Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?

Máy tính là một công cụ đa dụng và có những khả năng to lớn. Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người quyết định