Giáo án Xóa mù chữ lớp 1 - Tuần 5 - Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Chinh

Tiết 1: Tiếng Việt

 BÀI 43: BỘ VÁY ÁO CỦA PHỤ NỮ MÔNG

I. Mục tiêu:

Sau bài học này HV cần đạt:

- Đọc được bài đọc: Bộ váy áo của phụ nữ mông.

- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.

- Viết được: chữ hoa Y

II. Đồ dùng dạy học.

- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học.

A. Khởi động.

B. Dạy - học bài mới

1. Giới thiệu bài.

2. 2. Luyện đọc.

- GV đọc mẫu lần 1

- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó.

- GV ghi bảng:

- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.

- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .

 

doc 25 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1482Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Xóa mù chữ lớp 1 - Tuần 5 - Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Chinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 100.
* H­íng dÉn kü thuËt lµm tÝnh céng có nhớ.
- GV: §Ó lµm tÝnh céng d­íi d¹ng 36+18 ta ®Æt tÝnh 
- GV viÕt b¶ng vµ h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh
+
36
* 6 céng 8 b»ng ... viÕt ...
 nhớ 
 * 1 thêm 1 b»ng ... 
 * 3 cộng 2 bằng ..., viết ...
18
54
 Nh­ vËy 36+18=54
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
b. Trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- GV h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 
-
74
* 4 không trừ được 9, lấy 
14 trừ 9 băng  viết  nhớ ..
* 2 thêm 1 bằng 3
* 7 trừ 3 bằng ..., viết ...
29
46
 Nh­ vËy 74-29=46
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
Bài 1
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS làm BT
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
+
48
+
17
+
39
-
74
26
77
5
8
74
94
44
66
Bài 2
- GV gọi HS đọc y/c
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
4 + 9 - 8 = 5 12cm – 6cm +3cm = 9cm
7 + 6 + 20 =33 22cm – 10cm – 3cm = 9cm
Bài 3
- GV gọi HS đọc.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS lên bảng.
- GV nhận xét chữa bài.
6+7 > 10 13-8 9+3
C. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học.
- HS về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
- HS hát.
- HS theo dõi
- HS lên bảng điền vào chỗ chấm
- Cả lớp đọc lại
- Cả lớp học thuộc lòng
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch trừ.
* HS đọc y/c.
- HV lên bảng viết: 
* HS đọc y/c.
- 3 HS giải làm bài
- Nhận xét chữa bài
* HS đọc.
- 3 HV lên bảng
- Nhận xét chữa bài 
- HS theo dõi và ghi nhớ.
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu: 
- Biết làm các phép tính trong phạm vi 13.
- Biết so sánh các số.
- Biết áp dụng vào cuộc sống
II. Đồ dùng dạy - học:
- Thước kẻ, que tính.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của Giáo viên
 Hoạt động của Học sinh
A. æn ®Þnh tæ chøc 
B. Dạy - học bài mới:
1. Giíi thiÖu bµi
2. LuyÖn tËp
Bµi 1: Cho HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi
+
72
+
81
+
74
+
 20
19
9
9
 39
91
90
83
59
+
48
+
17
+
39
-
74
26
77
5
8
74
94
44
66
Bµi 2: TÝnh nhÈm
- GV yªu cÇu HS vËn dông b¶ng céng 9 céng víi 1 sè ®Ó lµm tÝnh nhÈm.
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi
9cm + 4cm = 13 cm 9cm + 3cm = 9 + 6 = 15 29cm + 50cm = 79cm 9ocm + 9xm = 18ocm 
Bµi 3: §iÒn dÊu =
- Cho HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi
 10 + 9 = 19 9 + 9 > 8 + 9
 20 + 9 > 15 2 + 9 = 9 + 2
D. Cñng cè, dÆn dß: 
- Cho HS nh¾c l¹i c¸ch céng.
- HS vÒ nhµ lµm bµi tËp VBT.
- H¸t
- HS theo dâi
* HS ®äc yªu cÇu. 
- HS lµm bµi, ch÷a bµi
- Nªu yªu cÇu cña bµi
* HS lµm miÖng
- NhËn xÐt, ch÷a bµi
- HS ®äc yªu cÇu
- HS lµm bµi, ch÷a bµi
- HS theo dâi.
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 45: VAY VỐN LÀM VAC
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Vay vốn làm VAC
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: tên các thành viên trong lớp
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các đoạn trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Âm có vần uông:
- Âm có vần uơng:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Âm có vần uông:
- Âm có vần uơng:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Âm có vần uông:
- Âm có vần uơng:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Âm có vần uông:
- Âm có vần uơng:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Làm VAC
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết tên các thành viên trong lớp và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các đoạn trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 2: Tiếng Việt
 BÀI 46: QUÊ HƯƠNG
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Quê hương
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: tên các địa danh.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các đoạn trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu c:
- Có âm đầu k:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu c:
- Có âm đầu k:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu iêu:
- Có âm đầu yêu:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu iêu:
- Có âm đầu yêu:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Tình cảm quê hương
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết tên các địa danh và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các đoạn trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 3: Toán
BẢNG CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 15
CỘNG TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
I. Mục tiêu: 
- Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có 1 phép trừ.
- Viết, đọc được các số trong phạm vi 100.
Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Sách giáo khoa, phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.Dạy - Học bài mới: 
1. Giới thiệu bài.
2. Bài giang.
9 + 5 = 15
15 – 6 = 9
8 + 7 = ...
15 – 8 = ...
7 + 8 = ...
15 – 7 = ...
6 + 9 = ....
15 – 6 = ...
- Nhận xét, khen ngợi
a. Cộng có nhớ trong phạm vi 100.
* H­íng dÉn kü thuËt lµm tÝnh céng có nhớ.
- GV: §Ó lµm tÝnh céng d­íi d¹ng 56+29 ta ®Æt tÝnh 
- GV viÕt b¶ng vµ h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh
+
56
* 6 céng 9 b»ng ... viÕt ...
 nhớ 
 * 2 thêm 1 b»ng ... 
 * 5 cộng 3 bằng ..., viết ...
29
85
 Nh­ vËy 56+29=85
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
b. Trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- GV h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 
-
65
* 5 không trừ được 7, lấy 
15 trừ 7 băng  viết  nhớ ..
* 1 thêm 1 bằng 2
* 6 trừ 2 bằng ..., viết ...
17
58
 Nh­ vËy 65-17=58
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
Bài 1
- GV gọi HS đọc y/c
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
7+8= 9+6= 8+7= 6+...=15
15-8= 15-9= 15-7= ...-6=9
Bài 2
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS làm BT
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
+
28
+
18
-
75
-
75
37
77
56
8
65
95
19
67
Bài 3
- GV gọi HS đọc.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS lên bảng.
- GV nhận xét chữa bài.
 6+7 > 10 13-8 9+3
C. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học.
- HS về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
- HS hát.
- HS theo dõi
- HS lên bảng điền vào chỗ chấm
- Cả lớp đọc lại
- Cả lớp học thuộc lòng
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch trừ.
* HS đọc y/c.
- 3 HS giải làm bài
- Nhận xét chữa bài
* HS đọc y/c.
- HV lên bảng viết: 
* HS đọc.
- 3 HV lên bảng
- Nhận xét chữa bài 
- HS theo dõi và ghi nhớ.
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu: 
- Biết làm các phép tính trong phạm vi 15.
- Biết so sánh các số.
- Biết áp dụng vào cuộc sống
II. Đồ dùng dạy - học:
- Thước kẻ, que tính.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của Giáo viên
 Hoạt động của Học sinh
A. æn ®Þnh tæ chøc 
B. Dạy - học bài mới:
1. Giíi thiÖu bµi
2. LuyÖn tËp
Bµi 1: Cho HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi
+
28
+
18
-
75
-
75
37
77
56
8
65
95
19
67
Bµi 2: TÝnh nhÈm
- GV yªu cÇu HS vËn dông b¶ng céng 9 céng víi 1 sè ®Ó lµm tÝnh nhÈm.
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi
 9+6-8= 15-8+6=
 6+2+7= 6+9+7=
Bµi 3: §iÒn dÊu =
- Cho HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi
 10 + 9 = 19 9 + 9 > 8 + 9
 20 + 9 > 15 2 + 9 = 9 + 2
C. Cñng cè, dÆn dß: 
- Cho HS nh¾c l¹i c¸ch céng.
- HS vÒ nhµ lµm bµi tËp VBT.
- H¸t
- HS theo dâi
* HS ®äc yªu cÇu. 
- HS lµm bµi, ch÷a bµi
- Nªu yªu cÇu cña bµi
* HS lµm miÖng
- NhËn xÐt, ch÷a bµi
- HS ®äc yªu cÇu
- HS lµm bµi, ch÷a bµi
- HS theo dâi.
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 47: NGUỒN NƯỚC SẠCH
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Nguồn nước sạch
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: viết hoa tên địa danh
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các đoạn trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Âm có vần g:
- Âm có vần gh:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Âm có vần g:
- Âm có vần gh:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Âm có vần uôc:
- Âm có vần uơc:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Âm có vần uôc:
- Âm có vần uơc:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Bảo vệ nguồn nước sạch.
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết viết hoa tên địa danh và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các đoạn trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 2: Tiếng Việt
 BÀI 48: TRỐNG ĐÁNH XUÔI, KÈN THỔI NGƯỢC
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: tên các địa danh.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các đoạn trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Có âm đầu ng:
- Có âm đầu ngh:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Có âm đầu ng:
- Có âm đầu ngh:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Có vần anh:
- Có vần ach:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Có vần anh:
- Có vần ach:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Dạy con
- GV nhận xét
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết tên các địa danh và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các đoạn trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 3: Toán
BẢNG CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 16, 17,18
CỘNG TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
I. Mục tiêu: 
- Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có 1 phép trừ.
- Viết, đọc được các số trong phạm vi 100.
Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Sách giáo khoa, phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B.Dạy - Học bài mới: 
1. Giới thiệu bài.
2. Bài giang.
9+7= 16
8+8=...
7+9=...
16-7=9
16-8=...
16-7=...
9+8=...
8+9=...
17-8=...
17-9=...
9+9=...
18-9=...
- Nhận xét, khen ngợi
a. Cộng có nhớ trong phạm vi 100.
* H­íng dÉn kü thuËt lµm tÝnh céng có nhớ.
- GV: §Ó lµm tÝnh céng d­íi d¹ng 27+39 ta ®Æt tÝnh 
- GV viÕt b¶ng vµ h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh
+
27
* 7 céng 9 b»ng ... viÕt ...
 nhớ 
 * 3 thêm 1 b»ng ... 
 * 2 cộng 3 bằng ..., viết ...
39
66
 Nh­ vËy 27+39=66
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
b. Trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- GV h­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 
-
87
* 7 không trừ được 8, lấy 
17 trừ 8 băng  viết  nhớ ..
* 2 thêm 1 bằng 3
* 8 trừ 3 bằng ..., viết ...
28
59
 Nh­ vËy 87-28=59
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch céng.
Bài 1
- GV gọi HS đọc y/c
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
 8+8= 9+9= 8+8= 6+...=18
 16-8= 17-9= 18-7= ...-6=8
Bài 2
- GV gọi HS đọc y/c
- GV cho HS làm BT
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài.
+
38
+
29
-
75
-
75
18
59
29
8
56
88
46
67
Bài 3
- GV gọi HS đọc.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS lên bảng.
- GV nhận xét chữa bài.
 9+7 > 12 18-8 > 8 8+10 = 9+9
C. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học.
- HS về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
- HS hát.
- HS theo dõi
- HS lên bảng điền vào chỗ chấm
- Cả lớp đọc lại
- Cả lớp học thuộc lòng
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch céng.
- HS theo dâi
 - 2 HS nªu l¹i c¸ch trừ.
* HS đọc y/c.
- 3 HS giải làm bài
- Nhận xét chữa bài
* HS đọc y/c.
- HV lên bảng viết: 
* HS đọc.
- 3 HV lên bảng
- Nhận xét chữa bài 
- HS theo dõi và ghi nhớ.
Tiết 4: Toán
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100 
- BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng.
- Cñng cè kü n¨ng thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100,so s¸nh sè vµ kü n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n .
II. §å dïng d¹y häc
- Que tÝnh , b¶ng phô.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của Giáo viên
 Hoạt động của Học sinh
A. æn ®Þnh tæ chøc 
B. Dạy - học bài mới:
1. Giíi thiÖu bµi
2. LuyÖn tËp
Bµi 1: TÝnh nhÈm
- GV yªu cÇu HS vËn dông b¶ng céng 9 céng víi 1 sè ®Ó lµm tÝnh nhÈm.
- GV nhËn xÐt ch÷a bµi
9 + 7 = 16 9 + 3 = 12 9 + 8 = 17 
9 + 9 = 18 9 + 5 = 14 9 + 10 = 19 
16 - 9 = 7 17 - 8 = 9 18 – 8 = 9
Bµi 2: Cho HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi
+
29
+
19
+
39
+
9
45
9
26
37
74
28
65
46
+
72
+
81
+
74
+
 20
19
9
9
 39
91
90
83
59
Bµi 3: §iÒn dÊu =
- Cho HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi
 9 + 9 < 19 9 + 8 = 8 + 9
 9 + 9 > 15 2 + 9 = 9 + 2
Bµi 4:
- Gäi HS ®äc bµi to¸n
- H­íng dÉn tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n
- Gi¸o viªn nhËn xÐt söa ch÷a
Tãm t¾t Bµi gi¶i
Có : 100 con Còn lại số con là:
Bán: 48 con 100-48=52 (con)
Còn lại:  con? Đáp số: 52 con 
D. Cñng cè, dÆn dß: 
- Cho HS nh¾c l¹i c¸ch céng.
- HS vÒ nhµ lµm bµi tËp VBT.
- H¸t
- HS theo dâi
- Nªu yªu cÇu cña bµi
* HS lµm miÖng
- NhËn xÐt, ch÷a bµi
* HS ®äc yªu cÇu. 
- HS lµm bµi, ch÷a bµi
- HS ®äc yªu cÇu
- HS lµm bµi, ch÷a bµi
- 1em ®äc ®Ò bµi.
- 1 hs lªn b¶ng lµm líp lµm vµo vë
- HS theo dâi.
Ngày soạn: ...../...../.........
 Ngày giảng: ...../...../.......
Tiết 1: Tiếng Việt
 BÀI 49: ĂN UỐNG ĐỦ CHẤT VÀ ĐIỀU ĐỘ
I. Mục tiêu:
Sau bài học này HV cần đạt:
-  Đọc được bài đọc: Ăn uống đủ chất và điều độ.
- Trả lời được các câu hỏi về bài đọc.
-  Viết được: ôn tập
II. Đồ dùng dạy học.
- Bảng, phấn, bảng phụ, phấn màu...
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. 2. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
- GV hướng dẫn HS tìm và nêu từ khó. 
- GV ghi bảng: 
- GV hướng dẫn HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- GV giải nghĩa từ bằng song ngữ .
- GV hướng dẫn HS xác định các câu và tìm chữ viết hoa.
- GV cho HS đọc nối tiếp câu.
 GV theo dõi nhận xét.
- GVcho HS xác định các đoạn trong bài 
- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.
 GV theo dõi nhận xét.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
**3. Ôn tập âm và vần.
Câu 1: Viết tiếng trong bài
- Âm có âm đầu gi:
- Âm có âm đầu qu:
Câu 2: Viết tiếng ngoài bài:
- Âm có âm đầu gi:
- Âm có âm đầu qu:
Câu 3: Viết tiếng trong bài
- Âm có vần oang:
- Âm có vần oăng:
Câu 4: Viết tiếng ngoài bài:
- Âm có vần oang:
- Âm có vần oăng:
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc.
- GV gọi HS đọc lại bài, yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
**b.Luyện đọc thuộc lòng.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS 
- GV gọi HS đọc thuộc lòng.
- GV nhận xét và khen ngợi.
c. Luyện nói.
- GV đưa ra tranh minh họa và nêu chủ đề luyện nói.
- GV yêu cầu HS nói theo chủ đề: Ăn uống đủ chất và điều độ.
d. Luyện viết và làm bài tập chính tả.
GV cho Hv viết viết hoa tên địa danh và làm BT trong sách
e. Luyện đọc SGK.
- GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- GVhướng dẫn đọc và gọi HS đọc CN.
- GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài trong SGK
- Xem trước bài sau.
- Nghe
- HS lắng nghe.
- HS tìm và nêu các từ khó. 
* HS phân tích các từ khó và đọc đánh vần.
- HS lắng nghe
- HS xác định các dòng câu và tìm chữ viết hoa.
* HS đọc nối tiếp câu.
- HS xác định các đoạn trong bài.
* HS đọc nối tiếp theo đoạn..
- 1HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần.
- HS tìm và nêu tiếng trong bài, ngoài bài có các tiếng theo y/c .
- 1 HS đọc lại bài.
- Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS luyện nói theo chủ đề.
- HV thực hiện theo y/c
- HS quan sát bức tranh trong SGK và nêu nội dung tranh.
- HS đọc CN.
- Đọc bài và lắng nghe
Tiết 2: Tiếng Việt
 BÀI 50: KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG TRÌNH
(Kiểm tra theo đề bài của giáo viên)
Tiết 3: Toán
ÔN TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH 
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
I. Môc tiªu: 
- BiÕt ®äc,viÕt, ®Õm, c¸c sè ®Õn 100; biÕt cÊu t

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 5.doc