Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Khi có hai vật truyền nhiệt cho nhau thì: + Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ hai vật bằng nhau + Nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào Phương trình cân bằng nhiệt: Q tỏa ra= Q thu vào