Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

Từ các dữ liệu đã được nhập vào các ô tính em có thể thực hiện các tính toán nhờ các công thức và lưu lại kết quả tính toán. Khả năng tính toán là một ưu điểm của các chương trình bảng tính. Trong toán học ta thường tính toán các biểu thức, ví dụ như (7 + 5)/2, 13*2-8. Các công thức cũng được dùng trong bảng tính. Các phép toán trong công thức được thực hiện theo trình tự thông thường: Các phép toán trong cặp dấu ngoặc đơn "(" và ")" được thực hiện trước, sau đó đến phép nâng lên lũy thừa, tiếp theo là các phép nhân và phép chia, cuối cùng là các phép cộng và phép trừ.