Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

- Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tốc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác - Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào như yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo...; các truyền thống về văn hóa ( các tập quán tốt đẹp và cách ứng xử mang bản sắc văn hóa Việt Nam), về nghệ thuất ( nghệ thuật tuồng, chèo, các làn điệu dân ca ...)