Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản - Nguyễn Thị Vy - Trường THCS Ba Lòng

 A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 1. KiÕn thøc:

 - Biết các thành phần cơ bản của một văn bản.

 - Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó và cách di chuyển con trỏ soạn thảo.

 - Biết quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word.

 2. Kü n¨ng:

 - Phân biệt được kí tự, dòng, đoạn, trang.

 - Biết cách goc văn bản bằng chữ Việt.

 3. Th¸i ®é:

 - Thấy được sự cần thiết của phần mềm soạn thảo.

 - Rèn luyện tư duy và cách làm việc khoa học.

b. ph­¬ng ph¸p

 - ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ®µm tho¹i, trực quan.

 C. CHUẨN BỊ

 1. Gi¸o viªn :

 - M¸y vi tÝnh, gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o khoa tin häc, s¸ch GV tham kh¶o, mµn h×nh m¸y chiÕu (projector), m¸y tÝnh cho häc sinh.

 2. Häc sinh :

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản - Nguyễn Thị Vy - Trường THCS Ba Lòng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 39:
	 Ngày soạn: 07/01/2011
BÀI 14: SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN 
 A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
 1. KiÕn thøc: 
 - Biết các thành phần cơ bản của một văn bản.
 - Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó và cách di chuyển con trỏ soạn thảo.
 - Biết quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word.
 2. Kü n¨ng:
 - Phân biệt được kí tự, dòng, đoạn, trang.
 - Biết cách goc văn bản bằng chữ Việt.
 3. Th¸i ®é: 
 - Thấy được sự cần thiết của phần mềm soạn thảo.
 - Rèn luyện tư duy và cách làm việc khoa học.
b. ph­¬ng ph¸p
 - ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ®µm tho¹i, trực quan.
 C. CHUẨN BỊ	
 1. Gi¸o viªn :
 - M¸y vi tÝnh, gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o khoa tin häc, s¸ch GV tham kh¶o, mµn h×nh m¸y chiÕu (projector), m¸y tÝnh cho häc sinh.
 2. Häc sinh : 
 - S¸ch gi¸o khoa, vë ghi chÐp, T×m hiÓu s¸ch, b¸o
 D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 1. Ổn định tổ chức:
 Lớp 6A :
 Lớp 6B :...
 2. KiÓm tra bµi cò: 
 Câu 1: Đâu là bảng chọn?
 a) File b) 
 c) Save d) Câu a và c
 Câu 2: Để lưu văn bản em sử dụng nút lệnh?
 a) Open b) New 
 c) Save d) Save 
 3. Bài mới :
 a) Đặt vấn đề:
 Chúng ta đã bước đầu làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ tìm hiểu về một văn bản đơn giản và cách soạn thảo nó. 
 b) Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV - HS
Néi dung bµi d¹y
HĐ1: Tìm hiểu các thành phần của văn bản.
Gv: Cho hs quan sát một văn bản
Hỏi: Văn bản bao gồm các thành phần cơ bản nào?
Hs: Trả lời.
Gv: Nhận xét.
Giới thiệu và phân biệt cho hs về kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang.
Hs: Quan sát và ghi chép.
HĐ2: Tìm hiểu con trỏ soạn thảo
Gv: Để nhập nội dung văn bản em sử dụng thiết bị nào? 
Hs: Trả lời.
Gv: Nhận xét.
Cho hs quan sát hình ảnh con trỏ soạn thảo.
Yêu cầu hs xác định vị trí con trỏ soạn thảo.
Hs: Trả lời.
Gv: Nhận xét và giới thiệu cách di chuyển và sử dụng với con trỏ soạn thảo.
Làm mẫu cho hs quan sát.
Hs: Lắng nghe và ghi chép.
HĐ3: Tìm hiểu quy tắc gõ văn bản trong Word.
Gv: Cho hs quan sát một đoạn văn bản.
Yêu cầu hs nhận xét về cách sử dụng các dấu chấm câu, các dấu ngoặc,
Hs: Quan sát và trả lời.
Gv: Nhận xét và giới thiệu cho hs.
HĐ 4: Tìm hiểu cách gõ văn bản chữ Việt.
Gv: Giới thiệu cho hs hai kiểu gõ TELEX và VNI.
Hướng dẫn hs gõ kiểu TELEX.
Hs: Quan sát và ghi chép.
Gv: Đưa ra lưu ý.
Hs: Ghi chép.
1. Các thành phần của văn bản
- Các thành phần cơ bản của văn bản là: từ, câu và đoạn văn.
- Ngoài ra, khi soạn thảo văn bản trên máy tính còn phân biệt: 
 + Kí tự: là các con chữ, số, kí hiệu,là thành phần cơ bản nhất của văn bản.
Vd: Chữ: A, B, C,
 Số: 0, 1, 2,
 Kí hiệu: @, %, &,
 + Dòng: là tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải.
 + Đoạn: là nhiều câu liên tiếp , có liên quan với nhau và hoàn chỉnh về ngữ nghĩa. Khi soạn thảo văn bản bằng Word, nhấn Enter để kết thúc một đoạn văn.
 + Trang: là phần văn bản trên một trang in được.
2. Con trỏ soạn thảo
- Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình, nó cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ vào.
- Trong khi gõ văn bản, con trỏ soạn thảo sẽ di chuyển từ trái sang phải và tự động xuống dòng mới nếu nó đến vị trí cuối dòng.
- Để chèn kí tự hay một đối tượng vào văn bản, di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn, hoặc nháy chuột tại vị trí đó.
- Có thể sử dụng các phím mũi tên, phím Home (di chuyển con trỏ về đầu dòng), phím End (di chuyển con trỏ về cuối dòng) trên bàn phím để di chuyển con trỏ soạn thảo.
Lưu ý: Cần phân biệt con trỏ soạn thảo với con trỏ chuột.
3. Quy tắc gõ văn bản trong Word
- Các dấu ngắt câu (dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu hai chấm (:), dấu chấm phẩy (;), dấu chấm than (!), dấu chấm hỏi (?)) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung.
- Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy gồm: (, [, {, , ’, ” phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó.
- Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống (phím Spacebar) để phân cách.
- Nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn.
4. Gõ văn bản chữ Việt
- Để gõ được chữ Việt bằng bàn phím, ta phải dùng chương trình hỗ trợ gõ.
- Chương trình gõ cho phép nhiều kiểu gõ khác nhau, hai kiểu phổ biến nhất hiện nay là TELEX và VNI.
Lưu ý: Để gõ chữ Việt cần phải chọn tính năng chữ Việt của chương trình gõ. Ngoài ra, để hiển thị và in chữ Việt còn cần chọn đúng phông chữ phù hợp với chương trình gõ.
 4. Cñng cè: 
 Gv nhắc lại nội dung trọng tâm.	
 gv cho hs đọc bài đọc thêm 6: Từ máy chữ đến phần mềm soạn thảo văn bản.
 5. H­íng dÉn vÒ nhµ :
 - Học bài cũ.
 - Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5,6 trang 74 sgk.
 - Chuẩn bị bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản - Nguyễn Thị Vy - Trường THCS Ba Lòng.doc