Giáo án Tuần 15 - Khối 5

TIẾT 1: CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

TIẾT 2 : TẬP ĐỌC

BUÔN CHƯ-LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO

I.MỤC TIÊU:

-Phát âm đúng tên người dân tộc trong bài ; biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội dung từng đoạn

-Hiểu nội dung : Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em được học hành

 (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3). Giáo dục lòng yêu quý và tôn trọng thầy cô giáo trong trường.

II. CHUẨN BỊ:

 + GV: Tranh SGK phóng to. Bảng viết đoạn 1 cần rèn đọc

 + HS: Bài soạn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 34 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 732Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 15 - Khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Bài 1: chia một số thập phân cho một số thập phân.
-GV nêu bài tập ở bảng.
-Cho hs nêu lại cách đặt tính.
-GV giúp đỡ hs yếu hoàn thành BT.
-Hd nhận xét, sửa bài.
-Cho hs đọc lại phép tính theo hàng ngang.
10p
-HS đọc yc bt1, đọc các phép tính chia.
-Hs nêu.
-HS làm bài cá nhân vào vở btcc, một số em lần lượt làm ở bảng.
-Hs đọc.
Bài 2: Tính giá trị biểu thức.
-Yêu cầu hs nêu thứ tự thực hiện.
-Cho hs làm bài cá nhân và nêu cách làm.
-Hướng dẫn nhận xét, chốt ý đúng, yêu cầu đọc lại kết quả tính.
-Giúp hs yếu hoàn thành BT.
10p
-HS đọc yc bt 2.
-HS nêu.
-Nêu cách làm, làm bài cá nhân vào vbt cc, 3 hs làm ở bảng.
-HS làm bài cá nhân, đọc lại kết quả.
Bài 3: Tìm x.
-Cho hs nêu cách làm.
-Tổ chức làm bài theo nhóm đôi.
-Hd nêu kết quả, nhận xét, tuyên dương.
-Chốt ý đúng.
7p
-HS đọc yc bt3.
-HS nêu.
-Làm bài theo nhóm đôi.
-Nêu kết quả, nhận xét, sửa bài.
Bài 4: Giải bài toán
-GV hướng dẫn các bước giải, chọn phương pháp giải và cách trình bày bài giải.
-Liên hệ thực tế.
7p
-HS đọc bài toán, nêu phép tính lựa chọn và câu lời giải.
4. Nhận xét, dặn dò:
-GV chốt ý chung nội dung vừa luyện tập.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Dặn dò chuẩn bị bài sau.
3p
-Lắng nghe.
 --------------------------------------------------
TIẾT 3: MĨ THUẬT
 ( Thầy Pới dạy )
*************************************************************
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2016
TIẾT 1: TẬP ĐỌC
VEÀ NGOÂI NHAØ ÑANG XAÂY 
I.MỤC TIÊU:
 -Biết đọc diễn cảm bài thơ , ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự do. 
 -Hiểu nội dung, ý nghĩa : Hình ảnh đẹp của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới của đất nước. 
 (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3). HS khá, giỏi đọc diễn cảm được bài thơ với giọng vui , tự hào .
 -Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, yêu vẻ đẹp của những ngôi nhà mới làm nên.
II. CHUẨN BỊ: 
+ GV: Tranh phoùng to, baûng phuï ghi nhöõng caâu luyeän ñoïc. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1.Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Buoân Chö-Leânh ñoùn coâ giaùo.
-Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
-Hoïc sinh ñoïc töøng ñoaïn.
-Hoïc sinh ñaët caâu hoûi – Hoïc sinh khaùc traû lôøi.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hs luyeän ñoïc.
Luyeän ñoïc.
Giaùo vieân ruùt ra töø khoù.
Reøn ñoïc: giaøn giaùo, truï beâ toâng, caùi bay.
Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm toaøn baøi.
11p
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
- Hoïc sinh khaù gioûi ñoïc caû baøi.
Hoïc sinh noái tieáp ñoïc töøng khoå thô.
Hoïc sinh ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi.
+ Tìm hieåu baøi.
· Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1.
+ Caâu 1: Nhöõng chi tieát naøo veõ leân hình aûnh ngoâi nhaø ñang xaây?
+ Caâu 2: Nhöõng hình aûnh noùi leân veõ ñeïp cuûa ngoâi nhaø + Caâu 3: Tìm nhöõng hình aûnh nhaân hoùa laøm cho ngoâi nhaø ñöôïc mieâu taû soáng ñoäng, gaàn guõi?
+ Caâu 4: (Ko yc trảlời)
10p
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
-Hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1.
-TL: truï beâ-toâng nhuù leân –baùc thôï laøm vieäc, coøn nguyeân maøu voâi gaïch – raõnh töôøng chöa traùt–ngoâi nhaø ñang lôùn leân
-TL:Giaøn giaùoTruï beâ-toâng..Ngoâi nhaø nhö 
+ Ngoâi nhaø nhö ñöùa treû.
-TL:+ Ngoâi nhaø töïa, thôû+ Naéng ñöùng ngöû queân.+ Laøn gioù mang höông uû ñaày.+ Ngoâi nhaø nhö ñöùa treû, lôùn leân.
v	Hoaït ñoäng 3: Reøn hoïc sinh ñoïc dieãn caûm. 
Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm.
-Cho hoïc sinh luyeän ñoïc dieãn caûm.
Giaùo vieân choát: Thoâng qua hình aûnh vaø soáng ñoäng cuûa ngoâi nhaø ñang xaây, ca ngôïi cuoäc soáng lao ñoäng treân ñaát nöôùc ta.
8p
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
- Laàn löôït töøng nhoùm thi ñoïc dieãn caûm.
Töøng nhoùm thi ñua ñoïc dieãn caûm.
Neâu ñaïi yù.
v	Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá.
Giaùo vieân cho hoïc sinh thi ñua ñoïc dieãn caûm 2 khoå thô ñaàu cuûa baøi thô.
Giaùo vieân nhaän xeùt–Tuyeân döông
4p
Neâu ñaïi yù.
- Hoïc sinh thi ñua 2 daõy.
- Lôùp nhaän xeùt.
5. Toång keát - daën doø: 
-Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, yêu vẻ đẹp của những ngôi nhà mới làm nên.
Hoïc sinh veà nhaø luyeän ñoïc, Chuaån bò: “Thaày thuoác nhö meï hieàn”. - GVNhaän xeùt tieát hoïc 
1p
--------------------------------------------------
TIẾT 2 : TOAÙN 	
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
 -Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và vận dụng để tính giá trị của biểu thức, giải toán có lời văn. 
 -Bài tập cần làm : Bài1 (a,b,c) ; Bài2(a) ; Bài 3. 
 -Giáo dục HS tính thực tế qua bài toán 3.
II. CHUẨN BỊ: 
GV:	Phaán maøu, baûng phuï. 
HS: Vôû baøi taäp, nhap, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Hoïc sinh söûa baøi 1a, 2, 3/ 72 (SGK).
Giaùo vieân nhaän xeùt
4p
Hoïc sinh söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh kó naêng thöïc haønh caùc pheùp chia coù lieân quan ñeán soá thaäp phaân.
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
  Baøi 1(a,b,c):
GV löu yù HS töøng daïng chia vaø nhaéc laïi pheùp chia
Soá thaäp phaân chia soá thaäp phaân
Soá thaäp phaân chia soá töï nhieân 
 Soá töï nhieân chia soá thaäp phaân
Soá töï nhieân chia soá töï nhieân
10p
- Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi – Caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh laøm baøi. 
Hoïc sinh söûa baøi.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Baøi 2(a):
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi thöù töï thöïc hieän tính trong bieåu thöùc.
Löu yù thöù töï thöïc hieän trong bieåu thöùc.
10p
- Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi. 
Hoïc sinh söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
Baøi 3:
Giaùo vieân choát daïng toaùn.
-Giáo dục HS tính thực tế qua bài toán 3.  
8p
- HS ñoïc ñeà baøi – hoïc sinh toùm taét.
	1 giôø : 0,5 lít
	 ? giôø : 120 lít 
Hoïc sinh laøm baøi.
Caû lôùp nhaän xeùt.
v	Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá
HS nhaéc laïi phöông phaùp chia caùc daïng ñaõ hoïc.
4p
Thi ñua giaûi baøi taäp nhanh.
	3 : 4 ´ 100 : 100
	1 : 2 ´ 100 : 100
5. Toång keát - daën doø:
 Nhận xét tiết học
1p
--------------------------------------------------
TIẾT 3: ĐẠO ĐỨC
 ( Cô Tuyền dạy )
--------------------------------------------------
TIẾT 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
 ( Cô Kiều dạy )
--------------------------------------------------
TIẾT 5: TAÄP LAØM VAÊN
LUYEÄN TAÄP TAÛ NGÖÔØI ( Taû hoaït ñoäng)
 I.MỤC TIÊU:
-Nêu được nội dung chính của từng đoạn, những chi tiết tả hoạt động của nh/vật trong bài văn(BT1) -Viết được một đoạn văn tả hoạt động của một người (BT2).
-Giáo dục tình cảm yêu thương người thân qua bài văn đã được chọn tả.
II.CHUẨN BỊ: 
+ GV: Baûng phuï ghi saün lôøi giaûi cuûa baøi taäp 
+ HS chuaån bò: quan saùt hoaït ñoäng cuûa moät ngöôøi thaân hoaëc moät ngöôøi maø em yeâu meán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
-HS laàn löôït ñoïc: quan saùt hoaït ñoäng cuûa 1 ngöôøi thaân hoaëc 1 ngöôøi maø em yeâu meán
-Caû lôùp nhaän xeùt.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hs naém ñöôïc caùch taû hoaït ñoäng cuûa ngöôøi (caùc ñoaïn cuûa baøi vaên, noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, caùc chi tieát taû h/ñoäng)
* Baøi 1:
Caâu môû ñoaïn.
••Noäi dung töøng ñoaïn.
+ Tìm nhöõng chi tieát taû hoaït ñoäng cuûa baùc Taâm.
10p
Hoaït ñoäng caù nhaân.
- 1 hs ñoïc baøi 1 – Caû lôùp ñoïc thaàm.
HS laøm vieäc caù nhaân: traû lôøi caâu hoûi.
Caû lôùp nhaän xeùt boå sung yù, caâu hay.
Caùc ñoaïn cuûa baøi vaên.
+ Ñoaïn 1: Baùc Taâm  loang ra maõi (Baùc Taâm, meï cuûa Thö ñang chaêm chuù laøm vieäc).
+ Ñ2: Taû keát quaû lao ñoäng cuûa baùc Taâm – maûng ñöôøngø raát ñeïp, raát kheùo.
+ Ñoaïn 3: Caâu môû ñoaïn: Baùc Taâm ñöùng leân vöôn vai maáy caùi lieàn.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh vieát ñöôïc moät ñoaïn vaên (chaân thaät, töï nhieân), taû hoaït ñoäng cuûa ngöôøi (nhieäm vuï troïng taâm).
* Baøi 2:	
Giaùo vieân nhaän xeùt choát chaân thaät, töï nhieân.
18p
Hoaït ñoäng caù nhaân.
-Vieát 1 ñoaïn vaên taû hoaït ñoäng cuûa 1 ngöôøi thaân hoaëc 1 ng maø em yeâu meán
Hoïc sinh ñoïc phaàn yeâu caàu vaø gôïi yù.
Hoïc sinh laøm baøi.
Hs ñoïc leân ñoaïn vaên ñaõ hoaøn chænh.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Quan saùt vaø ghi laïi keát quaû quan saùt cuûa em beù ñang ñoä tuoåi taäp ñi, taäp noùi.
vHoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
Toång keát ruùt kinh nghieäm.
-Giáo dục tình cảm yêu thương người thân qua bài văn đã được chọn tả.
5p
Hoaït ñoäng lôùp.
Ñoïc ñoaïn vaên hay.
Phaân tích yù hay
5. Toång keát - daën doø: Hoaøn taát baøi taäp 3û.
Chuaån bò: “Luyeän taäp taû ngöôøi: taû hoaït ñoäng”.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
1p
***************************************************
Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2016
TIẾT 1:	 TOAÙN 	
TÆ SOÁ PHAÀN TRAÊM
I. MỤC TIÊU: 
-Bước đầu nhận biết về tỉ số phần trăm .
-Biết viết một số phân số dưới dạng tỉ số phần trăm. 
 Bài tập cần làm : Bài 1, Bài2 .
-Giáo dục HS ý nghĩa thực tế của việc tính tỉ số phần trăm số cây ăn quả qua bài tập 3(HS khá).
II. CHUẨN BỊ: 
 + GV:	Hình veõ treân baûng phuï trang 73.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Hoïc sinh söûa baøi nhaø .
Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
Hoïc sinh söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà tæ soá phaàn traêm.
Giaùo vieân giôùi thieäu khaùi nieäm veà tæ soá phaàn traêm (xuaát phaùt töø tæ soá) _ Giaùo vieân giôùi thieäu hình veõ treân baûng. 25 : 100 = 25%
	 25% laø tæ soá phaàn traêm.
Giuùp hoïc sinh hieåu yù nghóa tæ soá phaàn traêm.
· Tæ soá phaàn traêm cho ta bieát gì?
10p
Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi.
Moãi hs tính tæ soá giöõa S troàng hoa hoàng vaø S vöôøn hoa, neâu kq: 25 :100,taäp vieát kí hieäu %
Vieát tæ soá hs gioûi so vôùi toaøn tröôøng. 80 : 400 ; ® 20 : 100 = 20%
-Cöù 100 hs trong tröôøng coù 20 hs gioûi.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh naém ñöôïc quan heä giöõa tæ soá phaàn traêm vaø phaân soá. (phaân soá thaäp phaân vaø phaân soá toái giaûn).
	  Baøi 1:
- Giaùo vieân hoûi HS caùch tìm tæ soá phaàn traêm 
- Ruùt goïn phaân soá 75 thaønh 25
 300 100
- Vieát 25 = 25 %
 100
   Baøi 2:
Giaùo vieân höôùng daãn HS :
+ Laäp tæ soá cuûa 95 vaø 100 .
+ Vieát thaønh tæ soá phaàn traêm .
   Baøi 3: (Hướng dẫn hs khá giỏi)
Giaùo vieân höôùng daãn HS tìm soá caây aên quaû
Gôïi yù ñeå HS caùch tìm tæ soá %
18p
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
- Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi. 
Hoïc sinh söûa baøi.
- Lôùp nhaän xeùt.
- Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi.
- Hoïc sinh söûa baøi.
Toùm taét : 1000 caây : 540 caây laáy goã
 95 cay : ? caây aên quaû
Hoïc sinh laøm baøi
HS söûa baøi 
v	Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá
Hoïc sinh nhaéc laïi kieán thöùc vöøa hoïc.
-Giáo dục HS ý nghĩa thực tế của việc tính tỉ số phần trăm số cây ăn quả qua bài tập 3(HS khá).
5p
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
Vieát caùc phaân soá sau thaønh tæ soá phaàn traêm 
5. Toång keát - daën doø: Laøm baøi nhaø 2/ 74
-Daên hs chuaån bò baøi : “Giaûi toaùn veà tæ soá phaàn traêm”
Nhaän xeùt tieát hoïc 
1p
 --------------------------------------------------
TIẾT 2: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU	 	 
 TOÅNG KEÁT VOÁN TÖØ 
 I.MỤC TIÊU: 
 -Nêu được một số từ ngữ, tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè theo yêu cầu của BT1, BT2. –Tìm được một số từ ngữ tả hình dáng của người theo yêu cầu của BT3 ( chọn 3 trong số 5 ý a,b,c,d,e ).
 -Viết được đoạn văn tả hình dáng người thân khoảng 5 câu theo yêu cầu của BT4. 
 -Giáo dục tình cảm trong quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè qua các thành ngữ, ca dao tìm được.
II. CHUẨN BỊ: 
+ GV: Giaáy khoå to, baûng phuï 
+ HS: SGK, VBT .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân nhaän xeùt
4p
Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi caùc baøi 1, 2, 3 ñaõ hoaøn chænh trong vôû.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
vHoaït ñoäng 1: Höôùng daãn lieät keâ caùc töø ngöõ chæ ngöôøi, taû hình daùng cuûa ngöôøi, bieát ñaët caâu mieâu taå.
*Baøi 1:
· Giaùo vieân choát: treo baûng töø ngöõ ñaõ lieät keâ.
*Baøi 2:Tìm thaønh ngöõ, tuïc ngöõ, ca dao.
Chia moãi nhoùm tìm theo chuû ñeà hoaëc cho ñaïi dieän nhoùm boác thaêm.
Giaùo vieân choát laïi.
Nhaän xeùt caùc nhoùm tìm ñuùng chuû ñeà – Bình choïn nhoùm tìm ñuùng vaø hay.
Baøi 3:+ Maùi toùc baïc phô, + Ñoâi maét ñen laùy
+ Khuoân maët vuoâng vöùc, + Laøn da traéng treûo , 
+ Voùc ngöôøi vaïm vôõ ,  
10p
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
- Hs ñoïc yeâu caàu baøi 1. lôùp ñoïc thaàm.
-Hs lieät keâ ra nhaùp caùc töø ngöõ tìm ñöôïc.
Hs laàn löôït neâu – Caû lôùp nhaän xeùt.
-HS söûa baøi.Ñoïc hoaøn chænh baûng töø.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc kyõ yeâu caàu baøi 2.
Caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm.
Ñaïi dieän nhoùm daùn keát quaû leân baûng vaø trình baøy.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
Hoïc sinh töï laøm ra nhaùp.
-Caû lôùp nhaän xeùt.
vHoaït ñoäng 2: H/daãn hs nhôù vaø lieät keâ chính xaùc caùc caâu tuïc ngöõ, thaønh ngöõ, ca dao ñaõ hoïc, ñaõ bieát noùi veà quan heä gia ñình, thaày troø, beø baïn.
*Baøi 4:GV nhaán maïnh laïi yeâu caàu baøi taäp baèng 3 caâu taû hình daùng.+ Oâng ñaõ giaø, maùi toùc baïc phô.
+ Khuoân maët vuoâng vöùc cuûa oâng coù nhieàu neáp nhaên nhöng ñoâi maét oâng vaãn tinh nhanh.	
+ Khi oâng caàm buùt say söa veõ neùt maët oâng saùng leân 
15p
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
- HS laøm baøi 
- Caû lôùp nhaän xeùt.
-Bình choïn ñoaïn vaên hay 
vHoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
Thi ñua ñoái ñaùp 2 daõy tìm thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ca dao veà thaày coâ, gia ñình, baïn beø.
-GD tình cảm trong quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè qua các thành ngữ, ca dao tìm được.
5p
-Chia nhóm, tham gia trò chơi thi đua.
5. Toång keát – daën doø: Laøm baøi 4 vaøo vôû.
Chuaån bò: “Toång keát voán töø”. Nhaän xeùt tieát hoïc. 
1p
--------------------------------------------------
TIẾT 3 : ÑÒA LÍ 
THÖÔNG MAÏI VAØ DU LÒCH
I. MỤC TIÊU: 
 -Nêu được một số đặc điểm nổi bật về thương mại và du lịch của nước ta : 
 +Xuất khẩu : khoáng sản, hàng dệt may, nông sản, thuỷ sản, lâm sản ; nhập khẩu : máy móc, thiết bị, nguyên và nhiên liệu , +Ngành du lịch nước ta ngày càng phát triển .
-Nhớ tên 1 số điểm du lịch Hà Nội, TP HCM, vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu,
-HS khá, giỏi : +Nêu được vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế. +Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch : nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội, ; các dịch vụ du lịch được cải thiện.
-Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tự hào về vẻ đẹp của đất nước qua các điểm du lịch.
II. CHUẨN BỊ: 
+ GV: Baûn ñoà Haønh chính VN 
+ HS: Tranh aûnh sưu tầm được
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: “Giao thoâng vaän taûi”.
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
4p
Ñoïc ghi nhôù.
-Nöôc ta coù loaïi hình giao thoâng naøo? Đaëc ñieåm phaân boá caùc loaïi ñöôøng giao thoâng?
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
1. Hoaït ñoäng thöông maïi
v	Hoaït ñoäng 1: (laøm vieäc caù nhaân)
+ Böôùc 1: + Thöông maïi goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo?
+ Neâu vai troø cuûa ngaønh thöông maïi 
+ Keå caùc maët haøng xuaát,nhaäp khaåu chuû yeáu cuûa nöôùc ta?
+ Böôùc 2: Yeâu caàu hoïc sinh trình baøy keát quaû.
® Keát luaän:Thöông maïi laø ngaønh thöïc hieän mua baùn haøng hoùa bao goàm :+ Noäi thöông: Buoân baùn ôû trong nöôùc.+ Ngoaïi thöông: Buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi.
- Hoaït ñoäng th/maïi ph/ trieån ôû Haø Noäi vaø TP . HCM
- Vai troø : caàu noái giöõa saûn xuaát vaø tieâu duøng .
-Xuaát khaåu: khoaùng saûn, haøng coâng nghieäp nheï, CN thöïc phaåm , haøng thuû CN, noâng saûn, thuûy saûn.
-Nhaäp khaåu: Maùy moùc, thieát bò, nguyeân vaät lieäu .
13p
Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp.
Trao ñoåi, mua baùn haøng hoùa ôû trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi 
Laø caàu noái giöõa saûn xuaát vôùi tieâu duøng.
- Xuaát: Thuû coâng nghieäp, noâng saûn, thuûy saûn, khoaùng saûn
Nhaäp: Maùy moùc, thieát bò, nguyeân nhieân vaät lieäu.
Hoïc sinh trình baøy, chæ baûn ñoà veà caùc trung taâm thöông maïi lôùn nhaát ôû nöôùc ta.
-Hoïc sinh nhaéc laïi.
2. Ngaønh du lòch .
v	Hoaït ñoäng 2: (laøm vieäc theo nhoùm)
+ Nhöõng naêm gaàn ñaây löôïng khaùch du lòch ôû nöôùc ta ñaõ coù thay ñoåi nhö theá naøo? Vì sao?
+ Keå teân caùc t /taâm du lòch lôùn ôû nöôùc ta?
Keát luaän:Nöôùc ta coù nhieàu ñ/kieän ñeå ph/trieån d/lòch. Soá löôïng du lòch trong nöôùc taêng do ñôøi soáng ñöôïc naâng cao,caùc dòch vuï du lòch ph/trieån. Caùc tr/taâm d/lòch lôùn : Haø Noäi,TP.HCM, Hueá 
13p
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
- Ngaøy caøng taêng.
Nhôø coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi nhö: phong caûnh ñeïp, baõi taém toát, di tích lòch söû, leã hoäi truyeàn thoáng
Hoïc sinh trình baøy keát quaû, chæ baûn ñoà vò trí caùc trung taâm du lòch lôùn.
-Ñoïc ghi nhôù SGK .
v	Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
-GD tình yêu quê hương đất nước, tự hào về vẻ đẹp của đất nước qua các điểm du lịch.
4p
- Tröng baøy tranh aûnh veà du lòch vaø thöông maïi (caùc ngaønh ngheà vaø caùc khu du lòch noåi tieáng cuûa Vieät Nam.
5. Toång keát - daën doø: Daën doø: OÂn baøi.
Chuaån bò: ôn tập. Nhaän xeùt tieát hoïc. 
1p
--------------------------------------------
TIẾT 4: TIẾNG VIỆT 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ : LUYỆN ĐỌC (TIẾT 1) 
I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng khổ thơ thứ hai trong bài “Hạt gạo làng ta” theo đúng ngữ điệu, ngắt nhịp hợp lý, biết được công sức của các bạn nhỏ góp phần làm ra hạt gạo trong chiến tranh.
- Đọc đúng đoạn văn trong bài “Buôn Chư-lênh đón cô giáo” với giọng đọc trang trọng, ngắt nghỉ hơi hợp lý, biết được ý nghĩa qua nghi lễ trang trọng đón tiếp cô giáo của buôn làng.
- Giáo dục tình yêu thiên nhiên, yêu quý lao động.
II. CHUẨN BỊ:
- Đoạn văn trong vở BTCC.
- Vở BT CC để làm bài tập trắc nghiệm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Nội dung 1: Đọc đúng khổ thơ thứ hai trong bài “Hạt gạo làng ta”. 
-Giúp hs xác định đúng ngữ điệu, ngắt nhịp hợp lý.
-GV kết hợp đọc mẫu.
-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp chú ý ngắt nhịp đúng.
-Tìm hiểu công sức của các bạn nhỏ góp phần làm ra hạt gạo trong chiến tranh.
-GV kết hợp giáo dục tình yêu thiên nhiên.
15p
-Đọc yc bt.
-Gạch chéo những chỗ cần ngắt hơi.
-1 số HS luyện đọc nối tiếp.
-HS xác định kết quả, phát biểu.
-HS phát biểu, chọn ý đúng: ý c
Nội dung 2: Đọc đúng đoạn văn trong bài “Buôn Chư-lênh đón cô giáo”.
-HD xác định giọng đọc trang trọng, ngắt nghỉ hơi hợp lý.
-Cho hs đọc thầm, đọc lướt đoạn văn.
-Gv giúp hs đọc đúng.
-Hướng dẫn biết được ý nghĩa qua nghi lễ trang trọng đón tiếp cô giáo của buôn làng.
-Kết hợp giáo dục hs tình yêu thiên nhiên, yêu quý lao động.
15p
-HS đọc yêu cầu bt, đọc lướt đoạn văn.
-Đọc nội dung bt2.
-HS lần lượt nêu kết quả lựa chọn.
Đáp án a: Dân làng yêu quý cô giáo và chữ Bác Hồ.
4. Nhận xét, dặn dò:
-Chốt ý chung toàn bài.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Giáo dục thái độ học tập môn học.
-Dặn hs về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau.
3p
-----------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: KHOA HỌC
 CAO SU
I. MỤC TIÊU
- Nhận biết một số tính chất của cao su
- Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su.
II. CHUẨN BỊ
- Hình vẽ trong SGK trang 62 , 63, một số đồ vật bằng cao su như: quả bóng, dây chun
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định
2. Bài cũ
Câu hỏi
+ Nêu tính chất và công dụng của thuỷ tinh.
+ Nêu cách bảo quản những đồ dùng bằng thủy tinh.
3. Bài mới
v	Hoạt động 1: Thực hành 
Phương pháp: Thực hành, đàm thoại.
- GV mời 1 HS lên thực hành theo yêu cầu, lớp quan sát, nhận xét:
+ Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà
- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau tiếp tục thực hành theo yêu cầu:
+Kéo căng một sợ dây cao su rồi buông tay ra
- GV chốt: Cao su có tính đàn hồi.
v Hoạt động 2: Làm việc với SGK.
Phương pháp: Thảo luận nhóm
- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm đọc thông tin trong SGK trang 36, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:
+ Người ta có thể chế tạo ra cao su bằng những cách nào?
+ Cao su có những tính chất gì và thường được sử dụng để làm gì?
+ Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng cao su.
- GV nhận xét, thống nhất các đáp án
Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học?
4. Tổng kết - dặn dò
Xem lại bài và học ghi nhớ.
Chuẩn bị: “Chất dẽo”.
Nhận xét tiết học.
1p
4p
13p
14p
3p
- 2 HS trình bày
Lớp nhận xét.
- HS nhận xét.:
+Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà, ta thấy quả bóng lại nẩy lên.
- HS thực hành, nêu nhận xét:
+ Kéo căng sợi dây cao su, sợi dây dãn ra. Khi buông tay, sợi dây cao su lại trở về vị trí cũ.
- Các nhóm thực hiện
- Đại diện các nhóm trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh:
+ Có hai loại cao su: cao su tự nhiên (được chế tạo từ nhựa cây cao su với lưu huỳnh), cao su nhân tạo (được chế tạo từ than đá và dầu mỏ).
+ Cao su có tính đàn hồi, ít biến đổi khi gặp nóng, lạnh, ít bị tan trong một số chất lỏng.
+ Cao su được dùng để làm săm, lốp, làm các chi tiết của một số đồ điện, máy móc và các đồ dùng trong nhà.
+ Không nên để các đồ dùng bằng cao su ở nơi có nhiệt độ quá cao (cao su sẽ bị chảy) hoặc 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 15.doc