Giáo án Tin học khối 7 năm 2017 - Thao tác với bảng tính

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng.

- Biết cách chèn thêm cột hoặc hàng.

2. Kỹ năng:

- Điều chỉnh thành thạo thao tác đối với cột hoặc hàng.

- Biết cách chèn thêm cột hoặc hàng.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.

- Tích cực phát biểu xây dựng bài.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Sách giáo khoa, giáo án, bài thực hành, phòng máy vi tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút thước.

- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.

 

doc 6 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 238Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 năm 2017 - Thao tác với bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
GIÁO ÁN
Tuần:12
Ngày soạn: 20/11/2017
Tiết: 24
Ngày dạy: 23/11/2017
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
- Bieát caùch ñieàu chænh ñoä roäng coät, ñoä cao haøng.
- Bieát caùch cheøn theâm coät hoaëc haøng.
2. Kyõ naêng:
- Ñieàu chænh thaønh thaïo thao taùc ñoái vôùi coät hoaëc haøng.
- Bieát caùch cheøn theâm coät hoaëc haøng.
3. Thaùi ñoä: 
- Coù yù thöùc hoïc taäp, caàn cuø, ham hoïc hoûi vaø saùng taïo.
- Tích cöïc phaùt bieåu xaây döïng baøi.
II. CHUAÅN BÒ
1. Chuaån bò cuûa Giaùo vieân:
- Saùch giaùo khoa, giaùo aùn, baøi thöïc haønh, phoøng maùy vi tính.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
- Saùch vôû, buùt thöôùc.
- Hoïc thuoäc lyù thuyeát vaø xem tröôùc noäi dung thöïc haønh.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
1. Toå chöùc lôùp: (1’)
- OÅn ñònh toå chöùc.
- Kieåm tra só soá:
2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’)
* Caâu hoûi: 
1. Trình baøy caùch nhaäp haøm vaøo trang tính?
2. Trình baøy haøm tính giaù trò lôùn nhaát, ví duï ?
 * Ñaùp aùn: 
 1. Caùch nhaäp haøm vaøo trang tính
	- Choïn oâ tính caàn nhaäp
	- Goõ daáu baèng “=”
	- Nhaäp haøm theo ñuùng cuù phaùp cuûa noù.
	- Nhaán Enter keát thuùc
2. Haøm tìm giaù trò lôùn nhaát:
	- Teân haøm: Max
 	- Cuù phaùp:MAX(a,b,c,...)
- Coâng duïng: Cho keát quaû laø giaù trò lôùn nhaát cuûa daõy soá.
- VD: =Max (4,5,6)=6
3. Giaûng baøi môùi:
	* Giôùi thieäu baøi môùi:	(1’)
	- Khi ta môû moät trang tính môùi, trang tính môùi xuaát hieän vôùi caùc coät coù ñoä roäng coät vaø ñoä cao haøng baèng nhau. Khi nhaäp döõ lieäu vaøo caùc oâ tính coù theå xuaát hieän caùc tröôøng hôïp nhö minh hoaï treân hình 32 trang 36 SGK. Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy, ñoàng thôøi taïo ñöôïc trang tính ñeïp mang tính thaåm myõ cao, tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù.
	* Tieán trình baøi daïy:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
Noäi dung
17’
Hoaït ñoäng 1:Ñieàu chænh ñoä roäng coät vaø ñoä cao haøng
1. Ñieàu chænh ñoä roäng coät vaø ñoä cao haøng:
a) Ñieàu chænh ñoä roäng coät:
- Ñöa con troû chuoät vaøo vaïch ngaên caùch hai coät.
- Keùo thaû sang phaûi ñeå môû roäng hay sang traùi ñeå thu heïp ñoä roâng cuûa coät.
b) Ñieàu chænh ñoä cao haøng:
- Töông töï nhö thay ñoåi ñoä roäng coät.
Löu yù: Nhaùy ñuùp chuoät treân vaïch phaân caùch coät hoaëc haøng seõ ñieàu chænh ñoä roäng coät, ñoä cao haøng vöøa khít vôùi döõ lieäu coù trong coät vaø haøng ñoù.
- Quan saùt hình 32/SGK cho nhaän xeùt veà trang tính naøy.
- Giôùi thieäu caùch ñieàu chænh ñoä roäng coät.
 Ñöa con troû chuoät vaøo vaïch ngaên caùch hai coät.
 Keùo thaû sang phaûi ñeå môû roäng hay sang traùi ñeå thu heïp ñoä roâng cuûa coät.
- Yeâu caàu hoïc sinh leân thöïc hieän
- Nhaùy chuoät choïn vaøo oâ A1, ta thaáy noäi dung hieån thò treân thanh coâng thöùc (h.33). Nhaùy chuoät choïn oâ beân phaûi noù (B1) thì treân thanh coâng thöùc khoâng coù noäi dung gì caû.
- Giaûi thích theâm cho hs hieåu hieän töôïng treân.
- Höôùng daãn caùch ñieàu chænh ñoä cao haøng.
- Yeâu caàu hoïc sinh leân thöïc hieän
- Nhaän xeùt.
- Laéng nghe, ghi nhôù kieán thöùc cô baûn.
- Thöïc haønh treân maùy
- Chuù yù, ghi nhôù noäi dung.
- Laéng nghe.
- Laéng nghe, ghi nhôù kieán thöùc cô baûn.
- Thöïc haønh treân maùy
15’
Hoaït Ñoäng 2: Cheøn theâm hoaëc xoaù coät vaø haøng
2.Cheøn theâm hoaëc xoaù coät vaø haøng:
a) Cheøn theâm coät hoaëc haøng:
- Nhaùy choïn moät coät/haøng
- Môû baûng choïn Insert -> columns (neáu cheøn coät)/ row (neáu cheøn haøng).
- Quan saùt hai trang tính hình 38/SGK. Cho bieát hai trang tính naøy coù gì khaùc nhau.
- Nhaän xeùt vaø ñieàu chænh.
- Haøng tieâu ñeà cuûa trang tính h.38b ñöôïc taùch ra khoûi 
- Traû lôøi: döõ lieäu gioáng nhau, chæ coù traät töï caùc coät laø khaùc nhau.
- Laéng nghe, ghi nhôù noäi dung.
vuøng döõ lieäu baèng moät haøng troáng -> döõ lieäu ñöôïc trình baøy roõ raøng hôn.
- Neâu lôïi ích cuûa vieäc cheøn theâm coät hoaëc haøng.
- Neáu choïn coät caàn xoaù vaø nhaán phím delete thì chæ döõ lieäu trong coät ñoù bò xoaù thoâi, coøn coät thì khoâng.
- Höôùng daãn xoaù coät/haøng. 
- Laéng nghe, theo doõi.
- Phaùt bieåu
- laéng nghe, ghi nhôù noäi dung chính
b) Xoaù coät hoaëc haøng:
- Choïn coät hoaëc haøng caàn xoaù -> Edit -> Delete.
5’
Hoaït ñoäng3: Cuûng coá
- Heä thoáng laïi toaøn boä noäi dung.
- Trình caùch thay ñoåi ñoä cao cuûa haøng, ñoä roäng cuûa coät
- Laéng nghe.
- Thöïc hieän treân maùy
4. Daën doø : 	(1’)
- Hoïc baøi veà caùc thao taùc ñieàu chænh ñoä roäng, cao cuûa coät, haøng.
- Tìm hieåu tröôùc noäi dung coøn laïi.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM
THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
GIÁO ÁN
Tuần:13
Ngày soạn: 27/11/2017
Tiết: 25
Ngày dạy: 30/11/2017
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
- Bieát caùch ñieàu chænh ñoä roäng coät, ñoä cao haøng.
- Bieát caùch cheøn theâm coät hoaëc haøng.
2. Kyõ naêng:
- Ñieàu chænh thaønh thaïo thao taùc ñoái vôùi coät hoaëc haøng.
- Bieát caùch cheøn theâm coät hoaëc haøng.
3. Thaùi ñoä: 
- Coù yù thöùc hoïc taäp, caàn cuø, ham hoïc hoûi vaø saùng taïo.
- Tích cöïc phaùt bieåu xaây döïng baøi.
II. CHUAÅN BÒ
1. Chuaån bò cuûa Giaùo vieân:
- Saùch giaùo khoa, giaùo aùn.
- Tranh, baûng phuï, baøi thöïc haønh, phoøng maùy vi tính.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
- Saùch vôû, buùt thöôùc.
- Hoïc thuoäc lyù thuyeát vaø xem tröôùc noäi dung thöïc haønh.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
1. Toå chöùc lôùp: (1’)
- OÅn ñònh toå chöùc.
- Kieåm tra só soá:
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
3. Giaûng baøi môùi:
	* Giôùi thieäu baøi môùi:	(1’)
	- Sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu laø moät öu ñieåm khi laøm vieäc vôùi maùy tính vaø phaàn meàm. Sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu giuùp tieát kieäm ñaùng keå veà thôøi gian vaø coâng söùc. Caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi khaû naêng naøy khi soaïn thaûo vaên baûn thoâng qua caùc nuùt leänh copy, cut, paste. Chöông trình naøy cuõng coù nuùt leänh töông töï, ta sang noäi dung môùi.
	* Tieán trình baøi daïy:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
Noäi dung
17’
Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu Sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu
3. Sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu:
a) Sao cheùp noäi dung oâ tính
- Choïn caùc oâ hoaëc caùc coät caàn sao cheùp.
- Nhaùy nuùt Copy treân thanh coâng cuï hoaëc Edit/Copy 
- Choïn oâ muoán ñöa thoâng tin sao cheùp vaøo.
- Nhaùy nuùt Paste treân thanh coâng cuï hoaëc Edit/Paste
b)Di chuyeån noäi dung oâ tính
-Choïn caùc oâ hoaëc caùc coät, caùc haøng caàn sao cheùp.
-Nhaùy nuùt Cut treân thanh coâng cuï hoaëc Edit/Cut.
- Choïn oâ muoán ñöa thoâng tin sao cheùp vaøo.
-Nhaùy nuùt Paste treân thanh coâng cuï hoaëc Edit/Paste.
- Haõy cho bieát lôïi ích cuûa thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu?
- GV neâu lôïi ích cuûa thao taùc sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu.
- Ñeå sao cheùp vaø di chuyeån döõ lieäu trong chöông trình soaïn thaûo vaên baûn ta thöïc hieän nhö theá naøo ?
- Nhaän xeùt
- Trong CTBT cuõng coù caùc leänh vaø nuùt leänh töông töï nhö vaäy.
- VD: Muoán ñoåi caùc coät döõ lieäu B vaø C trong hình 42a, sau khi cheøn theâm coät thì em chæ caàn sd caùc leänh ñeå sao cheùp döõ lieäu trong coät C vaøo coät troáng (h.42b)
- yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän
- Khi sao cheùp caàn chuù yù ñeán nhöõng ñieàu sau: SGK/trang 41.
b) Di chuyeån noäi dung oâ tính töông töï nhö sao cheùp noäi dung oâ tính, chæ thay leänh Copy = Cut.
- yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän
- Nhaéc laïi söï khaùc bieät giöõa sao cheùp hoaëc di chuyeån.
- Nhaän xeùt.
Löu yù: Sau khi sao cheùp hoaëc di chuyeån, vaãn coøn ñöôøng bieân ñeå tieáp tuïc sao cheùp hoaëc di chuyeån sang oâ khaùc. Haõy nhaán Enter ñeå maát ñöôøng bieân naøy.
- Phaùt bieåu:giuùp tieát kieäm thôøi gian vaø coâng söùc.
- Laéng nghe.
- Traû lôøi.
- Chuù yù, ghi nhôù noäi dung
- Laéng nghe.
- Thöïc haønh treân maùy
- Laéng nghe.
- Chuù yù laéng nghe.
- Thöïc haønh treân maùy
- Phaùt bieåu.
- Chuù yù laéng nghe, quan saùt, thuïc haønh treân maùy
20’
Hoaït Ñoäng 2: Sao cheùp coâng thöùc
4. Sao cheùp coâng thöùc:
a) Sao cheùp noäi dung caùc oâ coù coâng thöùc
- Khi sao cheùp moät oâ coù coâng thöùc chöùa ñòa chæ, caùc ñòa chæ ñöôïc ñieàu chænh ñeå giöõ nguyeân quan heä töông ñoái veà vò trí so vôùi oâ ñích.
- Thöïc hieän töông töï nhö sao cheùp noäi dung oâ tính.
- VD: SGK/trang 43
b) Di chuyeån noäi dung caùc oâ coù coâng thöùc
- Khi di chuyeån noäi dung caùc oâ coù chöùa ñòa chæ, caùc ñòa chæ trong coâng thöùc khoâng bò ñieàu chænh.
- Thöïc hieän töông töï nhö di chuyeån noäi dung oâ tính.
*Löu yù: Ñeå khoâi phuïc laïi traïng thaùi tröôùc ñoù, kích vaøo nuùt Undo.
- Khi sao cheùp coâng thöùc chöùa ñòa chæ thì caùc ñòa chæ ñöôïc töï ñoäng thay ñoåi ñeå cho caùc keát quaû tính toaùn ñuùng.
- Xeùt VD minh hoïa trang 42
-Löu yù: Khi cheøn theâm hay xoaù haøng hoaëc coät laøm thay ñoåi ñòa chæ cuûa caùc oâ trong coâng thöùc, caùc ñòa chæ naøy seõ ñöôïc ñieàu chænh thích hôïp ñeå coâng thöùc vaãn ñuùng.
-Vieäc thöïc hieän sao cheùp noäi dung caùc oâ coù coâng thöùc töông töï nhö sao cheùp noäi dung oâ tính. 
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän sao cheùp treân maùy.
-Khi di chuyeån noäi dung caùc oâ coù chöùa ñòa chæ, caùc ñòa chæ trong coâng thöùc khoâng bò ñieàu chænh.
-Thöïc hieän töông töï nhö di chuyeån noäi dung oâ tính.
- Laéng nghe, ghi nhôù noäi dung.
- Thaûo luaän cuøng GV.
 - Laéng nghe, theo doõi.
- Laéng nghe.
- Thöïc haønh.
- Chuù yù ghi nhôù kieán thöùc
- Thöïc haønh treân maùy
5’
Hoaït ñoäng3: Cuûng coá
- Heä thoáng laïi toaøn boä noäi dung.
- Trình caùch sao cheùp coâng thöùc.
- Laéng nghe.
- Thöïc hieän treân maùy
4. Daën doø : 	(1’)
- Hoïc baøi veà caùc thao taùc ñieàu chænh ñoä roäng, cao cuûa coät, haøng.
- Tìm hieåu tröôùc noäi dung coøn laïi
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 24 25.doc