Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài thực hành 7 - Em tập trình bày văn bản - Phan Hữu Hà - Trường THCS Đạ Tông

I - MỤC TIÊU

· Kiến thức: Biết và thực hiện các thao tác định dạng văn bản đơn giản

· Kỉ năng: HS biết cách định dạng kí tự , định dạng đoạn văn

· Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thực hành

II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· GV: Phấn màu, bảng phụ, máy vi tính, đĩa mềm

· HS: Bảng phụ nhóm.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1323Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài thực hành 7 - Em tập trình bày văn bản - Phan Hữu Hà - Trường THCS Đạ Tông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn: 16/2/2009	Tuaàn 25
	Tieỏt 49,50
Baứi thửùc haứnh 7: 	EM TAÄP TRèNH BAỉY VAấN BAÛN 
I - MUẽC TIEÂU
Kieỏn thửực: Bieỏt vaứ thửùc hieọn caực thao taực ủũnh daùng vaờn baỷn ủụn giaỷn 
Kổ naờng: HS bieỏt caựch ủũnh daùng kớ tửù , ủũnh daùng ủoaùn vaờn 
Thaựi ủoọ: HS nghieõm tuực, linh hoaùt khi thửùc haứnh
II - PHệễNG TIEÄN DAẽY HOẽC
GV: Phaỏn maứu, baỷng phuù, maựy vi tớnh, ủúa meàm
HS: Baỷng phuù nhoựm.
III - TIEÁN TRèNH DAẽY HOẽC
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Noọi dung ghi baỷng
Hoaùt ủoọng 1 : MUẽC ẹÍCH – YEÂU CAÀU (10 phuựt)
GV: goùi HS neõu muùc ủớch vaứ yeõu caàu cuỷa baứi thửùc haứnh.
GV: choỏt laùi
GV: nhaộc laùi caực thao taực ủũnh daùng vaờn baỷn ủụn giaỷn: ủũnh daùng kớ tửù vaứ ủũnh daùng ủoaùn vaờn 
HS: bieỏt vaứ thửùc hieọn ủửụùc caực thao taực ủũnh daùng vaờn baỷn ủụn giaỷn
 HS: laộng nghe 
1. Muùc ủớch, yeõu caàu:
Hoaùt ủoọng 2: ẹềNH DAẽNG VAấN BAÛN (15 phuựt)
GV: neõu noọi dung cuỷa baứi thửùc haứnh
GV: goùi HS ủoùc phaàn a
GV: yeõu caàu HS thửùc hieọn theo hửụựng daón: khụỷi ủoọng Word vaứ mụỷ teọp Bien dep. Doc ủaừ laứm trong baứi thửùc haứnh trửụực
GV: hửụựng daón HS aựp duùng caực ủũnh daùng ủaừ bieỏt ủeồ trỡnh baứy gioỏng maóu trong SGK trang 92
GV: yeõu caàu HS ủoùc phaàn yeõu caàu cuỷa baứi thửùc haứnh.
GV: Hửụựng daón HS thửùc haứnh theo yeõu caàu cuỷa baứi thửùc haứnh
GV: quan saựt baứi laứm cuỷa moọt soỏ nhoựm
GV: yeõu caàu HS lử u vaờn baỷn vụựi teõn cuừ
GV: kieồm tra caựch trỡnh baứy cuỷa moọt soỏ HS
HS: laộng nghe
HS: ủoùc baứi
HS: laứm thửùc haứnh theo hửụựng daón cuỷa GV
HS: laộng nghe vaứ thửùc haứnh 
HS: ủoùc baứi 
HS: thửùc haứnh theo hửụựng daón cuỷa GV
HS: lửu vaờn baỷn vụựi teõn cuừ
HS: mụỷ baứi thửùc haứnh ủeồ GV kieồm tra 
2. Noọi dung
a) ẹũnh daùng vaờn baỷn
Hoaùt ủoọng 3: THệẽC HAỉNH (30 phuựt)
GV: yeõu caàu Hs goừ ủoaùn vaờn baỷn theo maóu
GV: Yeõu caàu HS taọp ủũnh daùng vaờn baỷn ủoự 
GV: Yeõu caàu HS lửu vaờn baỷn ủoự vụựi teõn Tre xanh
GV: Hửụựng daón vaứ kieồm tra moọt soỏ HS thửùc haứnh 
HS: thửùc haứnh theo hửụựng daón cuỷa GV
HS: ủũnh daùng vaờn baỷn 
HS: lửu vaờn baỷn vụựi teõn Tre xanh 
HS: laộng nghe
b/ Thửùc haứnh
Hoaùt ủoọng 4: CUÛNG COÁ - ẹAÙNH GIAÙ (5 phuựt)
GV: cuỷng coỏ laùi caựch ủũnh daùng kớ tửù vaứ ủũnh daùng ủoaùn vaờn 
GV: nhaọn xeựt vaứ ủaựnh giaự moọt soỏ baứi cuỷa moọt soỏ HS 
GV: nhaộc nhụỷ moọt soỏ vaỏn ủeà maứ HS coứn sai trong quaự trỡnh thửùc haứnh 
HS: laộng nghe
IV. DAậN DOỉ
Xem laùi baứi thửùc haứnh 
Tieỏt sau laứ tieỏt baứi taọp, xem laùi caực baứi taọp trong chửụng 4

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7 - Em tập trình bày văn bản - Phan Hữu Hà - Trường THCS Đạ Tông.doc