Kiểm tra 15 phút môn: Tin học 8

1/ Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu là số nguyên. Phép gán nào sau đây hợp lệ ?

a) A:Lop 8A b) A:=15 c) A=2415 d) A:=‘Ha Noi’

2/ Giả sử B được khai báo là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán nào sau đây hợp lệ ?

a) B:=‘Ha Noi’ b) B:=Ha Noi c) B=:‘20’ d) B=:Lop 8A

3/ Trong Pascal, khai báo biến nào sau đây là đúng ?

a) var 8a : integer; b) var R=5; c) var a:= real; d) var x : real;

4/ Trong Pascal, khai báo hằng nào sau đây là đúng ?

a) const a : integer; b) const x:= 10; c) const c = 20; d) const :x;

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 716Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút môn: Tin học 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS ĐỊNH THÀNH
Họ và Tên:...
Lớp: ..
 KIỂM TRA 15’
 MÔN: TIN HỌC 8
1/ Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu là số nguyên. Phép gán nào sau đây hợp lệ ?
a) A:Lop 8A	b) A:=15	c) A=2415	d) A:=‘Ha Noi’
2/ Giả sử B được khai báo là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán nào sau đây hợp lệ ?
a) B:=‘Ha Noi’	b) B:=Ha Noi	c) B=:‘20’	d) B=:Lop 8A
3/ Trong Pascal, khai báo biến nào sau đây là đúng ?
a) var 8a : integer;	b) var R=5;	c) var a:= real;	d) var x : real;
4/ Trong Pascal, khai báo hằng nào sau đây là đúng ?
a) const a : integer;	b) const x:= 10;	c) const c = 20;	d) const :x;
5/ Viết biểu thức toán sau đây bằng các kí hiệu trong Pascal:
 a.b – + n2 
6/ Chương trình tính tổng của hai số a và b. Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình sau:
Program kiem tra ;	(dòng 1)
Uses crt	(dòng 2)
Var a, b := integer;	(dòng 3)
Begin	(dòng 4)
 Write(‘Nhap hai so a va b: ’); Readln (a, b);	(dòng 5)	
 Writeln(‘Tong cua hai so a + b la’, a+b);	(dòng 6)
 Readln;	(dòng 7)
End	(dòng 8)

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA 15 LY THUYET.doc