Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được khi nào cần sao chép, khi nào cần di chuyển.

2. Kỹ năng

- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: sao chép và di chuyển.

 3. Thái Độ

- Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II - CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo trình, tranh ảnh.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 975Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 01/02/09
Ngµy d¹y: 03/02/09
TuÇn: 22
TiÕt: 41
 Bµi 15: chØnh sưa v¨n b¶n
I - Mơc tiªu
1. KiÕn thøc
- HiĨu ®­ỵc khi nµo cÇn sao chÐp, khi nµo cÇn di chuyĨn.
2. Kü n¨ng
- BiÕt c¸c thao t¸c biªn tËp v¨n b¶n ®¬n gi¶n: sao chÐp vµ di chuyĨn.
 3. Th¸i §é
- Häc tËp nghiªm tĩc, tËp trung cao ®é.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, tranh ¶nh.
2. Häc sinh: §äc tr­íc bµi ë nhµ.
III- TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1 - ỉn ®Þnh líp
2 - kiĨm tra bµi cị
? Thao t¸c chän mét phÇn v¨n b¶n.
 3- Bµi míi
H§ cđa GV
H§ cđa HS
Ghi b¶ng
GV: Cã 1 v¨n b¶n gèc, muèn cã thªm 1 b¶n n÷a gièng hƯt nh­ thÕ ta ph¶i lµm g×?
GV: Mét ®o¹n v¨n b¶n kh«ng ë ®ĩng vÞ trÝ cđa nã trong bµi ta ph¶i di chuyĨn nã ®Õn cÞ trÝ thÝch hỵp. 
HS: Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn.
- Ghi chÐp.
HS: L¾ng nghe vµ ghi chÐp.
3. Sao chÐp
C¸ch thùc hiƯn:
B­íc 1: Chän phÇn v¨n b¶n muèn sao chÐp, nh¸y nĩt lƯnh Copy trªn thanh c«ng cơ chuÈn.
B­íc 2: §­a con trá so¹n th¶o ®Õn vÞ trÝ cÇn sao chÐp vµ nh¸y nĩt lƯnh Paste trªn thanh c«ng cơ chuÈn.
4. Di chuyĨn
C¸ch thùc hiƯn:
B­íc 1: Chän phÇn v¨n b¶n cÇn di chuyĨn, nh¸y nĩt lƯnh Cut trªn thanh c«ng cơ chuÈn. 
B­íc 2: §­a con trá so¹n th¶o ®Õn vÞ trÝ míi vµ nh¸y nĩt lƯnh Paste trªn thanh c«ng cơ chuÈn.
4 - Cđng cè
- C¸c b­íc sao chÐp mét ®o¹n v¨n b¶n.
- C¸c b­íc di chuyĨn mét ®o¹n v¨n b¶n.
5 - H­íng dÉn vỊ nhµ
- ¤n tËp l¹i bµi theo h­íng dÉn SGK.
- ChuÈn bÞ Bµi thùc hµnh 6.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 15. Chỉnh sửa văn bản (3).doc