Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì - Đào Minh Hiếu - Trường THCS Sơn Lễ

A . Môc tiªu

 1. Kiến thức :

 - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.

 - Biết được chương trình bảng tính là gì ? Các tính năng chung của chương trình bảng tính.

 2. Kỹ năng :

 3. Thái độ :

 -Biết hợp tác trong việc học nhóm.

B. ph­¬ng ph¸p

 - Ph­¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh vµ minh häa.

C. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

 1. Chuẩn bị của giáo viên:

 Giáo án; các slide điện tử trình chiếu; máy vi tính; màn hình chiếu.

 2. Chuẩn bị của học sinh:

 Sách giáo khoa; sách bài tập; vở ghi.

 D. TiÕn tr×nh lªn líp

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì - Đào Minh Hiếu - Trường THCS Sơn Lễ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngµy so¹n: 22/ 08 / 2010
PhÇn 1 Ngµy dạy: 24/ 08 / 2010
 B¶ng tÝnh ®iÖn tö
TiÕt 1
 Bµi 1. ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g× ? 
A . Môc tiªu
 1. Kiến thức :
 - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.
 - Biết được chương trình bảng tính là gì ? Các tính năng chung của chương trình bảng tính.
 2. Kỹ năng :
 3. Thái độ :
 -Biết hợp tác trong việc học nhóm.
B. ph­¬ng ph¸p
 - Ph­¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh vµ minh häa.
C. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
 1. Chuẩn bị của giáo viên:
 Giáo án; các slide điện tử trình chiếu; máy vi tính; màn hình chiếu.
 2. Chuẩn bị của học sinh: 
 Sách giáo khoa; sách bài tập; vở ghi.
 D. TiÕn tr×nh lªn líp
 I. Ổ định lớp : 3 phút.
 II. Kiểm tra bài cũ: 
 III. Bài mới 
Đặt vấn đề: 
 Líp 6 c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu ch­¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n Word vµ thÊy sù h¹n chÕ cña nã trong c¸c viÖc nh­: Tæ chøc, ph©n tÝch, tr×nh bµy sè liÖu, biÓu diÔn sè liÖu d­íi d¹ng biÓu ®å, tù ®éng ho¸ nh÷ng viÖc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn. §Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ã c¸c em t×m hiÓu phÇn 1 cña ch­¬ng tr×nh Tin häc líp 7: B¶ng tÝnh ®iÖn tö. Vµ c©u hái ®Çu tiªn mµ chóng ta la: Ch­¬ng r×nh b¶ng tÝnh lµ g×?
2. Triển khai bài: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: b¶ng tÝnh vµ nhu cÇu xö lý th«ng tin d¹ng b¶ng.
- GV : ? Trong thöïc teá em thaáy nhöõng thoânh tin naøo ñöôïc trình baøy döôùi daïng baûng ?
- GV ñöa ra moät vaøi ví duï veà thoâng tin ñöôïc trình baøy döôùi daïng baûng vaø phaân tích öu ñieåm cuûa noù.
- GV tr×nh chiÕu caùc ví duï :
- GV ? Vaäy theo em chöông trình baûng tính laø gi ?
- GV keát luaän baèng caùch trình chieáu slide :
- HS tham gia vµo bµi häc b»ng c¸ch ®­a ra ý kiÕn.
-
 HS quan s¸t vµ ghi bµi.
- Th«ng tin thÓ hiÖn díi d¹ng b¶ng ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, s¾p xÕp, tÝnh to¸n, so s¸nh
- HS quan s¸t vµ ghi bµi.
- HS quan s¸t vµ ghi bµi.
- HS traû lôøi (coù theå ñoïc SGK)
- HS quan s¸t vµ ghi bµi:
- Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ phÇn mÒm ®îc thiÕt kÕ gióp ghi l¹i vµ tr×nh bµy th«ng tin döôùi d¹ng b¶ng, thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n còng nhö x©y dùng c¸c biÓu ®å biÓu diÔn mét c¸ch trùc quan c¸c sè liÖu cã trong b¶ng.
Ho¹t ®éng 2. Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh
- GV yeâu caàu HS tìm hieåu SGK
- GV? Chöông trình baûng tính goàm nhöõng tính naêng chung naøo?
- GV toång keát baèng caùch chieáu slide:
* Gồm các tính năng chung:
a) Mµn h×nh lµm viÖc
 Thµnh phÇn: - C¸c b¶ng chän.
	 - C¸c thanh c«ng cô.
	 - C¸c nót lÖnh.
	 - Cöa sæ lµm viÖc chÝnh.
 §Æc trng chung: D÷ liÖu (sè, v¨n b¶n) vµ c¸c kÕt qu¶ tÝnh lu«n ®­îc tr×nh bµy d­íi d¹ng b¶ng.
b) D÷ liÖu: D÷ liÖu sè vµ d÷ liÖu v¨n b¶n.
c) Kh¶ n¨ng tÝnh to¸n vµ sö dông hµm cã s½n
 - TÝnh to¸n tù ®éng.
 - Tù ®éng cËp nhËt kÕt qu¶.
 - C¸c hµm cã s½n.
d) S¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu
 - S¾p xÕp theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau.
 - Läc riªng ®­îc c¸c nhãm d÷ liÖu theo ý muèn.
e) T¹o biÓu ®å
- Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh cã c¸c c«ng cô t¹o biÓu ®å phong phó. 
- HS ®äc SG
- HS th¶o luËn theo nhãm vµ ®­a ra c©u tr¶ lêi.
- HS quan s¸t vµ ghi bµi.
IV. Còng cè bµi: (5 phót)
 ? Chương trình bảng tính là gì? 
 ? Chương trình bảng tính gồm những tính năng chung nào?
V. DÆn dß, h­íng dÉn hs häc tËp ë nhµ :
 - Lµm c¸c bµi tËp 1, 2 trong SGK trang 9
 - Xem tr­íc néi dung phần 3 và 4 của bài học

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 1. Chương trình bảng tính là gì - Đào Minh Hiếu - Trường THCS Sơn Lễ.doc