Giáo án Lớp Một - Tuần 3

HOÏC VẦN

BÀI 9 : O - C

A.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Đọc được o, c, bò, cỏ; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: o, c, bò, cỏ

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: vó bè.

*HSHT : nói từ 4 – 5 câu theo chủ đề : vó bè.

B. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:Tranh

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 TIẾT 1

I/Ổn định: Hát

II/ Kiểm tra bài cũ:

- Đọc:

Gv nhận xt

III/Bài mới:

1.Giới thiệu bài:

- Hôm nay, chúng ta học các chữ và âm mới còn lại: o, c. GV viết lên bảng o, c.

Gv đọc

2.Dạy chữ ghi âm:

o

 

doc 22 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 546Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp Một - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û hai baøi roài chöõa baøi 1, sau ñoù chöõa baøi 2)
-HS làm bai
- Cho HS ñoïc thaàm ñeà baøi 
- HS neâu caùch laøm baøi
-Laøm baøi - Chöõa baøi
- Ñoïc caù nhaân töø 8 – 10 em .
Hs thực hiện theo
Hs nhận xet
Hs thực hieän theo
Tiết 3: Môn Thủ công (GV chuyên)
Tiết 4: Môn Thể dục (GV chuyên)
Sáng thứ ba ngày 12 tháng 09 năm 2017
HOÏC VẦN
Baøi 10: OÂ - Ô 
A.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU :
- Đọc được ô, ơ, cô, cờ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: ô, ơ, cô, cờ.
- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: bờ hồ 
*HSHT : noùi töø 4 – 5 caâu theo chuû ñeà treân
*GDMT: giáo dục các em biết giữ gìn sạch đẹp nơi công cộng và bảo vệ cảnh quan
B. ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC: Tranh 
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
Hoaït ñoängcuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 TIEÁT 1 - 2
I/OÅn ñònh: Haùt
II/ Kieåm tra baøi cuõ: 
- Ñoïc :Yeâu caàu HS ñoïc baûng vaø SGK .
GV nhaän xeùt
III/Baøi môùi:
1.Giôùi thieäu baøi:
- Hoâm nay, chuùng ta hoïc caùc chöõ vaø aâm môùi: oâ, ô. GV vieát leân baûng oâ, ô.
2.Daïy chöõ ghi aâm: oâ
a) Nhaän dieän chöõ: 
- GV vieát (toâ) laïi chöõ oâ ñaõ vieát saün treân baûng vaø noùi: Chöõ oâ goàm moät neùt cong kín vaø daáu muõ
- GV hoûi: So saùnh oâ vaø o
b) Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng:
* Phaùt aâm:
- GV phaùt aâm maãu: oâ (mieäng môû hôi heïp hôn o, moâi troøn)
(GV chænh söûa loãi cho HS qua caùch phaùt aâm).
* Ñaùnh vaàn:
- GV vieát baûng coâ 
- GV hoûi: Vò trí cuûa c, oâ trong coâ nhö theá naøo?
- GV höôùng daãn ñaùnh vaàn: c- oâ- coâ
 (GV chænh söûa caùch ñaùnh vaàn cho töøng HS).
- Cho hoïc sinh xem tranh , vieát tieáng coâ leân baûng vaø yeâu caàu hoïc sinh ñoïc .
Gv cho hs cài âm và tiếng .
 Gv nhận xét và cho đọc đồng thanh
ô
a) Nhaän dieän chöõ: 
- GV vieát (toâ) laïi chöõ ô ñaõ vieát saün treân baûng vaø noùi: Chöõ ô goàm moät chöõ o vaø moät neùt raâu
- GV hoûi: So saùnh chöõ ô vaø o?
b) Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng:
* Phaùt aâm: GV phaùt aâm maãu : ô (mieäng môû trung bình, moâi khoâng troøn)- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc .
(GV chænh söûa loãi cho HS qua caùch phaùt aâm).
* Ñaùnh vaàn:
- GV vieát baûng côø 
- GV hoûi: Vò trí cuûa c, ô trong côø nhö theá naøo?
- GV höôùng daãn ñaùnh vaàn : c- ô- côø
 ( GV chænh söûa caùch ñaùnh vaàn cho töøng HS).
- Yeâu caàu hoïc sinh xem tranh , vieát baûng tieáng côø vaø yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caù nhaân và cho hs cài
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn baûng .
c) Ñoïc tieáng öùng duïng:Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caù nhaân .(GV nhaän xeùt , chænh söûa phaùt aâm cho HS)
d) Höôùng daãn vieát :
- GV vieát maãu treân baûng lôùp chöõ caùi c, côø . Vöøa vieát vöøa höôùng daãn qui trình.
- Yeâu caàu hoïc sinh vieát baûng con .
 (Löu yù: neùt noái giöõa c, ô)
- GV nhaän xeùt vaø chöõa loãi cho HS.
 TIEÁT 3
3. Luyeän taäp:
a) Luyeän ñoïc:
* Luyeän ñoïc caùc aâm ôû tieát 1, 2 (Baûng lôùp)
( GV chænh söûa phaùt aâm cho caùc em).
- Ñoïc töø, tieáng öùng duïng
* Ñoïc caâu öùng duïng: beù coù vôû veõ
- Ñöa tranh cho HS xem , yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm 2 .
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng .
b) Luyeän vieát:
- Nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc: löng thaúng, caàm buùt ñuùng tö theá.
- Yeâu caàu hoïc sinh vieát vôû taäp vieát theo maãu cuûa giaùo vieân .c) Luyeän noùi:
- Chuû ñeà: bôø hoà
- GV cho HS xem tranh vaø ñaët caâu hoûi: 
+Trong tranh em thaáy nhöõng gì?
+ Caûnh trong tranh noùi veà muøa naøo? Taïi sao em bieát?
+ Bôø hoà trong tranh ñaõ ñöôïc duøng vaøo vieäc gì?
+ Choã em coù hoà khoâng? Bôø hoà duøng vaøo vieäc gì?
*GDMT:
giáo dục các em biết giữ gìn sạch đẹp nơi công cộng và bảo vệ cảnh quan
4.Cuûng coá – daën doø:
+ GV chæ baûng (hoaëc SGK)
-Veà ñoïc laïi baøi.
-NXTH
- 2 HS ñoïc o, c, boø, coû HSCHT
- 1 HS ñoïc caû baøi . 
- Laéng nghe – theo doõi.
- Ñoïc theo GV
(HSCHT nói giống, HSHT nói khác)
+ Gioáng: chöõ o
+ Khaùc: oâ coù theâm daáu muõ
- HS nhìn baûng phaùt aâm theo lớp, dãy và cá nhân
- HS ñoïc quan sát
- c ñöùng tröôùc, oâ ñöùng sau .
- HS ñaùnh vaàn: lôùp, dãy, caù nhaân
- Ñoïc caù nhaân phaàn baûng töø 3 – 5 em .
Hs thực hiện theo
(HSCHT được gv giúp đỡ.)
HS quan sát
+ Gioáng: ñeàu coù chöõ o (HSCHT)
+ Khaùc: ô coù theâm raâu ôû beân phaûi (HSHT)
- HS ñoïc theo: caû lôùp, nhoùm, baøn, caù nhaân.
- Caù nhaân traû lôøi : AÂm côø ñöùng tröôùc aâm ô ñöùng sau .
- HS ñaùnh vaàn : lôùp, dãy, caù nhaân
- Ñoïc caù nhaân 3 em .
Hs thực hiện theo
- Ñoïc caù nhaân 1 vài em em .
- Ñoïc lớp dãy cá nhân ( HSCHT đọc 1 phần, HSHT đọc hết) 
Hs quan sát
- Vieát vaøo baûng con : c,cờ
( HSCHT được gv giúp đỡ)
- Ñoïc laàn löôït: lớp , cá nhân
- Laàn löôït phaùt aâm: aâm oâ, tieáng coâø vaø aâm ô, tieáng côø . ( HSCHT đọc 1 phần, HSHT đọc hết)
- Thaûo luaän nhoùm veà tranh minh hoïa.
- Ñoïc caâu öùng duïng: caù nhaân, nhoùm, caû lôùp 
( HSCHT đọc 1 phần, HSHT đọc hết)
- HS ngoài thaúng, ñuùng tö theá vaø quan saùt.
( HSCHT viết 1 phần)
- Taäp vieát: oâ, ô, coâ, côø 
- Ñoïc teân baøi luyeän noùi
- HS quan saùt vaøtraû lôøi:
+ HSHT traû lôøi 4 - 5 caâu .
+ HSCHTtraû lôøi 2 - 3 caâu 
+ Laøm nôi nghæ ngôi, vui chôi sau ngaøy laøm vieäc.
+ HS theo doõi vaø ñoïc theo. 
- Hoïc laïi baøi.
Buổi chiều ngày 12 tháng 9 năm 2017
Tiết 2: TOÁN
BEÙ HÔN, DAÁU <
A.MUÏC TIEÂU:
- Bước đầu biết so sánh số lượng ; biết sử dụng từ lớn hơn và dấu < đề so sánh các số .
*BT caàn laøm: 1,2 (khoâng laøm),3,4. TC : Laøm bt 5
B.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:Boä toaùn
C.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
I/Oån ñònh: Haùt
II/Kieåm tra baøi cuõ:
III/Baøi môùi:
1/Giôùi thieäu baøi: Giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.
2.Nhaän bieát quan heä beù hôn:
- Höôùng daãn HS quan saùt ñeå nhaän bieát soá löôïng cuûa töøng nhoùm trong hai nhoùm ñoà vaät roài so saùnh caùc soá chæ soá löôïng ñoù
+ Tranh thöù nhaát: 
“Beân traùi coù maáy oâ toâ?” 
“Beân phaûi coù maáy oâ toâ?” 
“1 oâtoâ coù ít hôn hai oâ toâ khoâng?”
+Ñoái vôùi hình veõ ngay döôùi tranh ôû beân traùi: Hoûi töông töï nhö treân 
- GV giôùi thieäu: 1 oâ toâ ít hôn 2 oâ toâ; 1 hình vuoâng ít hôn 2 hình vuoâng. Ta noùi: Moät beù hôn hai vaø vieát nhö sau: 
 1 < 2 (vieát leân baûng 1 < 2 vaø giôùi thieäu daáu < ñoïc laø “Beù hôn”) 
- GV chæ vaøo 1 < 2 vaø goïi HS ñoïc: “Moät beù hôn hai”
- Laøm töông töï ñoái vôùi tranh ôû beân phaûi ñeå cuoái cuøng HS nhìn vaøo 2 < 3 ñoïc ñöôïc laø: “Hai beù hôn ba”
- GV coùtheå vieát leân baûng:
 1 < 3; 2 < 5; 3 < 4; 4 < 5 roài goïi HS ñoïc: “Moät beù hôn ba” 
- GV löu yù HS: Khi vieát daáu < giöõa hai soá, bao giôø ñaàu nhoïn cuõng chæ vaøo soá beù hôn.
2.Thöïc haønh:
Baøi 1: Vieát daáu beù hôn ( HSCHT)
 Giuùp HS neâu caùch laøm baøi roài laøm baøi GV quan saùt vaø giuùp HS trong quaù trình taäp vieát daáu <
Baøi 3: ( HSCHT)
Gv hướng dẫn hs và cho các em làm. 
Gv nhận xét
Baøi 4: (HSHT)
Cho HS laøm roài goïi (Chuù yù giuùp HS vieát vaø ñoïc ñuùng. Khoâng ñoïc 3 < 5 laø “ba nhoû hôn naêm” maø ñoïc laø “ba beù hôn naêm”)
Baøi 5: (HSHT)
gv hướng dẫn hs làm
gv nhận xét chung
IV.Nhaän xeùt- daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën doø: Luyeän vieát daáu beù vaøo baûng con.
- Quan saùt treân moâ hình vaø traû lôøi töøng caâu hoûi: 
- Coù 1 oâ toâ. HSCHT
- Coù 2 oâ toâ. HSCHT
- 1 oâ toâ ít hôn 2 oâ toâ (HSHT) 
- Vaøi HS nhìn tranh vaø nhaéc laïi: Moät oâ toâ ít hôn hai oâ toâ
+ HS nhaéc laïi ñöôïc:1 hình vuoâng ít hôn 2 hình vuoâng
- HS ñoïc: Moät beù hôn hai
- HS ñoïc baûng GV vöøa ghi
- Vieát daáu < vaøo saùch .
Hs thực hiện
- HS quan saùt tranh ñaàu tieân ôû beân traùi vaø neâu caùch laøm baøi 
- HS laøm baøi vaø chöõa baøi 
- HS chöõa baøi, ñoïc keát quaû.
hs làm bài
hs nhận xét
TAÄP VIEÁT
leã, coï, bôø, hoå
A.MUÏC TIEÂU:
- Viết đúng các chữ: lễ,cọ,bờ,hổ,bi ve kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 1.
B.CHUAÅN BÒ:
- Vieát maãu caùc chöõ: leã, coï, bôø, hoå leân baûng lôùp .
- Baûng con ghi saün chöõ maãu .
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 TIEÁT 1
I/OÅn ñònh: Haùt
II/.Kieåm tra baøi cuõ:
- GV nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS, sau ñoù cho HS vieát laïi neùt chöa ñuùng
- Nhaän xeùt
III/Baøi môùi:
1: Giôùi thieäu baøi
- Hoâm nay ta hoïc baøi: leã, coï, bôø, hoå. GV vieát leân baûng .
2: Höôùng daãn vieát:
- GV gaén chöõ maãu leã leân baûng giôùi thieäu vaø höôùng daãn caùch vieát :
+ leã:
- Tieángõ gì?
-leã cao maáy ñôn vò?
-GV vieát maãu: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 2 vieát chöõ l lia buùt vieát chöõ eâ ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 2 lia buùt ñaët daáu ngaõ treân ñaàu chöõ eâ.
- Cho HS xem baûng chöõ maãu .
- Cho HS vieát vaøo baûng con.
+ coï:
-Tieáng gì?
-Tieáng coï cao maáy ñôn vò?
-GV vieát maãu: Ñaët buùt döôùi ñöôøng keû 3 vieát neùt cong hôû phaûi lia buùt leân vieát neùt cong kín, ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 3 lia buùt ñaët daáu naëng döôùi con chöõ o
- Cho HS xem baûng chöõ maãu .
-Cho HS vieát vaøo baûng con .
+ bôø:
-Tieáng gì?
-Âm bôø cao maáy ñôn vò?
-GV vieát maãu: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 2 vieát chöõ b, lia buùt vieát chöõ ô, ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 3, lia buùt ñaët daáu phuï treân ñöôøng keû 3, lia buùt ñaët daáu huyeàn treân ñaàu con chöõ ô
- Cho HS xem baûng chöõ maãu .
-Cho HS vieát vaøo baûng
+ hoå:
-Tiếng gì?
-hoå cao maáy ñôn vò?
-GV vieát maãu: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 2 vieát chöõ h, lia buùt vieát chöõ oâ, ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 3, lia buùt ñaët daáu muõ oâ treân ñöôøng keû 3, lia buùt ñaët daáu hoûi treân ñaàu con chöõ oâ
- Cho HS xem baûng chöõ maãu .
-Cho HS vieát vaøo baûng con .
4.Cuûng coá:
- nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS
- Nhaän xeùt tieát hoïc
5.Daën doø:
- Veà nhaø luyeän vieát vaøo baûng con
- NXTH.
- beù
Hs lập lại
- leã
- l cao 5 ñôn vò oâ li; eâ cao 2 ñôn vò
(HSCHT ñöôïc gv giúp đỡ)
-Vieát baûng con.
- coï
-AÂm c, o cao 2 ñôn vò
- Vieát baûng con .	
- bôøù
- b cao 5 đơn vị ô li; ô cao 2 ñôn vò oâ li
-Vieát baûng con .
(HSCHT ñöôïc gv giúp đỡ)
-hoå
-AÂm h cao 5 ñôn vò ô li ; oâ cao 2 ñôn vò o li
-Vieát baûng con .
(HSCHT ñöôïc gv giúp đỡ)
Hs lắng nghe
Thực hiện theo
Tiết 4: Môn đạo đức (GV chuyên)
Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017
HỌC VẦN
BAØI 11 : OÂN TẬP
A.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
- Đọc được ê, v,l, h, o, c, ô, ơ: các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 7 đến bài 11 
- Viết được: ê, v,l, h, o, c, ô, ơ:; các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 7 đến bài 11 
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể: hổ.
- HSHT kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh 
B. ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC:
- Baûng oân trang 24 SHS
- Tranh - Saùch Tieáng Vieät1(SHS, SGV), vôû taäp vieát 1
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 TIEÁT 1
I/OÅn ñònh:Haùt
II/ Kieåm tra baøi cuõ: 
- Ñoïc:
Gv nhận xét
III/Baøi môùi:
1.Giôùi thieäu baøi:
- GV hoûi:
+ Tuaàn qua chuùng ta hoïc nhöõng chöõ aâm gì môùi?
 GV ghi beân caïnh goùc baûng caùc chöõ aâm maø HS neâu
- GV gaén baûng oân leân baûng ñeå HS theo doõi xem ñaõ ñuû chöa vaø phaùt bieåu theâm
2.OÂn taäp: 
a) Caùc chöõ vaø aâm vöøa hoïc: 
+ GV ñoïc aâm
b) Gheùp chöõ thaønh tieáng:
- Cho HS ñoïc baûng.
(GV chænh söûa caùch phaùt aâm cuûa HS vaø neáu coøn thôøi gian, coù theå giaûi thích nhanh caùc töø ñôn ôû baûng 2).
 TIEÁT 2
c) Ñoïc töø ngöõ öùng duïng:
- Cho HS töï ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng:GV chænh söûa phaùt aâm cuûa HS vaø coù theå giaûi thích theâm veà caùc töø ngöõ:
+ Loø coø: Nhaûy baèng moät chaân, chaân kia co leân.
+ Vô coû: Thu laáy, nhaët laáy coû
d) Taäp vieát töø ngöõ öùng duïng:
 - GV ñoïc cho HS vieát baûng
- GV nhaän xeùt vaø chöõa loãi cho HS. Löu yù HS vò trí daáu thanh vaø caùc choã noáigiöõa caùc chöõ trong töø vöøa vieát 
 TIEÁT 3
3. Luyeän taäp:
a) Luyeän ñoïc:
* Nhaéc laïi baøi oân tieát tröôùc
- Cho HS laàn löôït ñoïc caùc tieáng trong baûng oân vaø caùc töø ngöõ öùng duïng 
( GV chænh söûa phaùt aâm cho caùc em)
* Ñoïc caâu öùng duïng:
- Yeâu caàu HS thuaän tranh minh hoïa caâu öùng duïng.
-Yeâu caàu HS ñoïc caâu öùng duïng.
( Chænh söûa loãi phaùt aâm, haïn cheá daàn caùch ñoïc eâ a, vöøa ñaùnh vaàn vöøa ñoïc, taêng toác ñoä ñoïc vaø khuyeán khích HS ñoïc trôn ). 
b) Keå chuyeän: Hoå
Caâu chuyeän Hoå ñöôïc laáy töø truyeän “Meøo daïy hoå”
- GV keå laïi caâu chuyeän 1 caùch dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoïa.
+Hình thöùc keå tranh: GV chæ töøng tranh, ñaïi dieän nhoùm chæ vaøo tranh vaø keå ñuùng tình tieát maø tranh ñaõ theå hieän. 
- Tranh 1: Hoå xin Meøo truyeàn cho voõ ngheä. Meøo nhaän lôøi
- Tranh 2: Haèng ngaøy, Hoå ñeán lôùp, hoïc taäp chuyeân caàn
- Tranh 3: Moät laàn, Hoå phuïc saün, khi thaáy Meøo ñi qua, noù lieàn nhaûy ra voà Meøo roài ñuoåi theo ñònh aên thòt
- Tranh 4: Nhaân luùc Hoå sô yù, Meøo nhaûy toùt leân moät caây cao. Hoå ñöùng döôùi ñaát gaàm gaøo, baát löïc
+ Hình thöùc keå laïi: Ñaïi dieän caùc nhoùm keå laïi caâu chuyeän.
 Nhoùm naøo keå ñuû tình tieát nhaát 
+ neâu yù nghóa caâu chuyeän (khoù nhaát)
* YÙ nghóa caâu chuyeän : Hoå laø con vaät voâ ôn ñaùng khinh bæ
 4.Cuûng coá – daën doø:
+ GV chæ baûng oân (hoaëc SGK)
-Hoïc laïi baøi.
-NXTH.
- 2 HS ñoïc oâ, ô; coâ, côø (HSCHT)
-1 HS ñoïc caâu öùng duïng: beù coù vôû veõ (HSHT)
+ HS ñöa ra caùc aâm vaø chöõ môùi chöa ñöôïc oân
(HSCHT trả lời 1 phần, HSHT trả lời hết)
+ Caù nhaân traû lôøi
- HS leân baûng chæ caùc chöõ vöøa hoïc trong tuaàn ôû baûng oân
+ HS chæ chöõ
+HS chæ chöõ vaø ñoïc aâm
- HS ñoïc caùc tieáng do caùc chöõ ôû coät doïc keát hôïp vôùi caùc chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân
(HSCHT trả lời 1 phần, HSHT trả lời hết)
- HS ñoïc caùc töø ñôn (1 tieáng) do caùc tieáng ôû coät doïc keát hôïp vôùi caùc daáu thanh ôû doøng ngang trong baûng oân (baûng 2)
- lớp, dãy, caù nhaân, 
(HSCHT đọc 1 phần, HSHT đọc hết)
- Vieát baûng con: loø coø, vô coû
- Taäp vieát loø coø trong vôû Taäp vieát
(HSCHT viết 1 phần, HSHT viết hết)
- Ñoïc lớp, dãy, caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm vaø neâu nhaän xeùt veà tranh minh hoïa em beù vaø caùc böùc tranh do em veõ
- Ñoïc caâu öùng duïng: beù veõ coâ, beù veõ côø 
(HSCHT đọc 1 phần, HSHT đọc hết)
- Laéng nghe .
- HS laéng nghe, sau ñoù hs kể theo sự hướng dẫn của gv, (HSCHT kể 1 tranh)
Hs kể
- HS HT kể được 2 – 3 tranh
+ HS theo doõi vaø ñoïc theo. 
- hoïc baøi .
Tiết 4: TOAÙN
 LÔÙN HÔN, DAÁU >
I.MUÏC TIEÂU:
- Bước đầu biết so sánh số lượng ; biết sử dụng từ lớn hơn và dấu > đề so sánh các số .
*BT cần làm:1,2,3,4.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- Caùc nhoùm ñoà vaät, moâ hình phuø hôïp vôùi tranh veõ trong SGK cuûa baøi hoïc naøy
- Caùc taám bìa, moãi bìa ghi moät soá 1, 2, 3, 4, 5 vaø taám bìa ghi daáu >
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
I/Oån ñònh : Haùt
II/KTBC :
- Yeâu caàu hs vieát baûng con 2  4 , 1 5 , 3 4 , vaø 2 hs laøm baûng lôùp 45, 13, 25, 14 .
GV nhaän xeùt
III/ Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi vaø ghi töïa
2.Nhaän bieát quan heä lôùn hôn:
- Höôùng daãn HS quan saùt ñeå nhaän bieát soá löôïng cuûa töøng nhoùm ñoái töôïng roài so saùnh caùc soá chæ soá löôïng ñoù :
+“Beân traùi coù maáy con böôùm?” 
+“Beân phaûi coù maáy con böôùm?” 
+“2 con böôùm coù nhieàu hôn 1 con böôùm khoâng?”
- Yeâu caàu vaøi HS nhìn tranh vaø nhaéc laïi : Hai con böôùm nhieàu hôn moät con böôùm .
- Ñoái vôùihình veõ ngay döôùi tranh ôû beân traùi: Hoûi töông töï nhö treân vaø cho HS nhaéc
GV giôùi thieäu: 2 con böôùm nhieàu hôn 1 con böôùm; 2 hình troøn nhieàu hôn 1 hình troøn. Ta noùi: Hai lôùn hôn moät vaø vieát nhö sau: 2 > 1 (vieát leân baûng 2 > 1 vaø giôùi thieäu daáu > ñoïc laø “lôùn hôn”) .
- GV chæ vaøo 2 > 1 vaø goïi HS ñoïc . 
- Laøm töông töï ñoái vôùi tranh ôû beân phaûi .
- Yeâu caàu hoïc sinh caøi baûng :2 > 1 ; 3 > 2. 
- GV coùtheå vieát leân baûng:	
3 > 1; 3 > 2; 4 > 2; 5 > 3 roài goïi HS thöïc haønh ñoïc: “Ba lôùn hôn moät”,  
- GV neâu caâu hoûi: em haõy cho bieát söï khaùc nhau cuûa daáu ?
Löu yù : Khi ñaët daáu giöõa hai soá, bao giôø ñaàu nhoïn cuõng chæ vaøo soá beù hôn.
3.Thöïc haønh :
Baøi 1: ( HSCHT) Yeâu caàu HS vieát 1 doøng daáu > .
Baøi 2: (HSCHT) Ñieàn soá vaø daáu
-Höôùng daãn: Phaûi so saùnh soá quaû boùng ôû beân traùi vôùi soá quaû boùng ôû beân phaûi roài vieát keát quaû so saùnh : 5 > 3 vaø yeâu caàu HS ñoïc : “Naêm lôùn hôn ba”.
- Laøm töông töï vôùi caùc tranh khaùc
Baøi 3: (HSHT) Laøm töông töï nhö baøi 2 roài goïi HS chöõa baøi
Gv nhận xét
Baøi 4: ( HSHT) Vieát daáu > vaøo oâ troáng
Cho HS laøm töông töï nhö baøi 2 
Gv nhận xét
IV.Nhaän xeùt- daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Veà luyeän vieát laïi daáu lôùn,xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm.
- 2 hs laøm baûng lôùp,hs coøn laïi laøm baûng con .
- Quan saùt treân moâ hình vaø traû lôøi töøng caâu hoûi: 
+Coù 2 con böôùm 
+Coù 1 con böôùm
+2 con böôùm nhieàu hôn 1 con böôùm .
- 3 – 5 em nhìn tranh nhaéc laïi : Hai con böôùm nhieàu hôn moät con böôùm (HSCHT)
- HS nhaéc laïi ñöôïc:2 chaám troøn nhieàu hôn 1 chaám troøn. (HSCHT)
- Ñoïc noái tieáp nhau : hai lôùn hôn moät.
- Caøi baûng .
- HS ñoïc baûng GV vöøa ghi.
HSCHT ñöôïc gv giuùp ñôõ
- Khaùc veà teân goïi; khaùc veà caùch söû duïng .
- Vieát daáu > vaøo baûng. 
- HS quan saùt tranh ñaàu tieân ôû beân traùi vaø ñoïc: “Naêm lôùn hôn ba”
- HS chöõa baøi
Hs làm
- HS chöõa baøi, ñoïc keát quaû.
Hs làm
-Laéng nghe.
Buổi chiều ngày 14 tháng 9 năm 2017
Tiết 2: TẬP VIẾT
leã, coï, bôø, hoå
A.MUÏC TIEÂU:
- Viết đúng các chữ: lễ,cọ,bờ,hổ,bi ve kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 1.
B.CHUAÅN BÒ:
- Vieát maãu caùc chöõ: leã, coï, bôø, hoå leân baûng lôùp .
- Baûng con ghi saün chöõ maãu .
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 TIEÁT 1
I/OÅn ñònh: Haùt
II/.Kieåm tra baøi cuõ:
- GV nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS, sau ñoù cho HS vieát laïi neùt chöa ñuùng
- Nhaän xeùt
III/Baøi môùi:
1: Giôùi thieäu baøi
- Hoâm nay ta hoïc baøi: leã, coï, bôø, hoå. GV vieát leân baûng .
2: Höôùng daãn vieát:
- GV gaén chöõ maãu leã leân baûng giôùi thieäu vaø höôùng daãn caùch vieát :
+ leã:
- Tieángõ gì?
-leã cao maáy ñôn vò?
-GV vieát maãu: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 2 vieát chöõ l lia buùt vieát chöõ eâ ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 2 lia buùt ñaët daáu ngaõ treân ñaàu chöõ eâ.
- Cho HS xem baûng chöõ maãu .
- Cho HS vieát vaøo baûng con.
+ coï:
-Tieáng gì?
-Tieáng coï cao maáy ñôn vò?
-GV vieát maãu: Ñaët buùt döôùi ñöôøng keû 3 vieát neùt cong hôû phaûi lia buùt leân vieát neùt cong kín, ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 3 lia buùt ñaët daáu naëng döôùi con chöõ o
- Cho HS xem baûng chöõ maãu .
-Cho HS vieát vaøo baûng con .
+ bôø:
-Tieáng gì?
-Âm bôø cao maáy ñôn vò?
-GV vieát maãu: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 2 vieát chöõ b, lia buùt vieát chöõ ô, ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 3, lia buùt ñaët daáu phuï treân ñöôøng keû 3, lia buùt ñaët daáu huyeàn treân ñaàu con chöõ ô
- Cho HS xem baûng chöõ maãu .
-Cho HS vieát vaøo baûng
+ hoå:
-Tiếng gì?
-hoå cao maáy ñôn vò?
-GV vieát maãu: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 2 vieát chöõ h, lia buùt vieát chöõ oâ, ñieåm keát thuùc ôû ñöôøng keû 3, lia buùt ñaët daáu muõ oâ treân ñöôøng keû 3, lia buùt ñaët daáu hoûi treân ñaàu con chöõ oâ
- Cho HS xem baûng chöõ maãu .
-Cho HS vieát vaøo baûng con .
4.Cuûng coá:
- nhaän xeùt chöõ vieát cuûa HS
- Nhaän xeùt tieát hoïc
5.Daën doø:
- Veà nhaø luyeän vieát vaøo baûng con
- NXTH.
- beù
Hs lập lại
- leã
- l cao 5 ñôn vò oâ li; eâ cao 2 ñôn vò
(HSCHT ñöôïc gv giúp đỡ)
-Vieát baûng con.
- coï
-AÂm c, o cao 2 ñôn vò
- Vieát baûng con .	
- bôøù
- b cao 5 đơn vị ô li; ô cao 2 ñôn vò oâ li
-Vieát baûng con .
(HSCHT ñöôïc gv giúp đỡ)
-hoå
-AÂm h cao 5 ñôn vò ô li ; oâ cao 2 ñôn vò o li
-Vieát baûng con .
(HSCHT ñöôïc gv giúp đỡ)
Hs lắng nghe
Thực hiện theo
TOAÙN
 LUYEÄN TAÄP 
A.MUÏC TIEÂU:
- Bieát söû duïng caùc daáu vaø caùc töø “beù hôn”, “lôùn hôn” khi so saùnh hai soá;böôùc ñaàu bieát dieãn ñaït söï so saùnh theo hai quan heä beù hôn vaø lôùn hôn (coù 22)
*Baøi taäp caàn laøm:1,2,3(khoâng laøm)
B.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- Saùch Toaùn 1, , buùt chì
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
I/Oån ñònh:haùt
II/Kieåm tra baøi cuõ: gv cho hs laøm 1 soá baøi 
Gv nhaän xeùt
III/Baøi môùi:
1.Giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi
2.Thöc haønh:
Baøi 1: Vieát daáu > hoaëc daáu < ( HSCHT)
- GV höôùng daãn HS neâu yeâu caàu baøi.
- Khi chöõa baøi: Goïi HS ñoïc keát quaû. GV giuùp HS neâu nhaän xeùt veà keát quaû laøm baøi trong töøng coät
 Chaúng haïn: töø 3 3 giuùp HS nhaän bieát: “Coù hai soá khaùc nhau thì bao giôø cuõng coù moät soá lôùn hôn vaø moät soá beù hôn neân coù hai caùch vieát khi so saùnh soá ñoù
- GV neâu treân baûng töøng caëp 2 soá khaùc nhau, chaúng haïn: 1 vaø 5; 5 vaø 3  
Baøi 2: Vieát ( theo maãu). (HSHT)
- GV höôùng daãn HSø neâu yeâu caàu baøi.
- Höôùng daãn hoïc sinh caùch laøm baøi: Xem tranh, so saùnh soá thoû vôùi soá cuû caø roát roài vieát keát quaû.
- Yeâu caàu HS laøm baøi – kieåm tra cheùo nhau.
- Goïi vaøi em ñoïc keát quaû baøi laøm . 
IV/ Nhaän xeùt –daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc
-Veà xem laïi caùc baøi ñaõ laøm.
Hs thöïc hieän theo
- Vieát daáu >, < vaøo choã chaám
- Laøm baøi - chöõa baøi 
- HS söû duïng laàn löôït töøng daáu >, < ñeå noái 2 soá ñoù
- Neâu yeâu caàu ñeà baøi.
- Laéng nghe .
- Laøm baøi – 
- HS ñoïc keát quaû (töø haøng treân vaø töø traùi sang phaûi).
- Töï kieåm tra laïi baøi .
Tiết 4: TNXH (GV chuyên)
Thứ sáu ngày 15 tháng 09 năm 2017
HOÏC VẦN
Baøi 13: n m
A.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
- Đọc được: n, m, nơ, me; từ và câu ứng dụng 
- Viết được: n, m, nơ, me 
- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: bố mẹ, ba má 
*HSHT : noùi töø 4 – 5 caâu theo chuû ñeà treân
B. ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC: Tranh 
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 TIEÁT 1
I/OÅn ñònh: Haùt
II/ Kieåm tra baøi cuõ: 
- Ñoïc 
Gv nhậ

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 3 Lop 1_12250898.doc