨n b¶n míi, l­u v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o, më v¨n b¶n ®· cã trªn m¸y tÝnh;
më v¨n b¶n ®· cã trªn m¸y tÝnh, l­u v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o, më v¨n b¶n míi;
l­u v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o, më v¨n b¶n ®· cã trªn m¸y tÝnh, më v¨n b¶n míi, 
më v¨n b¶n míi, më v¨n b¶n ®· cã trªn m¸y tÝnh, l­u v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o;
H·y chän ph­¬ng ¸n ghÐp ®óng
C©u 2: (1 ®iÓm)
V¨n b¶n trªn m¸y tÝnh cã mét sè thµnh phÇn c¬ b¶n lµ
®o¹n v¨n, tõ, c©u, kÝ tù, dßng;
c©u, chñ ng÷, vÞ ng÷;
ng÷ ph¸p, tõ ng÷, c©u, ®o¹n v¨n;
tÊt c¶ (A), (B) vµ (C).
H·y chän ph­¬ng ¸n ghÐp ®óng.
C©u 3: (2 ®iÓm)
H·y ®iÒn c¸c côm tõ ®óng trong c¸c côm tõ : ®Æt s¸t vµo bªn ph¶i, ®Æt s¸t vµo tõ, ®Æt s¸t vµo bªn tr¸i vµo c¸c phÇn ®Ó trèng trong c¸c c©u sau ®©y.
C¸c d©ó chÊm, dÊu phÈy, dÊu hai chÊm, dÊu chÊm phÈy, dÊu chÊm than, dÊu chÊm hái ph¶i ®­îc ................. ®øng tr­íc nã, tiÕp theo lµ mét dÊu c¸ch nÕu sau ®ã vÉn cßn néi dung;
C¸c dÊu më ngoÆc vµ c¸c dÊu më nh¸y, gåm c¸c dÊu (, [, {, ‘ vµ “ , ph¶i ®­îc ............ kÝ tù ®Çu tiªn cña tõ tiÕp theo;
C¸c dÊu ®ãng ngoÆc vµ c¸c dÊu ®ãng nh¸y t­¬ng øng, gåm c¸c dÊu ), ], }, > ,’ vµ”, ph¶i ®­îc .............. kÝ tù cuèi cïng cña tõ ngay tr­íc ®ã.
C©u 4: (1 ®iÓm)
H·y nèi mçi hµnh ®éng cña cét A víi t¸c dông t­¬ng øng ë cét B ®Ó ®­îc c©u ®óng
A
B
1) NhÊn phÝm End
a) ®Ó ®­a con trá so¹n th¶o ë vÞ trÝ bÊt k× cña dßng vÒ ®Çu dßng
2) NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + End
b) ®Ó ®­a con trá so¹n th¶o ë vÞ trÝ bÊt k× cña dßng vÒ cuèi dßng.
3) NhÊn phÝm Home
c) ®Ó ®­a con trá so¹n th¶o ë mét vÞ trÝ bÊt k× trong v¨n b¶n (gåm nhiÒu trang) vÒ ®Çu v¨n b¶n (trang ®Çu tiªn)
4) NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Home
d) ®Ó ®­a con trá so¹n th¶o ë mét vÞ trÝ bÊt k× trong v¨n b¶n (gåm nhiÒu trang) vÒ cuèi v¨n b¶n (trang cuèi cïng)
TuÇn: 27
TiÕt: 53, 54
Bµi 18: Tr×nh bÇy trang v¨n b¶n vµ in
 Ngµy so¹n: 
 Ngµy d¹y : 
I. Môc tiªu bµi d¹y
- BiÕt ®­îc mét sè kh¶ n¨ng tr×nh bÇy trang v¨n b¶n cña Word.
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c chän h­íng trang vµ ®Æt lÒ trang.
- BiÕt c¸ch xem tr­íc khi in.
II. ChuÈn bÞ
1. Häc sinh:
- ChuÈn bÞ bµi míi
- Sgk, vë ghi
2. Gi¸o viªn:
- ThiÕt kÕ bµi gi¶ng
- V¨n b¶n mÉu
III. Néi dung
A. æn ®Þnh líp (1’)
B. KiÓm tra bµi cò
	Cã cÇn ph¶i c¨n lÒ, d·n dßng, cho mét trang v¨n b¶n kh«ng? V× sao
C. D¹y bµi míi
C«ng viÖc cña thÇy
C«ng viÖc cña trß
1. Tr×nh bÇy trang v¨n b¶n
? NÕu cã trang v¨n b¶n n»m ngang ta ph¶i lµm nh­ thÕ nµo
- Cã 2 kiÓu trang v¨n b¶n: Trang ®øng vµ trang n»m ngang
- C¸c yªu cÇu c¬ b¶n khi tr×nh bÇy trang v¨n b¶n
 + Chän h­íng trang: trang ®øng vµ trang n»m ngang
 + §Æt lÒ trang: LÒ tr¸i, lÒ ph¶i, lÒ trªn, lÒ d­íi
2. Chän h­íng trang vµ ®Æt lÒ trang
? Cã mÊy b­íc ®Ó chän h­íng trang
B1: BÊm chuét vµo File > Page Setup
B2: Xhht chän môc Margins
Trong « Margins chän
 + Top: Khai b¸o lÒ trªn
 + Bottoms: Khai b¸o

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản (2).doc