Giáo án Tuần 20 - Lớp 4

BÀI 20

 Vẽ tranh

ĐỀ TÀI NGÀY HỘI QUÊ EM

 I/MỤC TIÊU:

- Học sinh hiểu biết sơ lược về những ngày lễ truyền thống của quê hương.

- Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề tài ngày hội theo ý thích.

- Học sinh thêm yêu quê hương, đất nước qua các hoạt động lễ hội mang bản sắc dân tộc Việt Nam

II/CHUẨN BỊ:

GV: - Một số tranh, ảnh về các hoạt động lễ hội truyền thống.

 - Một số tranh vẽ của họa sĩ và của học sinh về lễ hội truyền thống.

HS : - Tranh, ảnh về đề tài lễ hội- Giấy vẽ, vở tập vẽ 4, bút chì, tẩy,màu sáp .

*/PHƯƠNG PHÁP :

 -Trực quan ,vấn đáp.

III/:CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

 1.Ổn định tổ chức :

 2.Kiểm tra bài cũ

 3.Bài mới :

 Hoạt động dạy và học:

 -Kiểm tra đồ dùng học tập.

 

doc 27 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 405Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 20 - Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Goïi HS ñoïc vaø chæ ra töû soá vaø maãu soá cuûa phaân soá: , , , .
Liên hệ gd hs
- OÂn laïi baøi hoïc.
- Chuaån bò baøi sau: Phaân soá vaø pheùp chia soá töï nhieân.
2 HS neâu.
 HS laéng nghe- nhaéc töïa.
6 phaàn baèng nhau.
5 phaàn ñöôïc toâ maøu.
- HS nghe.
- HS vieát vaø ñoïc: naêm phaàn saùu.
- HS nhaéc laïi : phaân soá .
 Maãu soá ñöôïc vieát döôùi daáu vaïch ngang.
Cho bieát hình troøn ñöôïc chia thaønh 6 phaàn baèng nhau.
 Khi vieát phaân soá thì töû soá ñöôïc vieát ôû treân vaïch ngang vaø cho bieát coù 5 phaàn baèng nhau ñöôïc toâ maøu.
Ñaõ toâ maøuhình troøn ( vì hình troøn ñöôïc chia thaønh hai phaàn baêng nhau vaø toâ maøu moät phaàn ).
 Töû soá laø 1, maãu soá laø 2.
 Ñaõ toâ maøuhình vuoâng ( vì hình vuoâng ñöôïc chia thaønh boán phaàn baêng nhau vaø toâ maøu 3 phaàn ).
- Töû soá laø 3, maãu soá laø 4.
- Laéng nghe
- HS nêu yêu cầu
- 3 HS lên bảng. cả lớp viết vào bảng con
a/ Hình 1:, hình 2: ,hình 3: , hình 4:, hình 5:, hình 6: .
b/ ví duï: Hình 1:, ñoïc hai phaàn naêm, 
maãu soá cho bieát HCN ñöôïc chia laøm 5 phaàn baêng nhau. Töû soá cho bieát coù 2 phaàn ñöôïc toâ maøu.
- Nhaän xeùt.
- HS nêu yêu cầu
- 2 HS lên bảng. Cả lớp viết vào vở
Phân số
Tử số
Mẫu số
6
11
8
10
5
12
Phân số
Tử số
Mẫu số
3
8
18
25
12
55
- Nhaän xeùt
HS ñoïc ñeà baøi taäp.
- Vieát caùc phaân soá.
5 HS laøm ôû baûng lôùp, caû lôùp laøm vaøo bảng con.
, , , 
- Nhaän xeùt.
- Ñoïc caùc phaân soá.
Thứ ba ngày 8 tháng 01 năm 2013
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TCT : 39 LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?
I. Muïc tieâu: 
1 KT: Nắm vững kiến thức và kĩ năng sử dụng câu kể Ai làm gì ? để nhận biết được câu kể đó trong đoạn văn ( BT1 ) , xát định được bộ phận CN , VN trong câu kể tìm được ( BT2 )
- Viết được đoạn văn có dùng câu kiểu câu Ai làm gì ? ( BT3 )
2 KN: Rèn kĩ năng tìm CN, VN thành thạo
3 TĐ: Gd hs sử dụng đúng câu
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
- Giaáy khoå to
III. Các hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. Kieåm tra baøi cuõ : 
Kiểm tra bài MRVT : taøi naêng .
Nhận xét ghi điểm
2. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi:
 b. Höôùng daãn laøm baøi taäp:
Baøi 1:Goïi HS ñoïc yeâu caàu
Cho hs thảo luận cặp
Nhận xét bổ sung
Baøi 2: Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung 
Hs töï laøm vaøo vôû .
GV nhaän xeùt sửa
Baøi taäp 3 : 
- HS ñoïc yeâu caàu quan saùt tranh minh hoïa 
- Goïi hs neâu hoaït doäng ñöôïc mieâu taû trong tranh 
Phát giấy
 GV môøi hs trình baøy baøi laøm cuûa mình 
- Nhaän xeùt baøi vaên vieát toát .
3.Cuûng coá – daën doø
Hệ thống bài học
Liên hệ thực tế gd hs 
Daën HS laøm laïi baøi , veà nhaø hoïc baøi
4. Nhaän xeùt tieát hoïc
2 hs ñoïc thuoäc loøng 3 caâu tuïc ngöõ ôû BT 3 
- 1 hs ñọc y/c 
Trao ñoåi theo caëp trình bày kết quả
 Caâu keå : 3;4;5;7
- Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
- 1 HS ñoïc 
Töï vieát vaøo vôû 
3-4 em trình baøy treân baûng 
 CN 	 VN 
Taøu chuùng toâi // buoâng neo trong bieån Tröôøng Sa 
Moät soá chieán só // thaû caâu .
Moät soá khaùc // quaây quaàn treân boong sau ca haùt , thoåi saùo .
 Caù heo // goïi nhau quaây ñeán quanh taøu nhö ñeå chia vui .
-1 hs ñoïc yeâu caàu . Lôùp ñoïc thaàm , laøm vieäc caù nhaân vieát ñoaïn vaên ñöôïc mieâu taû trong tranh – nhaän xeùt boå sung .
Hs viết và trình bày
 3-5 HS trình baøy baøi laøm 
KỂ CHUYỆN
TCT : 20 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC
I. Muïc tieâu: 
1.KT: - Dựa vào gợi ý SGK , chọn và kể lại được câu chuyện ( đoạn chuyện ) đã nghe , đã đọc nói về một người có tài .
- Hiểu nội dung chính của câu chuyện ( đoạn chuyện )đã kể .
2.KN: Rèn kỹ năng kể rõ ràng, rành mạch.
3.TĐ: Tôn trọng nhân vật trong truyện.
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
- Ñeà baøi vieát saün treân baûng lôùp.
- Giôùi thieäu 10 truyeän thuoäc chuû ñieåm Ngöôøi ta laø hoa ñaát – daøn yù cuûa caâu chuyeän .
III. Các hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. Kieåm tra baøi cuõ : 1 hs keå 1-2 ñoaïn cuûa caâu chuyeän “Baùc ñaùnh caù vaø gaõ hung thaàn” neâu yù nghóa cuûa truyeän .
2.Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi:
 b. Höôùng daãn keå chuyeän:
 * Hd hs hieåu yeâu caàu ñeà baøi :
- HS ñoïc ñeà baøi vaø gôïi yù 1,2 
Löu yù hs : 
- Choïn ñuùng moät caâu chuyeän em ñaõ doïc hoaëc ñaõ nghe veà moät ngöôøi coù taøi naêng ôû caùc lónh vöïc khaùc nhau ( trí tueä , söùc khoûe ) 
*HS thöïc haønh keå chuyeän trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän :
- HS ñoïc yeâu caàu cuûa daøn yù .
+ Keå coù ñaàu coù ñuoâi 
+ Keå töøng ñoaïn vaø trao ñoåi yù nghóa cuûa truyeän 
* Keå trong nhoùm:
- Yeâu caàu HS keå chuyeän theo nhoùm .
- GV giuùp ñôõ caùc em yeáu.
+ Caâu chuyeän coù yù nghóa gì ? 
* Keå tröôùc lôùp:
- Toå chöùc cho HS thi keå.
- GV khuyeán khích HS laéng nghe vaø hoûi laïi baïn keå nhöõng tình tieát veà noäi dung, yù nghóa cuûa chuyeän.
- Goïi HS nhaän xeùt baïn keå chuyeän.
- Nhaän xeùt HS keå
4. Cuûng coá – daën doø:
- Daën HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän maø em nghe caùc baïn keå cho ngöôøi thaân
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS traû lôøi theo yeâu caàu cuûa GV. 
- HS laéng nghe 
Laéng nghe .
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng.
- 2 HS ngoài cuøng baøn trao ñoåi, keå chuyeän.
- 3 ñeán 5 HS thi keå vaø trao ñoåi vôùi baïn veà yù nghóa truyeän.
- Nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn theo caùc tieâu chí ñaõ neâu.
TOÁN
TCT : 97 PHAÂN SOÁ VAØ PHEÙP CHIA SOÁ TÖÏ NHIEÂN 
I/ MUÏC TIEÂU:
1 KT: Biết được thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên ( khác o ) có thể viết thành một phân số : tử số là số bị chia, mẫu số là số chia .
- HS khá, giỏi làm bài 3
2 KN: Rèn kĩ năng trình bày phân số
3 TĐ: Gd hs tính cẩn thận chính xác
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 Caùc hình như trong SGK.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. Ổn định
2. KTBC: 
Ñoïc cho HS vieát 1,2 phaân soá, neâu töû soá vaø maãu soá cuûa phaân soá ñoù.
- Nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: 
a) Giôùi thieäu- ghi töïa.
b ) Giảng bài
* Tröôøng hôïp coù thöông laø moät soá töï nhieân
GV neâu à: Coù 8 quaû cam, chia ñeàu cho 4 baïn thì moãi baïn ñöôïc maáy quaû cam ?
Caùc soá :8, 4, 2 ñöôïc goïi laø caùc soá gì ?
- Nhö vaäy khi thöïc hieän chia moät soá töï nhieân cho moät soá töï nhieân khaùc 0, ta coù theå tìm ñöôïc thöông laø moät soá töï nhieân. Nhöng, khoâng phaûi luùc naøo ta cuõng coù theå thöïc hieän nhö vaäy.
* Tröôøng hôïp thöông laø phaân soá
Neâu vaán ñeà: Coù 3 caùi baùnh, chia ñeàu cho 4 em. Hoûi moãi em ñöôïc bao nhieâu phaàn cuûa caùi baùnh?
- Ta laøm caùch naøo ?
+ Ta coù theå thöïc hieän pheùp chia 3 : 4 töông töï nhö thöïc hieän 8 : 4 ñöôïc khoâng ?
Haõy tìm caùch chia ñeàu 3 caùi baùnh cho 4 em.
- Nhaän xeùt.
Coù 3 caùi baùnh, chia ñeàu cho 4 em thì moãi em nhaän ñöïôc caùi baùnh. Vaäy 3 : 4 = ?
GV vieát leân baûng: 3 : 4 = 
Thöông trong pheùp chia : 3 :4 = coù gì khaùc so vôùi thöông trong pheùp chia 8 : 4 = 2 ?
Nhö vaäy khi ta thöïc hieän chia moät soá töï nhieân cho moät soá töï nhieân khaùc 0 ta coù theå tìm ñöôïc thöông laø moät phaân soá.
Em coù nhaän xeùt gì veà töû soá vaø maãu soá cuûa thöông vaø soá bò chia, soá chia trong pheùp chia 3 : 4?
* Keát luaän : Thöông cuûa pheùp chia soá töï nhieân cho soá töï nhieân( khaùc 0 ) coù theå vieát thaønh moät phaân soá, töû soá laø soá bò chia, maãu soá laø soá chia.
* Thöïc haønh
 Baøi 1: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi .
 - Gọi HS lên bảng
- Nhaän xeùt.
Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi .
Nhaän xeùt.
Baøi 3: Dành cho HS khá, giỏi
- Goïi HS ñoïc ñeà baøi.
- Gọi HS lên bảng
- Nhaän xeùt.
4. Cuûng coá- Daën doø:
Nhắc lại kết luận
Liên hệ gd hs
Chuaån bò baøi sau: Phaân soá vaø pheùp chia soá töï nhieân ( tt )
5 Nhaän xeùt tieát hoïc
1 hs lên bảng – lớp bảng con 
HS laéng nghe- nhaéc töïa.
 8 : 4 = 2 ( quaû cam ).
 Laø caùc soá töï nhieân.
- Laéng nghe.
Laáy 3 : 4. 
Ta coù theå thöïc hieän pheùp chia 3 : 4
Chia ñeàu moãi caùi baùnh thaønh 4 phaàn baèng nhau , sau ñoù chia cho 4 baïn, moãi baïn nhaän ñöôïc 3 phaàn baèng nhau cuûa caùi baùnh. Vaäy moãi baïn nhaän ñöôïc caùi baùnh.
3 : 4 = .
- HS ñoïc: 3 chia 4 baèng .
Thöông trong pheùp chia 8 : 4 = 2 laø moät soá töï nhieân, coøn thöông trong pheùp chia 3 : 4 = laø moät phaân soá.
Tử số là số bị chia, mẫu số là số chia 
 HS laéng nghe vaø nhaéc laïi.
HS ñoïc ñeà baøi.
- 1 HS laøm ôû baûng, caû lôùp laøm vaøo bảng con.
7 : 9 = ; 5 : 8 = 
- Nhaän xeùt
- HS ñoïc ñeà baøi. 
- 2 hs lên bảng – lớp làm vở
36 : 9 = = 4; 88 : 11= = 8 
 HS ñoïc ñeà baøi, baøi maãu.
5 HS laøm baøi ôû baûng lôùp, HS laøm vaøo nháp.
6 = ; 1 = ; 27 = ; 0 = ; 3 = 
- Nhaän xeùt.
- HS nhaéc laïi.
Thứ tư ngày 9 thàng 01 năm 2013
TAÄP ÑOÏC
TCT : 40 TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN
I. Muïc tieâu: 
1.KT: Hieåu noäi dung : Boä söu taàm troáng ñoàng Ñoâng Sôn raát phong phuù, độc đáo , laø nieàm töï haøo cuûa ngöôøi Vieät Nam.
2.KN: - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phù hợp với nội dung tự hào , ca ngợi .
3.TĐ: Hs tôn trọng có ý thức tuyên truyền bảo vệ và giữ gìn trống đồng.
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
- Tranh aûnh, veõ minh hoïa baøi TÑ SGK 
- Baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên caàn luyeän ñoïc .
III. Các hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. Kieåm tra baøi cuõ :
- HS ñoïc truyeän Boán anh taøi, traû lôøi caâu hoûi SGK 
2. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi:
 b. Höôùng daãn luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi:
 * Luyeän ñoïc:
- GV nêu giọng đọc toàn bài.
Gv chia đoạn
Goïi HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn 
GV keát hôïp söûa phaùt aâm sai 
Goïi 1 HS ñoïc chuù giaûi 
Hd hs đọc câu: Niềm tự hào
 Con người cầm vũ khí.......
GV cho HS đọc theo cặp.
Thi đọc trước lớp
Gv đọc mẫu 
* Tìm hieåu baøi:
Troáng ñoàng Ñoâng Sôn ña daïng như thế nào ? 
+ Hoa vaên treân maët troáng ñoàng ñöôïc taû như thế nào ? 
+ Nhöõng hoaït ñoäng naøo cuûa con ngöôøi ñöôïc mieâu taû treân troáng ñoàng ?
+ Vì sao coù theå noùi hình aûnh con ngöôøi chieám vò trí noåi baät treân hoa vaên troáng ñoàng ? 
 Vì sao troáng ñoàng laø nieàm töï haøo chính ñaùng cuûa ngöôøi Vieät Nam ta ? 
Baøi vaên noùi leân ñieàu gì?
* Ñoïc dieãn caûm:
- Yeâu caàu 2 HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn cuûa baøi. 
- Treo baûng phuï ghi ñoaïn vaên caàn luyeän ñoïc.
Nhaän xeùt tuyên dương
4 . Cuûng coá – daën doø:
Nhắc lại ND bài
Liê hệ gd hs
Daën HS veà nhaø hoïc baøi, ñoïc theâm ôû nhaø chuaån bò baøi sau .
5. Nhaän xeùt tieát hoïc.
3 HS traû lôøi –
-Quan saùt tranh vaø laéng nghe.
Laéng nghe .
+ Ñoaïn 1: Töø ñaàu . Nai coù gaïc .
+ Ñoaïn 2: Tieáp  yeân vui cuûa ngöôøi daân 
- 2 HS noái tieáp nhau ñoïc ( 2 lần)
 HS đọc từ khó: Bộ sưu tập, trang trí, vũ công,.
- HS đọc nghĩa của từ ở SGK.
3-4 hs đọc
Hs luyện đọc
2 hs thi đọc
+ Troáng ñoàng Ñoâng Sôn : ña daïng veà caû hình daùng , kích côõ laãn phong caùch trang trí , saép xeáp hoa vaên 
+ Giöõa maët troáng laø hình ngoâi sao nhieàu caùnh , hình troøn ñoàng taâm , hình vuõ coâng nhaûy muùa , cheøo thuyeàn , hình chim bay , höôu nai coù gaïc.
HS ñoïc ñoaïn 2
 HS thaûo luaän caëp 
Lao ñoäng , ñaùnh caù, saên baén , ñaùnh troáng , thoåi keøn. Caàm vuõ khí baûo veä queâ höông , töng nhaûy muùa möøng chieán coâng / hay caûm taï thaàn linh gheùp ñoâi trai gaùi 
 Caùc hình aûnh khaùc chæ fgoùp phaàn laøm noåi baät hình aûnh con ngöôøi ; lao ñoäng , laøm chuû , con ngöôøi nhaân haäu khaùt khao cuoäc soáng aám no haïn h phuùc
Troáng ñoàng Ñoâng Sôn ña daïng , phong phuù , hoa vaên ñeïp , coå vaät quyù giaù , moät baèng chöùng daân toäc Vieät laø moät daân toäc coù moät neàn vaên hoùa laâu ñôøi beân vöõng .
ND: Boä söu taàm troáng ñoàng Ñoâng Sôn raát phong phuù, độc đáo, laø nieàm töï haøo cuûa ngöôøi Vieät Nam.
- HS nhaéc laïi 
2 HS tieáp noái nhau ñoïc 
1 HS ñoïc 
Hs thi đọc diễn cảm
3 ñeán 5 HS thi ñoïc dieãn caûm.
2 hs nhắc lại.
TAÄP LAØM VAÊN
TCT : 39 MIEÂU TAÛ ÑOÀ VAÄT (KIEÅÂM TRA VIEÁT )
I. Muïc tieâu: 
1.KT: - Biết viết hoàn chỉnh bài văn tả đồ vật đúng yêu cầu của đề bài , có đủ 3 phần ( mở bài , thân bài , kết bài ) , diễn đạt thành câu rỏ ý .
2.KN: Rèn kỹ năng viết bài, cách dùng từ, câu
3.TĐ: Hs hs yêu quí đồ vật. Nghiêm túc khi kiểm tra
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
III. Các hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi:
 b.Höôùng daãn gôïi yù ñeà baøi : 
 Goïi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
Goïi hs nhaéc laïi daøn yù cuûa baøi vaên mieâu taû 
+ Đeà 1 : Haõy taû moät ñoà vaät maø em thích nhaát ôû tröôøng ( môû baøi theo caùch giaùn tieáp ) 
+ Đeà 2 : Haõy taû ñoà vaät gaàn guõi nhaát vôùi em ôû nhaø ( keát baøi theo kieåu môû roäng )
+ Đeà 3 :Haõy taû moät ñoà chôi maø em thích nhaát ( môû baøi theo caùch giaùn tieáp )
+ Đeà 4 : Haõy taû quyeån saùch giaùo khoa Tieáng vieät lôùp 4 taäp 2 cuûa em . ( keát baøi theo kieåu môû roäng )
GV nhaéc nhôû Hs neân laäp daøn yù tröôùc khi vieát hoaëc tham khaûo baøi vieát tröôùc vaø laøm vaøo giaáy kieåm tra .
4. Cuûng coá – daën doø:
- Nhaän xeùt chung veà baøi laøm cuûa HS 
- Daën HS veà nhaø hoaøn thaønh baøi vaên 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
1HS ñoïc thaønh tieáng 
2 HS trình baøy daøn yù 
- HS ñoïc thaàm ñeà baøi 
HS ñoïc thaàm baøi 4 ñeà baøi – choïn 1 trong 4 ñeà maø mình thích 
HS Suy nghó vaø laøm baøi 
 TOÁN
TCT : 98 PHAÂN SOÁ VAØ PHEÙP CHIA SOÁ TÖÏ NHIEÂN ( TT )
I/ MUÏC TIEÂU:
1.KT: - Biết được thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên ( khác o ) có thể viết thành một phân số 
- Bước đầu biết so sánh phân số với 1
- HS khá, giỏi làm bài 2
2.KN: Rèn kỹ năng chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên.
3.TĐ: Hs ứng dụng kiến thức vào thực tế
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- Caùc hình veõ trong SGK.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. Ổn ñònh:
2. KTBC: 
- Goïi Hs laøm baøi taäâp 1, 2 Ở VBT
- Kieåm tra vôû moät soá HS.
Nhận xét ghi điểm
3. Baøi môùi:
 a. Giới thiệu bài.
 b. Giảng bài
* Pheùp chia moät soá töï nhieân cho moät soá töï nhieân khaùc 0
- Neâu ví duï : Coù 2 quaû cam, chia moãi quaû thaønh 4 phaàn baèng nhau. An laáy 1 quaû cam vaø quaû cam. Vieát phaân soá chæ soá phaàn quaû cam An ñaõ laáy ñi.
+ An ñaõ laáy ñi 1 quaû töùc laø ñaõ laáy ñi maáy phaàn ?
- Ta noùi An laáy ñi 4 phaàn hay quaû cam.
+ An laáy theâm quaû töùc laø laáy theâm maáy phaàn nöõa?
+ Nhö vaäy An ñaõ laáy taát caû maáy phaàn?
- Ta noùi An ñaõ laáy 5 phaàn hay quaû cam.
- Moãi quaû cam ñöôïc chia thaønh 4 phaàn baèng nhau, An laáy ñi 5 phaàn, vaäy soá cam An ñaõ laáy ñi laø quaû cam.
- Ví duï 2:
* Coù 5 quaû cam, chia ñeàu cho 4 ngöôøi. Tìm phaàn cam cuûa moãi ngöôøi ?
- Yeâu caàu hs tìm caùch thöïc hieän chia 5 quaû cam cho 4 ngöôøi.
+ Vaäy sau khi chia thì phaàn cam cuûa moãi ngöôøi laø bao nhieâu ?
+ quaû cam vaø 1 quaû cam thì beân naøo coù nhieàu cam hôn? Vì sao ?
-So saùnh vaø 1.
Haõy so saùnh töû soá vaø maãu soá cuûa phaân soá ?
* Keát luaän 1 : Nhöõng phaân soá coù töû soá lôùn hôn maãu soá thì lôùn hôn 1.
- Haõy vieát thöông cuûa pheùp chia 4 :4 döôùi daïng phaân soá vaø döôùi daïng soá töï nhieân.
+ Haõy so saùnh töû soá vaø maãu soá cuûa phaân soá ?
- Nhaän xeùt: Vaäy = 1.
* Keát luaän 2 : Nhöõng phaân soá coù töû soá vaø maãu soá baèng nhau thì baèng 1.
+ Haõy so saùnh 1 quaû cam vaø quaû cam.
+ Haõy so saùnh vaø 1.
+ Em coù nhaän xeùt gì veà töû soá vaø maãu soá cuûa phaân soá .
* Keát luaän 3 : Nhöõng phaân soá coù töû soá nhoû hôn maãu soá thì nhoû hôn 1.
+ Theá naøo laø phaân soá lôùn hôn 1, baèng 1, nhoû hôn 1?
* Thực hành
 Baøi 1: Yeâu caàu laøm gì ?
- Gọi HS lên bảng
Nhaän xeùt.
Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. 
- Gọi HS lên bảng
- Nhaän xeùt.
4. Cuûng coá-Daën doø:
-Thöông trong pheùp chia moät soá töï nhieân cho moät soá töï nhieân khaùc 0.
- Phaân soá lôùn hôn 1, baèng 1, nhoû hôn 1.
Liên hệ gd hs 
- Chuaån bò baøi sau: Luyeän taäp.
5.Nhaän xeùt tieát hoïc
- Haùt.
- 2 HS lên baûng, caû lớp làm nháp
HS laéng nghe- nhaéc töïa.
- HS ñoïc laïi ví duï vaø quan saùt hình minh hoaï cho ví duï.
+ An ñaõ laáy ñi 1 quaû töùc laø ñaõ laáy ñi 4 phaàn.
Laø laáy theâm 1 phaàn.
+ 5 phaàn.
- HS ñoïc laïi vd.
+ Sau khi chia thì moãi ngöôøi ñöôïc quaû cam.
- 5 : 4= .
- quaû cam nhieàu hôn 1 quaû vì quaû cam laø 1 quaû vaø theâm quaû cam.
HS so saùnh: > 1.Phaân soá coù töû soá lôùn hôn maãu soá.
 HS nhaéc laïi.
4 : 4 = = 1.
Phaân soá coù töû soá vaø maãu soá baèng nhau.
HS nhaéc laïi.
1 quaû cam nhieàu hôn quaû cam.
+ < 1 .
- Phaân soá coù töû soá nhoû hôn maãu soá.
HS nhaéc laïi.
- HS traû lôøi.
Yeâu caàu vieát thöông cuûa moãi pheùp chia döôùi daïng phaân soá.
- 5 HS laøm ôû baûng lôùp, HS lôùp laøm vaøo bảng con. 
9 : 7 =; 8 : 5 = ; 19 : 11= ; 
3 : 3 =; 2 : 15 = 
- Nhaän xeùt.
HS ñoïc ñeà baøi
 3 HS laøm ôû baûng lôùp. Caû lôùp laøm vaøo taäp.
- Neâu keát quaû vaø giaûi thích .
a/ < 1; < 1; <1.
b/ = 1.
c/ > 1; > 1.
- HS traû lôøi.
CHÍNH TẢ
TCT : 20 CHA ĐẺ CỦA CHIẾC XE ĐẠP ( nghe viết )
I. Muïc tieâu: 
1 KT: – viết đúng bài CT ; trình bài đúng hình thức bài văn xuôi .
- Làm đúng BTCT phương ngữ ( 2 ) a/b , hoặc ( 3 ) a/b 
2 KN: rèn kĩ năng trình bày bài rõ ràng
3 TĐ: Gd hs tính cẩn thận sạch sẽ
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
Bảng phụ
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. Kieåm tra baøi cuõ : 
Gv đọc saép xeáp , thaân thieát , nhieät tình .) 
Nhaän xeùt ghi ñieåm .
2. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi:
 b. Höôùng daãn nghe - vieát chính taû:
 - Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên 
Ñoaïn vaên noùi leân ñieàu gì ?
 Yeâu caàu caùc HS tìm caùc töø khoù
Gv hệ thống đọc cho hs viết
Nhận xét sửa sai
GV ñoïc – HS nghe vieát 
GV ñoïc töøng caâu cho hs vieát 
 Đọc cho hs soát lỗi
Thu bài chấm
Nhận xét bài viết
 * laøm baøi taäp chính taû:
 Baøi 2:löïa choïn b
Gọi hs nêu y/c
Hd hs làm bài
Nhận xét sửa
Bài 3 : löïa choïn b
Gọi hs nêu y/c
Hd hs làm bài
Nhận xét sửa
4. Cuûng coá – daën doø:
Cho hs viết một số từ hs viết sai
Liên hệ gd hs
Daën HS veà nhaø vieát laïi töø vöøa tìm ñöôïc ôû BT2a, 3 ( a )
5.Nhaän xeùt tieát hoïc.
-2-3 HS vieát – lôùp vieát baûng con
- 1 HS ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm 
+ Nói về Đân- lớp, người đã phát minh ra chiếc lốp xe đạp bằng cao su.
Hs tìm và nêu
Bảng lớp – bảng con
Ñaân – lôùp , nöôùc Anh , cao su , suyùt ngaõ , loáp saêm , neïp saét , raát xoùc ,
 HS nghe vieát chính taû 
HS soaùt loãi
2 hs nêu y/c
1 hs lên bảng điền – lớp làm vbt
Cầy sâu cuốc bẫm
Mua dây buộc mình
Thuốc hay tay đám
Chuột gặm chân mèo
2 hs nêu y/c
1 hs lên bảng điền – lớp làm vbt
Thuốc, luộc , cuốc
Thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2013
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TCT 40 :MỬ RỘNG VỐN TỪ : SÚC KHỎE
I. Muïc tieâu: 
1 KT: Biết thêm một số từ ngữ nói về sức khỏe của con người và tên một số môn thể thao ( BT1 , BT2 ); nắn được một số thành ngữ , tục ngữ liên quan đến sức khỏe ( BT3 , BT4 ) .
2 KN: Rèn kĩ năng tìm từ
3 TĐ: gd hs có ý thức giữ gìn sức khỏe
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
Bảng nhóm
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. KTBC:
Đặt caâu Ai laøm gì ?
Nhaâïn xeùt ghi ñieåm . 
2. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi:
b.Giảng bài
Baøi 1: Goïi HS ñoïc yeâu caàu 
Phaùt bảng nhóm, cho hs thảo luận theo nhoùm .
- Nhaän xeùt,bổ sung
Baøi 2: Goïi HS ñoïc yeâu caàu
Cho hs thảo luận theo nhoùm .
Nhận xét bổ sung
Baøi 3: Goïi HS ñoïc yeâu caàu 
GV gôïi yù cho hs laøm 
Nhaän xeùt 
Baøi 4 : GV goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi ; gôïi yù để HS trả lời. 
- GV nhận xét, bổ sung.
3. Cuûng coá – daën doø:
Nhắc lại các từ ngữ ở BT 1
Liên hệ gd hs
Daën HS veà nhaø ghi nhôù caùc caâu tuïc ngöõ , thaønh ngöõ vaø chuaån bò baøi sau.
4. Nhaän xeùt tieát hoïc.
- 2 HS leân baûng 
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng.
Thảo luận theo cặp - trình bày kết quả
a/ Töø ngöõ chæ nhöõng hoaït ñoäng coù lôïi cho söùc khoûe : taäp luyeän , taäp theå duïc , di boä, chaïy, chôi theå thao , aên uoáng ñieàu ñoä , nghæ ngôi 
b/ Töø ngöõ chæ nhöõng ñaëc ñieåm cuûa moät cô theå khoûe maïnh : vaïm vôõ , löïc löôõng , caân ñoái , raén roûi , cöôøng traùng , deûo dai , nhanh nheïn .
- 1 HS ñoïc yeâu caàu 
- HS thảo luận nhóm 4 em - Đại diện trình bày
Đaù boùng, caàu loâng, boùng chuyeàn, boùng baàu duï, cöû taï, baén suùng, bôi , ñaáu vaät, côø vua, côø töôùng ,
1 HS ñoïc yeâu caàu 
Hs trả lời miệng
a/ Khoûe nhö : Voi ; Traâu ; Huøm 
b/ Nhanh nhö : Caét ( chim caét ) ; Gioù , Soùc ; Ñieän ; Chôùp .
- 1 HS ñoïc – lôùp ñoïc thaàm 
- HS trả lời
+ Aên ñöôïc nguû ñöôïc laø coù söùc khoûe toát . Coù söùc khoûe toát sung söôùng chaúng keùm gì tieân .
 TOÁN
TCT : 99 LUYEÄN TAÄP 
I/ MUÏC TIEÂU:
1.KT: - Biết đọc , viết phân số.
- Biết quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số .
- HS khá, giỏi làm bài 4
2.KN: Rèn kỹ năng chia số tự nhiên cho số tự nhiên.
3.TĐ: Hs ứng dụng kiến thức vào thực tế.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- Caùc hình veõ trong SGK.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. OÅn ñònh:
2. KTBC: 
- Theá naøo laø phaân soá lôùn hôn 1, baèng 1 vaø nhoû hôn 1 ?
- HS giaûi baøi taäp ôû baûng lôùp.
- Kieåm tra vôû cuûa HS.
Nhận xét ghi điểm
3. Baøi môùi: 
 a. Giới thiệu bài.
 b. Giảng bài
 Baøi 1: Gọi HS nêu yêu cầu
Vieát caùc soá ño ñaïi luôïng leân baûng lôùp.
Gọi HS đứng tại chỗ đọc
Nhận xét bổ sung
Baøi 2: Yeâu caàu HS vieát phaân soá theo lôøi ñoïc cuûa GV.
- Nhaän xeùt.
Baøi 3: HS neâu yeâu caàu baøi taäp.
- HS töï laøm baøi.
- Nhaän xeùt.
Bài 4: Dành cho HS khá, giỏi
 Gọi HS nêu yêu cầu
 Yêu cầu HS lên bảng viết
GV nhận xét
4. Cuûng coá - Daën doø:
Moïi soá töï nhieân ñeàu coù theå vieát döôùi daïng phaân soá nhö theá naøo ?
Liên hệ gd hs
Về nhà xem lại bài và làm bài ở VBT. Chuaån bò baøi sau: 
5. Nhaän xeùt tieát hoïc
- Haùt.
- HS neâu.
- HS thöïc haønh tính ôû baûng, caû lôùp theo doõi, nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
- HS laéng nghe- nhaéc töïa.
- HS ñoïc tröôùc lôùp.
- HS nối tiếp nhau đọc: kg : Một phần hai ki – lô- gam.
 m: Năm phần tám mét.
2 – 3 HS leân baûng.
; ; ; 
- Nhaän xeùt.
 HS neâu : Vieát moãi soá töï nhieân sau döôùi daïng phaân soá coù maãu soá baèng 1.
- Neâu keát quaû: 8 =, 14 = , 32 = 0 =,1 = 
H

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 20.doc