Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 5: Luyện tập chuột - Trịnh Cao Cường - Trường THCS Nội Trú Bảo Yên

I. MỤC TIÊU.

ã Kiến thức:

 - Phân biệt các nút của chuột máy tính và biết các thao tác cơ bản có thể thực hiện với chuột.

 Kĩ năng:

 - Thực hiện cỏc thao tác cơ bản với chuột.

ã Thái độ:

 - Tuân thủ theo sự hướng dẫn của GV.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

ã Giáo viên:

 - Máy tính.

ã Học sinh:

 - Đọc trước bài ở nhà.

III. PHƯƠNG PHÁP.

 - Nêu vấn dề để học sinh trao đổi và thực hành theo nhóm, hưóng dẫn học sinh sử dụng phần mềm.

IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC.

Khởi động (5'):

ã Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ.

ã Cách tiến hành:

 ? Trình bày cấu trúc chung của một máy tính?

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 933Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 5: Luyện tập chuột - Trịnh Cao Cường - Trường THCS Nội Trú Bảo Yên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 5
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 6A: 
	6B: 
chương II. phần mềm học tập
Tiết 9,10 - Bài 5 
luyện tập chuột
I. Mục tiêu.
Kiến thức:
	- Phõn biệt cỏc nỳt của chuột mỏy tớnh và biết cỏc thao tỏc cơ bản cú thể thực hiện với chuột.
	Kĩ năng:
	- Thực hiện cỏc thao tỏc cơ bản với chuột.
Thái độ:
	- Tuân thủ theo sự hướng dẫn của GV.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên:
	- Máy tính.
Học sinh:
	- Đọc trước bài ở nhà.
III. Phương pháp.
	- Nờu vấn dề để học sinh trao đổi và thực hành theo nhúm, hưúng dẫn học sinh sử dụng phần mềm.
IV. Tổ chức giờ học.
Khởi động (5'): 
Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ.
Cách tiến hành:
	? Trình bày cấu trúc chung của một máy tính? 
Giáo viên
Học sinh
Ghi bảng
Tiết 9
Hoạt động 1 (40')
hướng dẫn kĩ năng sử dụng chuột
Mục tiêu: HS phõn biệt được cỏc nỳt của chuột mỏy tớnh và biết cỏc thao tỏc cơ bản cú thể thực hiện với chuột.
Đồ dùng dạy học: Máy tính.
Cách tiến hành:
Hướng dẫn kĩ năng sử dụng chuột:
a/ Cầm chuột đỳng cỏch:
 GV giởi thiệu chức năng vai trũ của chuột trong việc điều khiển mỏy tớnh.
b/ Nhận biết được con trỏ chuột và vị trớ của nú trờn màn hỡnh.
- GV yờu cầu học sinh quan sỏt và tỡm đỳng dạng con trỏ chuột
c/ Thực hiện cỏc thao tỏc sau với chuột mỏy tớnh:
- Hướng dẫn HS cầm chuột đỳng cỏch và di chuyển chuột nhẹ nhàng những thả tay dứt khoỏt kể cả khi nhỏy đỳp
- Lưu ý HS di chuyển chuột và quan sỏt sự thay đổi vị trớ của con trỏ chuột trờn màn hỡnh.
- Lưu ý HS quan sỏt trờn màn hỡnh mà khụng nhỡn chuột trong khi di chuyển chuột để luyện phản xạ
- Hướng dẫn HS cỏc cỏch nhỏy chuột
- Hướng dẫn tư thế cầm chuột và ngồi đỳng tư thế, hợp vệ sinh. Cổ tay thả lỏng và khụng đăt cỏnh tay lờn trờn cỏc vật cứng nhọn.
- HS chỳ ý và làm theo hướng dẫn của giỏo viờn.
- HS từng bước nắm được cỏch cầm chuột và thực hành theo
- HS thực hiện ngồi đỳng tư thế và cỏch cầm chuột.
1. Các thao tác chính với chuột.
- Cầm chuột đỳng cỏch: 
Úp bàn tay phải lờn chuột và đặt cỏc ngún tay đỳng vị trớ.
- Nhỏy chuột: Nhấn nhanh nỳt trỏi chuột và thả tay.
- Nhỏy nỳt phải chuột: Nhấn nhanh nỳt phải chuột và thả tay.
- Nhỏy đỳp chuột: Nhấn nhanh hai lần liờn tiếp nỳt trỏi chuột
- Kộo thả chuột: Nhấn và giữ nỳt trỏi chuột, di chuyển chuột đến vị trớ đớch và thả tay để kết thỳc thao tỏc.
Kết luận:
- Nhỏy chuột: Nhấn nhanh nỳt trỏi chuột và thả tay.
- Nhỏy nỳt phải chuột: Nhấn nhanh nỳt phải chuột và thả tay.
- Nhỏy đỳp chuột: Nhấn nhanh hai lần liờn tiếp nỳt trỏi chuột
- Kộo thả chuột: Nhấn và giữ nỳt trỏi chuột, di chuyển chuột đến vị trớ đớch và thả tay để kết thỳc thao tỏc.
tIếT 10
Hoạt động 2 (40')
HƯớNG DẫN Sử DụNG CHUộT VớI PHầN MềM MOUSE SKILLS
Mục tiêu: Thực hiện cỏc thao tỏc cơ bản với chuột.
Đồ dùng dạy học: Máy tính, phần mềm Mouse Skills.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu qua về phần mềm rèn kĩ năng sử dụng chuột Mouse Skills.
- Giỏo viờn thực hành mẫu và hướng dẫn để HS làm theo.
- Yờu cầu cỏc nhúm cụ thể thực hành để kiểm tra.
- HS nghe.
- HS quan sát và làm theo.
- HS chia nhóm và thực hành luyện tập chuột theo từng mức độ khác nhau.
2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills.
- Các mức độ luyện tập:
Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.
Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.
Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.
Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.
Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột.
3. Luyện tập.
Kết luận:
- Các mức độ luyện tập:
Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.
Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.
Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.
Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.
Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột.
* Tổng kết và hướng dẫn học ở nhà (5'):
- Tổng kết:
	? Trình bày các kĩ năng sử dụng chuột cơ bản.
	+ GV nhận xét phần thực hành của HS.
- Hướng dẫn học ở nhà:
	+ Ghi nhớ các thao tác cơ bản với chuột.
	+ Làm các bài tập trong SBT.
	+ Đọc trước bài 6: Học gõ mười ngón.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Luyện tập chuột - Trịnh Cao Cường - Trường THCS Nội Trú Bảo Yên.doc